Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Склеювання карти
Читайте также:
 1. Text 3 Printing Unit Design on Web Presses
 2. Адресація в IP мережах
 3. Безпека
 4. Безпека
 5. Види уяви
 6. Джерела фінансування заходів з поліпшення умов і охорони праці.
 7. Донецьк ДонУЕП 2010
 8. Звукорежисура
 9. Зовнішня політика українських гетьманів.
 10. Класифікація засобів зв’язку.
 11. Класифікація засобів зв’язку.
 12. Класифікація засобів механізації і автоматизації по конструктивним і технологічним ознакам.

Вступ.

III. Заключна частина - 5 хв.

Методична розробка

Полковник

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 9-АПК

 

по кредиту счетов 73 –Расчеты с персоналом по прочим операциям, 75 –Расчеты с учредителями,

76 – Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, 79 – внутрихозяйственные расчеты

за январь 200_г.

 

№ записи Субсчет, аналитический счет Остаток на начало месяца С кредита счета 73 в дебет счетов 20,23,25,26,50,51,70,76,92 Оборот по дебету счета 73 Остаток на конец месяца
дебет кредит             итого по кредиту счета 73 дебет кредит
А Б
Расчеты по предоставленным займам                          
Дайнеко П.В.                    
Шахов А.С.                      
                           
                           
                           
                           
Расчеты по возмещению материального ущерба                          
Прочие расчеты с персоналом                          
                           
                           
                           
                           
                           
Итого                

 В.О. Філатов

«_____» ____________________ 201 р.

 

 

для проведення лекційного заняття із студентами 1 курсу

ВОС 021000 з військової топографії

(найменування предметів, дисципліни)

ТЕМА 6 ПІДГОТОВКА ТА ВЕДЕННЯ РОБОЧОЇ КАРТИ.

ЗАНЯТТЯ 1 РОБОТА З КАРТОЮ: ПІДГОТОВКА, НАНЕСЕННЯ НА КАРТУ ОБСТАНОВКИ, ПРАВИЛЬНІСТЬ ЇЇ ВЕДЕННЯ.

РОЗРОБИВ : ст. викладач підполковник запасу О.Г.Кушнір

 

1.Затверджена на право проведення занять в 201___ / 201___ навч. році.

Протокол ____ від "___"_____________201___ р.

2. Затверджена на право проведення занять в 201___ / 201___ навч. році.

Протокол ____ від "___"_____________201___ р.

3. Затверджена на право проведення занять в 201___ / 201___ навч. році.

Протокол ____ від "___"_____________201___ р.

 

 

м. Ірпінь.

І. Мета заняття:

Навчальна:

1. Ознайомити курсантів з основними правилами підготовки карти до робо­ти та її ведення.

2. Вивчити правила нанесення на карту обстановки та розвідувальних даних.

Виховна:

1. Виховувати почуття відповідальності за майбутню професію офіцера за­пасу.

2. Прививати почуття поваги до Батьківщини.

Час 4 години

Місце клас_____

Метод проведення заняття групове заняття.

II. Література, яка використовується для підготовки заняття

1. А.А.Псарёв и др. «Военная топография». Воениздат, 1986 г.

2. Говорухин А. М. «Справочник по военной топографии». Воениздат, 1980 г.

III. Матеріальне забезпечення

1. Учбові топографічні карти масштабів 1:25 000 - 1:100 000, додаток до підручника "Военная топография".

2. Плакати.

 

IV. Порядок проведення заняття

I. Вступна частина. - 5хв.

II. Основна частина. - 150хв.

Навчальні питання:

1.Підготовка карти до роботи - 40 хв.

2.Правила ведення робочої карти - 40 хв.

3.Нанесення на карту обстановки, розвідувальних

даних і задач командиром взводу в обороні. - 70 хв.Карта постійний супутник офіцера. В музеях Великої Вітчизняної війни збе­рігаються як реліквії карти - від великих, що належали командуючим армій до маленьких, за якими вели бої за Берлін, Брест, Ірпінь. Кожен офіцер повинен пра­цювати на підготовленій карті, що дасть можливість швидко вирішувати постав­лені задачі. Карта повинна бути оформлена так, щоб її могли зрозуміти інші. Карта є звітним документом, за яким офіцер відповідає за прийняті рішення та за свої дії. Робоча карта являє собою основний бойовий графічний документ, за допомогою якого командири здійснюють управління військами в бою. Робоча карта повинна відповідати певним вимогам, важливіші з яких є наглядність, повнота, точність нанесення обстановки. Для того щоб дотримуватись цих вимог, необхідно твердо знати тактичні умовні знаки, правильно їх відображати на карті та знати правила ведення робочої карти. Без твердих знань умовних знаків командир не зможе своєчасно та наглядно нанести обстановку та, відповідно, не зможе забезпечити повне та об'єктивне відображення на документі всієї інформації, що поступає.

Робоча карта командира призначена для вирішення багатьох різноманітних задач. Перш за все, треба відмітити, що за допомогою робочої карти командир може з’ясувати отриману бойову задачу, вивчити і оцінити обстановку, прийняти рішення, поставити бойові задачі підлеглим підрозділам, віддати вказівки по взає­модії, бойовому, тиловому та технічному забезпеченню, скласти донесення стар­шому начальнику, інформувати сусідів, особисто доповісти про обстановку стар­шому начальнику, рухатись з підрозділами по місцевості, на котрій важко орієн­туватися, вирішувати вогневі задачі по пригніченню або знищенню противника, але всі ці задачі можна виконати, якщо на робочу карту будуть нанесені необхідні відомості, тобто, відомості про противника, про свої підрозділи, сусідів, радіа­ційна та хімічна обстановка.

В сучасних умовах організовувати бій та управляти підрозділами в ході бою без топографічної карти неможливо. Використання карти, як особливої форми пе­редачі інформації, як засіб пізнання бойової обстановки, дозволяє командиру ви­вчити незнайому місцевість, а також, положення об'єктів і військ, що мають прос­торове розташування на місцевості.

Топографічна карта, на котрій графічно за допомогою умовних графічних знаків та скорочених позначень відображається тактична обстановка та її зміни в ході бою, називається робочою картою того командира, котрий її веде.


1.Підготовка карти до роботи.

Вибір карти. В якості робочої карти командира можуть використовуватися карти масштабу 1: 25 000, 1:50 000 1:100 000. Вибір масштабу карти залежить від майбутніх бойових дій, характеру і змісту бойових задач, які доручаються підрозділу.
Найбільш докладною і точною картою є топографічна карта масштабу 1:25 000, тому її доцільно використовувати для детальних розрахунків, особливо, пов'язаних з рішенням вогневих задач підрозділами,інженерним обладнанням рубежів, районів і позицій, форсуванням водних перешкод. Частіше всього така карта використовується як робоча карта для командирів взводів та рот.

Карта масштабу 1:50 000 забезпечує вирішення тих же задач, що і карта масштабу 1:25 000, але з меншою точністю. Точність карти масштабу 1:50 000 дозволяє широко використовувати її в якості робочої карти командирів батальйонів.

Карта масштабу 1:100 000 широко використовується як робоча карта в рухомих видах бою; 1:200 000 - при здійсненні маршів, при перегрупуваннях, в зустрічному бою, при переслідуванні. На цих картах є ті ж топографічні відомості, що і на картах масштабу 1:25 000 або 1:50 000, але з меншою точністю. Середня помилка при вимірюванні відстані складає: для карти 1:25 000– 12-25м, 1:50 000– 25-50м, 1:100 000 – 50-100м, 1:200 000 – 100-200м, 1:500 000 – 250-500м, що не перешкоджає використанню їх в якості робочої карти командирами підрозділів.

Таким чином, всі топографічні карти тактичного або оперативного рівня можуть бути використані як робочі карти.

Оцінка карти.

Оцінка карти полягає у вивченні кожного аркушу карти та уточненні масштабу року зйомки, рекогносцировки, року видання, системи координатної мережі і поправки направлення. Крім того, вивчаються топографічні характеристики аркушів карти: висота перетину, гранична крутизна скатів, що виражається горизонталями.

Дуже часто район бойових дій підрозділу буде виходити за межі одного аркуша карти. В цих випадках робоча кар­та командира буде складатися із декількох аркушів. Для зручності користування вибраними аркушами карт проводиться попередня їх склейка, тобто, потрібні аркуші підклеюються один до одного, де один аркуш буде продовженням іншого.

Раніше, чим приступити до склеювання карти, потрібно правильно зрізати краї аркушів карт:

- під краєм аркуша, що зрізується, рекомендується покласти гладку рівну дерев'яну підкладку( фанеру, картон або щось інше);

- після цього зробити зрізку країв карти по її рамці ножем, тримаючи його під гострим кутом, з нахилом по направленню до лінії обрізу, не користуючись при цьому лінійкою;

зрізати краї карти потрібно - в рядах склейки - східні(крім останньої колонки) та південні( крім останніх листів рядів).

Практикою встановлений наступний порядок склеювання:

- спочатку склеюються аркуші карти по вертикалі, з півдня на північ, утворюючи колонки склеювання, при цьому спочатку верхні аркуші наклеюються на нижні;

- склеювання колонок ведеться з права на ліво, тобто, зі сходу на захід.

При склеюванні карти рекомендується використовувати канцелярський клей, клей з крохмалю або звичайний клейстер. Не потрібно намазувати великий шар клею на краї карти, так як, при цьому на аркушах карти з'являються випуклості, що буде утворювати труднощі і незручності при користуванні робочою картою.

 

 


Рис.1. Порядок склеювання карти.

 

Дата добавления: 2014-12-24; Просмотров: 531; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.198.212.30
Генерация страницы за: 0.009 сек.