Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

V. Фактори, які впливають на доходи і прибуток підприємства, шляхи

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Для більшості підприємств основне джерело прибутку пов'язане з його виробничою й підприємницькою діяльністю. Ефективність його використання залежить від знання кон'юнктури ринку й уміння адапту­вати розвиток виробництва до постійно мінливої кон'юнктури. Величи­на прибутку залежить від правильності вибору виробничого профілю підприємства з випуску продукції (вибір продуктів, що користуються стабільним або високим попитом); від створення конкурентоспромож­них умов продажу своїх товарів і надання послуг (ціна, строки постав­ки, обслуговування покупців, обслуговування після продажу йт. д.); від обсягів виробництва (чин більше обсяг виробництва, тим більше маса прибутку); від зниження витрат виробництва.

Крім виробничої й підприємницької діяльності джерелам утворення прибутку підприємства може бути його монопольне положення з ви­пуску тієї або іншої продукції або унікальності продукту. Це джерело підтримується за рахунок постійного вдосконалювання технології, оновлення продукції, що виробляється забезпечення її конкурентос­проможності.

На зміну прибутку впливають двігрупи факторів: зовнішні й внут­рішні. Дозовнішніх факторів відносяться природні умови; транспор­тні умови; соціально-економічні умови; рівень розвитку зовнішньо­економічних зв'язків; ціни на виробничі ресурси й ін.

Внутрішніми факторами зміни прибутку можуть бути основні фактори (обсяг продажів, собівартість продукції, структура продукції й витрат, ціна, продукції); неосновні фактори, пов'язані з порушенням господарської дисципліни (неправильне встановлення цін, порушення умов праці та якості продукції, що ведуть до штрафів і економічних санкцій і ін.).

При виборі шляхів збільшення прибутку орієнтуються в основному на внутрішні фактори, що впливають на величину прибутку. Збільшення прибутку підприємства може бути досягнуте за рахунок збільшення ви­пуску продукції; поліпшення якості продукції; продажу зайвого встат­кування й іншого майна або здачі його в оренду; зниження собівартості продукції за рахунок більш раціонального використання матеріальних ресурсів, виробничих потужностей і площ, робочої сили й робочого часу; диверсифікованості виробництва; розширенняринку продажів і т. д.

Рівень економічної ефективності в промисловості залежить від різ­номаніття взаємозалежних факторів. Для кожної галузі промисловості внаслідок її техніко-економічних особливостей характерні специфічні фактори ефективності.

Все різноманіття факторів росту ефективності можна класифі­кувати за трьома ознаками: .

1) джерелами підвищення ефективності, основними з яких є: зниження трудо-, матеріало-, фондо- і капіталомісткості виробництва продукції, раціональне використання природних ресурсів, економія часу й підвищення якості продукції;

2) основними напрямками розвитку й удосконалювання виробниц­тва, до яких відносяться: прискорення науково-технічного прогресу, підвищення техніко-економічного рівня виробництва; удосконалю­вання структури виробництва, впровадження організаційних систем керування; удосконалювання форм і методів організації виробництва, планування, мотивації, трудовій діяльності й ін.;

3) рівнем реалізації в системі керування виробництвом, залежно від якого фактори підрозділяються на:

а) внутрішні (внутрівиробничі), основними з яких є: освоснн^ нових видів продукції; механізація й автоматизація; впровадження прогресивної технології й новітнього встаткування; поліпшення ви­користання сировини, матеріалів, палива, енергії; удосконалювання стилю керування й ін.;

б) зовнішні — це вдосконалювання галузевої структури про­мисловості й виробництва, державна економічна й соціальна політи­ка, формування ринкових відносин і ринкової інфраструктури й інші фактори.

 

Задача 26

Обґрунтувати обсяг витрат на плановий квартал по залученню кредиту під формування запасів сировини, враховуючи наступні дані.:

1 .Обсяг сировини для виробничих потреб на квартал -2700тис.грн.

2. Норма запасів -35днів

З .Частина власних .облікових активів в запасах сировини-65%. Річна відсоткова ставка банку-25%.

Задача 27

Розрахувати планову суму витрат, якщо базова сума витрат-3800тис.грн. Реалізація становить - 9800тис.грн, у плановому періоді умовно змінні і. Витрати зростають на 10%, питома вага яких у загальній величині витрат -50%. Прогнозуються зростання реалізації на 8%.

 

Задача 28

Розрахувати вплив структури випуску продукції на загальний-рівень витрат, на основі даних:

 

Група Базова структура Плановий період, структура Рівень витрат, %
А
Б
В
Г
  Всього: 100,0  

 

 

ТЕМА 10: „Антикризова діяльність”

План:

  1. Сутність, критерії і показники економічної ефективності діяльності підприємства.
  2. Поняття банкрутства, його правове забезпечення.
  3. Шляхи протидії банкрутству, заходи щодо мінімалізації та профілактики господарських ризиків.
  4. Реструктирізація і санація (фінансове оздоровлення) підприємства.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 941; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.