Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Абревіатур
Накази

Наказ – це правовий акт, що його видає керівник підприємства (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності й у межах своєї компентенції для вирішення основних та оперативних завдань, які поставлено перед даним підприємством. В інших випадках наказ може стосуватися широкого кола організацій та посадових осіб незалежно від підлеглості.

Складання й оформлення наказу регламентуються інструкціями щодо роботи з документами, правилами про порядок підготування проекту наказу та іншими правовими актами. В них передбачено обов’язкове дотримання низки вимог і правил, що мають забезпечити юридичну повноцінність документів, оперативне виконання їх, правильне та всебічне вирішення питання.

Проекти наказу слід обов’язково погоджувати з усіма заінтересованими особами (структурними підрозділами) даного підприємства, а в разі потреби – також інших організацій. Якщо встановлені правила видання наказу порушено, то він втрачає юридичну силу, і його слід скасувати. До проекту наказу додають документи, що обумовлюють його доцільність.

Наказ набуває чинності з моменту його підписання, якщо інший термін не зазначено в тексті. Право підписання наказу визначається законодавством: як звичайно, це право мають керівники та їхні перші заступники, а також деякі посадові особи відповідно до їхніх повноважень і компетенції.

Накази видають на підставі й з метою виконання чинних законів, указів, постанов і рішень уряду, наказів та інструкцій вищих органів. Керівник може видавати накази з усіх питань, що входять до його компетенції.

Здебільшого наказ діє доти, доки його не буде скасовано або доки не закінчиться термін його дії, визначений у самому тексті. Скасувати наказ може тільки вповноважена особа чи інстанція.

Накази бувають: нормативними; індивідуальними. Наприклад, наказ керівника про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку належить до нормативних. Він є загальним (безособовим), оскільки стосується не конкретних осіб, а всього колективу. Наказ про преміювання конкретних працівників має індивідуальний характер.За призначенням накази поділяються: на два види: накази з основної діяльності; накази по особовому складу.

Накази з основної діяльності – це правові акти, в яких оформляють рішення керівника, пов’язані з організацією роботи підприємства в цілому чи його структурних підрозділів. Такі накази видають, коли необхідно довести до відома директивні документи, що надійшли від вищих органів, спланувати конкретні заходи щодо їх виконання, призначити відповідальних осіб, терміни проведення цих заходів.

Накази з основної діяльності оформляють на загальних, спеціальних банках або на чистих аркушах паперу формату А4. Перевагу віддають повздовжньому розташуванню основних реквізитів:

1) назва виду документа (Н А К А З);

2) дата (проставляють у день підписання);

3) індекс (проставляють у день підписання);

4) місце складання чи видання;

5) заголовок до тексту;позначка про контроль (проставляють у разі потреби);

6) текст;

7) підпис;

8) гриф походження (оформляють у разі потреби);

9) візи (оформляють у разі потреби);

10) відбиток печатки (проставляють у разі потреби);

11) позначка про виконання.

Текст наказу складається з двох частин – констатувальної (вступної) та розпорядчої.

У КОНСТАТУВАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ викладають цілі та завдання приписаних дій та причини видання наказу, дають посилення на документ, що є підставою для видання даного наказу.

РОЗПОРЯДЧА ЧАСТИНА тексту викладається в наказовій формі. Її починають словом „НАКАЗУЮ”, яке друкують великими літерами. Після цього слова ставлять двокрапку. В розпорядчій частині викладають заходи та дії, зазначають посадових осіб, які відповідають за їх виконання, та вказують термін виконання завдань. Цю частину тексту наказу можна поділяти на пункти, які нумерують арабськими цифрами. Текст кожного пункту може розпочинатися із зазначенн6я конкретної дії, вираженої дієсловом неозначеної форми, або із зазначення виконавця. Назву організації, структурного підрозділу, прізвище та посаду виконавця наводять у давальному відмінку. Останній пункт наказу містить вказівку про особу, яка відповідає за виконання наказу в цілому, наприклад: „контроль за виконанням наказу доручити головному інженерові Петренку С.М.”.

Зразок наказу

Кутовий штамп

НАКАЗ

№20-ВК

Про надання відпустки

ДОЗВОЛИТИ:

ІВАНОВУ Сергію Сергійовичу, секретарю відділу кадрів, чергову відпустку з 00.00.00 на 23 робочих дні.

Підстава: графік відпусток і заява Іванова С.С.

Директор інституту А.В.Петренко

Візи:

Відділ кадрів

Керівник структурного підрозділу

Бухгалтерія

Вправа 113. Напишіть зразки наказів за своїм варіантом.

Варіант 1 По університету про зарахування абітурієнтів до навчального закладу.

Варіант 2 Про призначення на посаду асистента кафедри українознавства.

Вправа 114. Визначте тип документа:

1. Прошу надати мені відпустку з 20 по 30 листопада 2005року у зв’язку з сімейними обставинами.

2. Призначити на посаду ст. бухгалтера з 20 листопада 2005 р з посадовим окладом згідно штатного розпису.

3. Я, Самокіна Олена Петрівна, доручаю Іллященко Тетяні Іванівні отримати належну мені стипендію за листопад 2005 р.

Вправа 115. Перекладіть текст українською мовою, поясніть орфограми.

Мариупольская фирма „эффект”

Приказ

20.11.05г. №17-л г. Мариуполь

О приеме на работу

Принять на должность экономиста фирмы Иванову Эллу Петровну с 25 ноября 2005 г. с месячным испытательным сроком, установив должностной окладу в размере 500 грн.

Основание: заявление Ивановой Э.П. и согласие начальника планово – экономического отдела А.О.Симонова

Директор фирмы…………………………………………………….. П.П.Баруздин

Правопис складноскорочених слів,

Складноскорочені слова (абревіатури), які утворені з початкових букв або звуків, незалежно від написання словосполучення, пишуться великими буквами (крапки між ними не ставляться): Міністерство внутрішніх справ — МВС, житлово-експлуатаційна контора — ЖЕК, державна автоінспекція — ДАІ, мале підприємство — МП, виробниче об'єднання — ВО тощо.

• Великими буквами пишуться складноскорочені слова, утворені від іншомовних словосполучень: ЮНЕСКО, МАГАТЕ, УЄФА, а малими буквами – такі: загс.

NB! Абревіатура вуз є неправильною для вживання в українській мові, оскільки складається з перших літер таких слів: вищий навчальний (а не учбовий) заклад.

• Великими й частково малими буквами пишуться складноскорочені слова на зразок: Донецький національний університет — ДонНУ тощо.

• Якщо складноскорочені іменники, утворені з початкових букв або звуків, відмінюються, то закінчення біля них дописуються малими буквами: ЛАЗи, у ЖЕКу, з ВАКом.

• У складноскорочених словах, утворених іншими способами, усі частини пишуться з малої букви: районна державна адміністрація — райдержадміністрація, завідувач господарства — завгосп, але власні складноскорочені назви пишуться з великої букви: Дніпрогес, Донбас, Укрінбанк.

NB! Від абревіатур слід відрізняти умовні графічні скорочення, які вимовляються повністю й скорочуються лише на письмі: 4 кг, читаємо: чотири кілограми.

• Слова на письмі скорочуються на приголосний: громадянин — гр., добродій — д., пан — п., наприклад — напр., область — обл., імені — ім., і таке інше — і т. ін.; але: нашої ери — н. е., острів — о.

• У кінці графічних скорочень ставиться крапка: півн.-сх. (північно-східний), проф. (професор), р. (рік). Але крапка не ставиться при скорочених назвах метричних мір: 5 кг, 10 км, 2 год 30 хв, 4 мкФ тощо. Не ставиться крапка й між подвоєними буквами, що вказують на множину: pp. — роки, mm. — томи, пп. — пани.

• Якщо в графічному скороченні залишаються початок і кінець слова, то на місці пропущених букв ставиться лише дефіс (без крапки): видавництво — вид-во, район — р-н, фабрика — ф-ка, товариство — т-во. Такі скорочення не розриваються для переносу.

• Частини скороченого словосполучення іноді розділяються похилою рискою: поштова скринька — п/с, військова части — в/ч, метрів за хвилину — м/хв.

Вправа 116. Від поданих словосполучень утворіть абревіатури: 1) ініціальні (з перших літер); 2) інші. Запишіть їх.

1) Міністерство охорони здоров’я, наукова організація праці, електронно-обчислювальна машина, Львівській автомобільний завод, будівельно-монтажне управління, інженерно-технічні працівники, запис актів громадянського стану;

2) міський комітет, професійна спілка, виконавець робіт, універсальний магазин, спеціальний кореспондент, Дніпровська гідроелектростанція, Донецький басейн.

Вправа 117. Напишіть подані слова разом, через дефіс, знімаючи риску:студ/клуб, агіт/проект, військ/комат, рай/ком, парт/збори, проф/огляд, мін/юст, дит/ясла, дво/поверховий, соц/страх, Київ/метро/буд, Запоріж/енерго, міськ/рада, обл/в/н/о, обл/викон/ком, Ту/154, З/І/Л/111, Т/подібний, рад/госп, блок/схема, л/ра, т/во, вид/во, «Азов/залізо/бетон», «Укр/залізниця», «Півден/газ», цивіль/проект, пром/ін вест/банк, укр/сіб/банк, приват/банк, приват/доцент, мін/фін, «Азов/сталь», Євро/союз, «Азов/електро/сталь», Е/mail.

Вправа 118. Розшифруйте подані абревіатури: ПДТУ, НАН України, ВДНГ, ХНЕУ, МДГУ, ВНЗ, ВАЗ, ВАТ, НДІ, ММК ім. Ілліча, ПТУ, ООН, ЮНЕСКО, КДБ, ЗАТ, СНД, СРСР, УРСР, ПК, СПУ, ЛАЗ, МП, ПП, ВКВ, МВС, ОУН, ІНТІ, ГАЗ, ДЕК, КПІ, ДПІ, МДІМВ, МДУ.

Вправа 119. Відредагуйте, де треба, подані словосполучення з абревіатурами, поясніть свій вибір.

Мій ПДТУ; серйозне ВНЗ; відомий ВАЗ; прибутковий ВАТ; провідна НДІ; цікаве СНД;

популярне ДонНУ; переоснащений ЛАЗ; українське ДАІ; новий СТО; оголошений ЮНЕСКО; чіткий НОП; визначена МП; світова ООН; старий МДІМВ.

Вправа 120. Перекладіть та розшифруйте подані складноскорочені слова й абревіатури українською мовою, користуючись посібником Конспект лекций по учебной дисциплине «Основы экологии. Экология сварочного производства»(для студентов специальностей 7.092301 ¸ 7.092303 дневной и заочной форм обучения) / Составитель В.Н.Матвиенко. – Мариуполь: ПГТУ, 2007. – 45 с.

КПД, технадзор, желдорцех, спецсталь, химсостав, теормех, П-образный, ЭВМ, СЭЗ, СКВ, ИПК, и т.д., д-р, экосфера, ПДК, ОС, ПДВ, ГОСТ, и т.п., рис., СА, МП, ТССА, ГССА, РДС, МП, СИЗОД.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1479; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.