Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ№ 1:

«Призначення та загальна будова автомобіля»

Тема розпочинає навчальний матеріал підрозділу «Будова, експлуатація та військовий ремонт автомобільної техніки» та спрямована на ознайомлення студентів питань використання автомобільної техніки в Збройних Силах України, її сучасний стан та розвиток, вивчення класифікації військової автомобільної техніки, вимоги до неї, основних характеристик та загальної будови.

Навчальний матеріал теми визначає спрямованість підрозділу та повинен спонукати студентів до відповідального відношення за його вивчення, що є необхідним в роботі офіцера-автомобіліста для знання будови, грамотної експлуатації та утримання у постійній готовності до використання військової автомобільної техніки.

В результаті вивчення теми студенти повинні:

Знати:

- призначення, види та вимоги до військової автомобільної техніки, використання її у Збройних Силах України;

- загальну будову автомобіля, основні технічні характеристики автомобілів, що вивчаються.

Бути ознайомленими:

– з історією, сучасним станом та перспективами розвитку військової автомобільної техніки в країні.

Навчальна та виховна мета теми досягається застосуванням активних прийомів і методів навчання. Основним з них є постановка проблемних питань та їх обговорення щодо використання автомобільної техніки для виконання різноманітних завдань військовими підрозділами та необхідності удосконалення технічних характеристик військових автомобілів.

На вивчення теми відводиться 6 годин.

Навчальний матеріал теми відпрацьовується на трьох занять у наступній послідовності:

– заняття №1 групове заняття;

– заняття №2 самостійне заняття;

– заняття №3 практичне заняття

 

Заняття № 1: «Автомобільна техніка, як засіб мобільності військ. Загальна будова автомобіля» (Групове заняття)

Заняття доцільно проводити в спеціалізованому класі по вивченню будови автомобілів з використанням навчальних стендів автомобілів ЗІЛ-131 та КамАЗ-4310, обладнання класу, необхідних схем та плакатів по темі заняття методом розповіді з показом. На занятті ознайомити студентів з структурою, змістом та порядком вивчення підрозділу «Будова, експлуатація та військовий ремонт автомобільної техніки», з історією розвитку військового автомобілебудування та використання автомобільної техніки в Збройних Силах, вивчити класифікацію військової автомобільної техніки, вимоги до неї,загальну будову автомобіля, основні технічні характеристики автомобілів, що вивчаються.Викладання навчальних питань має супроводжуватись демонстрацією зразків агрегатів систем та поясненням схем і плакатів. При вивченні будови не допускати зайвої деталізації, головну увагу зосередити на ті параметри, агрегати, вузли і прилади, знання яких необхідно для грамотної експлуатації та ремонту автомобілів, їх використання і підтримання у високій бойовій готовності.

В ході заняття використовувати активні методи навчання з створенням проблемних ситуацій. При поясненні навчального матеріалу використовувати метод бесіди для обговорення окремих аспектів з залученням студентів, одночасно з цим здійснювати контроль рівня засвоєння студентами навчального матеріалу.

При підготовці до заняття необхідно усвідомити навчальну та виховну мету, визначити конкретні знання та навички, які передбачається за його допомогою досягти. Вивчити рекомендовану літературу, методичну розробку, підібрати необхідне навчально-методичне та матеріальне забезпечення, продумати його використання та перевірити його справність. За 2-3 дні до початку заняття скласти план його проведення та затвердити.

В ході заняття при доведенні навчальних питань вибірково провести вступний контроль методом усного опитування та визначити ступінь підготовленості студентів щодо загальних знань будови та характеристик автомобільної техніки.

Зробити короткий аналіз відповіді кожного студента, звернути увагу на методику відповіді. Довести оцінки.

Заняття № 2: «Вивчення технічних характеристик базових автомобілів» (Самостійне заняття)

Студенти самостійно, в години відведені для самостійних занять, відпрацьовують навчальні питання заняття. Заняття доцільно проводити в спеціалізованому класі де є відповідне матеріальне та інформаційне забезпечення. Заняття направлене на самостійне вивчення студентами основних характеристик автомобілів, що вивчаються. Перед початком заняття студенти отримують завдання на самостійне заняття, в якому вказані тема, навчальні питання заняття, література, якою необхідно користуватись, а також вказівки щодо найбільш доцільного розподілу часу на відпрацювання питань, порядок їх вивчення, головні аспекти на які необхідно звернути увагу та питання для самоконтролю.

Викладачам необхідно періодично контролювати хід самостійних занять та при необхідності надавати консультації.

 

Заняття № 3: «Загальна будова та компоновка автомобілів підвищенної прохідності»

(Практичне заняття)

Проводити в спеціалізованому класі з використанням стендів автомобілів, агрегатів та вузлів систем автомобілів. На занятті студенти повинні закріпити знання загального устрою автомобіля, вивчити розміщення основних агрегатів систем, органів керування та отримати практичні навички в їх користуванні. На даному занятті провести контроль знань матеріалу теми.

При підготовці до заняття необхідно усвідомити навчальну та виховну мету, визначити конкретні знання та навички, які передбачається за його допомогою досягти. Вивчити рекомендовану літературу, методичну розробку, підібрати необхідне навчально-методичне та матеріальне забезпечення, продумати його використання та перевірити його справність. За 2-3 дні до початку заняття скласти план його проведення та затвердити.

У вступній частині вибірковим опитуванням провести контроль якості засвоєння навчального матеріалу попередніх занять та визначити готовність студентів до заняття. Для визначення ступеню засвоєння навчального матеріалу теми, контроль доцільно проводити в ході практичного заняття при відпрацюванні навчальних питань методом усного опитування та в кінці його проведення методом вирішення тестів, або письмового експрес-контролю. Метод контролю та варіанти питань, в залежності від ступеню засвоєння навчального матеріалу студентами, ви­значаються викладачем.Зробити короткий аналіз відповіді кожного студента, звернути увагу на методику відповіді. Довести оцінки.

При проведенні письмового експрес-контролю для скорочення часу на контроль завчасно приготувати аркуші паперу з контрольними запитаннями. Відповіді перевірити та оголосити оцінки на наступному занятті.

 

II. РОЗРАХУНОК ЧАСУ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ:

№ заняття Назва заняття Вид заняття Кількість годин
Заняття № 1 Автомобільна техніка, як засіб мобільності військ. Загальна будова автомобіля. Групове 2 год.
Заняття № 2 Вивчення технічних характеристик базових автомобілів Самостійне 2 год.
Заняття № 3 Загальна будова та компоновка автомобілів підвищеної прохідності Практичне 2 год.

III. НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 911; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.