Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

I. Мета і задачі курсового проектування
ВСТУП

У даний час в зв'язку з реорганізацією машинобудівного комплексу України з метою адаптації його до умов ринку, потрібна рішуча перебудова системи підготовки інженерно-технічних кадрів. Треба виховати нове покоління фахівців, здатних забезпечити революційні й еволюційні перетворення в техніці, технології й організації виробництва, багаторазовий ріст продуктивності праці і вихід машинобудівної продукції на світовий ринок. Ключовим засобом рішення цієї проблеми є розвиток творчих здібностей майбутніх фахівців, спираючись на їхню самостійну роботу.

У цих умовах зростає значення таких традиційних для технічної середньої спеціальної і вищої шкіл форм самостійної творчої роботи, як курсове і дипломне проектування.

Курсовий проект по технології машинобудування і технічному нормуванню займає саме серйозне місце в системі підготовки фахівців зі спеціальносте.5050203 «Технологія обробки на верстатах і автоматичних лініях»

Виконується курсовий проект:

• У 8-м семестрі для навчающихся на денному відділенні по 1-му рівню акредитаці

Курсове проектування є одним із завершальних етапів підготовки фахівців і передує дипломному проектуванню.

У курсовому проекті повинні бути уміло використане і синтезовані знання, отримані в результаті вивчення гуманітарних, фундаментальних, загально-технічних і спеціальних дисциплін навчального плану. При цьому важливо орієнтувати учнів і студентів на генеральні напрямки технічного прогресу в машинобудуванні, зокрема на скорочення машинного часу і часу допоміжного при механічній обробці за рахунок механізації й автоматизації технологічних процесів, широкого використання верстатів із ЧПУ, автоматизації процесів технологічної підготовки виробництва.

Дійсне методичне керівництво ставить свою основну задачу - допомога студентам

в правильності застосування на практиці теоретичних знань, отриманих у процесі навчання в коледжі, раціональному використанні практичного досвіду, придбаного в учбово-виробничих майстернях і на машинобудівнихпідприємствах, а також у підготовці до дипломного проектування.

Дане методичне керівництво також може бути використано колегами-викладачами спеціальних дисциплінз метою подальшого розвитку єдності вимог при виконанні курсових і дипломних проектів.

Ціль курсового проектування, як одного з етапів навчання - навчити студентів правильно застосовувати отримані ними теоретичні знання, використовувати свій практичний досвід в УПМ і на машинобудівних підприємствах, для рішення професійних і конструкторських задач, а також підготувати студентів до дипломного проектування.

У процесі курсовогопроектування зважуються наступні задачі:

- розширення і поглиблення, систематизація і закріплення теоретичних знань студентів, використання цих знань при проектуванні технологічних процесів;

- розвиток і закріплення навичок самостійної творчої роботи технолога;

- оволодіння методикоюаналізу типових технологічних процесів механічної обробки і зборки;

- розвиток умінь приймати нестандартні рішення в процесі технологічної підготовки виробництва;

- прищеплювання понять по економічному обґрунтуванню технічних і організаційних рішень.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 826; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.