Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні. 2 страница


 

103. Укажiть граничний термін дiї чека, виписаного з розрахункової чекової книжки:
а) десять днiв;
б) тридцять днiв;

в) п’ять днiв.

104. Який з документів не може служити пiдставою для прийому готiвки від клiєнтiв у касу комерцiйного банку:
а) заява на переказ готівки;
б) накладна до iнкасаторської сумки;
в) заява на вiдкриття рахунка?


105. Вексель- це:
а) боргове зобов’язання, що дає право власнику вимагати вiд боржника зазначену в ньому суму;
б) iменний документ, що дає можливiсть оплачувати покупки з використанням ЕОМ;
в) наказ власника поточного рахунка банку про виплату суми iншій особi.

 

106. Чек – це:

а) боргове зобов’язання, що дає право власнику вимагати вiд боржника зазначену в ньому суму;
б) iменний документ, що дає можливiсть оплачувати покупки з використанням ЕОМ;
в) наказ власника поточного рахунка банку про виплату суми iншій особi.

 

107. Кредитна картка – це:

а) боргове зобов’язання, що дає право власнику вимагати вiд боржника зазначену в ньому суму;
б) iменний документ, що дає можливiсть оплачувати покупки з використанням ЕОМ;
в) наказ власника поточного рахунка банку про виплату суми iншій особi.

 

108. Формами безготівкових розрахунків є:

а) платіжні доручення;

б) акредитиви;

в) інкасове доручення;

г) всі відповіді правильні.

 

109. Платіжне доручення дійсне:

а) 5 днів;

б) 15 днів;

в) 10 днів;

г) 20 днів.

 

110. Акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього погодження з бенефіціаром називається:

а) покритим;

б) відкличний;

в) непокритим;

г) безвідзивним.

 

111. Строк дії чекової книжки, що застосовується в розрахунках між юридичними особами становить:

а) 1 рік;

б) 3 роки;

в) 2 роки;

г) 4 роки.

 

112. Строк здачі вимоги-доручення до банку платника передбачається в договорі, але не повинен перевищувати:

а) 10 днів;

б) 15 днів;

в) 20 днів;

г) 25 днів.

 

113. Укажiть причини зменшуваного попиту на банкiвськi послуги:
а) клiєнти не знають про новий вид банкiвських послуг;б) пропонована банком послуга випереджає вимоги клiєнтiв;

в) насичення ринку даним видом послуг;
г) баланс мiж попитом та пропозицiєю банкiвських послуг.

 

114. Процес безпосереднього руху грошей між суб̓єктами економічних відносин – це:

а) грошовий оборот;

б) грошові потоки;

в) кредитний оборот;

г) грошовий агрегат.

 

115. СЕП має такі рівні:

а) верхній, середній, нижній;

б) горизонтальний, вертикальний;

в) початковий, проміжний, заключний;

г) перший, другий, третій.

 

116. Наявність Центральної розрахункової палати, АРМ-1, засобів захисту інформації та електронної пошти є характерним для:

а) верхнього рівня СЕП;

б) вертикального рівня СЕП;

в) нижнього рівня СЕП;

г) першого рівня СЕП.

 

117.До інструментів безготівкових розрахунків, що засновані на дебетових переказах, належать:

а) векселі, чеки, дорожні чеки, поштові перекази;

б) доручення на перекази в системі SWIFT;

в) доручення про кредитування в автоматизованих розрахункових палатах;

г) всі відповіді вірні.

 

 

Тема 5. Операції з готівкою.

118. Який вид каси не відноситься до кас комерційного банку:

а) прибуткова;

б) операційна;

в) каса перерахування;

г) оборотна.

 

119. Чеки брошуруються в розрахункові чекові книжки по:

а) 25 аркушів;

б) 75 аркушів;

в) 50 аркушів;

г) 100 аркушів.

 

120. Документи, що надходять в банк після операційного часу зі штампом “вечірня” повинні бути відображені на рахунках бухгалтерського обліку:

а) у цей же робочий день;

б) протягом 3 днів;

в) протягом 7 днів;

г) не пізніше наступного робочого дня.

 

121. Документи, що надійшли в банк протягом визначеного часу, повинні бути відображені на рахунках бухгалтерського обліку:

а) не пiзнiше наступного робочого дня;
б) у цей же робочий день;
в) протягом звітного мiсяця.

 

122. Як документально повинна бути оформлена одночасна здача клiєнтом готівки в касу банку і одержання такої ж суми грошей на заробiтну плату:

а) заявою на переказ готiвки;

б) грошовим чеком клiєнта;
в) одночасно заявою на переказ готівки і грошовим чеком клiєнта?

 

123. Процес безпосереднього руху грошей між суб'єктами економічних відносин - це:

а) грошовий оборот;

б) грошові потоки;

в) кредитний оборот.

 

124. Операції банків, які охоплюють приймання та видачу готівкових коштів мають назву:а) традиційні;

б) кредитні;

в) касові.

 

125. Вечірні каси банку призначені для:

а) приймання готівки;

б) видачі готівки;

в) перерахунку готівки.

 

126. Яке призначення кас перерахунку в банку?

а) перерахунок коштів з одного рахунку на інший;

б) перерахунок готівки в інкасаторській сумці при прийманні готівки;

в) перерахунок залишку грошей в касі банку.

 

127. Ліміт залишку грошових коштів у касі підприємства встановлюється

з врахуванням:

а) віддаленості підприємства від банку;

б) обсягу касового обороту підприємства;

в) всі відповіді вірні.

 

128. Перерахування прийнятих в інкасаторських сумках проводиться касирами лічильних бригад :

а) каси перерахування;

б) прибуткової каси;

в) вечірньої каси.

 

129. Грошові кошти та цінності банку і зберігаються у:

а) прибуткових касах;

б) операційній касі;

в) грошовому сховищі.

 

130. Касове обслуговування комерційними банками клієнтів включає такі операції:

а) переведення в готівку платіжних коштів;

б) переведення готівки в безготівкові кошти;

в) варіанти а) і б).

 

131. Грошовий чек дійсний протягом:

а) 3 днів;

б) 15 днів;

в) 10 днів.

 

132. Касовий працівник звітується перед:

а) головним бухгалтером;

б) завідувачем каси;

в) керівником банку.

 

133. Операціоніст видаткової каси відрізає контрольну марку від грошового чека та:

а) віддає її клієнту банку;

б) віддає її відповідальному працівнику;

в) залишає в себе.

 

134. Під час забезпечення обмінних пунктів авансами супровідна відомість складається у :

а)2-х примірниках;

б)3-х примірниках;

в) 4-х примірниках.

 

135. Дорогоцінні метали і дорогоцінні камені у виробах та брухті скуповуються у громадян:

а) скупними пунктами;

б) комерційними банками;

в) відділеннями НБУ.

 

136. Приймання та оцінку дорогоцінних металів та каменів здійснює:

а) представник скупного пункту;

б) провідний спеціаліст з дорогоцінних металів;

в) експерт з дорогоцінних металів.

 

137. У разі відсутності у експерта можливості визначення проби дорогоцінних металів вказані метали надсилаються до :

а) сховища НБУ;

б) власника дорогоцінного металу;

в) Державної скарбниці.

 

138. Скупні пункти скуповують у населення:

а) дорогоцінні камені, перли, смарагди та вироби з ними;

б) вогнепальна зброя в оправі;

в) іноземну валюту.

 

139. Скупним пунктам забороняється скуповувати у населення :

а) дорогоцінні камені, перли, смарагди та вироби з ними;

б) медалі і жетони дореволюційного карбування, іноземних держав, радянські ювілейні та пам'ятні медалі;

в) вогнепальна зброя в оправі.

 

140. Акт на прийняті дорогоцінні метали до оцінки складається:

а) у 2-х примірниках;

б) у 3-х примірниках;

в) у 5-х примірниках.

 

141. В результаті прогнозування готівкового обігу встановлюються:

а) розмір і джерела готівки, виданої з кас банків;

б) розмір і цільове спрямування готівки, виданої з кас банків;

в) усі відповіді вірні.

 

142. Прогнозування касових оборотів проводиться за:

а) джерелами надходжень готівки;

б) напрямками видач готівки;

в) варіант а) і б).

 

143. Кожна лічильна бригада каси перерахунку очолюється:

а) контролером;

б) касиром;

в) головним бухгалтером.

 

144. При наявності в касі перерахунку декількох бригад, для них встановлюється:

а) однозмінна обідня перерва;

б) двозмінна обідня перерва;

в) робочий день без обідньої перерви.

 

145. Готівка операційної каси та інші цінності в грошових сховищах установ банків знаходиться під відповідальністю :

а) керівника;

б) головного бухгалтера;

в) усі відповіді вірні.

 

146. Ревізія грошових білетів, монети та інших цінностей, які знаходяться в грошових сховищах і касах установ банків проводиться:

а) за розпорядженням керівника установи банку;

б) за бажанням головного бухгалтера;

в) вірних відповідей немає.

 

147. Вся документація, що стосується розкрадань, розтрат та інших зловживань з боку працівників банку :

а) здається в архів банку;

б) знищується шляхом спалювання;

в) списується з балансу банку.

 

148. Недостачі грошей та цінностей, виявлені під час проведення інвентаризації каси банку оформляються :

а) актом про виявлені недостачі та лишки в касі;

б) довідкою про виявлені недостачі та лишки в касі;

в) відомістю про виявлені недостачі та лишки в касі.

 

149. Юридичній особі для отримання в банку готівки необхідно заповнити:

а) платіжне доручення;

б) дорожній чек;

в) грошовий чек.

150. Який з документів не може служити підставою для прийому готівки від клієнтів у касу комерційного банку:

а) заява на переказ готiвки;
6) прибутковий касовий ордер,
в) заява власника коштiв;
г) повiдомлення розрахункової книжки для платежiв за комунальнi послуги?

151. Який вид каси не вiдноситься до кас комерцiйного банку:
а) прибуткова;
6) каса перерахування;
в) операцiйна;
г) оборотна?

152. Як документально повинна бути оформлена одночасна здача клiєнтом готівки в касу банку і одержання такої ж суми грошей на заробiтну плату:

а) заявою на переказ готiвки;

6) прибутковим касовим ордером;

в) грошовим чеком клiєнта;
г) одночасно заявою на переказ готівки і грошовим чеком клiєнта?

 

153. У якому випадку банк не прийме платiжне доручення клієнта для розрахунку за матеріали на суму 20 тис. гривень:
а) при попереднiй оплатi,
6) при наявностi коштiв на рахунку в суму 35 тис. грн;

в) при наявностi коштiв на рахунку в суму 19 тис. грн;

г) при платежi за отриманi матерiали?

 

154. Указати кількiсть чеків, за якими можна одержати готiвкові кошти протягом одного дня:

а) 1;
6) 2;
в) 3;
г) необмежено.


155. Указати кiлькiсть внескiв клiєнтами готiвки в банк протягом одного дня:
а) необмежено;
6)2 рази;
в) 1 раз;
г) 3 рази.

 

Тема 6. Операції з пластиковими картками.

156. Пластикова картка - інструмент:

а) безготівкового обороту;

б) готівкового обороту;

в) кредитного обороту.

 

157. За характером емітента пластикові картки поділяються на:

а) пластикові картки банків та небанківських структур;

б) картки приватних осіб та корпорацій;

в) дебетні та кредитні картки.

 

158. Відкриття кредитної лінії характерне для:

а) власника дебетної електронної пластикової картки;

б) власника кредитної електронної пластикової картки;

в) власника платіжної електронної пластикової картки.

 

159. Для відкриття карткового рахунку фізичній особі треба подати в банківську установу:

а) довідку про доходи:

б) паспорт та ідентифікаційний код;

в) депозитний договір.

 

160. З використанням платіжних карток проводяться розрахунки:

а) у торговельних мережах;

б) у банкоматах;

в) всі відповіді вірні.

161. Для юридичних осіб банківська установа випускає платіжну картку:

а) кредитну;

б) корпоративну;

в) особисту.

 

162. Котрі з перелічених платіжних систем належать до міжнародних?

а) Visa International$

б) Europay (Mastercard) International$

в) American Express;

г) всі відповіді вірні.

163. Який з перелічених банків є лідером ринку платіжних карток в Україні?

а) Приватбанк;

б) Укргазбанк;

в) Надра;

г) Укрексімбанк.

 

Тема 7. Кредитні операції.

164. Які із наведених тверджень найбільш повно відображають суть кредиту?

а) надання грошей чи товарів у борг;

б) тимчасове користування позичальником цінностями кредитора;

в) економічні відносини між суб'єктами ринку у зв'язку з передачею один одному у тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах поверненості, строковості, платності, забезпеченості.

 

165. Стороною, яка надає кредит, є:

а) позичальник;

б) кредитор;

в) кредитодавець.

 

166. Стороною, яка одержує кредит, є:

а) кредитодавець;

б) кредитор;

в) позичальник.

 

167. У чому полягає суть такого принципу кредитування як "забез­печеність"?

а) кредит повинен бути повернений у визначений строк;

б) за кредит необхідно сплатити відсотки;

в) кредитор повинен при наданні позики прийняти заходи щодо гаран­тування її повернення у визначений строк.

 

168. Залежно від строків користування кредити бувають:

а) місячні, квартальні, річні;

б) короткострокові, довгострокові;

в) одноденні, багатоденні.

 

169. Залежно від ступеня ризику кредитні операції банку класифікують як:

а) ризикові, неризикові;

б) забезпечені, незабезпечені;

в) стандартні, під контролем, субстандартні, сумнівні, безнадійні.

 

170. 3а формою забезпечення розрізняють такі види банківського кредиту:

а) гарантовані, негарантовані, стандартні;

б) забезпечені,незабезпечені, сумнівні;

в) забезпечені заставою, гарантовані, з іншим забезпеченням, незабезпечені.

 

171. Кредитоспроможність позичальника - це:

а) здатність позичальника повністю та у визначений строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями;

б) можливість кредитора надати кредит;

в) можливість позичальника одержувати прибуток.

172. Кому надається споживчий кредит?

а) фізичним особам;

б) юридичним особам;

в) державі.

 

173. Споживчий кредит – це:

а)кредит, який надається юридичним особам для придбання товарно-матеріальних цінностей;

б) кредит, який надається фізичним особам для придбання споживчих товарів тривалого використання;

в) кредит, який надається фізичним і юридичним особам під заставу нерухомого майна.

 

174. Іпотечний кредит-це:

а) кредит, який надається під заставу нерухомого майна;

б) кредит, який надається фізичним особам для придбання споживчих товарів тривалого використання;

в) кредит, який надається фізичним та юридичним особам для придбання товарно-матеріальних цінностей.

 

175. Платою за користування кредитами є:

а) позичковий відсоток;

б) дивіденди;

в) комісія.

 

176. Проблемна позика –це:

а) позичка, яку немає можливості повернути;

б) позичка, що не може бути повернута у визначений строк;

в) позичка, що надана для вирішення фінансових проблем, що виникли у клієнта.

 

177. Пролонговані кредити - це:

а) кредити, які надаються банком на невизначений строк,

б) кредити, які надаються банком відповідно до умов кредитного договору;

в) кредити, у яких банком продовжено строки повернення.

 

178. Кредитний ризик - це:

а) ризик неповернення вкладу;

б) ризик втрати підприємством платоспроможності;

в) ризик неповернення позики та відсотків за користування нею.

 

179. Банк не може надати кредит:

а) підприємствам, проти яких порушено справу про банкрутство;

б) підприємства, які мають прострочену заборгованість за раніше отриманими позиками і несплаченими відсотками;

в) правильні відповіді а) та б).

 

180. Яким чином фізичні особи можуть погасити кредит?

а) шляхом перерахунку коштів з поточного чи депозитного рахунку;

б) переказом коштів через пошту або готівкою безпосередньо в установі банку;

в) вірні відповіді а) та б).

 

181. До кількісних показників оцінки кредитоспроможності позичальника належать:

а) платоспроможність;

б) ділова активність;

в) фінансова стійкість;

г) всі відповіді вірні.

 

182. При аналізі кредитоспроможності позичальника – фізичної особи банк аналізує:

а) дотримання нормативу обов’язкового резервування коштів;

б) соціальну стабільність;

в) ділову активність;

г) рентабельність виробництва.

 

183. Предметом застави не можуть бути:

а) майнові права;

б) об’єкти державної власності;

в) транспортні засоби;

г) векселі та інші види цінних паперів.

 

184. До найбільш ліквідних активів можна віднести:

а) всі статті грошових коштів клієнта і короткострокові фінансові вкладення;

б) каса, поточний рахунок, валютний рахунок, інші грошові кошти, дебіторська заборгованість та інші активи;

в) вкладання у виробничі запаси і витрати.

 

185. Відсоткова ставка за кредитом:

а) плата, яку отримує дилер від клієнта за надані послуги на фондовому ринку;

б) плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування останнім позиченими коштами;

в) плата, яку банк сплачує вкладнику за вкладним рахунком;

г) плата, яку отримує банк як винагороду за надання консультаційних послуг.

 

186. Вкажiть, хто виступає в ролі кредитора при комерцiйному кредиті:
а) комерцiйнi банки;
б) пiдприємства;
в) держава;
г) спецiальнi фiнансово-кредитнi iнститути.

187. За зв’язком з наявністю забезпечення кредит подiляється на:
а) пролонгований;
б) бланковий;
в) онкольний.

 

188. За термiнами надання кредит подiляється на:
а) короткостроковий;
б) строковий;

в) безстроковий.

189. Негативними наслiдками мiжнародного кредиту можуть бути:
а) економiчна залежнiсть вiд кредитора;

б)збiльшення витрат обiгу;
в) посилення структурних диспропорцiй в економiцi;
г) порушення безперервностi суспiльного вiдтворення в країнi-кредиторi.


190. Як називається банкiвський кредит, виданий без забезпечення позички:
а) пролонгований;
б)онкольний;
в) бланковий;
г) строковий?


191. Хто може виступати в ролi кредитора при споживчому кредитi:
а) Мiнiстерство фiнансiв;
б) комерцiйний банк;
в) кредитний союз;
г) торгуюча органiзацiя?


192. У ролi позичальника при комерцiйюму кредиті можуть виступати:
а) пiдприємства;
б)населення;
в) iншi комерцiйнi банки;
г) центральний банк.


193. При якiй формi кредиту в ролі позичальника виступає тільки населення:
а) лiзинговому;
б)державному;
в) банкiвському;
г) споживчому?

194. До короткострокових банківських позичок вiдносяться кредити, надані на термiн не бiльш:
а) трьох мiсяцiв;
б) одного мiсяця;
в) шести мiсяцiв;
г) одного року.

195. Джерелами кредиту можуть бути:
а) тимчасово вiльнi кошти населення;
б) нарахована, але не виплачена зарплата;
в) сума перевищення витрат бюджету над його доходами;
г) частина прибутку пiдприємства до її цiльового використання.

196.При якiй формі кредиту в ролі кредитора i позичачьника виступають госпоргани:
а) банкiвського;
б) лiзингового;
в) споживчого;
г) комерцiйного.

197. Позичальниками при споживчому кредиті можуть бути:
а) населення;
б) пiдприємства, що виробляють товари народного споживання;
в) комерцiйнi банки;
г) бюджетнi органiзацiї.

198. Назвіть форму кредиту, при якому в ролі позичальника виступає в основному держава:
а) iпотечний;
б) державний;
в) банкiвський;
г) бюджетний.

199. Які з вимог до застави за позичкою не вiдносяться до усiх видів застави:
а) лiквiднiсть;
б) перевищення вартостi закладених цiнностей над сумою позички;
в) реєстрацiя в органах державної автоiнспекцiї;
г) використання тiльки по одному зобов’язанню?

200. Яка з форм забезпечення повернення банкiвських позичок не вимагає участі в кредитнiй угодi третьої особи:
а) застава;
б) гарантiя;
в) поручительство;
г) страхування?

201. Вкажіть основні принципи кредитування:

а) поверненість, строковість, платність;

б) строковість, платність, цільове використання;

в) строковість, поверненість, забезпеченість, платність, цільове використання;

г) поверненість, забезпеченість, платність, цільове використання.

 

202. Важливою умовою надання кредиту є:

а) розмір кредиту;

б поверненість кредиту;

в) форма кредиту;

г) всі відповіді вірні.

 

 

Тема 8. Операції з надання і погашення кредитів.

 

203. Споживчий кредит можуть одержувати такі категорії осіб:

а) громадяни України віком від 16років;

б) громадяни іноземних держав віком від 20років;

в) повнолітні дієздатні громадяни України;

г) всі відповіді вірні.

204.До основних форм забезпечення кредитів відносяться:

а) застава, гарантія;

б) гарантія, поручительство, страховий поліс;

в) іпотека, застава, гарантія, поручительство;

г) поручительство, поліс.

 

205. Яку роботу здійснює банк на початковому етапі кредитування?

а) приймає кредитну заявку;

б) проводить бесіду з клієнтом про порядок оформлення позики;

в) проводить попередню бесіду з потенційним позичальником і приймає кредитну заявку;

г) проводить аналіз фінансової звітності підприємства.

 

206. На другому етапі кредитування проводиться:

а) аналіз кредитоспроможності позичальника і оцінка ризику;

б) перевірка достовірності поданих позичальником документів;

в) перевірка застави;

г) оцінка кредитного ризику.

 

207. Зміст третього етапу кредитування охоплює:

а) визначення розміру плати за кредит;

б) визначення терміну погашення кредиту;

в) прийняття рішення про надання кредиту і оформлення кредитного договору;

г) визначення суми кредиту.

 

208. На передостаньому етапі кредитування здійснюється:

а) складання кредитним інспектором висновку щодо кредиту;

б) винесення рішення кредитним комітетом щодо надання кредиту;

в) підписання кредитної угоди;

г) всі відповіді вірні.

 

209. Останній етап процесу кредитування полягає у:

а) наданні кредиту;

б) укладенні кредитного договору;

в) контролі за цільовим використанням і повним погашенням суми кредиту;

г) структуруванні кредиту.

 

210. Видача кредиту може здійснюватися:

а) у разовому порядку;

б) відповідно до відкритої кредитної лінії;

в) за потребою із заздалегідь обумовленою датою погашення;

г) всі відповіді вірні.

 

211. За методом надання розрізняють банківські кредити, які клієнти одержують:

а) одноразово, перманентно, гарантовано;

б) постійно, тимчасово; одноразово;

в) у готівковій формі, в безготівковій формі;

г) правильна відповідь відсутня.

 

212. За способом повернення розрізняють кредити, що повертаються:

а) поступово або з регресією платежів;

б) водночас або на вимогу кредитора;

в) відповідно до особливих умов, передбачених у кредитних угодах;

г) всі відповіді вірні.

 

213. За кількістю кредиторів банківські кредити поділяються на такі,

які:

а) надаються одним банком, синдиковані, паралельні;

б) консорціальні, паралельні;

в) колективні, індивідуальні;

г) правильна відповідь відсутня.

 

214. Які з наведених банківських послуг мають кредитний характер?

а) акцептний кредит, авальний кредит, обліковий кредит;

б) факторинг, форфейтинг;

в) лізинг, овердрафт;

г) вірні відповіді а) і б).

215.Рішення банку щодо надання кредитів позичальникам прий­мається:

а) головою правління банку або його заступником;

б) керівником, кредитного відділу банку;

в) головою кредитного комітету;

г) правлінням банку або кредитним комітетом.

 

216.У банківській практиці використовують такі методи оцінки кре­дитоспроможності позичальника:

а) система фінансових показників і коефіцієнтів;

б) аналіз грошового потоку;

в) аналіз ділового ризику;

г) визначення класу надійності клієнтів-позичальників банку.

 

217.Оцінка якості кредитного портфеля банку передбачає класи­фікацію кредитів за ступенем ризику на:

а) стандартні і субстандартні;

б) стандартні, кредити під контролем, сумнівні, безнадійні;

в) стандартні, кредити під контролем, субстандартні, сумнівні, безнадійні;

г) стандартні, кредити під контролем, нестандартні, сумнівні, безнадійні.

 

218. Застава-це:

а) спосіб забезпечення права власності на майно;

б) спосіб забезпечення зобов'язань;

в) спосіб забезпечення права нагляду за майном;

г) спосіб регулювання кредитних відносин між банкам і позичальниками.

 

219. Критерії оцінки якості застави-це:

а) ліквідність предметів застави;

б) співвідношення вартості заставленого майна і суми позички;

в) співвідношення вартості заставленого майна і суми позички, ліквідність предметів застави, можливість банку здійснювати контроль за заставленим майном;

г) обов’язкове страхування предмету застави заставодавцем.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні. 1 страница | Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні. 3 страница

Дата добавления: 2014-12-24; Просмотров: 3594; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.255 сек.