Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Головне меню Windows ХР

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Головне меню Windows ХР— це меню, яке динамічно на­строюється і призначене для швидкого доступу до програм, уста­новлених на ПК, та інших ресурсів ПК.

Головне меню дає змогу виконувати більшість завдань, пов'яза­них з роботою операційної системи:

запускати програму;

Ø відкривати найпопулярніші папки користувача;

Ø відкривати документи, з якими користувач працював остан­нім часом;

Ø проводити пошук даних;

Ø отримувати довідкову ін­формацію;

Ø проводити настроювання системи;

Ø виходити з системи, вими­рати ПК.

Головне меню (рис. 6) від­кривають клацанням кнопки Пуск або натисканням клавіші WinKeyна клавіатурі.

Якщо ви працювали з попе­редніми версіями Windows, то відразу побачите, як змінилося головне меню. У верхній частині Меню зазначене ім'я користува­ча, що працює в цей момент на комп'ютері. Поряд з ім'ям розта­шований малюнок, пов'язаний з меню, в якому можна вибрати потрібну команду для виконання операції над цим файлом: Переместить, Копиро­вать, Создать ярлык.

 
 

Завершення роботи з комп'юте­ром.Рано чи пізно потрібно вимикати комп'ютер. Дуже важливо правильно завершити роботу з ПК, коли ви вико­ристовуєте Windows.

Рисунок 6. Рисунок 7

Раптове вимкнення живлення ком­п'ютера під час роботи Windows може зіпсувати важливу системну інформа­цію і призвести до нероботоздатності системи. Тому просто вимкнути ком­п'ютер з електричної мережі під час роботи з Windows не можна. Для прави­льного завершення роботи із системою Windows ХР потрібно скористатися командою головного меню Вы­ключение. На екрані з'явиться діалог Завершение работы Windows, який пропонує зробити вибір способу завершення робо­ти, натиснувши одну з кнопок у центрі діалогу. Якщо ви натисне­те кнопку Отмена, то діалог буде прибраний з екрана, і ви повер­нетеся до звичайної роботи з Windows XP.

Для завершення роботи сис­теми варто натиснути кнопку Выключение (рис. 7). По­чнеться процес завершення ро­боти з Windows, що може за­йняти кілька хвилин. Після його закінчення ваш комп'ютер вимкнеться автоматично. Якщо деякі програми почали працю­вати ненадійно або перестали відповідати на запити користу­ вача, то варто натиснути кноп­ку Перезагрузка, що зумовить презапуск Windows без вимкнення комп'ютера.Іноді перезавантаження системи може знадобитися при уста­новленні нових програм або нового обладнання.

Цікавий режим вимикання комп'ютера вибирають при натис­канні кнопки Ждущий режим — робота програм призупиняється, вимикаються монітор, диски, і ПК «засинає». При поновленні ро­боти стан ПК до переходу в режим очікування повністю відновлю­ється.

Дії Windows на випадок збоїв.Windows XP постійно контро­лює роботу всіх запущених додатків, перевіряючи стан роботи. Коли додаток пере­стає відповідати на лапити, Windows шшодить на екран діалогове вікно За­вершение програм­мы (рис. 8).

У цьому вікні можна натиснути кнопку Завершить сейчас, щоб завер­шити роботу про­грами. При цьому будуть втрачені зміни даних, що були внесені цим додатком з моменту останнього збереження.

       
   
 

Якщо програма перестає реагувати на команди користувача, то можна викликати Диспетчер задач (рис. 9) комбінацією кла­віш Ctrl+Alt+Del або контекстне меню на кнопці цього додатка, що розташована на панелі завдань, і вибрати команду Закрыть.

Рисунок 8. Рисунок 9.

Додаток, із яким виникли проблеми, у полі Стан матиме на­пис Не отвечает. Для того щоб продовжити нормальну роботу з іншими програмами, завершіть роботу такого додатка. Для цього слід виділити додаток і натиснути кнопку Снять задачу.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 349; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.055 сек.