Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСВІТЛЕНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Мета роботи: дати студентам основні поняття про природне і штучне освітлен­ня; вивчити прилади і методи визначення освітленості в навчальному примі­щенні при природному і штучному освітленні і порівняти визначені результа­ти з нормативними даними.

 

Підготовка до роботи

1. Повторити за підручниками та методичними посібниками навчальний матеріал, що стосується проблеми освітленості в навчальному приміщенні; будови люксметра; з'ясування, що впливає на рівень освітленості.

2. Засвоїти основні правила безпеки праці при проведенні вимірювань освітленості в приміщеннях.

3. Актуалізація опорного рівня знань:

1. Поясніть з погляду БЖД такі поняття: випромінювання, освітленість, природне освітлення, штучне освітлення, коефіцієнт природного освітлення.

2. Охарактеризуйте основні технічні особливості забезпечення оптималь­ного освітлення навчальних приміщень?

3. Як в Україні регламентуються норми щодо освітленості в приміщенні?

4. Перерахуйте основні причини недостатнього освітлення в лабораторіях.

5. Назвіть одиниці вимірювання основних параметрів освітленості?

6. Поясніть за допомогою яких приладів можна виміряти освітленість?

7. Доведіть позитивний вплив конструктивних особливостей приміщень на ступінь освітленості?

8. Що таке оптимальні умови освітленості приміщень?

9. Якої величини має бути освітленість для різних приміщень?

10. Назвіть вимоги при вимірюванні освітленості за допомогою люксметра.

11. Опишіть порядок роботи з люксметром.

 

 

Теоретичні відомості

Природне освітлення створюється природними джерелами світла і має високу біологічну і гігієнічну цінність. Освітлення приміщень природнім світлом залежить від світлового клімату даної місцевості, орієнтації вікон, якості і вмісту віконного скла, кольору стін, глибини приміщення, розмірів світлової поверхні вікон, а також предметів, які закривають світло. Таке освітлення приміщення здійснюється через вікна і може бути виконане в вигляді бокового, верхнього чи комбінованого. Природне освітлення всередині приміщень оцінюють коефіцієнтом природного освітлення е, який регламентує освітлення ряду точок, розміщених на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення з горизонтальною площиною, яка знаходиться на висоті 1 метр над рівнем підлоги: е = Евз • 100% де Ев - освітлення всередині приміщення, лк; Ез -одночасне освітлення розсіяним світлом зовні, лк.Нормоване значення коефіцієнта природного освітлення залежить від характеру зорової роботи, виду освітлення (природне чи поєднане), стійкості снігового покрову і поясу світлового клімату, де розміщений будинок на території. Мінімальний коефіцієнт природного освітлення в залежності від виконаної роботи при верхньому і комбінованому освітленні повинен складати від 10 до 20%, а при боковому освітленні 3,5-0,5%; в найбільш віддаленій від вікон точки розміщення на робочій поверхні парти він повинен бути не менше 1,5%. Найкращим видом природного освітлення навчального приміщення є бокове лівостороннє із застосуванням сонцезахисних приладів. При недостатньому природному освітленні встановлюють штучне освітлення, яке буває робочим, аварійним і охоронним. Робоче освітлення має бути загальним для забезпечення освітлення всього навчального приміщення і місцевим, яке застосовується у випадку недостатності загального освітлення робочих місць. Штучне освітлення нормується в межах від 5 до 5000 лк в залежності від призначення приміщень, умов та роду роботи, яка виконується.

Штучну освітленість можна виміряти за допомогою люксметра. Це буде Еш. факт. в лк, або розрахувати за формулою:

Eш.розрах = NnФіUZ

SK

 

Де N - кількість світильників, n - кількість ламп в одному світильнику, Фі - світ­ловий потік однієї лампи в Лм, U - коефіцієнт кольору стін і стелі (0,35-0,6), Z -корекційний коефіцієнт світильника (0,75-0,9), S - площа приміщення, яке освітлюється в м2, К - коефіцієнт запасу (1,3). Світловий потік Фі знаходять за потужністю лампи (див. таблиця 1).

Таблиця 1

Залежність сили від потужності електричної лампи

Р, Вт
І. КД

 

Комбіноване освітлення - це поєднання загального і місцевого освітлення. В майстернях однотипне освітлення не допускається. Застосування викритих ламп небезпечне, тому їх використовують з додатковою арматурою (розсіювані, затемнювані, абажури і ін.), яка захищає очі працюючих від надмірної яскравості джерела світла, утворюючи захисний кут. Електричні лампи разом з арматурою звичайно називають світильниками. Потрібну потужність лампи визначають за формулою

де рл – потужність однієї лампи, Вт; Рпиm - питома потужність, Вт/м2 ; S – площа приміщення, м2; n – число світильників.

В навчальних приміщеннях парти і столи розміщують так, щоб світло падало з лівої сторони від учнів; висота підвіски світильників має бути не менше 2,5 м. Робочі місця в майстернях розміщують таким чином, щоб світло по можливості падало зліва, верстаки були розміщені перпендикулярно вікнам. Місцеве освіт­лення над верстаками здійснюють лампами розжарювання напругою до 42 В.

Люксметр Ю-117 призначений для |вимірювання освітленості, яка створюється при­роднім і штучним світлом, джерела якого розміщені довільно відносно приймача люксметра. Люксметр складається з вимірювача та окремого фотоеле­мента з насадками. В пластмасовому корпусі вимірювача знаходиться прилад магнітоелектричної системи, підсилювач на мікросхемі, перемикач, резистори та інші елементи електричних кіл, а також джерело живлення. На передній панелі вимірювача розміщені вимірю­вальний прилад, коректор приладу, кнопки перемикача, ручка встановлення нуля, а також таблиця з схемою використання кнопок перемикача і позначеннями насадок в залежності від найбільшого діапазону вимірювання. На боковій стінці корпусу вимірювача розміщене гніздо для під'єднання селенового фотоелемента.

Для підготовки люксметра до вимірювання встановіть вимірювач в горизонтальне положення. Перевірте чи знаходиться стрілка відліку приладу на нульовій поділці шкали, для чого фотоелемент від'єднайте від вимірювача люксметра. У випадку необхідності встановіть за допомогою коректора стрілку в нульове положення на шкалі. Під'єднайте фотоелемент до вимірювача. Перед вимірюванням освітленості в діапазонах, де працює підсилювач, тобто від 0,1 до 10 Лк без насадок і від 2 до 100 Лк з насадками , перевірте встановлення на нуль стрілки вимірювача. Для того, щоб зберегти прилад від перевантажень починайте вимірювання ввімкнувши перемикач в положення 100 000 Лк, а на фотоелемент поставте насадки К і Т. Якщо стрілка відхиляється менше ніж на 20 поділок, замініть насадку Т на насадку Р, а потім на насадку М. Використовуйте насадку К тільки з насадками М, Р, Т. 

Порядок виконання роботи

1. Вивчити основні теоретичні відомості про освітленість та санітарні норми щодо освітлення навчальних приміщень та робочих місць в навчальних закладах.

2. Ознайомитися з правилами використання люксметра та послідовністю дій при проведенні вимірювань з його допомогою.

3. За допомогою двох годинників з секундними стрілками визначити момент часу (звірити годинники) і через встановлений період часу одночасно виміря­ти природну освітленість всередині приміщення на робочому місці (парта, стіл, верстат) - Ев і зовнішню освітленість, яка створюється відкритим небо­схилом – Ез. Ев і Ез потрібно вимірювати на однаковій висоті від рівня підлоги.

4. Визначити коефіцієнт природної освітленості (КПО) е за формулою е = Евз • 100%. Порівняти отримане значення еф із тим, що вимагається за санітарними нормами СНіП ІІ-4-79: Природне і штучне освітлення.

5. Використовуючи затемнення, визначити за допомогою люксметра фактичну штучну освітленість Еш.факт всередині приміщення на робочому місці.

6. Визначити розрахункову штучну освітленість Еш.Розр. всередині приміщення за формулою Eш.розрах = NnФіUZ

SK

7. Порівняти фактичне Еш.факт і розрахункове значення Еш.Розр освітленості з необхідним значенням штучної освітленості Етабл., пам'ятаючи, що в навчаль­них приміщеннях штучна освітленість при використанні люмінесцентних ламп має складати 300 Лк, а при використанні ламп розжарювання – 150 Лк.

8. За вказівкою викладача включити місцеве освітлення, вимкнувши загальне. Визначити фактичну освітленість Ефакт на робочому місці і порівняти її значення з необхідним Етабл.

9. Занести до протоколу дослідів результати вимірювань, розрахунки і табличні дані (табл. 2).

10. За допомогою формули визначте необхідну потужність ламп у кожному світильнику.

11. Розробіть рекомендації щодо покращення умов праці в кабінеті.

Таблиця 2

 

 

 

Приміще­ння, харак­тер викону­ваних в ньому робіт Коефіцієнт природнього освітлення, % Штучне освітлення, лк
Загальне Часткове
Факт, значен. Табл. значен. Факт, знач. Розр. знач. Табл. знач. Факт, знач. Табл. знач.
               

 

Таблиця 3

Норми освітленості в навчальних приміщеннях

Назва примі-щення або робочої поверхні Норми КПО (ефакт), В % Найменша штучна освітленість, Еш. табл., в ЕЛК Поверхня, до якої відноситься норма освітленості Питома потуж­ність Вт/м2
Верхнє освітл. Бокове освітл. Люмініс-центне освітлення Лампи розжа­рення
Аудиторії, класи, кабінети: а) на дошці б) на роб. столах     1,6 1,6     Умовна робоча поверхня відстані 0,8м від підлоги   -
Лабораторії 1,6 -//-
Кабінети кресле­ння і малювання а)на дошці; б)на роб. місцях         Умовна робоча поверхня відстані 0,8м від підлоги  
Коридори - 0,25 Площина підлоги  
Актові і спорт. зали 1,6 -//-  
Майстерні добробки металу і деревини 1,6 -//-
Стіл в при-міщенні - -    
Сходи - -    

Висновок: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 2141; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.