Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Харків – 2011 1 страница
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

з курсу "Економіка підприємства"

до самостійної роботи студентів

 

поз. 17

 


Навчальний посібник до самостійної роботи студентів з курсу "Економіка підприємства" для студентів спеціальності 7.050102 "Економічна кібернетика" / Упоряд. Горбач О.І., Степанова О.В., Соколов О.Є. – Харків: ХНУРЕ, 2003. – 58 с. (видання доповнене та відкориговане у 2011 р.).

 

Упорядники: О.І.Горбач

О.В.Степанова

О.Є.Соколов

 

Зміст

 

 

Вступ 5

Тема 1. Промислове підприємство в системі ринкових відносин 6

1.1 Мета завдання 6

1.2 Основні теоретично-розрахункові положення теми 6

1.3 Завдання 7

1.4 Контрольні запитання 7

Тема 2. Майно підприємства 7

2.1 Необоротні активи підприємства 7

2.1.1 Мета завдання 7

2.1.2 Основні теоретично-розрахункові положення теми 8

2.1.3 Контрольні запитання 13

2.2 Оборотні активи підприємства (оборотні засоби) 15

2.2.1 Мета завдання 15

2.2.2 Основні теоретично-розрахункові положення теми 15

2.2.3 Контрольні запитання 19

Тема 3. Кадри, продуктивність праці та її оплата 19

3.1 Мета завдання 19

3.2 Основні теоретично-розрахункові положення теми 19

3.3 Контрольні запитання 26

Тема 4. Виробнича програма та виробнича потужність підприємства 26

4.1 Мета завдання 26

4.2 Основні теоретично-розрахункові положення теми 26

4.3 Контрольні запитання 33

Тема 5. Витрати виробництва та реалізації продукції (собівартість продукції) 34

5.1 Мета завдання 34

5.2 Основні теоретично-розрахункові положення теми 34

5.3 Контрольні запитання 38

Тема 6. Ціна і цінова політика підприємства 38

6.1 Мета завдання 38

6.2 Основні теоретично-розрахункові положення теми 38

6.3 Контрольні запитання 41

Тема 7. Прибуток, рентабельність і оподаткування 41

7.1 Мета завдання 41

7.2 Основні теоретично-розрахункові положення теми 41

7.3 Контрольні запитання 44

Тема 8. Якість, конкурентоспроможність продукції 45

8.1 Мета завдання 45

8.2 Основні теоретично-розрахункові положення теми 458.3 Контрольні запитання 48

Тема 9. Інновації та інвестиційна діяльність на підприємстві 49

9.1 Мета завдання 49

9.2 Основні теоретично-розрахункові положення теми 49

9.3 Контрольні запитання 55

Тема 10. Фінансово-кредитний механізм підприємства 55

10.1 Мета завдання 55

10.2 Основні теоретично-розрахункові положення теми 55

10.3 Контрольні запитання 58

Список рекомендованої літератури 59

 

 


Вступ

 

В сучасній економічній ситуації, що швидко змінюється, особливе значення набуває кваліфіковане керування підприємством. Підприємству надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва та збуту продукції. При цьому підприємство виходить із власних ресурсних можливостей з урахуванням широкого спектра факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу.

Економіка підприємства - це наука про ефективність виробництва, шляхи та методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах.

Предметом вивчення економіки підприємства є методи та засоби раціонального поєднання і ефективного використання усіх елементів виробничого процесу на рівні підприємства. Метою дисципліни "Економіка підприємства" є надання майбутнім спеціалістам з економіки ґрунтовних знань з основних розділів прикладної економіки на рівні підприємства.

Поряд з лекційними та практичними заняттями, направленими на оволодіння знаннями з курсу "Економіка підприємства", значне місце повинна займати самостійна робота студентів. Об'єм самостійної роботи визначається змістом дисципліни "Економіка підприємства" і відображається в навчальному плані спеціаліста. В діючому навчальному плані на цю дисципліну передбачено 162 години, з них 54 години відведено на самостійну роботу.

До основних видів самостійної роботи студентів слід віднести:

– вивчення теоретичного матеріалу за допомогою конспекту лекцій, підручників та методичних вказівок до практичних занять;

– виконання курсового проекту;

– підготовка до контрольних робіт.

З метою організації самостійної роботи студентів в даному навчальному посібнику наведено тематичний план з курсу "Економіка підприємства", контрольні питання до самоконтролю, задачі та методи їх вирішення, а також перелік рекомендованих підручників.

Студенту доцільно мати робочий зошит, в якому в конспективній формі повинні бути наведені результати самостійного вивчення теоретичних питань, а також розв'язані задачі, рекомендовані викладачем. Курсовий проект виконується згідно методичних вказівок з курсового проектування за відповідною методикою.

Ефективне оволодіння знаннями з курсу "Економіка підприємства" можливе тільки при чіткому дотримуванню графіка самостійної роботи.

 

 

Тема 1. Промислове підприємство в системі ринкових відносин

 

1.1 Мета завдання – ознайомлення з принципами та формами підприємницької діяльності, видами підприємств і цілями їх діяльності.

 

1.2 Основні теоретично-розрахункові положення теми

 

Під підприємством слід розуміти організаційно відокремлену і економічно самостійну ланку виробничої сфери народного господарства, що спеціалізується на виготовленні продукції, виконанні робіт і наданні послуг. Головне завдання підприємства полягає у задоволенні потреб ринку в його продукції або послугах з метою одержання прибутку.

Основним законодавчим актом, який регулює діяльність підприємств в Україні, є Господарський кодекс України.

Діяльність підприємства також регулюється його статутом та колективним договором.

Для підприємств є важливим встановлення оптимальної виробничої структури, під якою розуміють склад, кількісне співвідношення і розміри внутрішніх підрозділів, форми їх побудови та взаємозв'язку.

Загальна структура підприємства включає, крім виробничих підрозділів, заклади соціально-культурного призначення та підрозділи апарату управління.

Підприємницькі структури мають право на добровільних засадах об'єднувати свою інноваційну, виробничу, маркетингову, постачальницько-збутову, фінансову та соціальну діяльність. Такими об'єднаннями можуть бути: асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, трести, синдикати, картелі, холдінги, фінансові групи.

 

1.3 Завдання

 

Виберіть правильні та повні відповіді.

 

1. Головне завдання підприємства полягає у:

а) задоволенні потреби ринку з метою одержання прибутку;

б) ефективному використанні основних фондів і оборотних засобів;

в) підвищенні продуктивності праці і ефективному використанні системи мотивації праці;

г) підвищенні якості продукції, що випускається.

2. Основними документами, що регулюють діяльність підприємства, є:

а) Господарський кодекс України;

б) статут;

в) ліцензія;

г) колективний договір;

д) патент.

 

 

3. Підприємство характеризується такими ознаками:

а) виробничо-технічна єдність;

б) організаційно-соціальна єдність;

в) спільність території;

г) фінансово-економічна самостійність;

д) спільність споживаної сировини.

4. Виробнича структура підприємства – це:

а) склад, кількісне співвідношення і розміри внутрішніх підрозділів, форми їх побудови і взаємозв'язку;

б) чисельність суб'єктів-засновників та взаємовідносини між ними;

в) частка капіталу кожного засновника в статутному фонді.

 

1.4 Завдання

 

На підставі особистих уявлень запропонуйте створення підприємства, обґрунтуйте його:

- мету та характер діяльності;

- форму власності;

- правовий статус;

- галузево-функціональний вид діяльності;

- розмір за чисельністю працівників.

Обґрунтуйте послідовність необхідних досліджень, розрахунків та розробки документів, які регламентують діяльність підприємства.

Свої думки викладіть письмово.

 

1.5 Контрольні запитання

 

1. Які ознаки характеризують підприємство?

2. Які основні законодавчі акти та інші документи регулюють діяльність підприємства в Україні?

3. Чим відрізняється виробнича та загальна структура підприємства?

4. Які фактори впливають на виробничу структуру підприємства?

5. Які існують форми об'єднання підприємств?

 

 

Тема 2. Майно підприємства

 

2.1 Необоротні активи підприємства

 

2.1.1 Мета завдання – ознайомлення з методами оцінки, визначення амортизаційних відрахувань та розрахунком показників використання основних фондів.

 

2.1.2 Основні теоретично-розрахункові положення теми

 

Під терміном "основні засоби" слід розуміти матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довше за рік).

Для бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами:

- основні засоби (земельні ділянки, капітальні витрати на збагачення земель, споруди, будівлі і передавальні пристрої; машини і устаткування, транспортні засоби, інструменти, приладдя, інвентар (меблі), інші основні засоби);

- інші необоротні матеріальні активи (малоцінні необоротні матеріальні активи, термінові споруди, інвентарна тара, інші необоротні матеріальні активи).

Об'єктом амортизації є основні засоби (крім землі).

Амортизація – систематичне розподілення вартості, яка амортизується, необоротних активів на протязі строку їх корисного застосування (експлуатації).

Вартість, яка амортизується – первісна (початкова) або переоцінена вартість необоротних активів за відрахуванням їх ліквідаційної вартості.

З метою пожвавлення процесу відтворення основних фондів та захисту нагромаджених амортизаційних сум від знецінення підприємствам дозволено здійснювати прискорену амортизацію активної частини основних фондів. До основних методів прискореної амортизації слід віднести:

- метод зменшуваного залишку;

- метод суми чисел (кумулятивний метод).

Суть першого полягає в тому, що норма амортизації, яка використовується при рівномірному нарахуванні зношення, збільшується у 1,5–2 рази, а амортизаційні суми обчислюються за цією нормою не від початкової вартості основних фондів, а від недоамортизованої їх частини.

Кумулятивний метод характеризується більш високими нормами амортизації в першій половині амортизаційного періоду і поступовим їх зниженням у другій половині. Визначення річних сум амортизації цим методом здійснюється в декілька етапів:

- додаються числові значення років служби устаткування, наприклад, при шестирічному терміні служби: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21;

- утворюються дроби типу 1/21, 2/21, ..., 6/21 і розміщуються у зворотному порядку 6/21, 5/21, ..., 1/21;

- обчислюються річні суми амортизації множенням дробів на початкову вартість устаткування.

Для рішення задач використовуються такі формули, що наведені в табл. 2.1.

 

Таблиця 2.1 – Розрахункові показники

 

Формули Умовні позначення
ОФСР.Р – середньорічна вартість основних фондів; ОФН – балансова вартість основних фондів на початок планового періоду, грн.; ОФВ – балансова вартість введених основних фондів, грн.; n – кількість місяців їх функціонування; ОФВИБ – балансова вартість основних фондів, які вибули, грн.; n1 – кількість місяців їх нефункціонування;
ОФП.Р – балансова вартість основних фондів на початок року, грн.; ОФК.Р – балансова вартість основних фондів на кінець року, грн.;
ОФБ(а) – балансова вартість групи на початок звітного періоду; ОФБ(а-1) – балансова вартість групи на початок періоду, який попереджував звітному; ОФВВ(а-1) – сума витрат, віднесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкції, модернізації та інших покращень основних фондів протягом періоду, який попереджував звітному; ОФВИБ(а-1) – сума виведених з експлуатації основних фондів протягом періоду, який попереджував звітному; А(а-1) – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих в період, який попереджував звітному;
На – норма амортизації; ОФЛ – ліквідаційна вартість основних фондів, грн.; ТСЛ – строк служби, рік;
А – амортизаційні відрахування, грн.;
VРЕАЛ – об'єм реалізованої (валової) продукції у вартісному вираженні; Ці – ціна і-го виробу, грн.; Nі – об'єм реалізації і-го виробу, шт.;
ФВІД – фондовіддача;
ФОЗ – фондоозброєння; R – середньоспискова чисельність працюючих;

Продовження таблиці 2.1

 

Формули Умовні позначення
ФЄМН – фондоємність;
Р – рентабельність основних виробничих фондів; П – балансовий прибуток;
Кзаг.знош – загальний коефіцієнт зношення обладнання; Кф.знош – коефіцієнт фізичного зношення; Кмор.знош.1 – коефіцієнт морального зношення 1-го року;
Вкап.рем – вартість капремонтів обладнання від початку служби, грн.; ОФп.в – початкова (первісна) балансова вартість основних фондів на момент їх встановлення;
Ц – ціна обладнання, грн.; Т – транспортні витрати на доставку обладнання, грн.; М – витрати на установку і монтаж обладнання, грн.;
Азнош (сум.) – сума амортизаційних відрахувань від початку служби (сума зношення), грн.;
Тф, Тн – відповідно фактичний та нормативний строк служби обладнання, роки; ОФвідн – відновна вартість основних фондів (вартість їх відтворення в сучасних умовах); DПп – річний приріст продуктивності праці в країні, %; t – кількість років експлуатації обладнання з моменту введення;
Конов – коефіцієнт оновлення; ОФвв – вартість введених основних фондів за певний період, грн.; ОФк – вартість основних фондів на кінець періоду, грн.;
  Квиб – коефіцієнт вибуття; ОФлік – вартість ліквідованих основних фондів за певний період (рік), грн.; ОФпоч – вартість основних фондів на початок періоду, грн.;
Врем – загальна вартість ремонтів, грн.; Взам.елем – вартість змінюваних елементів на проведення ремонтів, грн./рік; Взар.плат – витрати на заробітну плату при проведенні ремонтів, грн./рік;

 

Продовження таблиці 2.1

 

Формули Умовні позначення
Ві елем – вартість одного змінюваного елемента (середньозважена величина), грн.; Крем – кількість ремонтів протягом року; g - коефіцієнт одночасного виходу з ладу основних фондів
Ф'д – дійсний фонд часу роботи обладнання протягом року при однозмінній роботі, год.; tнапр – час напрацювання на відмову (час від однієї відмови до наступної), год.
J – середня частота відмов в рік
tрем – витрати часу на один ремонт, год.; Сгод.рем – середньогодинна тарифна ставка робітника-ремонтника, грн./год.; ПСЗ – процент відрахувань на соціальні заходи

 

Задача 1

 

Керівництво підприємства "Прогрес" на підставі досліджень, що проведені відділом маркетингу, прийшло до висновку про можливість випуску та реалізації виробу "Вега" за ціною 96,65 грн. в кількості 100 000 прим. Підприємство має у розпорядженні основні фонди, вартість яких на початок виробництва цього виробу по групам устаткування наведена в табл. 2.2.

 

Таблиця 2.2 – Вихідні дані

Група устаткування Варіанти, млн. грн.
1 група 1,3 1,5 1,7 1,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
2 група 0,5 0,6 0.7 0,8 0,9 0,5 0,6 0.7 0,8 0,9 0,5 0,6 0.7 0,8 0,9
3 група 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 3,0
4 група 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
 
Група устаткування Варіанти, млн. грн.
1 група 1,7 1,8 1,9 2,0 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 1,2
2 група 0,5 0,6 0.7 0,8 0,9 0,5 0,6 0.7 0,8 0,9 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8
3 група 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 3,0 2,5
4 група 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

 

Норми амортизації в процентах до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду встановлюється у наступних розмірах (з розрахунку на календарний квартал):

1 група – 2,00%

2 група – 10,00%

3 група – 6,00%

4 група – 15,00%

Середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу – 300 чоловік. Прибуток від реалізації, що планується - 860 000 грн.

Визначити:

1. Об'єм продукції, що реалізована, у вартісному вираженні.

2. Балансову вартість груп основних фондів на початок звітного періоду (поквартально).

3. Суму амортизаційних відрахувань.

4. Середньорічну вартість основних фондів.

5. Показники використання основних фондів (фондовіддачу, фондоємність, фондоозброєність, рентабельність основних фондів).

 

Задача 2

 

З метою скорішого відтворення основних фондів підприємство може застосувати прискорену амортизацію основних фондів групи 3, зокрема, нових токарних верстатів. Визначте, яким саме методом краще скористатись при нарахуванні амортизації. Початкова вартість верстата наведена в табл. 2.3. Нормативний строк служби – 5 років.

 

Таблиця 2.3 – Вихідні дані

Варіант 1, 11, 2, 12, 3, 13, 4, 14, 5, 15, 6, 16, 7, 17, 8, 18, 9, 19, 10, 20,
Початкова вартість верстата, тис. грн.

 

Задача 3

 

Мале підприємство використовує п'ять верстатів, які придбані три роки тому. Нормативний строк служби такого обладнання складає шість років. Ціна, за якою придбані верстати та теперішня ціна верстатів такого класу наведені в табл. 2.4. Розрахувати загальний коефіцієнт зношення верстатів.

 

Таблиця 2.4 – Вихідні показники

Показники Варіанти
1, 11, 2, 12, 3, 13, 4, 14, 5, 15, 6, 16, 7, 17, 8, 18, 9, 19, 10, 20,
Ціна, за якою придбані верстати, тис. грн. 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,5 1,7 1,9 1,4 1,2
Теперішня ціна верстатів такого класу, тис. грн. 1,02 1,1 1,25 1,11 1,31 1,22 1,4 1,55 1,22 1,05

Задача 4

 

Визначити коефіцієнт оновлення і вибуття в цілому і по кожній групі основних фондів, якщо відомі такі дані про наявність та рух основних фондів підприємства за звітний рік. Вихідні дані наведені в табл. 2.5. (У табл. використані наступні скорочення: А – на початок звітного року; Б – поступило у звітному році; В – вибуло у звітному році). Проаналізувати зміни структури основних виробничих фондів.

 

Задача 5

 

Обчислити вартість ремонтів двох агрегатів за рік, якщо відомо, що середня частота їх відмов за рік – 5. Річний дійсний фонд часу роботи агрегату – 1800 год., коефіцієнт одночасного виходу з ладу агрегатів – 0,02. Середня вартість одного замінюваного під час ремонту елемента та середня тривалість одного ремонту наведені в табл. 2.6.

 

Таблиця 2.6 – Вихідні дані

Показники Варіанти
1, 11, 2, 12, 3, 13, 4, 14, 5, 15, 6, 16, 7, 17, 8, 18, 9, 19, 10, 20,
Середня вартість одного замінюваного під час ремонту, грн.
Середня тривалість одного ремонту, год.

 

Агрегат обслуговує робітник-ремонтник V-го розряду, годинна тарифна ставка – 7,90 грн. Єдиний соціальний внесок – 38%.

 

2.1.3 Контрольні запитання

 

1. Як здійснюється класифікація основних фондів підприємства?

2. Які фактори впливають на структуру основних фондів?

3. Як здійснюється облік і оцінка основних фондів?

4. Які показники зношення основних фондів?

5. Які показники руху основних фондів підприємства?

6. Що означає амортизація основних фондів?

7. Який порядок фінансування основних фондів?

8. Які показники характеризують ефективність використання основних фондів?

9. Які шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства?


Таблиця 2.5 – Вихідні дані

Показники, млн. грн. Варіанти
1, 11, 21 2, 12, 22 3, 13, 23 4, 14, 24 5, 15, 25
А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В
Всього основних фондів 4,0 0,5 0,6 5,5 2,2 1,2 8,2 3,4 2,1
В тому числі:                              
будівлі - - - - - - 0,4 - -
споруди 1,1 0,1 0,2 1,5 - - 0,2 - - 0,1 - 0,3
силове обладнання 0,4 0,2 0,3 0,4 1,4 0,3 0,6 1,5 0,5
робоче обладнання 0,3 0,1 0,07 0,3 0,3 0,2 0,8 0,6 0,5
інші основні фонди 0,2 0,1 0,03 0,3 0,3 0,5 0,2 - - 0,2 0,5 0,5 - 0,2
   
Показники, млн. грн. Варіанти
6, 16, 26 7, 17, 27 8, 18, 28 9, 19, 29 10, 20, 30
А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В
Всього основних фондів 1,5 6,3 7,4 5,8 0,6 0,2
В тому числі:                              
будівлі - 0,5 2,3 - 0,5 3,4 - 0,4 - - 2,3 - -
споруди - - - 0,5 0,2 - 0,5 0,5 0,03 0,04
силове обладнання 1,5 0,5 - 1,5 0,6 1,5 0,5 0,12 0,12 0,01
робоче обладнання 0,5 - 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5 1,72 0,3 0,08
інші основні фонди 0,5 - - - - - 0,5 - 0,3 - 0,5 - 1,16 0,15 0,07

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 422; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.