Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вплив на навколишнє середовище підприємств кольорової металургії та заходи боротьби з ним

 

В результаті виробничої діяльності підприємства кольорової металургії роблять істотний вплив на формування екологічної обстановки в районах свого розташування, а в деяких випадках і повністю її визначають.

Ступінь дії кольорової металургії на стан природного середовища аналогічний навантаженню на навколишнє середовище підприємств чорної металургії. Щорічно підприємствами кольорової металургії викидається в атмосферу близько 3000 тис. т шкідливих речовин. Забруднення атмосфери підприємствами кольорової металургії характеризуються в основному викидом діоксиду сірки (75% від сумарного викиду в атмосферу), оксиду вуглецю (10,5%) і пилу (10,4%).

Пил підприємств колоьорової промисловості вміщує частки важких металів, які можуть дяти як дуже отруйні речовини, потрапляючи в повітря, в воду, в грунт і через них – у організми живих істот та у клітини рослин. У 1995 р. із загального викиду свинцю металургійною промисловістю світу в атмосферу близько 98,4% доводилося на підприємства кольорової металургії.

З усієї кількості свинцю, що скидається у водні об'єкти із стічними водами, (89%) належало підприємствам, що виробляють кольорові метали. У ряді розвинених країн світу наявність в рудній сировині і скрапі свинцю створює серйозні екологічні проблеми в доменному, мартенівському і електроплавильному виробництві. 57% свинцю викидається в атмосферу з великими об'ємами запилених газів відбивної плавки мідної (що містить свинець) сировини, які на всіх заводах, що використовують цю технологію, направляють в димарі без пылоочищення.

У складі атмосферного пилу міститься близько 12 тис. т ртуті, причому значна частина – антропогенного походження. Близько половини річного промислового виробництва цього металу різними шляхами потрапляє в океан. У районах, що забруднюються промисловими водами, концентрація ртуті в розчині і суспензіях сильно підвищується. При цьому деякі бактерії переводять хлориди у високотоксичну метилртуть. Зараження морепродуктів неодноразово приводило до ртутного отруєння прибережного населення.Забруднення навколишнього середовища свинцем і його з'єднаннями підприємствами металургійної промисловості визначається специфікою їх виробничої діяльності: безпосереднє виробництво свинцю і його з'єднань; попутне витягання свинцю з інших видів сировини, що містять свинець у вигляді домішки; очищення отримуваної продукції від домішки свинцю і так далі

· 37% свинцю викидається з конверторними газами через відсутність або недостатності ступеня очищення їх від багатої за змістом свинцю перегінного пилу;

· істотним чинником є недостатня ефективність засобів пиловловлювання, що існують на підприємствах кольорової металургії .

Джерелами утворення шкідливих викидів при виробництві глинозему, алюмінію, міді, свинцю, олова, цинку, нікелю і дорогоцінних металів є різні види печей (для спікання, виплавки, випалення, індукційні і ін.), дробильно-размольное устаткування, конвертори, місця вантаження, вивантаження і пересипки матеріалів, сушильні агрегати, відкриті склади.

Слід зазначити, що при пірометалургічної переробки сульфідних руд і концентратів утворюється велика кількість сірковмісних газів, що відходять, зміст сірки в яких визначається використовуваним устаткуванням і технологією. Для утилізації цих газів відсутні економічно виправдані технології. Внаслідок цього ступінь улову діоксиду сірки на підприємствах кольорової металургії залишається на низькому рівні (22,6%), а з урахуванням того, що на його частку доводиться 75% всіх викидів, це знижує загальний ступінь уловлювання забруднюючих речовин в галузі.

Таким чином, кольорова металургія вносить помітний внесок до забруднення атмосферного повітря (приблизно 20% всіх викидів в світі від промислових стаціонарних джерел). Особливо істотна частка галузі у викидах найбільш небезпечних речовин – свинцю (3/4 об'єму його промислових викидів) і ртуті (більше 1/3 викидів ртуті всієї промисловісті.

Щорічно в кольоровій металургії споживається близько 1200 млн. м3 свіжій води. Стічні води підприємств кольорової металургії забруднені мінеральними речовинами, флотореагентами, більшість яких токсично (ціаниди, ксантогенаты, нафтопродукти і т. д.), миш'яком, фтором, ртуттю, свинцем, сурмою, сульфатами, хлоридами і так далі.
Крупні комбінати кольорової металургії є наймогутнішими джерелами забруднення грунтових покривів як по інтенсивності, так і за різноманітністю забруднюючих речовин. Це є слідством того, що на гірничодобувних підприємствах галузі продовжує переважати відкритий спосіб здобичі мінеральної сировини. Є багато місць з металургійними підприємствами, поблизу яких в грунтовому покриві виявлені кількості важких металів, рівні або більші ГДК. Нариклад, у грунтах зони радіусом 5 км. навколо Рудної Пристані (Росія, свинцеве виробництво) спостерігається забруднення грунтів свинцем (300 ГДК), марганцем (2 ГДК) і іншими речовинами, зокрема, ртуттю. Забруднюючи грунт, цинк і фтор викликає зниження урожаю не тільки завдяки прямій токсичній дії, але і змінюючи співвідношення живильних речовин в грунті. Розчинні з'єднання переміщаються за грунтовим профілем з низхідним струмом грунтових розчинів і можуть потрапляти в грунтові води. Забруднення грунту руйнує грунтову структуру, знижує водопроникність грунтів і пригноблюючий дії на зростання мікроорганізмів, знижує ферментативну активність грунтів, знижує урожай рослин.

Слід зазначити посилення токсичності важких металів при їх сумісній дії на живі організми в грунті. Сумісна дія цинку і кадмію надає у декілька разів сильнішу дію, що інгібірує, на мікроорганізми, чим при такій же концентрації кожного елементу окремо.

Утилізація і використання відходів виробництва продовжують залишатися одній з серйозних проблем на підприємствах кольорової металургії. Велика кількість промислових відходів утворюється з шлаків. «Хвости» збагачення, що утворюються, практично не використовуються.

У осяжній перспективі повинні відбутися істотні зміни в технічному стані металургійного комплексу, в процесах природокористування, що дозволить в значній мірі вирішити багато екологічних проблем. Якщо у кольоровій металургії знизити кількість шкідливих забруднюючих викидів на 12 – 15%, тоді на переважній більшості підприємств будуть досягнуті норми гранично допустимих викидів.

Це може бути доягнуто перш за все використанням новітних технологій вироблення кольорових металів замість існуючих. Велика увага буде приділятися процесам і устаткуванням, де утворюється пил. Передбачається заміна і вдосконалення відповідного обладнання і, водночас, встановлення біль ефективних пристороїв для пилоуловлювання.

Велика увага має приділятися сірковловлюванню з одночасною утілізацією вловлюваної сировни. Цьому повинні сприяти певні зміни в умовах природокористування, що мають заохотити виробників проводити процеси, що досі вважалися економічно не виправданими.

Передбачено застосування систем розробки родовищ кольорових та поліметалічних руд із закладкою виробленого простору в районах здобичі сировини дозволить разом з поліпшенням технічних показників при здобичі руди забезпечити збереження земної поверхні в гірському

 

Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 2316; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.