Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Простір товарів. Аксіоми простору товарів

Курс лекцій

 

 

Укладачі:

Дадашев Бадирхан Абдулмуталімович

ОбливанцовВолодимир Вікторович

Гордієнко Вікторія Павлівна

 

 

Редактор Г.К. Булахова

Комп’ютерна верстка Н.А. Височанська

Дизайн обкладинки Ю.М. Хижняк

 

 

Підписано до друку 25.11.2008. Формат 60х84/16. Гарнітура Times.
Обл.-вид. арк. 6,19. Умов. друк. арк. 7,32. Тираж 300 пр. Зам. № 767

Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи Національного банку України”

40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК, № 3160 від 10.04.2008

Надруковано на обладнанні Державного вищого навчального закладу
“Українська академія банківської справи Національного банку України”
40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

Товар – це деяке благо або послуга, які надійшли в продаж у деякому місці, в певний момент часу.

Раціональна з точки зору споживацької поведінки споживачів полягає у виборі точки в просторі товарів.

Якщо товари подільні, то простір товарів описується такою множиною:

Простір товарів являє собою невід’ємний … -вимірного евклідового простору замкнуту і обмежену множену.

Аксіома 1. (Аксіома повноти). Раціональний споживач завжди з довільних 2-х наборів може вибрати найкращий, або сказати, що вони для нього рівноцінні:

Аксіома 2. (Аксіома транзитивності). Перевага серед різних наборів послідовна для всіх наборів товарів: .

Аксіома 3. (Рефлективності). Будь-який набір принаймні не гірший самого себе: .

Гіпотеза про ненасиченість. Споживач ніколи не задоволений, в тому розумінні, що набір з більшою кількістю предметів для нього кращий ніж набір з меншою кількістю.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 383; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Аксіоми
 2. Вплив європейського культурного простору на українську культуру. Міжнародні культурні зв’язки.
 3. Дослідження динамічності і розвитку міського простору та визначення людського потенціалу міської системи.
 4. Етап 3. Оцінка внутрішнього планування магазину та викладки товарів.
 5. ЄДНІСТЬ МАТЕРІЇ, РУХУ, ПРОСТОРУ І ЧАСУ
 6. Загальні та специфічні властивості простору та часу
 7. Конференція міністрів вищої освіти Європи «На шляху до європейського простору вищої освіти», 19 травня 2001 року, Прага
 8. Основні завдання, принципи та етапи формування Європейського простору вищої освіти
 9. Основні форми існування матерії. Простір і час як форми існування світу
 10. Питання 1. Перспективи розвитку виробництва та шляхи вдосконалення асортименту продовольчих товарів.
 11. Питання 1. Принципи, покладені в основу класифікації м’ясних товарів.
 12. Послуги харчування — це послуги з виготовлення власної продукції й створенню умов для реалізації й споживання власної продукції й купівельних товарів.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.