Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ. Контрольні запитання до теми
Читайте также:
 1. C-Дихальні тести для діагностики захворювань шлунку і 12-п. кишки
 2. II рівень складності. Тести
 3. АВТОНОМНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ
 4. Биотестирование растворенных токсических веществ
 5. Відповіді на тести 1 страница
 6. ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ 1 страница
 7. ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ 2 страница
 8. Відповіді на тести 2 страница
 9. Відповіді на тести 3 страница
 10. ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
 11. Завдання, вправи, тести
 12. Запитання для самоперевірки

Контрольні запитання до теми

1. Матеріальні цінності, які придбані і зберігаються на підприємстві з метою подальшого продажу – це…

2. Одиницею бухгалтерського обліку товарів є …

3. Який основний документ регулює порядок бухгалтерського обліку руху то­варів?

4. Який рахунок використовується для обліку руху товарів та їх залишків на підприємстві?

5. Від чого залежить формування первісної вартості товару?

6. Які витрати включає первісна вартість товарів?

7. Державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності або його структурного (відокремленого) підрозділу займатися окремими видами підприємницької діяльності – це …

8. Торговий па­тент підтверджує право суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність?

9. Витрати на купівлю торгового патенту компенсують (зменшують) витрати із сплати до бюджету податку на прибуток?

10. Чи повинен торговий патент бути відкритим і доступним для огляду?

11. Один з ефективних методів, що дозволяють на підставі випробувань продукції у спеціалізованих лабораторіях (центрах) забезпечити захист прав споживача шляхом надання йому достовірної та об'єктивної інформації про її властивості, характеристики і відповідність стандартам – це …

12. Один з найбільш поширених супровідних документів, які засвідчують якість товару, містить показники якості, технічні характеристики, передбачені договором – це …

13. На підставі яких документів відображається надходження товарів?

14. За якими цінами ведеться облік товарів підприємствами оптової торгівлі на складі?

15. Куди включається сума нестачі, що трапилася в дорозі в межах норм природного убутку, при одержанні товару на склад?

16. За якими методами проводиться оцінка товарів, які вибувають?

17. Який найбільш поширений метод, що застосовується підприємствами торгівлі при вибутті товарів?

18. Який використовується субрахунок для обліку торгової націнки?

19. Як визначається сума торговельної націнки на реалізовані товари?

20. Як визначається середній відсоток торгової націнки?

21. Відповідно до якого П(с)БО здійснюється облік доходів?

22. По якому рахунку відбувається формування витрат обігу у торгівлі?

 

 

1. Яким Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку регламентується облік товарів?

а) П(с)БО 7;

б) П(с)БО 10;

в) П(с)БО 12;

г) П(с)БО 9;

д) П(с)БО 8.

 

2. Дайте визначення поняття «товари».

а) матеріальні цінності, які придбані і зберігаються на підприємстві з метою подальшого продажу;

б) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду або для здійснення адміністративних, соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року або одного операційного циклу;в) немонетарний актив, що не має товарно-речовинної форми та використовується більше одного року, має грошову оцінку і приносить дохід;

г) актив, виготовлений на підприємстві та пройшов всі стадії обробки, який повинен відповідати технічним і якісним характеристикам;

д) активи, які використовуються для подальшого продажу, споживання під час виробництва, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

 

3. Первісна вартість товарів включає такі витрати:

а) суми, сплачені постачальнику товару, за вирахуванням непрямих податків;

б) суми ввізного мита;

в) суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству;

г) суми транспортно-заготівельних витрат, включаючи витрати, пов’язані зі страхуванням ризиків транспортування товарів;

д) всі відповіді правильні.

 

4. Яким бухгалтерським записом відображається оприбуткування товару за купівельною вартістю?

а) Дт 301 Кт 702;

б) Дт 281 Кт 631;

в) Дт 902 Кт 281;

г) Дт 301 Кт 701;

д) Дт 301 Кт 631.

 

5. Який з наведених документів засвідчує право займатись окремими видами підприємницької діяльності?

а) патент;

б) ліцензія;

в) статут;

г) оренда;

д) сертифікат.

 

6. За якими цінами в обліку відображаються товари?

а) роздрібними;

б) первісними;

в) купівельними

г) балансовими;

д) ринковими.

 

7. На підставі яких документів відображається надходження товарів?

а) накладних;

б) прибуткових ордерів;

в) товарно-транспортних накладних;

г) карток складського обліку;

д) Акту приймання-передачі.

 

8. В якому випадку претензія до постачальника не пред’являється?

а) якщо доставку товару було здійснено підприємством-продавцем або сторонньою організацією (автотранспортним підприємством);

б) при нестачі товару, що трапилася в дорозі в межах норм природного убутку;

в) якщо доставку товару було здійснено підприємством-покупцем;

г) при нестачі товару, що трапилася в дорозі поза межами норм природного убутку;

д) відповіді б, в правильні.

 

9. Який метод оцінки товарів є найбільш поширеним, який застосовується підприємствами торгівлі при їх вибутті?

а) за собівартістю перших за часом надходження запасів (FIFO);

б) за собівартістю останніх за пасом надходження запасів (LIFO);

в) за середньозваженою собівартістю;

г) за цінами продажу;

д) за нормативними витратами.

 

10. Яким записом відображається в обліку фінансовий результат – нерозподілений прибуток?

а) Дт 791 Кт 441;

б) Дт 441 Кт 791;

в) Дт 441 Кт 443;

г) Дт 443 Кт 442;

д) Дт 442 Кт 791.

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 178; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.