Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Терміни і поняття. Основні терміни та поняття

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ВПРАВИ

Основні терміни та поняття


 

Олігополія

Ступінь концентрації

Міжгалузева конкуренція

Конкуренція з боку імпорту

Загальна взаємозалежність

 

Ламана крива попиту

Ціноутворення, зумовлене таємним зговором

Лідерство в цінах

Ціноутворення за принципом „витрати плюс”

Економічні наслідки олігополії


 

 

Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих:

1. Ринок, на якому декілька фірм реалізують стандартизовані або диференційовані товари, при чому контроль над цінами обмежений взаємозалежністю фірм.

2. Цикл поступового зниження цін, з метою усунення конкурентів з олігополістичного ринку.

3. Об’єднання фірм, які узгоджують свої рішення з приводу цін та обсягів продукції так, як би вони злились в чисту монополію.

4. Домовленість про ціни, розподіл ринків та інші обмеження конкуренції в олігополії.

5. Неофіційний метод встановлення ціни на вироблений товар, коли одна фірма змінює ціну, а інші фірми невдовзі роблять теж саме.

6. Ситуація, при якій зміна ціни (або якого-небудь іншого параметра) однією фірмою викликає зміни в обсязі продаж і прибутку іншої фірми.

7. Крива попиту, заснована на припущені, що конкуруючі фірми приєднуються до рішення про зниження цін і не підтримують рішення про їх підвищення.

8. Метод встановлення бажаної ціни товару, на основі середніх витрат виробництва шляхом додатку до них певного відсотку.

9. Олігополія, в якій фірми виробляють диференційований продукт.

10.Конкуренція, яка виникає серед фірм однієї галузі з фірмами інших галузей.


а) міжгалузева конкуренція;

б) цінова війна;

в) ламана крива попиту;

г) ціноутворення за принципом “витрати плюс”;

д) олігополія;

є) лідерство в цінах;

ж) диференційована олігополія;

з) картель;

і) загальна взаємозалежність;

к) таємний зговір.


 

Вправа 2. Знайдіть єдину вірну відповідь:

1. Що із перерахованого нижче спонукає підприємства домовитись про обмеження випуску з метою підвищення ціни? 

а) зниження рівня процентних ставок;

б) зменшення виграшу від шахрайства;

в) збільшення штрафів за шахрайство;

г) менша вірогідність бути відкритим.

 

2. Картель може встановити повну монополію на ринку з відкритою інформацією, можливістю укладення угод довіри та вільним входом:

 

а) і в короткотерміновому, і в довготерміновому періоді;

б) у короткотерміновому, але не в довготерміновому періоді;

в) у довготерміновому, але не у короткотерміновому періоді;

г) тільки за умов дуополії Бертмана, а не Курно.

 

3. Якщо фірма знизить ціну, то конкуренти її підтримають, а якщо фірма підвищить ціну – ніхто не буде слідувати такому прикладу. Мова йде про:

 

а) цінову війну; б) цінове лідерство;

в) ламану криву попиту; г) високу цінову конкуренцію.

 

4. Принцип “витрати плюс” описується формулою:

 

а) AVC + AFC; б) AFC(1 + r); в) AVC(1 + r) ; г) ATC + AVC(1 + r).

 

5. “Ламана” крива попиту для олігополіста обов’язково передбачає:

 

а) розрив кривої MR;

б) розрив кривої МС;

в) що ціна товару не повинна бути вища MR;

г) що поведінка фірм не оптимальна.

 

6. Фірма є олігополістом, якщо:

 

а) встановлює ціну на рівні МС;

б) йде за ціною лідера;

в) встановлює ціну на рівні АVC;

г) встановлює ціну, виходячи з кривої попиту.

 

7. Картельний договір буде нестабільним, якщо:

 

а) картель регулює виробництво однорідного товару;

б) фірми нездатні виявити порушника;

в) члени картелю мають однакові витрати;

г) ніщо з наведеного невірно.

 

8. Стимули порушити картельний зговір тим менші, чим:

 

а) довший період між порушенням і викриттям опортуністичних дій;

б) мала вірогідність того, що порушення залишиться непоміченим;

в) вище коефіцієнт дисконтування;

г) все перераховане вірно.

 

9. Олігополістичний ринок має таку спільну рису з ринком монополістичної конкуренції як:

 

а) відсутні любі бар’єри для входу в галузь;

б) для фірми характерна стратегічна поведінка;

в) діє незначна кількість виробників;

г) фірми мають ринкову владу.

 

10. Граничний доход є не нижчим, ніж ринкова ціна для фірми, що функціонує в умовах:

 

а) досконалої конкуренції; б) монополістичної конкуренції;

в) монополії; г) олігополії.

 

11. Першим економістом, хто намагався створити теорію олігополії був:

 

а) Едвард Чемберлен; б) Огюстен Курно;

в) Джоан Робінсон; г) Джон Гелбрейт.

 

Вправа 3. Визначте, яке з положень вірне, а яке помилкове:

 

1. Якщо на олігополістичному ринку фірма підвищить або знизить ціну, то це здійснить вплив на обсяг продаж і прибуток фірм-конкурентів.

2. На олігополістичному ринку ціни менш стійкі, ніж в умовах досконалої конкуренції.

3. Ринкова поведінка картелю, максимізуючого прибуток, аналогічна поведінці чистої монополії.

4. На практиці картелі і подібні їм таємні угоди важко створювати і підтримувати на протязі довгого часу.

5. Конкуренція олігополістів супроводжується в більшій мірі ціновими методами.

6. Модель ламаної кривої попиту пояснює чому олігополіст не буде змінювати ціни і обсяг випуску при невеликих або середніх змінах у витратах.

7. Олігополістична взаємозалежність фірм на ринку завжди призводить до того, що одна фірма стає домінуючою над іншими.

8. Якщо для олігополіста ціна менша за середні витрати, йому необхідно вийти з галузі.

9. Модель Курно характерна для ринку монополістичної конкуренції.

10. Для олігополії є характерним наявність високих бар’єрів для вступу у галузь.

 

Вправа 4. Виконайте завдання:

Завдання 1. На олігополістичному ринку комп’ютерів діє 7 фірм. Якщо попит на продукцію домінуючої фірми – DL, а її гранична виручка для цього попиту MRL, то якими будуть величина пропозиції і ціна для інших 6 виробників комп’ютерів?

 

 
 

 


P,

MC

MR3,2 МС

     
 
 
 

 


2,5

2,2

1,8 D

 

MRL DL

 

 

15 20 27 31 35

 

Завдання 2. Фірма А, яка працює на олігополістичному ринку, виявила, що, враховуючи поточний обсяг виробництва решти фірм у галузі, її власна крива попиту та крива граничного доходу: Р = 200 - х, MR = 200 - 2x, де х – обсяг виробництва фірми А у тисячах штук товару.

1. Якщо граничні витрати фіксовані і становлять 6 грн. за шт., який обсяг продукції має виробляти фірма А?

2. За якої умови ціна на товар фірми А має бути такою самою, як ціни усіх товарів у цій олігополії?

3. Яка має бути ціна за 1 шт. товару фірми А?

4. Як ви відповісте, якщо кількість продукції, яку ви визначите у запитанні 1, означає рівноважний обсяг Курно для фірми А? Коли це рівновага Курно, то що можна сказати про криву попиту для фірми А?

 

Завдання 3. В містечку є 2 продавці бензину. Фірма А оцінює, що вона може збільшити прибуток на 2 тис. грн. в місяць якщо знизить ціни на бензин на 5% за умови, якщо її суперник збереже свою ціну. З іншого боку, якщо конкурент фірми А відповість зниженням ціни, то вона втратить 1 тис. грн. за місяць. Якщо фірма А збереже свою ціну, то її прибутки не зміняться, доки конкурент буде утримувати таку ж ціну. Якщо ж конкурент знизить ціну, то фірма А втратить 1,5 тис. грн за місяць.

За умови, що фірма-конкурент робить такі ж самі розрахунки, складіть матрицю результатів і вкажіть стратегію кожної з фірм.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 493; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.038 сек.