Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз формування і використання фінансових результатів 2 страница

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

.

Отже, зведені індекси обсягів (Іоч) і прибутковості (Іпч) чистого доходу, маючи самостійне значення, водночас виконують аналітичну функцію – оцінюють вплив відповідного фактора на динаміку фінансового результату. Ступінь впливу факторів на результат характеризують темпи приросту факторів. У розглянутому прикладі за рахунок збільшення обсягів чистого доходу прибуток зріс на 45,78%, а зниження прибутковості чистого доходу призвело до зменшення прибутку на 29,46%.

У межах індексної системи можна визначати також абсолютний вплив факторів на зміну результату.

За результатами господарювання підприємства у поточному періоді в порівнянні з минулим періодом відбулося абсолютне збільшення фінансового результату.

ΔПР = ∑О1 х П1 – ∑О0 х П0 = 1218,5 – 1184,8 = 33,7 тис. грн.

На абсолютну величину зміни прибутку впливають динамічні зміни в обсягах окремих ресурсів, які брали участь в його створенні та рівні їх прибутковості.

Отже, ми бачимо, що . Абсолютний вплив кожного фактора окремо визначається як різниця між чисельником і знаменником відповідного індексу. Цей розрахунок можна здійснювати за відповідними формулами.

Наприклад, якщо на зміну прибутку впливають зміни обсягу чистого доходу і його прибутковості, то вплив цих факторів розраховують наступним чином:

.

Згідно з даними табл. 11.2.3 абсолютні показники впливу факторів на зміну прибутку становлять:

∆ПР(ОЧ) = 1727,3 – 1184,8 = 542,5

∆ПР(ПЧ) = 1218,5 – 1727,3 = -508,8

Загальний результат: 542,5 + (-508,8) = 33,7 тис. грн.

Абсолютне зменшення прибутку було спричинене спадом прибутковості чистого доходу на 1,35 коп. з кожної гривні виручки, або на 29,48%. Водночас, підприємство за рахунок приросту обсягів реалізації на 11847,0 тис. грн. (екстенсивний фактор) дещо покращило фінансовий результат.

Розрахунок впливу факторів за показниками окремих видів ресурсів підприємства та його прибутковості, наведених в табл. 11.2.3, здійснено в табл. 11.2.4.

Показники табл. 11.2.4 свідчать, що зростання обсягів ресурсів, які брали участь у створенні прибутку підприємства, відбувається не еластично відносно фінансових результатів господарювання.Відхилення прибутку в динаміці за поточним і базисним рівнями можливо вивчити за зміною обсягів реалізованих об’єктів діяльності в асортименті (К) і прибутком з одиниці об’єктів (ПК).

Таблиця 11.2.4

Вплив факторів на зміну фінансового результату діяльності підприємства у поточному періоді порівняно з минулим періодом

(тис. грн.)

Фактори Показники*
чисті доходи витрати активи власний капітал
сума індекс сума індекс сума індекс сума індекс
Величина показників діяльності підприємств 542,5 1,4578 566,9 1,4784 261,8 1,1925 153,3 1,1010
ΔПР(ОЧ) ΔПР(ОВ) ΔПР(ОА) ΔПР(ОК)
Рівень прибут-ковості -508,8 0,7054 -533,2 0,6956 -228,1 0,8623 -119,6 0,9340
ΔПР(ПЧ) ΔПР(ПВ) ΔПР(ПА) ΔПР(ПК)

* Примітка. Індекс прибутку 1,0284, абсолютний показник зміни прибутку – приріст 33,7 тис. грн.

 

(åК1 х ПК1 - åК0 х ПК0) = å(К1 –К0) х ПК0 + å(ПП1-ПК0) х К1 = (åК1 х ПК0 - åК1 х ПК0) + (åК1 х ПК1 - åК1 х ПК0) = (1792,5 -1184,8)+(1218,5 – 1792,5) = 33,7 тис. грн.

Залежність результативного показника від факторів відображається у відповідних індексах:

Розглянуту закономірність ілюструє система взаємопов’язаних індексів:

,

.

Таким чином, якщо перший фактор (К) збільшив прибуток на 51,28%, або на 6077 тис. грн., то другий (ПК) – зменшив на 32,02%, або на 574,0 тис. грн., що в цілому збільшило прибуток в динаміці на 2,84%, або на 33,7 тис. грн.

Вплив зміни кожного з цих факторів, в свою чергу, залежить від зміни інших факторів. Так, відхилення прибутку за окремими видами об’єктів діяльності виникає внаслідок зміни цін і витрат, а від обсягів реалізації – зміни фізичного обсягу об’єктів та їх структурних зрушень в асортименті, оскільки різні види об’єктів мають різну прибутковість.

Аналіз впливу факторів на зміну прибутку в динаміці можливо поглибити побудувавши більш складну функціональну взаємозалежність показників з наступним застосуванням її у факторному індексному аналізі на підставі методу ланцюгових підстановок.

Зупинимося на чотирьохфакторній індексній моделі, пов’язаній з формуванням валового прибутку, яка дає можливість визначити причини зміни прибутку в динаміці залежно від впливу цін, витрат, обсягів і структури реалізації.

У відповідності з прийнятими в індексній теорії правилами і сутністю досліджуваного явища, можливо побудувати наступну модель факторних індексів:

де відповідно в базисному і поточному періоді: К0, К1 – обсяг реалізованої продукції в асортименті; Ц01 – ціни на продукцію; В0, В1 – виробнича собівартість одиниці продукції; П0, П1 – валовий прибуток.

На фінансовий результат відповідно до функціональної форми моделі взаємозв’язку впливають чотири фактори:

ü обсяг реалізації і-го виду продукції (робіт, послуг, товарів) у натуральних одиницях (К);

ü структура обсягів зміни реалізації продукції в асортименті (С);

ü виробнича собівартість одиниці і-го виду реалізованої продукції (В);

ü рівень цін за одиницю і-го виду продукції (Ц).

Відповідно, модель залежності фінансового результату (ФР) від наведених факторів має наступний вигляд:

,

де n – кількість видів продукції (товарів, робіт, послуг).

Вплив структури обсягів реалізації на фінансовий результат проявляється при порівнянні його окремих інтегрованих показників.

Наведені фактори можуть спричинити різний вплив на зміну суми фінансового результату підприємств за показниками динамічного ряду (табл. 11.2.5).

Таблиця 11.2.5

Характеристика впливу окремих факторів на фінансовий результат діяльності підприємства

Фактор Характеристика впливу
Обсяг реалізації продукції Збільшення обсягу реалізації прибуткової продукції призводить до збільшення прибутку і навпаки; якщо реалізована продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу продажу відбувається збільшення збитку і навпаки
Структура і асортимент реалізованої продукції При зростанні в обсягах реалізації частки більш прибуткової продукції збільшується сума прибутку; при збільшенні в реалізації питомої ваги низькоприбуткової та збиткової продукції – загальна сума прибутку зменшується та збільшується збиток
Виробнича собівартість одиниці продукції Діє обернено пропорційно: зниження собівартості збільшує суму прибутку або зменшує суму збитку і навпаки
Ціна за одиницю продукції Діє прямо пропорційно: збільшення ціни збільшує суму прибутку або зменшує суму збитку і навпаки

 Всі фактори впливають на фінансовий результат як кожен окремо, так і сукупно. Так, сукупна дія впливу на фінансовий результат обсягів реалізованої продукції відображається в інтегрованих показниках зміни асортименту і структури реалізованої продукції (послуг, товарів, робіт).

Вплив фактора асортименту проявляється в установленні певного набору товарів, робіт, послуг з різними цінами і собівартістю. Зрозуміло, що заміна одного товару на інший (з іншим рівнем прибутковості) веде до збільшення чи зменшення загальної маси прибутку. Звичайно, підприємство намагається випускати найбільш рентабельні товари з метою максимізації прибутку. Разом з тим необхідність утримувати певну нішу на ринку обумовлює реалізацію і менш прибуткових товарів.

Дія фактора структури за своїм характером подібна до впливу асортименту. Однак у даному випадку змінюється не номенклатура товарів (робіт, послуг), а питома вага окремих з них у загальному обсязі реалізації. Збільшення питомої ваги більш прибуткових товарів (робіт, послуг) за рахунок менш прибуткових веде до збільшення загальної маси прибутку, і навпаки. Водночас можливості підприємств впливати на прибуток через даний фактор досить обмежені, оскільки структура реалізації продукції та надання послуг визначаються потребами ринку.

В індексній системі узагальнюючий індекс прибутку (Іп) розраховується як добуток факторних показників: індексу впливу зміни цін (Іц), індексу впливу зміни витрат (Ів), індексу впливу структурних зрушень в асортименті продукції (Із) та індексу обсягів реалізації (Ік), тобто:

.

При цьому загальний індекс відображає відносну величину впливу всіх факторів на зміну прибутку в динаміці, а кожний факторний індекс характеризує відносну величину впливу на зміну відповідного фактора. Різниця між чисельником і знаменником загального індексу покаже суму зміни прибутку в динаміці, а в кожному факторному індексі – суму впливу окремого фактора.

Пояснимо методику аналізу впливу окремих факторів на зміну валового прибутку на прикладі діяльності підприємства (табл. 11.2.6).

Індекс динаміки валового прибутку підприємства становив:

, або 116,16 %,

тобто відбулося збільшення прибутку на 16,16 %. Абсолютна величина збільшення прибутку:

ΔПР = 108744 – 93614 = 15130 грн.

Індекс впливу на прибуток зміни цін дорівнює:

,

або 114,58%, тобто за рахунок збільшення рівня цін прибуток збільшився на 14,58%. Абсолютне збільшення прибутку за рахунок зростання цін становить:

ΔПР(ц) = 108744 – 94908 = 13836 грн.

Таблиця 11.2.6

Аналіз впливу факторів на зміну валового прибутку підприємства

Показники Періоди Показники за даними минулого періоду в перерахунку на поточні обсяги і асортимент продукції
минулий поточний
1. Виробнича собівартість реалізованої продукції, грн. в тому числі:
Столів      
– кількість реалізованих одиниць
– собівартість одиниці продукції, грн. 90,25 101,76 90,25
– собівартість реалізованої продукції, грн.
Стільців      
– кількість реалізованих одиниць
– собівартість одиниці продукції, грн. 42,37 40,95 42,37
– собівартість реалізованої продукції, грн.
2. Виручка від реалізації продукції, грн., в тому числі:
Столів      
– кількість реалізованих одиниць
– ціна реалізації одиниці продукції, грн. 156,24 164,19 156,24
– виручка від реалізації продукції, грн.
Стільців      
– кількість реалізованих одиниць
– ціна реалізації одиниці продукції, грн. 65,39 68,95 65,39

Продовження табл. 11.2.6

– виручка від реалізації продукції, грн.
3. Валовий прибуток в тому числі від реалізації:            
Столів
Стільців

 

Індекс впливу на прибуток зміни витрат, пов’язаних із створенням валового прибутку, дорівнює:

,

або 93,84%, тобто за рахунок збільшення витрат прибуток зменшився на 6,16%. Абсолютне зменшення прибутку за рахунок збільшення витрат становить:

∆ПР(В) = 94908 – 101134 = - 6226 грн.

Індекс впливу зміни структурних зрушень в асортименті продукції на прибуток дорівнює:

або 96,67%, тобто за рахунок структурних зрушень в асортименті щодо реалізації менш прибуткової продукції прибуток зменшився на 3,33%. Абсолютне зменшення прибутку за рахунок погіршення структури реалізованої продукції за прибутковістю становить:

ΔПР(з) = 101134 – 104623 = -3489 грн.

Індекс впливу на зміну прибутку обсягів реалізації продукції дорівнює:

=

=

або 111,76%, тобто за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції прибуток збільшився на 11,76%. Абсолютне збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізації становить:

ΔПР(к) = 104623 – 93614 = 11009 грн.

Таким чином, взаємозв’язок обрахованих індексів може бути представлений наступним розрахунком:

.

Проведений аналіз зміни розміру прибутку довів далеко не рівнозначну роль окремих факторів. Внаслідок підвищення собівартості продукції підприємство недоодержало відчутну суму прибутку.

Спільний вплив усіх факторів в абсолютному виразі на загальну зміну прибутку становить:

Загальне збільшення прибутку на 16,16% відбулося за рахунок зміни цін, внаслідок чого його величина збільшилась на 14,58%, приросту обсягів реалізації продукції, що призвело до його збільшення на 11,76%. Водночас, зростання виробничої собівартості реалізованої продукції зменшило прибуток на 6,16% і погіршення асортименту щодо реалізації менш прибуткової продукції, що зменшило прибуток на 3,33%.

Методику аналізу впливу факторів на валовий прибуток від окремого виду продукції розглянемо на прикладі реалізації столів (табл. 11.2.6).

1. Для виявлення впливу ціни на зміну валового прибутку необхідно відхилення ціни 7,95 грн. (164,19 – 156,24) помножити на кількість реалізованих столів у поточному періоді (800) – 6360 грн. (7,95 х 800). Це значить, що за рахунок підвищення ціни, порівняно з минулим періодом, одержано додатковий валовий прибуток в сумі – 6360 грн.

2. Для виявлення впливу собівартості на зміну валового прибутку необхідно відхилення собівартості 11,51 грн. (101,76 – 90.25) помножити на кількість реалізованих столів у поточному періоді (800) - 9208 грн. (11,51 х 800). Це значить, що за рахунок збільшення виробничої собівартості, порівняно з минулим періодом, валовий прибуток зменшився на 9208 грн.

3. Щоб визначити вплив натурального обсягу реалізованих столів на зміну розміру валового прибутку, слід розмір валового прибутку, що був одержаний при реалізації одиниці продукції – у минулому періоді 65,99 грн. (156,24 – 90,25) помножити на розмір зміни натуральних обсягів реалізації продукції (-200) - 13198 грн. (65,99 х (800 – 1000)).

Внаслідок зменшення обсягів реалізації продукції валовий прибуток зменшився на 13198 грн.

Загалом зміна обсягу валового прибутку від вказаних факторів становить: 6360 – 9208 – 13198 = – 16046 грн., або 49944 – 65990 = 16046, тобто валовий прибуток зменшився на 16046 грн. Для побудови наочної моделі впливу факторів на формування фінансового результату від реалізації продукції можливо застосувати статистичні прямокутні діаграми (рис. 11.2.3, 11.2.4).

Рис. 11.2.3. Модель формування прибутку підприємства

Рис. 11.2.4. Модель формування збитку підприємства

 

При побудові прямокутних діаграм встановлюють два масштаби: один для множника, який приймають за основу, а другий – для множника, який приймають за висоту. В наших моделях основою прямокутників є ціна, витрати, прибуток (збиток) на одиницю продукції, висотою – обсяг реалізації окремих видів продукції в натуральному виразі, площею прямокутників – чистий дохід ( ), витрати ( ), валовий прибуток від реалізації продукції ( ), валовий збиток від реалізації продукції ( ).

У процесі аналізу необхідно вивчити дані про використання чистого прибутку в динаміці і за структурою та з’ясувати фактори, що визначають розподіл прибутку (табл. 11.2.7).

Таблиця 11.2.7

Аналіз розподілу чистого прибутку підприємства

Показники Періоди Відхилення
минулий поточний +,- % пунктів структури
тис. грн. % тис. грн. %
Поповнення: · статутного капіталу 4210,0 48,3 4490,0 52,2 280,0 6,7 3,9
· додаткового капіталу 18,5 0,2 24,2 0,3 5,7 30,8 0,1
Формування резервного капіталу 1215,0 13,9 950,0 11,1 -265,0 -21,8 -2,8
Виплата дивідендів 2500,0 28,6 2400,0 28,0 -100,0 -4,0 -0,6
Списання збитку від викупу капіталу у власників 52,6 0,6 48,9 0,6 -3,7 -7,0 0,0
Списання непокритих збитків 106,4 1,2 - 0,0 -106,4 -100,0 -1,2
Інші форми споживання прибутку 97,5 1,1 86,9 1,0 -10,6 -10,9 -0,1
Нерозподілений прибуток 534,9 6,1 581,5 6,8 46,6 8,7 0,7
Разом 8734,9 100,0 8581,5 100,0 -153,4 -1,8 0,0

 

Наведені дані (табл. 11.2.7) показують, що підприємство зменшило величину чистого прибутку в динаміці на 153,4 тис. грн., що є негативною тенденцією в умовах ринкової економіки. На виплату дивідендів було використало 28,0% прибутку, а на здійснення інвестиційних програм -70,4%, тобто пріоритетним є напрям розподілу прибутку на забезпечення сталого розвитку господарської діяльності.

Водночас, розподіл чистого прибутку підприємства повинен ґрунтуватися і на дивідендній політиці. Якщо дивідендні виплати високі, то це одна з ознак того, що підприємство працює успішно і в нього вигідно вкладати фінансові ресурси, а чистий прибуток виконує соціальну функцію.

Оцінку дивідендної політики підприємства можна здійснювати за величиною доходів власників від вкладеного капіталу (табл. 11.2.8).

Таблиця 11.2.8

Розрахунок доходу акціонера підприємства

Назва показника Од. виміру Величина показника
1. Статутний капітал грн.
2. Кількість акцій шт.
3. Номінальна вартість 1 акції (п.1:п.2) грн. 0,25
4. Чистий прибуток грн.
5. Прибуток, використаний в процесі господарсь-кої діяльності у звітному періоді та визначений для майбутніх поточних потреб грн.
6. Визначений фонд дивідендів (П.4 – П.5) грн.
7. Фонд дивідендів до виплати на: а) на 1 акцію (П.6 : П.2) б) на 1 грн. номінальної вартості акцій (П.6 : П.1) коп.   11,011
коп. 44,045
8. Кількість акцій в акціонера шт.
9. Номінальна вартість акцій акціонера (П.8 ∙ П.3) грн.
10. Дивіденд акціонера (П.7а ∙П.8) грн. 5525,32
11. Власний капітал на: а) початок року б) кінець року в) приріст   грн.
грн.
грн.
12. Балансова вартість 1 акції на: а) початок року (П.11а : П.2) б) кінець року (П.11б : П.2) в) приріст (П.12б – П.12а)   коп. 59,328
коп. 81,697
коп. 22,369
13. Балансова вартість акцій акціонера а) початок року (П.12а ∙ П.8) б) кінець року (П.12б ∙ П.8) в) приріст (П.13б - П.13а)   грн. 29770,79
грн. 40995,55
грн. 11224,76
14. Курсова вартість 1 акції а) початок року б) кінець року в) приріст (П.14б – П.14а)   коп.
коп.
коп.
15. Курсова вартість акцій акціонера а) початок року (П.14а ∙ П.8) б) кінець року (П.14б ∙П.8) в) приріст (П.15б – П.15а)   грн.   43154,80
грн. 49176,40
грн. 6021,60

 

Продовження табл. 11.2.8

16. Різниця між курсовою і балансовою вартістю 1 акції а) на початок року (П.14а – П.12а) б) на кінець року (П.14б – П.12б) в) приріст     коп.     26,672
коп. 16,303
коп. -10,369
17. Різниця між курсовою і балансовою вартістю акцій акціонера а) на початок року (П.16а ∙ П.8) б) на кінець року (П.16б ∙ П.8) в) приріст (П.17б – П.17а)     грн.     13384,01
грн. 8180,85
грн. -5203,16
18. Доход акціонера а) дивіденд (П.10) б) приріст балансової вартості (П.13в) в) приріст різниці між курсовою і балансовою вартістю (П.17в) д) всього (П.18а + П.18б + П.18в)   грн.   5525,32
грн. 11224,76
грн. -5203,16
грн. 11546,92

 

Дохід, який формується власником підприємства на вкладений капітал, визначається сумою нарахованих дивідендів, приростом балансової вартості внесків за рахунок величини реінвестованого прибутку і збільшення курсової вартості власного капіталу виходячи з привабливості господарської діяльності на ринку.

Сума дивідендів залежить від величини вкладеного капіталу і частки дивідендних виплат у загальній сумі чистого прибутку. Балансова вартість внесків формується сумою власного капіталу в розрахунку на 1 грн. статутного капіталу. Курсова вартість власного капіталу визначається ринковою (поточною) ціною підприємства.

Збільшення доходів власників забезпечується зростанням чистого прибутку та фінансовою стійкістю підприємства.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 916; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.066 сек.