Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Варіант 5

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. Складіть план статистичного спостереження за роботою комерційних банків з метою отримати інформацію про вік, стаж роботи, рівень освіти працівників банку.

2. За наведеними даними про порушення технологічної дисципліни та втрати від браку продукції на 22 виробничих ділянках складіть:

a) комбінаційний розподіл виробничих ділянок за цими ознаками;

b) аналітичне групування, яке б показувало залежність втрат від браку від порушень технологічної дисципліни.

 

 

Таблиця 11.42

 

№ ділянки Відсоток порушень технологічної дисципліни Втрати від браку продукції, тис. грн. № ділянки Відсоток порушень технологічної дисципліни Втрати від браку продукції, тис. грн.
1,2 1,0 1,7 1,5
2,0 1,6 2,1 1,7
1,4 1,2 1,3 1,4
1,9 1,5 2,0 1,8
1,6 1,4 2,3 1,6
2,4 1,9 2,5 2,0
1,8 1,4 2,7 2,1
2,6 2,1 2,6 2,0
2,0 1,7 1,7 1,4
1,5 1,2 1,5 1,3
1,2 0,9 2,1 1,6

Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх.

3. Споживання палива тепловими електростанціями становило:

Таблиця 11.43

 

Вид палива, млн. т. ( газ – млн. м3) Минулий рік Поточний рік Коефіцієнт переводу в умовне паливо
Вугілля 9,4 22,6 0,60
Мазут 32,5 18,2 1,37
Газ 11,4 21,0 1,20

 

Визначте:

a) обсяги спожитого палива за кожен рік;

b) структуру спожитого палива.

Зробіть висновки.

4. Сума несплаченої своєчасно заборгованості за кредити на 1 липня становила 92, 4 млн. грн. За окремими галузями економіки вона розподілялася так:

Таблиця 11.44

Галузь народного господарства Сума несплаченої заборгованості, млн. грн. Питома вага несплаченої заборгованості у загальному обсязі кредитів, %
А 32,0
В 14,0
С 46,4

 Визначте середній процент несплаченої своєчасно заборгованості.

5. За результатами перевірки цукристість буряків характеризується такими даними:

 

Таблиця 11.45

Цукристість, % 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 і більше разом
Кількість проб

 

Визначте середній рівень та дисперсію цукристості буряків, частку цукрових буряків з цукристістю 18 % і більше та дисперсію частки.

6. Використовуючи взаємозв’язок характеристик динаміки, визначте рівні ряду (кількість зареєстрованих браків), абсолютну та відносну швидкість збільшення (зменшення) кількості.

Таблиця 11.46

Рік Кількість браків Ланцюгові характеристики динаміки
Абсолютний приріст Темп зростання Темп приросту, % Абсолютне значення одного відсотку приросту
  Х Х Х Х
-7      
    1,0082    
      -1,43  
         
  -9     4,7

7. Обсяг торгів на фондовій біржі за 7 місяців поточного року характеризується даними:

Таблиця 11.47

Місяць I II III IV V VI VII
Обсяг торгів, млн. гр. од. 12,3 13,8 15,9 19,4 23,8 29,5 32,7

a) опишіть тенденцію обсягу торгів показовою функцією, поясніть зміст параметрів трендового рівняння;

b) припускаючи, що виявлена тенденція збережеться, визначити очікувані обсяги торгів у серпні.

. Динаміка продажу трикімнатних квартир на біржі нерухомості характеризується даними:

Таблиця 11.48

Розташування квартири Ціна однієї квартири, тис. грн. Кількість проданих квартир, тис.
Базисний рік Поточний рік Базисний рік Поточний рік
Околиця 4,6 5,0
Район, прилеглий до центру 2,0 2,5
Центр 1,4 1,0

Визначте:

a) зведений індекс цін на квартири;

b) зведений індекс вартості проданих квартир.

Результати проаналізуйте.

6. Динаміка депозитних процентних ставок для юридичних та фізичних осіб характеризується даними:

 

Таблиця 11.49

Вкладники Сума залучених депозитів, тис. грн. Середня депозитна ставка, %
Базисний період Поточний період Базисний період Поточний період
Юридичні особи
Фізичні особи

 

Визначте:

a) середню депозитну ставку в кожному з періодів;

b) індекси середньої депозитної ставки: змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.

10. На лісовому масиві в 400 га передбачається визначити загальний запас деревини. Пробні площі становлять 0,1 га. За даними попередніх обстежень дисперсія виходу деревини з 0,1 га становила 6. Скільки пробних площ необхідно обстежити, щоб похибка вибірки з імовірністю 0,954 не перевищувала 0,5 м3 ?

11.За даними лабораторних досліджень вихід хліба з 1 кг борошна залежить від його вологості, про що свідчать наведені дані:

Таблиця 11.50

Вологість борошна, % 13,1 13,3 13,7 14,1 13,2 13,9 13,6 14,5 13,2 13,4
Вихід хліба, кг 1,45 1,36 1,32 1,31 1,40 1,32 1,43 1,33 1,31 1,42

 

Виходячи з цих даних:

a) визначте функцію, яка описує зв’язок між показниками, визначте її параметри та поясніть їх зміст;

b) оцініть щільність зв’язку між виходом хліба та вологістю борошна за допомогою коефіцієнта детермінації;

c) перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0,95.

5. Аналіз 100 публікацій та виступів у ЗМІ політиків різного спрямування свідчить про певний зв’язок між політичною позицією та ставленням до політичних суперників. Використовуючи коефіцієнт взаємної спряженості, оцініть щільність зв’язку між зазначеними ознаками, зробіть висновок з імовірністю 0,95.

Таблиця 11.51

 

Політична партія Ставлення до політичних суперників Разом
співробітництво діалог конфронтація
Консервативна
Ліберальна
Демократична
Разом

 

12. Література

12.1.Основна література

 

1. Уманець Т. В., Пігарєв Ю. Б. Статистика: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. – К.: Вікар, 2003

2. Статистика : Підручник / А. В. Головач, А. М. Єріна, О. В. Козирєв та ін. – К.: Вища шк. , 1993

3. Статистика / Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М. та ін. – К.: КНЕУ, 1998

4. Основы статистики. И. Г. Переяслова, Е. Б. Колбачев, - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999

5. Кулинич О. І. Теорія статистики. Підручник. –К-Д.: Державне центрально-українське видавництво, 1996

 

6. Социально-экономическая статистика : Учебн. / А. В. Головач, В. И. Товкун, Г. Г, Ткаченко и др. – К.: Выща школа, 1991

7. Экономическая статистика : Учебник / Под реда. Ю. Н. Иванова. – М.: ИНФРА- М,1999

8. Статистика. Збірник задач: Навч. Посібник/ А. В. Головач, А. М. Єріна, О. В. Козирєв та ін. – К.: Вища школа, 1994

9. Теорія статистики: Практикум. А. М. Єріна, З. О. Пальян, -2-ге вид., випр.- К.: Т-во “ Знання”, КОО, 2001

10. Моторин Р. М. СНР: Навч. посіб. / Р. М. Моторин, Т. М. Моторина, К.: КНЕУ, 2001

 

12.2. Додаткова література

11. Бакланов Г. И. Некоторые вопросы индексного метода. - М.: Статистика, 1972

12. Бакланов Г. И. Чем занимается статистика. - М.: Статистика, 1974

13. Герчук Я. Г. Графические методы в статистике. – М.: Статистика, 1968

14. Джинни К. Средние величины. – М.: Статистика, 1970

15. Дружинин Н. К. Логика оценки статистических гипотез. – М.: Статистика, 1973

16. Крастинь О. П. Изучение статистических зависимостей по многомерным даным. – М.: Финансы и статистика, 1981

17. Кюн Ю. Относительная и индуктивная статистика: Пособие-памятка. - М.: Финансы и статистика, 1981

18. Морозов И. Д. Матричные расчеты в статистике. – М.: Финансы и статистика, 1983

19 Сиповская И. В. Сбор массового материала, его группировка и составление статистических таблиц. – Л.: 1967

20. Пасхавер И. С. Средние величины в статистике. – М.: Статистика, 1979

21. Структура і склад органів статистики України. // Інформаційний бюлетень Державного комітету статистики України, 1997, №11-12

22. Бек В. О. Теорія статистики: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002

23. Годин А. М. Статистика, 2-е изд. перер. – М.: Дашков и К, 2003

24. Гусаров В. М. Статистика: Учеб. пособ. , М.: ЮНИТИ, 2003

25. Долинко В. В. Общая теория статистики. Учеб. пособие. – Харьков: МСУ, 1999

26. Захожай В. Б., Федорченко В. С. Теорія статистики: Навч. посібник. К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000

27. Захожай В. Б., Федорченко В. С. Теорія статистики. Ч. II( Практикум ). - К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000

28. Общая теория статистики / Под ред. О. Э. Башиной, А. А. Спирина. – М.: Финансы и статистика, 1999

29. Статистика. Учеб. пособие. / Под ред. В.Г. Ионина. – М.: 2003Общая теория статистики. 30. Ряузов Н. Н., - М.: Финансы и статистика, 1984

31. Теорія статистики: навч. посібник / Вашків П. Г., Пастер Т. І., Сторожук В. Г., Ткач Є. І. – К.: Либідь, 2001

32. Фінансово-банківська статистика, Практикум. Навч. посібник. / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач. – К.: Либідь, 2002

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 697; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.051 сек.