Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаток 3





Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Фразеологізми в професійному мовленні

Тема 8.

Лексико-семантичні відношення в українській науково-технічній термінології

Тема 7.

 

План:

1. Синоніми (повні, неповні). Типи неповних синонімів.

2. Поняттєві синоніми. Конототивні синоніми.

3. Синонімічний ряд. Домінанта.

4. Омоформи. Омографи. Омофони. Омоніми.

5. Полісемія.

6. Пароніми.

7. Антоніми.

 

Література:

1. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства. – Київ, 2006.

2. Словник синонімів української мови: У 2 т. / Укладачі А. Бурячок та ін. – К., 2000.

3. Паламар Л. М. Практичний курс української мови:Навч. посібник. – К.,1995.

4. Українська мова у професійному спілкуванні / Мозговий В. І. – К, 2008.

5. Гринчишин Д., Сербенська О. Словник паронімів української мови. – К., 1986.

6. Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. – Львів, 1997.

 

 

План:

1. Поняття «фразеологізм», «фразеологія».

2. Фразеологічні зрощення (ідіоми).

3. Фразеологічні єдності (фраземи).

4. Фразеологічні сполучення (фразеологічні вирази).

5. Види фразеологізмів за походженням.

6. Види фразеологізмів за виконуваною функцією.

 

Література:

1 . Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручник. – Харків, 2003.

2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства. – Київ, 2006.

3. Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. – Київ, 1991.

Питання до іспиту:

1. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум.

2. Сфера поширення, призначення, ознаки та мовні засоби розмовного стилю.

3. Сфера поширення, призначення, ознаки та мовні засоби публіцистичного стилю.

4. Сфера поширення, призначення, ознаки та мовні засоби художнього стилю.

5. Сфера поширення, призначення, ознаки та мовні засоби наукового стилю.

6. Сфера поширення, призначення, ознаки та мовні засоби епістолярного стилю.

7. Сфера поширення, призначення, ознаки та мовні засоби конфесійного стилю.

8. Сфера поширення, призначення, ознаки та мовні засоби офіційно-ділового стилю.



9. Особливості використання іменників у професійному мовленні.

10. Особливості використання прикметників у професійному мовленні.

11. Особливості використання займенників у професійному мовленні.

12. Особливості використання числівників у професійному мовленні.

13. Особливості використання дієслів у професійному мовленні.

14. Особливості використання прийменників у професійному мовленні.

15. Особливості використання прислівників у професійному мовленні.

16. Предмет та основні категорії термінознавства: термін, термінологія, терміносистема, професіоналізм.

17. Термін, його ознаки.

18. Типи термінів за структурою.

19. Етапи формування української будівельної термінології.

20. Терміноїди, види терміноїдів.

21. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.

22. Мовні норми.

23. Орфографічні мовні норми.

24. Орфоепічні мовні норми.

25. Лексичні мовні норми.

26. Стилістичні мовні норми.

27. Граматичні мовні норми.

28. Конспект. Види конспектів.

29. План. Види планів.

30. Реферування джерела науково-технічної інформації.

31. Анотування джерела наукової інформації.

32. Рецензування джерела наукової інформації.

33. Наукова стаття. Види наукових статей.

34. Лексикографія як наука.

35. Становлення лексикографії в Україні.

36. Типи мовних словників.

37. Способи розміщення матеріалу в словниках.

38. Поняття «мовна освіта», «мовне виховання», «мовна компетенція».

39. Літературна мова як вища форма загальновживаної мови. Ознаки літературної мови.

40. Просторіччя як форма загальновживаної мови

41. Територіальний діалект.

42. Соціальний діалект, його різновиди.

43. Синоніми (повні, неповні). Типи неповних синонімів.

44. Синонімічний ряд. Домінанта.

45. Омоформи. Омографи. Омофони. Омоніми.

46. Полісемія.

47. Поняття «фразеологізм», «фразеологія».

48. Види фразеологізмів за походженням.

49. Види фразеологізмів за виконуваною функцією.

50. Основні вимоги до усного професійного мовлення.

51. Писемне мовлення, його особливості.

52. Усне мовлення. Його особливості.

53. Культура мови і культура мовлення.

54. Місце української мови серед інших мов світу.

55. Функції мови.

56. Основні труднощі перекладу вузькогалузевих термінів.

57. Вимоги до науково-технічного перекладу.

58. Творення термінів шляхом запозичення.

59. Роль запозичень у становленні української будівельної термінології.

60. Лексичні трансформації.

61. Мовні термінологічні паралелі.

62. Правопис прислівників.

63. Правопис складних слів.

64. Правила використання апострофа.

65. Правила використання м’якого знака.

66. Подвоєння та подовження приголосних.

67. Спрощення приголосних.

68. Правопис слів іншомовного походження.

69. Правопис часток не-, ні- з різними частинами мови.

70. Правопис префіксів.

71. Правопис суфіксів.

72. Правопис ненаголошених голосних.

73. Зміни приголосних при словотворенні.

74. Відмінювання числівників. Зв'язок числівника з іменником.

75. Вживання великої літери у власних назвах.

76. Правопис, відмінювання та вживання дієприкметників.

77. Правопис та відмінювання займенників.

78. Пунктуаційні мовні норми.

79. Розділові знаки при однорідних членах речення.

80. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.

81. Розділові знаки у складносурядному та складнопідрядному реченнях.

82. Розділові знаки при прямій мові.

83. Класифікація документів.

84. Вимоги до оформлення документів.

85. Документи щодо особового складу.

86. Інформаційні документи.

87. Розділові знаки при відокремлених членах речення.

88. Розділові знаки при уточнюючих членах речення.

89. Особливості вживання прийменника по.

90. Правопис сполучників, часток.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой




Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 444; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.035 сек.