Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ДОДАТОК. Виявлення застарілих боєприпасів

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ДОДАТОК

Виявлення застарілих боєприпасів

НС соціально-політичного характеру

|Код 30000

Група НС

Код 30600


ВидНС

Виявлення застарілих боєприпасів

Код НС 30601


 
 

 

 

Ознаки виду НС Код ознаки Віднесення за пороговими значеннями
НС Термінове оповіщення Державне реагування
1. Конкретні: 1) виявлення застарілих боєприпасів, які належать до 1 категорії у межах населеного пункту (місцезнаходження на грунті, місцезнаходження в будинку, місце знаходження в фунті), за межами населеного пункту та незнизених протягом 3 діб; 2) виявлення авіабомб усіх калібрів; 3) необхідність евакуації людей (персоналу), осіб 443 102 Факт Факт Факт Факт  

1. Алексеенко И.Р., Кейсевич Л.В. Последняя цивилизация? Человек. Общество. Приро­
да. - К.: Наукова думка, 1997.

2. Амосов Н.М., Бендет Я.А. Физическая активность и сердце. - К.: Здоровье, 1989.

3. Антинаркотичне законодавство України. - К.: Юрінком, 1999.

4. Антонов В.П. Уроки Чернобьіля: радиация, жизнь, здоровье.- К.: Знание, 1989.

5. Баб'як І.П., Біленчук О.Г. Екологічне право України. - К.: Атіка, 2000.

6. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності людини: Кон­
спект лекцій. - Житомир: Льонок, 1995.

7. Барабаш В.И., Шкрабак В.С Психология безопасности труда. - С-Пб., 1996.

8. Бедрій Я.І., Джигирей В.С, Кидисюк А.І. та ін. Основи екології та охорона навколишнь­
ого природного середовища: Навч. посіб. для вузів. - Львів, 1999.

9. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и произ-
водств (Охрана труда): Учебное пособие для вузов / П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Е.А.Подгорньїх
и др. - М.: Вьісш. шк., 1999.

10. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Под ред. проф. З.А.Арустамова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский дом "Дашков и К", 2000.

11. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие / Под ред. О.Н.Русака. - ЛТА С-Пб., 1996.12. Безопасность жизнедеятельности: Учебник/ Под общ. ред. СВ.Белова. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Вьісшая шк., 1999.

13. Безопасность труда в промьішленности / К.Н.Ткачук, П.Я. Галушко, Р.В.Сабарно и др. -К.: Техніка, 1982.

14. Биология: Пособие для подг. отд. мед. ин-т. /Под общ. ред. Н.Е.Ковалева. - М.: Вьіс­шая шк., 1985.

15. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник. -К.: Либідь, 1995.

16. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С Практикум із загальної екології: Навч. посіб. - К.: Либідь, 1997.

17. Вернадский В.С Биосфера и ноосфера. - М.: Наука, 1989.

18. Вітренко І.С. Загальна та медична психологія: Навч. посібник. - К.: Здоров'я, 1994.

19. Всеукраїнська науково-практична конференція "Безпека підприємств у надзвичайних ситуаціях. Підвищення рівня підготовки різних категорій населення, які навчаються з без­пеки життєдіяльності людини": Матеріали конференції. - К.: КМУЦА, 1998.

20. Гейл Р., Гаузер Г. Останнє попередження. - К.: Молодь, 1989.

21. Герасимчук А.А., Палеха Ю.І. Екологія: Опорний курс лекцій: Навч. посіб,- К.: Вид-во Укр.-фін. ін-ту менедж. і бізнесу, 1998.

22. Гетьман В. Перша долікарська допомога в екстремальних ситуаціях. //Охорона праці. -1995. № 5. - С. 28 - 32.

23. Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П. Зкономические основьі зкологии. - Санкт-Петербург.: Специальная литература, 1995.

24.Головченко О.М. Чи можна вберегтись від СНІДу? - Одеса: Маяк, 1995.

25. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. - Львів, 1997.

26. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. - М.: Центр, 1998. - 208 с.

27. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасньїе и вредньїе производственньїе фактори. Классификация. 28.Григорьев Ю.Г. Памятка населенню по радиационной безопасности. - М.: Знергоатом-издат, 1990.

ЛІТЕРАТУРА

28. Губський А.І. Цивільна оборона. - К., 1995.

29. Денисенко Г.Ф. Охрана труда: Учебное пособие. - М.: Вьісшая школа, 1985.

30. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. -К.: Основа, 1998.


32. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навчаль­ний посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.

ЗЗ.Дьомін В.О. Вступ до екологічної політики. Навчальний посібник. - К.: 2000. 34.Екологія і економіка: Навч.посібник для вузів / Колотило Г.М. - К.: Т-во "Знання", 1999. 35.3аверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. - К.: Комерційний коледж, 1998.

36. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища. - К.: Пар­ламентське видавництво, 2000.

37. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. - К.: ІЗМО, 1996 38.3ацарньій В.В., Пантелеймонов А.Е. Безопасность студентов на практике. - К: Вища шк., 1989. 39. Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Лібра, 1998.

40.Казаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підручник. У 2 ч. 4.1. Психологія суб'єкта діяльності. - К.: КНЕУ, 1999.

41. Качура А., Кукса А. Террор и терроризм: всегда рядом // Финансовая Украйна. — 1996. - Декабрь.

42.Кащенко О.Л. Фінанси природокористування. - Суми: Університетська книга, 1999. 43.Кирилов В.Ф. и др. Радиационная гигиена. - М.: Медицина, 1988. 44.Класифікатор надзвичайних ситуацій в Україні: Затверджений міністром з питань над­звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської ката­строфи 24 грудня 1998 р. 45.Кобевник В.Ф. Охрана труда. - К.: Вища школа, 1990.

46. Конституція України. - К.: Юрінком, 1996.

47. Коржик Б.М. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. - К.: ІСДО, 1995. 48.Корсак К.В., Плахотник О.В. Основи екології. 2-е видання. - К.: МАУП, 2000. 49.Кривошеин Д.А. Зкология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. -М.: Недра, 2000.

 

50. Крисаченко В.С Екологічна культура: теорія і практика: Навчальний посібник. - К.: За­повіт, 1996.

51. Кулландер С, Ларсон Б. Жизнь после Чернобьіля. - М.: Знергоатомиздат, 1991.52. Кучерявий В.П. Екологія. Підручник для студентів вузів. - Львів: Світ, 2000.

53. Кушелев В.П. Основи техники безопасности на предприятиях химической промьіш­ленности. - М.: Химия, 1992.

54.Лапін В.М. Безпека життєдільності людини. Навчальний посібник. 2-е видання. - Львів: Львівський банківський коледж; К.: Т-во "Знання", КОО, 1999.

55,Лишук В.А., Мосткова Е.В. Основи здоровья. - М.: Росийская академия медицинских наук, 1994.

56. Мавров И.И., Бухарович М.Н., Глухенький Б.Т. Контактньїе инфекции, передающиеся половим путем. - К.: Здоров'я, 1989.

57. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. -Кіровоград, 1998.

58.Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія та охорона природи: основні тер­міни та поняття: Тлумачний словник-довідник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.

59. Навчальна програма нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності для вищих за­кладів освіти". Розробники В.В.Зацарний, В.Г.Мазур, В.М.Мостовий. - К.: Мін. освіти, 1999.

60. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. Т. 1,2. - К., 1998.

61. Наркотики и ядьі: психоделики и токсические вещества, ядовитьіе животньїе и расте-ния / Сост. В.И.Петрова, Т.И.Ревяко. - Минск.: Литература,1995.

62. Науменко І.М., Кіпніс Л.І., Прокопенко І.Г. Вступ до соціоекології (екології людського сус­пільства): Навчальний посібник. - К.: КМУЦА, 1995.

63. Національна доповідь України / Конференція ООН "Навколишнє середовище і розви­ток" (Бразилія - 92). - К.: Час, 1992.

ЛІТЕРАТУРА


64. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97): Державні гігієнічні нормативи. - К.: Відділ поліграфії УЦДСЕН МОЗ України, 1997.

65. Основьі защитьі населення и территории в чрезвьічайньїх ситуациях. / Под ред. В.В.Та­расова.- М.: Изд-во МГУ, 1998.

66. Охорона ґрунтів: Навчальний посібник / М.К. Шикула, О.Ф. Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В. Капштик. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.

67. Пивоваров Ю.П. Гигиена и зкология человека. (Курс лекций). - М.: МУПК, 1999.

68. Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій. Затверджено постановою Кабі­нету Міністрів України від 15 липня 1998 р. № 1099.

69. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. № 623 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1998 р. № 923).

70. Протасов В.Ф., Молчанов А.В. Словарь зкосоциологических терминов и понятий. - М.: Финансьі и статистика, 1997.

71. Психология безопасности: Учебное пособие/ Сост. В.З.Шишков, В.И.Тарадай. -К.: НИНЦОП, 1996.

72. Разметаев С.В. Зкологическое право Украиньї. - X.: "Синтекс Лтд.", 2000.

73. Регламент подання інформації (повідомлення) про загрозу або виникнення надзви­чайної ситуації: Затверджений в.о.міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 5 січня 1999 р.

74. Романенко А.Е. и др. Проблемьі радиационной медициньї. - К.: Здоров'я, 1988.

75. Серебряков В.В., Основи екології: підручник. - К.: Знання-Прес, 2001.

76. Симмонс Дж., Маккол Г. 76 спосов защитить вашего ребенка от преступников. -С-Пб.: Питер-Пресс, 1995.

77. Словарь-справочник по зкологии / К.М.Сьітник, А.В.Брайон, А.В.Городецкий и др. -К.: Наукова думка, 1994.

78. Словник термінів і понять, що вживаються у чинних правових актах України. - К.: Оріяни, 1999.

79. Стейниер Р., Здельберг 3., Ингрзм Д. Мир микробов. - М.: Мир, 1989.

80.Термінологічний словник з безпеки життєдіяльності. / ВА. Лущенков, Д.А. Бутко, О.В. Гранкін та ін. - К.: Техніка, 1995.

81. Хайнріх, Дітер, Гергт, Манфред. Екологія: сІТУ-Атлас: Пер. з нім. - К.: Знання-Прес, 2000. 82.Хенлі Е. Дж., Кумамото X. Надійнісне проектування технічних систем і оцінка ризику. -К„ 1987.

83.Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров'я людини та екологія. - К.: Здоров'я, 1995. 84.Царенко А.В., Яцук Г.Ф. Валеологія. Навчальний посібник. - К.: Генеза, 1998. 85.Царенко О.М., Злобін Ю.А. Навколишнє середовище та економіка природокористуван­ня.: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1999.

86.Цвилюк ГЕ. Школа безопасности, или Как вести себя в зкстремальной ситуации. -М.: НПО "Образование", 1997.

87. ЧП: азбука поведения / А.Ф.Майдьїков, С.В. Петров, М.Ф. Савелий. - М.: Интердетек-тив, 1992.

88.Шадинский В.К. Безопасность здоровья. - М.: Мир, 1992.

89.Школа вьіживания: Обеспечение безопасности жизнедеятельности / С.И.Самьігин, О.П.Самьігина, Л.Д.Столяренко и др. - РнД.: Феникс, 1996.

90. Зкологический знциклопедический словарь. - М.: Ноосфера, 1999.

91. Зкология города: Учебн. для вузов / Под ред. Ф.В. Стольберга. - К.: Т-во "Знання", 2000.

92. Зкология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для вузов / Под ред. Л.А.Муравья. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

93. УіпсоІІ Ш. Вазіс диісіе то зузтет заїеіу. - №\л/ Уогк: \/ап №$Т.гапсІ КеіпНоІс), 1993.

ЛІТЕРАТУРА


Навчальне видання

ЖЕЛІБО Євген Петрович,

ЗАВЕРУХА Нелі Михайлівна,

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 523; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.