Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Передумови виникнення держави і права

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ТЕМА №1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: ДЕРЖАВА, ПРАВО, СУСПІЛЬСТВО. МЕДИЧНЕ ПРАВО, ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА УКРАЇНИ.

ДЛЯ НОТАТОК ДЛЯ НОТАТОК

 
 

Навчальне видання

 

 

Кіліченко О. І., Кланічка І. В.

 

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ:

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВИЙ ПІДХІД

 

 

Навчальний посібник

 

Комп’ютерний набір О. І. Кіліченко

Редактор Г. В. Горбань

Комп’ютерна верстка О. І. Кіліченко

 

Підписано до друку 20.01.2005.

Гарнітура Times New Roman

Ум. друк. аркуш 12,03

Тираж 100

 

 

Пізнання держави і права варто починати з вивчення питання щодо їх походження. Завдяки даним археології й етнографії існує достовірне знання не лише про первісне суспільство, а й про причини його еволюції в державно-організоване суспільство.

Відповідь на питання про виникнення держави і права дає теорія неолітичної революції (кризова теорія). Суть її полягає в наступному.

Привласнюючий тип господарства, властивий пер­вісному суспільству, на певному етапі перестав відповідати потребам людства. Вирішальну роль відіграли в цьому екологічні кризові явища. До X тисячоліття до н.е. останній на Землі льодовиковий період закінчився, клімат потеплі­шав. Це привело, з одного боку, до зростання населення, з іншого, до вимирання тварин, які були звичним предметом полювання. Сполучення цих факторів загрожувало самому існуванню людини як біологічного виду.

Людство відповіло на цю кризу переходом до принципо­во нового типу господарювання: від привласнюючої еконо­міки (полювання, рибальство, збирання) воно перейшло до економіки відтворюючої (землеробство, скотарство, ремес­ло). Зрозуміло, що відтворююча економіка виникала тільки там, де існували відповідні кліматичні умови, де були види флори та фауни, придатні для одомашнювання.

Процес переходу від привласнюючої до відтворюючої економіки і називають неолітичною революцією.

Найбільш ранні сліди землеробського господарства ви­явлені в Таїланді (Х-ІХ тис. до н.е.). Дещо пізніше виник­нення землеробства фіксується в районах Індостану, Перед­ньої Азії, Ближнього Сходу, Північної Африки. В інших регіонах Земної кулі, де клімат був прохолоднішим, нео­літична революція тривала до III тис. до н.е.Відтворююча економіка призвела до розвитку продук­тивних сил, ускладнення організації праці, її розподілу, виникнення обміну, а в соціальному відношенні — до стра­тифікації суспільства. Соціальна влада первісної громадок та примітивні мононорми не могли регулювати нові еконо­мічні відносини, згладжувати протиріччя між виникаючи­ми стратами, що зароджувалися. Відтворююча економіка вимагала спеціалізації людської діяльності, у тому числі появи управлінської функції. Мали з'явитися особи, зайняті винятково організацією суспільної праці. Виникли, словами англійського історика Арнольда Тойнбі, «правляча меншість і відтворююча більшість ».

Перші в історії людства держави виникли там, де існували найбільш сприятливі умови для землеробства — у долинах великих історичних рік Сходу (Нілу, Тигру та Євфрату, Гангу, Інду, Янцзи). Первісною державною формою стало місто, яке виконувало щодо розташованих по­близу нього селищ функції управління: керівництво будівництвом зрошувальних систем, виконання загальнозначущих ритуалів, у тому числі релігійних, регулювання товарообміну, правосуддя, організація оборони.

Для регулювання нових суспільних відносин, що вже не могли забезпечуватися звичаями, створюється право. Воно складалося двома шляхами:

1) частина звичаїв санкціонується державою і продов­жують діяти вже як правові звичаї;

2) держава створює нормативні акти, що містять правила поведінки, обов'язкові для всіх.

Держава та право виникли, таким чином, через господарську необхідність, з потреб відтворюючої економіки. Виробництво і розподіл продуктів харчування, одягу, ін­ших предметів побуту, знарядь праці в нових умовах стало неможливим без системи управління та забезпечення гро­мадського порядку.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 895; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.