Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 4

ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ПОЖЕЖІ

ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Усі працівники при прийнятті на роботу і щорічно за місцем роботи проходять інструктажі з питань пожежної безпеки. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

Місцеві органи державної виконавчої влади та самоврядування, житлові установи та організації зобов'язані за місцем проживання організовувати навчання населення правил пожежної безпеки в побуті та громадських місцях.

У закладах освіти усіх рівнів (від загальноосвітніх до закладів післядипломної освіти) організовується вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті, а також дій у разі пожежі.

 

 

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов'язаний:

— негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

— вжити (при можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

— якщо пожежа виникне на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового по об'єкту;

— у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газоаварійну тощо).

 

 

1. Зробіть попередні висновки щодо забезпечення пожежної безпеки в Україні та інших країнах.2. Перелічіть основні причини пожеж і дайте їх коротку характеристику.

3. Перелічіть і схарактеризуйте небезпечні та шкідливі чинники, пов'язані з пожежами.

4. Що таке горіння, які є його види?

5. Перелічіть різновидності горіння та дайте їх визначення.

6. За якими показниками здійснюють оцінку вибухопохежонебезпечності речовин і матеріалів?

7. На які категорії поділяються приміщення та будівлі за вибухопожежною та пожежною небезпекою?

8. Як класифікуються вибухо- та пожежонебезпечні приміщення (зони) відповідно до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ)?

9. Що входить до комплексу заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта?

10. Що являє собою система запобігання пожежі?

11. Які умови необхідні для виникнення пожежі (горіння)?

12. Перелічіть заходи та засоби щодо запобігання утворення горючого середовища.

13. Перелічіть заходи та засоби щодо запобігання виникнення в горючому середовищі джерела запалювання.

14. Що являє собою та яким чином реалізується система протипожежного захисту?

15. Що розуміють під вогнестійкістю будівель та споруд та якими показниками вона характеризується?

16. Яким чином можна досягти підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій?

17. Що являє собою протипожежна перешкода та як здійснюється захист отворів у ній?

18. У яких випадках та як здійснюється протидимний і противибуховий захист будівель та споруд?

19. Що таке протипожежні розриви (відстані) та для чого вони призначені? Від яких чинників залежить їх мінімально допустима величина?

20. Яким чином здійснюється евакуація людей із будівель та споруд? Які виходи вважаються евакуаційними?

21. Перелічіть основні вимоги до евакуаційних виходів.

22. Які є способи припинення горіння та основні вогнегасні речовини?

23. Дайте коротку характеристику вогнегасним речовинам.

24. У яких випадках неможливо застосовувати воду для гасіння пожеж?

25. Які установки та засоби використовуються для гасіння пожеж?

26. Схарактеризуйте установки автоматичного пожежогасіння: їх види, призначення, принцип дії, область застосування.

27. Схарактеризуйте хімічно-пінні вогнегасники: їх будова, маркування, принцип дії, область застосування.

28. Схарактеризуйте повітряно-пінні вогнегасники: їх будова, маркування, принцип дії, область застосування.

29. Схарактеризуйте вуглекислотні вогнегасники: їх будова, маркування, принцип дії, область застосування.

30. Схарактеризуйте хладонові вогнегасники: їх будова, маркування, принцип дії, область застосування.

31. Схарактеризуйте порошкові вогнегасники: їх будова, маркування, принцип дії, область застосування.

32. Що являє собою протипожежне водопостачання, яким чином воно здійснюється?

33. За допомогою яких технічних засобів здійснюється пожежна сигналізація, оповіщення та зв'язок?

34. Схарактеризуйте основні види пожежних сповіщувачів: їх призначення, будова, принцип дії, область застосування.

35. Перелічіть законодавчі та нормативні акти, які є правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки.

36. Сформулюйте основні засади щодо організації та забезпечення пожежної безпеки в Україні.

37. Які органи здійснюють державний пожежний нагляд, які їх функції та права?

38. Які є види пожежної охорони та які завдання на них покладаються?

39. Як і де здійснюється вивчення питань пожежної безпеки?

40. Який порядок дій у разі пожежі?

В. Ц. ЖИДЕЦЬКИЙ

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 522; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.029 сек.