Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

II. Організація бухгалтерського обліку
Читайте также:
 1. V. КЛІНІЧНА ТА ДИСПАНСЕРНА КАТЕГОРІЯ ОБЛІКУ ХВОРОГО
 2. V. Організація і проведення конкурсу
 3. V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ
 4. Активи як об’єкти бухгалтерського обліку
 5. Бухгалтерз обліку роз­рахунків з постача­льниками та покупцями
 6. Бухгалтерський баланс і система рахунків бухгалтерського обліку.
 7. Бухгалтерські записи операцій з обліку розрахунків з відшкодування завданих збитків
 8. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
 9. Бухгалтерські проведення з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
 10. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.
 11. Бухгалтерські проведення обліку розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

4. Бухгалтерський облік на підприємстві вести силами бухгалтерської служби (бухгалтерії) під керівництвом головного бухгалтера.

4.1. Обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовими інструкціями, розробленими відповідно до вимог п. 7 ст. 8 Закону №966.

4.2. Склад бухгалтерії встановлюється штатним розкладом, а обов'язки кожного працівника бухгалтерського підрозділу регламентуються відповідними посадовими інструкціями.

5. Бухгалтерський облік вести по Плану рахунків бух­галтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції № 291 за журнально-ордерною формою з елементами комп'ютерної обробки за допомогою прикладної програми.

6. Затвердити робочий план рахунків підприємства, наведений в додатку до цього наказу.

7. Затвердити форми самостійно створених підприємством додаткових облікових документів, застосування яких необхідно для накопичення та обробки інформації з урахуванням організаційно-технологічних та виробничих особливостей підприємства (наво­диться в додатку до цього наказу).

8. Затвердити перелік осіб, які мають право підпису первинних документів (наводиться в додатку до цього наказу), та довести їх

 

склад до всіх структурних підрозділів. Зазначені особи несуть відповідальність за достовірність таких документів та своєчасність їх складання.

9. Головному бухгалтеру:

9.1. Забезпечити застосування в бухгалтерському обліку єдиних форм первинних документів як уніфікованих, затверджених нормативно-правовими актами України, так і документів, створених підприємством самостійно.

9.2. Розробити і до __________ подати на затвердження

Положення, які містять вимоги щодо документального оформлення господарських операцій і подання в бухгалтерію необхідних документів та даних, правила та графік документообороту, строки та порядок видачі готівкових коштів підзвіт робітникам підприєм­ства та оформлення звітів по їх використанню.

9.3. Забезпечити зберігання первинних документів та облікових регістрів, а також бухгалтерських звітів, їх оформлення та передачу до архіву відповідно до вимог чинного законодавства.

9.4. Забезпечити складання та подання фінансової та інших видів звітності підприємства відповідним користувачам у обсязі та в строки, встановлені чинним законодавством (та оприлюднення їх у встановленому порядку — для відкритих акціонерних товариств).

10.3 метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансових звітів перед складанням річної фінансової звітності та в інших випадках, передбачених законодавством, постійно діючою інвентаризаційною комісією проводити інвентаризацію активів і зобов'язань згідно з Інструкцією по інвен­таризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затвердженою наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. № 69.

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

12. Керівникам структурних підрозділів__________

забезпечити обов'язкове виконання вимог цього наказу, а також

розпоряджень головного бухгалтера, які здійснюються в межах його повноважень стосовно ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

13. Ознайомити з цим наказом керівників усіх структурних підрозділів (за переліком).

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 432; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.