Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

V. Фактори, які впливають на доходи і прибуток підприємства, шляхи
Читайте также:
 1. Валовий продукт, дохід і прибуток
 2. Валові доходи, балансовий та чистий прибуток
 3. Виробнича структура і фактори, що впливають на неї.Складові виробничої структури
 4. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА, СОБІВАРТІСТЬ, ЦІНА ТА ПРИБУТОК
 5. Витрати виробництва. Прибуток.
 6. Відсоткові доходи за кредитами, що надані суб 'ектам господарювання
 7. Власний капітал підприємства, його види
 8. Влучність передбачень визначається здатністю суб’єкта прогнозування враховувати всі істотні, суттєві, важливі фактори, що впливають на формування майбутнього стану й руху речей.
 9. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення
 10. Головні шляхи розвитку сучасної антропології
 11. Городу. Когда осуждает врагов, доходит до истерики.

Для більшості підприємств основне джерело прибутку пов'язане з його виробничою й підприємницькою діяльністю. Ефективність його використання залежить від знання кон'юнктури ринку й уміння адапту­вати розвиток виробництва до постійно мінливої кон'юнктури. Величи­на прибутку залежить від правильності вибору виробничого профілю підприємства з випуску продукції (вибір продуктів, що користуються стабільним або високим попитом); від створення конкурентоспромож­них умов продажу своїх товарів і надання послуг (ціна, строки постав­ки, обслуговування покупців, обслуговування після продажу йт. д.); від обсягів виробництва (чин більше обсяг виробництва, тим більше маса прибутку); від зниження витрат виробництва.

Крім виробничої й підприємницької діяльності джерелам утворення прибутку підприємства може бути його монопольне положення з ви­пуску тієї або іншої продукції або унікальності продукту. Це джерело підтримується за рахунок постійного вдосконалювання технології, оновлення продукції, що виробляється забезпечення її конкурентос­проможності.

На зміну прибутку впливають двігрупи факторів: зовнішні й внут­рішні. Дозовнішніх факторів відносяться природні умови; транспор­тні умови; соціально-економічні умови; рівень розвитку зовнішньо­економічних зв'язків; ціни на виробничі ресурси й ін.

Внутрішніми факторами зміни прибутку можуть бути основні фактори (обсяг продажів, собівартість продукції, структура продукції й витрат, ціна, продукції); неосновні фактори, пов'язані з порушенням господарської дисципліни (неправильне встановлення цін, порушення умов праці та якості продукції, що ведуть до штрафів і економічних санкцій і ін.).

При виборі шляхів збільшення прибутку орієнтуються в основному на внутрішні фактори, що впливають на величину прибутку. Збільшення прибутку підприємства може бути досягнуте за рахунок збільшення ви­пуску продукції; поліпшення якості продукції; продажу зайвого встат­кування й іншого майна або здачі його в оренду; зниження собівартості продукції за рахунок більш раціонального використання матеріальних ресурсів, виробничих потужностей і площ, робочої сили й робочого часу; диверсифікованості виробництва; розширення

ринку продажів і т. д.

Рівень економічної ефективності в промисловості залежить від різ­номаніття взаємозалежних факторів. Для кожної галузі промисловості внаслідок її техніко-економічних особливостей характерні специфічні фактори ефективності.

Все різноманіття факторів росту ефективності можна класифі­кувати за трьома ознаками: .

1) джерелами підвищення ефективності, основними з яких є: зниження трудо-, матеріало-, фондо- і капіталомісткості виробництва продукції, раціональне використання природних ресурсів, економія часу й підвищення якості продукції;2) основними напрямками розвитку й удосконалювання виробниц­тва, до яких відносяться: прискорення науково-технічного прогресу, підвищення техніко-економічного рівня виробництва; удосконалю­вання структури виробництва, впровадження організаційних систем керування; удосконалювання форм і методів організації виробництва, планування, мотивації, трудовій діяльності й ін.;

3) рівнем реалізації в системі керування виробництвом, залежно від якого фактори підрозділяються на:

а) внутрішні (внутрівиробничі), основними з яких є: освоснн^ нових видів продукції; механізація й автоматизація; впровадження прогресивної технології й новітнього встаткування; поліпшення ви­користання сировини, матеріалів, палива, енергії; удосконалювання стилю керування й ін.;

б) зовнішні — це вдосконалювання галузевої структури про­мисловості й виробництва, державна економічна й соціальна політи­ка, формування ринкових відносин і ринкової інфраструктури й інші фактори.

 

Задача 26

Обґрунтувати обсяг витрат на плановий квартал по залученню кредиту під формування запасів сировини, враховуючи наступні дані.:

1 .Обсяг сировини для виробничих потреб на квартал -2700тис.грн.

2. Норма запасів -35днів

З .Частина власних .облікових активів в запасах сировини-65%. Річна відсоткова ставка банку-25%.

Задача 27

Розрахувати планову суму витрат, якщо базова сума витрат-3800тис.грн. Реалізація становить - 9800тис.грн, у плановому періоді умовно змінні і. Витрати зростають на 10%, питома вага яких у загальній величині витрат -50%. Прогнозуються зростання реалізації на 8%.

 

Задача 28

Розрахувати вплив структури випуску продукції на загальний-рівень витрат, на основі даних:

 

Група Базова структура Плановий період, структура Рівень витрат, %
А
Б
В
Г
  Всього: 100,0  

 

 

ТЕМА 10: „Антикризова діяльність”

План:

 1. Сутність, критерії і показники економічної ефективності діяльності підприємства.
 2. Поняття банкрутства, його правове забезпечення.
 3. Шляхи протидії банкрутству, заходи щодо мінімалізації та профілактики господарських ризиків.
 4. Реструктирізація і санація (фінансове оздоровлення) підприємства.

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 583; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.