Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПЕРЕДМОВА. Підручник «Теорія і практика перекладу» розрахований на студентів перекладацьких відділень університетів та інститутів

Підручник «Теорія і практика перекладу» розрахований на студентів перекладацьких відділень університетів та інститутів. Однак поаспектний виклад навчального матеріалу та система різ­номанітних вправ для його вивчення й інтенсивного закріплення дозволяє ефективно використовувати підручник в усіх гуманітар­них і технічних вузах, де викладається переклад, а також у ко­леджах і гімназіях та в старших класах загальноосвітніх шкіл. Стане він у пригоді і всім бажаючим самостійно опановувати лінгвістич­ні основи письмового та усного перекладу з англійської мови на українську та навпаки. Цьому сприятиме і розподіл та виклад на­вчального матеріалу, а також пропоновані способи подолання ба­гатьох лексикологічних, лексико-граматичних, семантичних і син­таксичних/структурних труднощів перекладу різних мовних оди­ниць.

У першому розділі розглядаються загальнотеоретичні й по­части методологічні питання перекладу, зокрема роль і значення перекладу для здійснення багатосторонніх зв'язків на різних рівнях розповсюдження ідей, при обміні інформацією та збагаченні на­ціональних мов, літератур і культур, при навчанні та вивченні іно­земних мов тощо. В цьому розділі пояснюються також деякі пе­рекладацькі терміни й поняття.

У другому розділі подається коротка історія розвитку євро­пейського і зокрема українського перекладу від давнини до су­часності, що може зацікавити не тільки істориків.

Засоби вірного/адекватного перекладу різних мовних оди­ниць, понять і явищ англійської мови українською і почасти укра­їнської англійською розглядаються в подальших розділах підруч­ника. Так, у третьому розділі обґрунтовуються правила відтворен­ня/перекладу різних назв, зокрема й географічних, інтернаціона-лізмів, реалій суспільно-політичного життя, усталених та ідіома­тичних виразів англійської й української мов.

Лексико-граматичні питання перекладу є об'єктом розгляду в четвертому розділі, де прослідковуються засоби вираження й відтворення можливих контекстуальних значень означеного й не­означеного артиклів, об'єктивної (граматичної) та суб'єктивної мо­дальності, англійських асиндетичних іменникових словосполучень і конструкцій/комплексів з віддієслівними формами, а також різні види перекладацьких трансформацій.
Семантичні й почасти стильові аспекти перекладу подають­ся в підручникові безпосередньо через практику письмового й усного відтворення специфічних особливостей на відповідно пі­дібраних для цієї мети текстових вправах у четвертому розділі. Окремі з цих вправ доцільно використовувати відповідно для пись­мового й усного підсумкового контролю знань і вмінь студентів. Проте головною метою введення тематичних текстових вправ є навчити й перевірити засвоєння теоретичних знань та їх реаліза­цію через навички письмового й усного перекладу різних типів тексту (зокрема й художнього та науково-технічного). Матеріали вправ можуть бути використані і на лекціях чи семінарських за­няттях як наочний/ілюстративний матеріал до відповідних теоре­тичних тем аспектного перекладу та для тренувань письмового та усного перекладу з аркуша.

Оскільки теоретичні положення кожної теми розраховані на інтенсивне їх вивчення, закріплення і практичне застосування, всі правила перекладу в кожному розділі формулюються лаконічно доступною англійською мовою та ілюструються достатньою кіль­кістю прикладів. Це дає викладачеві змогу виносити окремі теми на самостійне опрацювання студентами. Корисним для свідомого засвоєння найважливіших теоретичних положень можуть бути ін­дивідуальні чи групові завдання студентам, щоб вони самостійно відшукали ілюстративний матеріал до окремих тем з відповідних англійських чи українських першоджерел.

Виклад переважної більшості теоретичних питань і положень у підручникові широко ілюструється різними словниковими при­кладами і реченнями оригіналу та їхнього перекладу. Зважаючи на зміни й уточнення/синонімічні заміни й ін., внесені в окремі українські й англійські переклади з метою повнішої ілюстрації пев­них мовних одиниць/явищ, імена перекладачів не скрізь наво­дяться.

Автор із вдячністю прийме всі критичні зауваження та про­позиції, спрямовані на поліпшення в подальшому пропонованого підручника.


 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 549; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.