Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначити правильну відповідь. Завдання до практичного виконання
Завдання до практичного виконання

1. За основу зростання в моделі Р. Солоу береться зростання:

1) продуктивності праці;

2) продукту;

3) рівня цін;

4) зайнятості.

 

2. Неокейнсіанська модель економічного зростання базується:

1) на моделі АD-АS;

2) на моделі взаємодії мультиплікатора і акселератора;

3) на моделі ІS-LМ;

4) усі відповіді неправильні.

 

3. Найбільш суттєва причина економічного зростання у розвинених країнах – це:

1) зростання кваліфікації робочої сили;

2) збільшення обсягу капіталу, що застосовується;

3) технологічні зміни у виробництві;

4) реалізація грошово-кредитної та фіскальної політики, яка сприяє економічному зростанню.

4. Яка з перерахованих країн досягла за останні десятиріччя найбільш високих темпів економічного зростання?

1) США; 3) ФРН;

2) Японія; 4) Великобританія.

 

5. Дані про зростання реального обсягу ВВП на душу населення і реального обсягу ВВП:

1) занижують економічне зростання, оскільки вони не беруть до уваги фактор забруднення навколишнього середовища.

2) занижують економічне зростання, бо вони не беруть до уваги скорочення робочого часу, що має місце;

3) свідчать, що реальний обсяг ВНП на душу населення завжди зростає швидше, ніж сумарний реальний обсяг ВНП;

4) перебільшують економічне зростання, оскільки вони не беруть до уваги поліпшення життя.

 

6. Економічне зростання може бути проілюстровано:

1) рухом точки по кривій виробничих можливостей;

2) зрушенням вліво кривої виробничих можливостей;

3) зрушенням вправо кривої виробничих можливостей.

 

7. Модель зростання Солоу передбачає, що виробнича функція характеризується:

1) спадною віддачею від масштабу;

2) постійною віддачею від масштабу;

3) зростаючою віддачею від масштабу;

4) незмінним граничним продуктом;

5) зростаючим граничним продуктом.

 

8. Економічне зростання графічно можна проілюструвати:

1) рухом від однієї точки до іншої по кривій виробничих можливостей;2) рухом від однієї точки до іншої за межами кривої виробничих можливостей;

3) переміщенням кривої виробничих можливостей вправо;

4) усі твердження неправильні.

 

9. Модель Солоу не припускає, що:

1) обсяг національного продукту є постійним;

2) віддача від масштабу є постійною;

3) граничні продукти праці й капіталу є спадними;

4) обсяг національного продукту залежить від капіталу, праці й технології;

5) споживання залежить лише від доходу.

 

10. Що не є аргументом прихильників економічного зростання:

1) економічне зростання є єдиним шляхом до поліпшення матеріального достатку й підвищення життєвого рівня;

2) економічне зростання забезпечує людності триваліший відпочинок і подовжує життя;

3) економічне зростання дає змогу нації зберігати державну незалежність;

4) економічне зростання забезпечує пряму залежність між збільшенням кількості товарів та послуг і оздоровленням довкілля;

5) дає змогу розширювати розвідані запаси ресурсів і створювати нові, відкривати або розробляти замінники наявних ресурсів.

 

11. Що не є аргументом противників економічного зростання:

1) світова економіка використовує ресурси і нагромаджує відходи темпами, які планета не може витримати;

2) подальший прогрес у розвинених країнах здебільшого означає задоволення щоразу менш значущих потреб;

3) унаслідок надмірного виснаження землі здатність планети прогодувати населення зменшується;

4) економічне зростання полегшує розв'язання проблеми обмеженості ресурсів;

5) нагромадження відходів пригнічує абсорбційну здатність світової екологічної системи.

 

12. Економічне зростання означає:

1) забезпечення повної зайнятості;

2) збільшення ресурсів та можливостей для виробництва;

3) збільшення кількості вироблених товарів і послуг;

4) переміщення кривої виробничих можливостей вліво;

5) усі твердження неправильні.

 

13. Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують низку показників, окрім:

1) валового внутрішнього продукту на душу населення;

2) показників ефективності функціонування економіки, що обчислюються на підставі ВВП;

3) виробництва і споживання деяких ключових видів продукції;

4) показників рівня заощаджень у національній економіці;

5) показників рівня та якості життя населення.

 

14. Якщо національна економіка перебуває у стаціонарному стані, то, згідно з моделлю Солоу, рівень заощаджень не визначає на працівника:

1) обсягу продукту;

2) споживання;

3) капіталу;

4) приросту продукту;

5) інвестиції.

 

15. Яка закономірність не простежувалася в економічному зростанні розвинених країн у XX ст.:

1) підвищення продуктивності праці;

2) виразна динаміка капіталомісткості продукції;

3) зростання реальної заробітної плати;

4) помітне збільшення частки капіталу в національному доході;

5) підвищення капіталоозброєності праці.

 

16. Яке твердження неправильне:

1) коефіцієнт природного приросту населення в Україні та кількох інших державах є від'ємною величиною;

2) розрив у доходах між багатими і бідними націями у другій половині XX ст. значно збільшився;

3) високорозвинені країни ставлять на порядок денний реформу міжнародних економічних відносин – створення так званого нового економічного порядку;

4) Україна порівняно з іншими пострадянськими країнами зробила перші незалежні кроки за найнесприятливіших умов.

 

17. Визначіть, до якої з двох фаз економічного циклу рецесії (Р) чи буму (Б) відносяться перераховані процеси:

1) Зростання державних інвестицій (IG);

2) Зростання державних витрат (G);

3) Зростання інвестицій у приватному секторі (Ig);

4) Скорочення прибутку;

5) Зростання податкових надходжень (Т);

6) Зростання попиту на працю (LD);

7) Зростання державних трансфертних платежів (Тr);

8) Зростання рівня процентної ставки (і);

9) Падіння курсу акцій;

10) Зростання номінальної заробітної плати (W).

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 836; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.