Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВПРАВИ ДО ТЕМИ 12
Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих:

 

1. Ціна за використання землі та інших природних ресурсів, пропозиція яких стала.

2. Подія, яку неможливо проконтролювати та спрогнозувати і яка може спровокувати збитки, які неможливо застрахувати.

3. Заробітна плата у грошовому виразі.

4. Заходи, здійснені для підвищення якості праці робітників шляхом підвищення їх кваліфікації і розвитку здібностей.

5. Закони, які декларують одержання робітником від спеціального бюро дозволу на вступ у певну професію.

6. Кількість товарів і послуг, що їх може придбати працівник на свою заробітну плату.

7. Процентна ставка у грошовому виразі з поправкою на інфляцію.

8. Практика профспілок, яка націлена на обмеження пропозиції робочої сили шляхом недопущення вступу до них нових членів з метою збільшення заробітної плати робітників, які уже є членами профспілки.

9. Ринок, на якому єдиному продавцю (монополії) протистоїть єдиний покупець (монопсонія).

10. Кількість грошей, яку люди хочуть мати для використання як засіб обігу.

11. Кількість грошей, яку люди хочуть зберігати і яка змінюється у зворотній залежності від динаміки процентної ставки.

12. Групи робітників, що не приймають участі у конкуренції між собою, тому що рівень кваліфікації однієї групи суттєво відрізняється від кваліфікації робітників інших груп.

13. Ринок, на якому велика кількість фірм формує попит на конкретний вид трудових послуг значної кількості робітників-не членів профспілки.

14. Ринок, на якому є лише один покупець ресурсу.

 

 

Терміни і поняття:

а) Реальна процентна ставка; б) монополія;

в) економічна рента; г) ліцензування професій;

д) неконкурентні групи; е) номінальна заробітна плата;

є) закрита профспілка; ж) ризики, що не страхуються;

з) двустороння монополія; и) попит на гроші з боку активів;

і) інвестиції у людський капітал; ї) попит на гроші для угод;

й) конкурентний ринок праці; к) реальна заробітна плата. 

Вправа 2. Знайдіть єдину вірну відповідь:

1. До факторів диференціації земельної ренти не відноситься:

 

а) родючість землі;

б) кваліфікація сільськогосподарських робітників;

в) застосована технологія;

г) місцезнаходження ділянок.

 

2. Якщо номінальна процентна ставка становить 12%, а рівень інфляції 8%, то реальна процентна ставка становить:

 

а) 3,7%; б) 1,5%; в) 4% ; г) 96%.

 

3. Який з графіків вірно відображає зміну попиту на працю інженерів-металургів у випадку стійкого зниження цін на метал:

 

W W

 

 

D1 D2

D2 D1

Q Q

а) б)

W W

 

 

D1

D1D2 D2

Q Q

в) г)

 

 

4. Норма позичкового процента – це:

 

а) встановлений державою максимальний розмір плати за кредит;

б) відношення позичкового процента до розміру позики;

в) різниця між сумою грошей, яка повертається, і сумою, наданою у позику;

г) різниця між номінальною і реальною позичковою ставкою.

 

5. Коли процентна ставка знижується, то, за інших незмінних умов, споживач:

 

а) зберігає менше;

б) зберігає більше;

в) все, назване вище, вірно у залежності від переваг відносно теперішнього та майбутнього споживання;

г) збереження дорівнюють нулю.

 

6. Встановлена державою мінімальна заробітна плата – це:

 

а) рекомендована нижня межа індивідуального доходу;

б) розмір прожиткового мінімуму;

в) нижня межа заробітної плати робітника будь-якого підприємства;

г) вартість основних продуктів споживання за певний період часу.

 

7. Підприємницький доход – це:

 

а) різниця між загальною виручкою і економічними витратами;

б) загальна сума доходу від реалізації продукції;

в) різниця між зовнішніми і внутрішніми витратами;

г) різниця між загальною виручкою і бухгалтерськими витратами.

 

8. До інвестицій у людський капітал не відносяться:

 

а) витрати на освіту;

б) витрати на охорону здоров’я;

в) витрати на відрядження;

г) витрати на підвищення кваліфікації.

 

9. Діаграма показує монопсоніста, який при відсутності державних або профспілкових обмежень використовує L* одиниць праці. Якщо держава встановить мінімум заробітної плати на рівні W3, чи буде монопсоніст отримувати прибуток?

 

а) отримує нульовий економічний прибуток;

б) несе збитки у розмірі площини W3BMW1;

в) отримує прибуток у розмірі площини АВW3;

г) одержує прибуток у розмірі площини АВКW2.

 

 
 


PL

 
 


W3 B S

K C

W2

W1 M

 

MRP

L* L

 


10. Якщо заробітна плата знижується, то, за інших незмінних умов, робітник:

 

а) працює більше;

б) працює менше;

в) працює стільки ж;

г) вирішує це питання в залежності від своїх переваг між роботою і відпочинком.

 

11. На графіку представлені криві попиту на три земельні ділянки – А, В, С. Площа яких фігур відображає диференційну ренту з ділянки А?

 

а) R1ASO;

б) R1ACR3; R S

в) R1ABR2;

г) R2BSO. R1 A

DA

R2 B

DB

R3 C DC

Q

 

12. Рентний доход – це доход, який:

 

а) одержує власник будь-якого ресурсу;

б) одержують продавці від продажу землі;

в) виплачується за користування землею і іншими природними ресурсами;

г) одержують від продажу землі і інших природних ресурсів.

 

13. Якщо процентна ставка збільшиться з 5% до 10%, то для одержання щорічного доходу в 1 000 грн. дисконтована вартість повинна:

 

а) зменшитися на 5 000 грн.;

б) зменшитися на 10 000 грн.;

в) зрости на 5 000 грн.;

г) зрости на 10 000 грн.

 

14. Конкурентна фірма, що максимізує прибуток, повинна наймати додаткових робітників лише тоді, коли:

 

а) загальна виручка менша загальних витрат;

б) граничний продукт праці у грошовому виразі менший, ніж ставка заробітної плати;

в) граничний продукт праці у грошовому виразі більше ніж ставка заробітної плати;

г) величина граничного продукту у грошовому виразі зростає.

 

15. На якому ринку праці рівноважний обсяг зайнятості нижчий, ніж на конкурентному ринку праці:

а) на ринку монопсонії;

б) на ринку, де профспілка монополізує пропозицію праці;

в) на ринку з двосторонньою монополією;

г) усе перераховане вірно.

 

16. Вибираючи обсяг використання праці, монопсонія порівнює:

 

а) граничний продукт праці у грошовому виразі і граничні витрати на працю;

б) граничний продукт праці і граничні витрати на працю;

в) граничний продукт праці і ринкову ціну одиниці праці;

г) граничний продукт праці у грошовому виразі і ринкову ціну одиниці праці.

 

17. Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продукцію за ціною 2 грн. за одиницю, і купує ресурс по 10 грн., то граничний продукт у грошовому виразі даного ресурсу становить:

 

а) 2 б) 10; в) 5; г) 20.

 

18. Ціна землі залежить від:

 

а) величини щорічної ренти;

б) ставки банківського відсотку;

в) величини альтернативного доходу покупця землі;

г) усе перераховане вірно.

 

19. Зміни у рівні реальної заробітної плати можна визначити, співставляючи зміни у рівні номінальної заробітної плати із змінами у:

 

а) рівні цін на товари і послуги; б) нормі прибутку;

в) ставках оподаткування; г) тривалості робочого часу.

20. Крива попиту на працю на конкурентному ринку співпадає з:

 

а) кривою граничних витрат на оплату праці;

б) кривою граничного продукту праці;

в) кривою граничного продукту праці у грошовому виразі;

г) кривою граничних витрат продукту, що виробляється.

 

21. Якщо рента з ділянки землі становить 1 000грн., а ставка процента – 5%, то за якої ціни купівля ділянки землі буде вигідною?

 

а) не більше 20 000 грн.; б) не більше 50 000 грн.;

в) не більше 10 000 грн.; г) не більше 200 000грн.

 

22. Ставка позичкового процента не залежить від:

 

а) терміну надання позики; б) обсягу позики;

в) ризикованості проекту; г) вірна відповідь відсутня.

 

23. Що з наведеного призводить до скорочення попиту на землю:

 

а) зниження родючості землі;

б) збільшення ставки позичкового процента;

в) зниження ставки позичкового процента;

г) вірна відповідь відсутня.

 

24. Якщо рента за землю перевищує рівноважний рівень, то:

 

а) попит на землю перевищить її пропозицію;

б) оптимальний обсяг використання землі зросте;

в) не вся земля буде використана;

г) вірна відповідь відсутня.

 

25. При якій процентній ставці буде вигідним будівництво нового театру з передбачуваним терміном експлуатації 200 років і очікуваним щорічним прибутком у розмірі 10%?

 

а) не більше 2%; б) 10% або менше;

в) не більше 20%; г) 10% або більше.

 

26. Підприємство намагається інвестувати гроші, взяті в кредит, в обладнання, яке коштує 20 тис. грн. з терміном експлуатації один рік. Очікується, що завдяки цьому додатковий річний доход буде становити 1 500 грн. При якій ставці процента вигідно здійснювати інвестування?

 

а) 6%; б) 8%; в) 10%; г) 12%.

Вправа 3. Визначте, яке з положень вірне, а яке помилкове:

1. Коли заробітна плата зростає, то зростають і альтернативні витрати відпочинку.

2. З теоретичної точки зору не можна вважати, що людина буде намагатися більше працювати, коли заробітна праця зростає, і менше – коли знижується.

3. Якщо фірма реалізує свій продукт на конкурентному ринку, то граничні витрати на оплату праці завжди перевищують величину ставки заробітної плати.

4. Із зростанням рівня оплати праці робітника зростає і ціна його вільного часу.

5. Крива попиту на працю фірми-монопсоніста не співпадає з кривою MRPL.

6. Ціна праці не залежить від ціни готової продукції.

7. Для монопсонії граничні витрати на працю нижчі ринкової ціни.

8. Робітник, найнятий монополією, отримує більше, ніж граничний продукт його праці в грошовому виразі.

9. Активна діяльність профспілок може призвести до зростання попиту на працю.

10. Чим менше обсяг позики, тим нижчий процент.

11. Ціна землі залежить від її місцезнаходження.

12. Зниження реальної ставки процента при інших рівних умовах веде до підвищення ціни землі.

13. В якості ставки дисконтування можна використовувати реальну ставку процента, а не номінальну.

14. Дисконтування полягає у зведенні майбутніх витрат і майбутньої виручки до їх сьогоденної цінності.

15. Ефективність інвестиційного проекту знаходиться в оберненій залежності від показника терміну окупності.

16. Різні розміри земельної ренти відображають відмінності в граничній продуктивності земельних ділянок.

17. Економічна рента є платою за ресурси з абсолютно нееластичною кривою попиту.

18. Фірма буде здійснювати інвестиції тоді, коли очікувана норма прибутку буде менше, ніж процентна ставка.

19. Рівноважна ставка процента встановлюється у тому випадку, коли пропозиція капіталу перевищує попит на нього.

20. Пропонування позичкових засобів не залежить від ставки процента.

 


Вправа 4. Виконайте завдання:

 

Завдання 1.Використовуючи діаграму, що характеризує суб’єкта, який виступає одночасно споживачем і робітником, визначте, якою буде тривалість його робочого дня, якщо заробітна плата дорівнює 7 грн. в годину.

 

 

w

196

 

168

 

120 B C

A

 

h (години)

10 8 7

 

Завдання 2.Три фермерські господарства (А,В,С) вирощують пшеницю при однакових витратах на придбання техніки, добрив, робочої сили і тому подібне, а також мають однакові за площею ділянки землі, що відрізняються за родючістю. Ферма А виробляє 600 ц пшениці (при АТС = 5 грн), ферма В – 500 ц (при АТС = 7,5 грн), ферма С – 400 ц (при АТС = 10 грн).

Якщо встановиться ринкова ціна на пшеницю на рівні 10 грн, то чому буде дорівнювати диференційна рента для кожної ферми?

 

Завдання 3.Фірма-монополіст на регіональному ринку праці реалізує готову продукцію на конкурентному зовнішньому ринку. Виробнича функція фірми в короткотерміновому періоді має вигляд Q(L) = 300LL2 (випуск – тис. шт., обсяг використання праці – тис. людино-годин). Функція пропонування праці на регіональному ринку LS = 2W –160. Ціна готової продукції на світовому ринку дорівнює 0,5 долл. Визначте, яку кількість праці буде використовувати монополія, і яку ставку заробітної плати вона встановить, скільки продукції буде реалізовувати і яку виручку одержувати?

 

Завдання 4. По наведеним даним обчисліть кількість робітників, яких найме фірма, якщо вона реалізує продукцію на конкурентному ринку за ціною 2 грн і виплачує заробітну плату у розмірі 12 грн.

 

L, чол. Сукупний продукт (ТР)

Завдання 5.Домогосподарка вирішує питання зберігати далі чи витратити свої заощадження у розмірі 100 долл. Якщо вкласти гроші в банк, то через рік можна отримати 112 долл. Інфляція становить 14% річних. Чому будуть дорівнювати номінальна і реальна процентні ставки?

 


Розділ 5

ЗАГАЛЬНА РІВНОВАГА

 

 

ТЕМА 13. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

До цього часу ми розглядали, яким чином досягають рівноваги окремі економічні суб’єкти (рівновага споживача та рівновага фірми) чи окремі сектори ринку (ринок товарів, ринок ресурсів). Для цілісного уявлення про функціонування мікросистеми необхідно розглянути, яким чином зміна ситуації на одному ринку трансформується у зміни на інших ринках. Потребує додаткового аналізу механізм перерозподілу ресурсів між окремими частинами загального ринку та досягнення найвищої загальної ефективності функціонування економічної системи.

 

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 518; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.05 сек.