Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виконання практичного завдання

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Контрольна робота є самостійним видом роботи студентів заочної форми навчання, передбаченим навчальним планом вивчення дисципліни "Політична економія".

Контрольна робота складається з трьох розділів:

1.Теоретичне завдання включає 3 питання з політичної економії, які необхідно розкрити (обсягом не менше 2 друкованих сторінок). Обов'язковими вимогами до теоретичного завдання є: висвітлення питання; зазначення використаних джерел.

2.Виконання тестових завдань: 10 - одновибіркових, 1 - відкрите (на пропущене слово), 1 – перехресне.

Відповіді на тестові завдання навести в таблиці. Наприклад:

№ тестового завдання Відповідь
а
в
 
Зазначити пропущене слово
1Б, 2Г і т.д.

 

Контрольна робота оформлюється на листах формату А4, 14 шрифтом Times New Roman, через міжрядковий інтервал значенням 1,5, вирівнювання по ширині. Поля: ліве – 20 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

В контрольній роботі спочатку виконуються теоретичні, потім — тестові завдання (з нової сторінки), потім — практичне завдання (з нової сторінки).

Теоретичні питання вибираються з розділу 6, тестові і практичне завдання – з розділу 7.

Контрольна робота оцінюється: "зараховано", "незараховано". У разі незарахування контрольної роботи вказуються причини. Незарахована контрольна робота повертається студенту для виправлення недоліків. Після усунення вказаних недоліків необхідно повернути як незараховану контрольну роботу, так і новий варіант виконання контрольної роботи.

Контрольна робота згідно встановленого графіка подається лаборанту відповідного відділення для реєстрації.

Варіант контрольної роботи вибирається залежно від останньої цифри номера в списку групи: якщо прізвище студента значиться в списку під № 5, то це буде варіант №5, якщо під номером 17, то це буде варіант №7 і т.п.

Завдання згідно варіантів для виконання контрольної роботи наведено в таблиці:№ варіанта №№ теоретичних питань (будь-які 3 з наведених 9-ти) №№ тестових завдань № практичного завдання
1-9 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81,91, 107, 117
10-18 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 108, 118
19-27 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 109, 119
28-36 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 110, 120
37-45 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 111, 121
46-54 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 112, 122
55-63 7, 17,27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 113, 117
64-72 8,18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98,114, 118
73-81 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 115, 119
82-90 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 116, 120

 

9. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІІВ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Робочим навчальним планом вивчення політичної економії передбачено в одному навчальному семестрі та відводиться лекцій – 8 год., семінарських занять – 8 год., самостійна робота – 92 год., що в сумі становить 108 год. (3,0 кредити ECTS).

Розрахунковий рейтинг з дисципліни становить 100 балів Рейтинг з навчальної роботи – 70 балів, рейтинг з атестації – 30 балів.

 

Рейтингові оцінки із змістових модулів

Термін навчання, тижні Номер змістовного модуля Навчальне навантаження, годин Кредит и ECTS Рейтингова оцінка змістового модуля, бали
мінімальна максимальна
1-8 1,5
9-16 1,5
Всього 3,0 70,0

 

Рейтинг з додаткової роботи RДР становить 10 балів.

Рейтинг штрафний RШТР становить 5 балів.

Рейтинг студента з навчальної роботи RНР визначається за формулою:

RНР = 0,7 х (R(1)ОМ х К(1)ОМ + R(2) ОМ + К(2)ОМ + RДР - RШТР (1)

К дис

 

де R(1)ОМ R(2) ОМ, ……………….R(n) ОМ -рейтингові оцінки із змістових модулів за 100-бальною шкалою;

n – кількість змістових модулів;

де К(1) М К(2) М, ……………….К(n) М -кількість кредитів ECTS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля;

Кдис = К(1) м + К(2) м + ………… К(n) м кількість кредитів ECTS, передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі;

RДР, RШТР – відповідно рейтинг з додаткової роботи і рейтинг штрафний.

 

Студенти, які набрали з навчальної роботи 60 і більше балів, можуть не складати екзамен, а отримати екзаменаційну оцінку «Автоматично», відповідно до набраної кількості балів, переведених в національну оцінку ECTS згідно з табл. 1. У такому випадку рейтинг студента з дисципліни дорівнює його рейтинг з навчальної роботи.

RДИС = RНР

Таблиця 1

Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента

Оцінка національна Оцінка ECTS Процент студентів, які досягають відповідної оцінки в Європейських університетах Визначення оцінки ECTS Рейтинг студента, бали
Відмінно А ВІДМІННО –відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90-100
Добре В ДУЖЕ ДОБРЕ –вище середнього рівня з кількома помилками 82-89
C ДОБРЕ –в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок 75-81
Задовільно D ЗАДОВІЛЬНО –непогано, але зі значною кількістю недоліків 66-74
E ДОСТАТНЬО –виконання задовольняє мінімальні критерії 60-65
Незадовільно FX - НЕЗАДОВІЛЬНО –потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку) 35-59
F - НЕЗАДОВІЛЬНО –необхідна серйозна подальша робота 01-34

 

Якщо студент бажає підвищити свій рейтинг і покращити оцінку з дисципліни, він має пройти семестрову атестацію. Останню в обов’язковому порядку проходять студенти, які з навчальної роботи набрали менше, ніж 60 балів. Для допуску до атестації студент має набрати не менше 60 балів з кожного змістового модуля, а загалом – не менше ніж 42 бали з навчальної роботи.Рейтинг студента з атестації RАТ визначається за 100-бальною шкалою. Якщо на атестації з дисципліни студент набрав менше 60 балів, то вони йому не зараховується – не додаються до набраних балів з навчальної роботи, і за студентом зберігається рейтинг (оцінка), визначений формулою (1).

В іншому випадку рейтинг студента з дисципліни RДИС. визначається за формулою:

RДИС = RНР + 0,3* RАТ

Рейтинг студента з дисципліни переводиться в національну оцінку та оцінку ECTS згідно з табл. 1.

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2006 №436, ВВР, 2003 №18, №19-20, №21-22 із змінами, внесеними згідно із законами України.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2006 №435, ВВР, 2003 №№40-44 із змінами, внесеними згідно із законами України.

4. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. – К.: Ельга, 2000.

5. Башнянин Г.І., Шевчук Є.С. Політична економія. – Львів: «Новий світ», 2000.

6. Воробйов Є.М. Економічна теорія. – К.: Корнін, 2001.

7. Заглинський А.О., Матусевич М.К., Політична економія. – Рівне: Волинські обереги, 2000.

8. Михайлов А.П., Шило Д.Д. Основи ринкової економіки. – К., Видавництво Європейського університету, 2001.

9. Мочерний С.В. Основи економічних знань: Підручник – К.: Академія, 2001.

10. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. Посіб. – К.: Знання – прес, 2002.

11. Мочерний С.В. Економічна теорія. Посібник. – К.: Академія, 2003.

12. Основи економічної теорії: Навчальний посібник / За заг. ред.. П.В.Круша, В.І.Депутат, С.О.Тульчинської. – К.: Каравела, 2007.

13. Рибалкін В.О., Бодров В.Г. Політична економія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2007.

14. Селезньов В.В. Основи ринкової економіки України. – К.:, АСК, 2002.

15. Економічна енциклопедія / За ред. Б.Л.Гаврилишина, А.С.Гальчинського, В.А.Ющенка та ін.: У 3 т. – К.: Академія, 2000.

16. економічна теорія: політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базиревич. – 2-ге видання, виправлене. – К.: Знання – Прес, 2003.

17. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базиревича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2007.

18. Костюк В.С., Андрущенко А.М., Борейко І.П. економічна теорія: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

19. Політична економія. Підручник / За заг. ред. Ю.В.Ніколенко. – К.: ЦУЛ, 2009.

20. Степура О.С., Єремєєв О.С., Понамарьова Т.Ю., Степура М.О. Політична економія: навчальний посібник. – К.: кондор, 2006.

21. Федоренко В.Г., Віденко О.М., Руженський М.М., Іткін О.Ф. Політична економія: підручник / За ред. В.Г.Федоренка. – К.: Алерта, 2008.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 943; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.028 сек.