Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

V. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Оцінка якості виконання і захисту студентами курсової роботи здійснюється за 100-баловою шкалою ВТЕІ КНТЕУ з подальшим переведенням її в 4-балову національну шкалу та шкалу ЄКТС.

Підсумкову оцінку визначає комісія кафедри, що приймає захист курсових робіт. Об’єктами оцінювання є три складові: зміст, оформлення та захист курсової роботи.

 

№ з/п Об’єкт оцінювання Максимальна кількість балів, яку може одержати студент
Розкриття змісту курсової роботи
Оформлення курсової роботи
Захист курсової роботи

 

Критерії оцінювання змісту курсової роботи (0-55 балів):

- ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження;

- наявність практичного висвітлення досліджуваної проблематики;

- логічний взаємозв’язок теоретичного матеріалу;

- наочність та якість ілюстративного матеріалу;

- дослідження вітчизняних та зарубіжних інформаційних джерел (літератури);

- рівень обґрунтування запропонованих рішень;

- ступінь самостійності проведеного дослідження;

- відповідність побудови роботи поставленим цілям і завданням.

Критерії оцінювання оформлення курсової роботи (0-15 балів):

- відповідність обсягу та оформлення роботи встановленим вимогам;

- наявність у додатках до роботи самостійно складених документів;

- посилання на використану літературу і нормативні документи.

Критерії оцінювання захисту курсової роботи (0–30 балів):

- вміння чітко, зрозуміло та стисло викладати основні засади проведеного дослідження;

- повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання членів комісії за змістом роботи;

- ґрунтовність висновків та рекомендацій щодо практичного використання результатів дослідження.

Переведення даних 100–балової шкали оцінювання ВТЕІ в 4–балову шкалу ЄКТС здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за 100–баловою шкалою, що використовується в ВТЕІ Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЄКТС
90 – 100 відмінно А
82 – 89 добре В
75 – 81 С
69 - 74 задовільно D
60 – 68 E
35 – 59 незадовільно – потрібно переробити роботу відповідно до визначених зауважень FX
1 - 34 незадовільно – потрібно підготувати роботу за новою темою F

 
Додаток 1

Тематика курсових робіт

з навчальної дисципліни «Податкова система України»

для студентів всіх форм навчання

 

1. Акцизне оподаткування в Україні; проблеми становлення та розвитку.

2. Акцизний податок: порядок розрахунку та сплати.

3. Акцизний податок як форма специфічних акцизів, алгоритм розрахунків та перспективи розвитку в Україні.

4. Альтернативні системи оподаткування для малих підприємств.

5. Альтернативні системи оподаткування фізичних осіб - суб'єктів підприємництва.

6. Бюджетне відшкодування ПДВ: сутність та механізм здійснення.

7. Відповідальність платників за порушення податкового законодавства.

8. Відповідність принципів оподаткування податком на додану вартість в Україні та в країнах Європейської співдружності.

9. Впровадження майнових податків в Україні.

10. Галузеві особливості визначення податкових зобов'язань з ПДВ та їх відображення у податковій звітності.

11. Діюча система пільгового оподаткування та напрями її удосконалення.

12. Досвід оподаткування у постсоціалістичних країнах та його використання в Україні.

13. Еволюція прибуткового оподаткування фізичних осіб в Україні.

14. Еволюція прибуткового оподаткування юридичних осіб в Україні.

15. Економіко-математичне моделювання податку на додану вартість.

16. Економічна роль податку на додану вартість.

17. Економічна сутність податку на додану вартість та його значення.

18. Економічне значення екологічного податку.

19. Єдиний податок та його роль у стимулюванні підприємницької діяльності.

20. Зарубіжний досвід оподаткування та його використання в Україні.

21. Зарубіжний досвід оподаткування у федеративних державах.

22. Застосування нульової ставки з ПДВ.

23. Звітність про доходи та видатки бюджету

24. Контрольна робота податкових органів та її роль в Україні.

25. Майнове оподаткування та напрями його удосконалення.

26. Майнове оподаткування: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні.

27. Механізм здійснення податкового контролю за нарахуванням та сплатою податків та зборів

28. Механізм оподаткування банків.

29. Механізм оподаткування експортно-імпортних операцій.

30. Механізм оподаткування фінансово-кредитних установ.

31. Механізм формування прибутку підприємства та його оподаткування.

32. Мито і його роль у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

33. Місцеві податки і збори у торговельній діяльності.

34. Місцеві податки і збори, їх характеристика.

35. Місцеві податки і збори: їх сутність, роль і значення у формуванні місцевих бюджетів

36. Неподаткові надходження та їх роль у доходах бюджету.

37. Непряме оподаткування в Україні: проблеми та перспективи розвитку.

38. Непряме оподаткування юридичних осіб в Україні.

39. Оподаткування дивідендів.

40. Оподаткування діяльності страхових компаній.

41. Оподаткування доходів громадян.

42. Оподаткування доходів фізичних осіб.

43. Оподаткування доходів фізичних осіб підприємницької діяльності

44. Оподаткування доходів фізичних осіб та напрями його удосконалення.

45. Оподаткування доходів фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності

46. Оподаткування заробітної плати та напрями його удосконалення.

47. Оподаткування нерезидентів в Україні.

48. Оподаткування прибутку підприємств.

49. Оподаткування прибутку юридичних осіб та напрями його удосконалення.

50. Організація і тенденції розвитку податкового менеджменту.

51. Організація податкового контролю в Україні

52. Організація податкової роботи та її автоматизація.

53. Особливості застосування податкових пільг з ПДВ.

54. Особливості оподаткування малого бізнесу в Україні.

55. Особливості оподаткування обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.56. Особливості оподаткування окремих операцій та напрями його удосконалення.

57. Особливості оподаткування операцій з цінними паперами.

58. Оцінка податкового навантаження в Україні.

59. ПДВ і його роль у формуванні доході бюджету

60. Перекладання податків як економічна, соціальна і фіскальна проблема.

61. Пільгове оподаткування суб’єктів господарювання та його вплив на доходну частину бюджету

62. Планування податкових надходжень до державного бюджету

63. Планування податкових надходжень до місцевого бюджету.

64. Податки в системі державних доходів.

65. Податки в системі державного регулювання економіки.

66. Податки в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку суспільства.

67. Податки в системі економічних методів регулювання соціального розвитку суспільства.

68. Податки в системі регулювання доходів фізичних осіб та перспективи їх розвитку

69. Податки в системі формування доходів Державного бюджету України.

70. Податки в системі формування доходів місцевих бюджетів.

71. Податки з прибутків та ї роль у доходах бюджетів

72. Податки на споживання та їх роль у доходах бюджетів.

73. Податки на споживання: механізм нарахування та справляння.

74. Податки у системі регулювання доходів фізичних осіб та перспективи їх розвитку.

75. Податки як фактор соціально-економічної стабільності держави.

76. Податкова культура: стан та перспективи формування в Україні.

77. Податкова підтримка малого бізнесу.

78. Податкова політика держави та її вплив на підприємницьку діяльність.

79. Податкова політика України та напрями її удосконалення.

80. Податкова система в Україні: стан та перспективи розвитку

81. Податкова система України в контексті зарубіжного досвіду.

82. Податкова служба України та модернізація її роботи.

83. Податкова служба України: структура, завдання та функції.

84. Податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

85. Податкове стимулювання розвитку підприємницької діяльності.

86. Податковий клімат на територіях пріоритетного розвитку в Україні.

87. Податковий контроль в Україні та його види.

88. Податковий контроль за касовими операціями.

89. Податковий контроль у сфері непрямого оподаткування.

90. Податковий контроль у сфері прямого оподаткування.

91. Податковий менеджмент та його складові.

92. Податкові аспекти розвитку малого бізнесу в Україні.

93. Податкові аспекти розвитку ринку цінних паперів в Україні.

94. Податкові надходження та їх роль у доходах бюджету.

95. Податкові органи у системі податкового контролю.

96. Податкові системи в унітарних державах.

97. Податок з громадян та його роль у формуванні доходів бюджетів

98. Податок на прибуток підприємств і його роль в регулюванні економічних процесів.

99. Податок на прибуток підприємств і його роль у формуванні доходів бюджету.

100. Податок на прибуток підприємства і його роль в регулюванні економічних відносин

101. Порівняльний аналіз податкових систем зарубіжних унітарних держав та податкової системи України

102. Потенціал акцизного збору як фіскального інструмента держави.

103. Прибуткове оподаткування фізичних осіб в Україні в контексті зарубіжного досвіду.

104. Прибуткове оподаткування юридичних осіб.

105. Принципи оподаткування та їх реалізація на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України.

106. Проблеми визначення податкового кредиту з ПДВ.

107. Пряме оподаткування в Україні.

108. Прямі і непрямі податки: порівняльна характеристика.

109. Прямі податки в системі державного регулювання економіки.

110. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

111. Прямі податки у системі доходів бюджету.

112. Регулююча функція податкової системи України.

113. Ресурсні платежі та їх роль у доходах бюджетів.

114. Розвиток прямих форм оподаткування в Україні.

115. Роль і значення рентних та ресурсних платежів в Україні.

116. Роль і місце податків у системі розподільчих відносин України.

117. Роль і місце прямих податків у формуванні доходів бюджету України.

118. Роль місцевих податків у соціально-економічному розвитку регіонів.

119. Роль податків у відтворенні природних ресурсів.

120. Роль податків у розвитку міжнародного бізнесу.

121. Світовий досвід організації і справляння ПДВ.

122. Система прямого оподаткування в Україні.

123. Система непрямого оподаткування в Україні.

124. Система податків з населення.

125. Система прибуткового оподаткування фізичних осіб в Україні.

126. Система прибуткового оподаткування юридичних осіб в Україні.

127. Специфічні акцизи та їх роль у формуванні доходів бюджету.

128. Способи перекладання та ухилення від податків.

129. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва, перспективи подальшого розвитку в Україні.

130. Становлення та розвиток податкової системи України.

131. Структурні зміни податкової системи України та напрями їх удосконалення.

132. Універсальні акцизи у системі непрямого оподаткування.

133. Ухилення від сплати податків та відповідальність за порушення податкового законодавства.

134. Фінансовий контроль за надходженням податкових платежів до державного бюджету.

135. Фінансовий контроль за повнотою та своєчасністю сплати податків.

136. Фінансовий контроль за податковими надходженнями до державного бюджету.

137. Фінансовий контроль податкових органів за розрахунками готівкою

138. Фіскальна функція податкової системи України.

139. Форми ухилення від сплати податків та їх соціально-економічні наслідки.

140. Функції податків та їх реалізація на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України.

 


Додаток 2

Завідувачу кафедри

________________________________

(назва кафедри)

________________________________

(прізвище, ініціали)

 

Студента(ки) __________________

 

________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

________________________________

(факультету, курсу, групи, форми навчання)

 

ЗАЯВА

 

Прошу дозволити мені виконати курсову роботу з дисципліни «Податкова система України» на тему__________________________________________________

________________________________________________________________________

(вказати обрану тему курсової роботи)

 

_____________________ __________________________

(дата) (підпис студента)

 


Додаток 3

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

 

Кафедра___________________________________________________________________________

Дисципліна______________________________________________________________

Напрям/спеціальність_____________________________________________________

Курс__________Група ________________Семестр_____________________________

 

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

1. Тема курсової роботи___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. План курсової роботи ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Перелік графічного матеріалу_____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Термін подання студентом завершеної курсової роботи на кафедру_____________

________________________________________________________________________

5. Термін захисту курсової роботи___________________________________________

6. Дата видачі завдання_____________________________________________________________

 

Студент________________________

(підпис)

 

Науковий керівник_____________________ ____________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Завідувач кафедри _____________________ ____________________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)


Продовження додатку 3

 

Календарний план виконання курсової роботи

№ з/п Назва етапів курсової роботи Строк виконання етапів курсової роботи
За планом Фактично
1. Отримання завдання    
2. Підготовка розділу 1    
3. Підготовка розділу 2    
4. Підготовка розділу 3    
5. Здача курсової роботи на кафедру    
6. Захист курсової роботи За розкладом заліково-екзаменаційної / лабораторно-екзаменаційної сесії За розкладом заліково-екзаменаційної / лабораторно-екзаменаційної сесії

 

Дата видачі завдання «____» _____________________ 20 ___ р.

 

 

Науковий керівник курсової роботи

___________________________________ _____________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

.

Завдання прийняв до виконання

студент

___________________________________ _____________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

 


Додаток 4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 532; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.08 сек.