Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення предмета та об'єкта дослідження
 

Наукове дослідження - це цілеспрямоване вивчення за допо­могою наукових методів явищ і процесів, аналіз впливу на них різних факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з метою отримання переконливо доведених і корисних для науки і практики рішень. Воно характеризується об'єктивністю, відтворюваністю, доказовістю і точністю.

У процесі проведення НД розрізняють поняття "об'єкт" і "предмет" пізнання і дослідження.

Об'єктом дослідження прийнято називати те, на що спря­мована пізнавальна діяльність дослідника. Це процес або явище, що породжують проблемну ситуацію і обрані для вивчення.

Наприклад, об'єктом дослідження макроекономіки є сукуп­ність економічних об'єктів, тобто національна економіка в ціло­му, конкретніше - її відповідний тип, історично визначена еконо­мічна система. Об'єктом дослідження бухгалтерського обліку є господарські засоби підприємництва та джерела їх утворення, їх рух у процесі відтворення.

Об'єкт дослідження може бути емпіричним (наприклад, еко­номіка України в цілому, галузь, сфера діяльності, система фор­мування та розподілу фінансово-кредитних ресурсів, грошовий обіг, податкова система тощо) або теоретичним (механізм ринку праці, дія закону вартості, моделі економічної рівноваги та ін.).

Об'єкт дослідження характеризується кількісно, структурно, а також з точки зору просторової і часової обмеженості.

У програмі НД чітко фіксують такі характеристики об'єктів дослідження:

- просторові (підприємства, район, область, регіон);

- часові (період початку і завершення НД);

- галузеві (вид діяльності, яку досліджують, наприклад, маркетингову, підприємницьку).

В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметомдослідження. Це можуть бути види чи характеристики діяльності людей, потреби, інтереси, сукупності підприємств. У предметі відображається взаємозв'язок проблеми і об'єкта дослідження.

Предметом дослідження є досліджувані з певною метою властивості, характерні для наукового пізнання, це визначення певного "ракурсу" дослідження як припущення про найсуттєвіші для вивчення обраної проблеми характеристики об'єкта.

Предметом НД, наприклад, з макроекономіки є механізм функ­ціонування всього народного господарства, а також фактори, що визначають змінні цього механізму в коротко - і довготерміновій перспективі. Предметом дослідження бухгалтерського обліку є все те, що відображається в обліку, тобто господарська діяльність (факти, дії, події господарської діяльності, які трансформуються у своїй сукупності в певний стан, і результати господарської діяльності; майно господарських суб'єктів, його рух на стадії ви­робництва, розподілу, обігу та споживання і правові відносини - розрахункові, бюджетні, кредитні, що виникають між суб'єктами господарювання). Під предметом дослідження розуміється те, що знаходиться в межах об'єкта і завжди співпадає з темою дослі­дження. Наприклад, усі суспільні науки в принципі пізнають один об'єкт - суспільство, але мають різні предмети: політична економія - систему виробничих відносин; економічна статистика - кількісний бік економічних явищ; бухгалтерський облік, аналіз і аудит - господарську діяльність підприємців та ін. Один і той же об'єкт може бути предметом різних досліджень і навіть наукових напрямів.Об'єкт і предмет дослідження можуть збігатися, якщо дослідник ставить перед собою завдання вивчити всю сукупність закономірностей функціонування й розвитку об'єкта. Якщо дослідження обмежується вивченням окремих характеристик об'єкта, то предметом стають ті його сторони, які містять ці характеристики.

Визначити об'єкт і предмет дослідження, що так ясно і зрозуміло в теорії, на практиці буває іноді досить важко. Тому, розробляючи методику конкретного дослідження на етапі визна­чення його об'єкта і предмета, обов'язковою процедурою має бути попередній системний аналіз. Його мета - побудувати гіпотетичну (або концептуальну) модель об'єкта як системи, розкрити увесь комплекс його елементів і зв'язків як внутрішніх, так і зовнішніх.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті ви­діляється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього і спрямована основна увага науковця (дисертанта, здобувача), саме предмет дослідження визначає тему роботи (наприклад, дисертаційної), яка зазначена на титульному аркуші як її назва.

Тема, об'єкт і предмет, мета і завдання дослідження перебу­вають у нерозривному зв'язку. Науковець повинен чітко визначити предмет і об’єкт дослідження. З предмета дослідження випливають його мета та завдання.

 

Запитання для самоконтролю.

1. Визначте призначення і мету наукового дослідження.

2. Що становить суттєву основу наукового пошуку?

3. На які групи поділяються наукові дослідження за цільовим призначенням? Охарактеризуйте їх.

4. Охарактеризуйте погляду науковців щодо визначення етапів науково-дослідного процесу.

5. Охарактеризуйте дослідну стадію НДП.

6. Проаналізуйте процес створення нової інформації.

7. Дайте характеристику етапам стадії узагальнення, апробації і реалізації результатів дослідження.

8. Визначте основні напрямки наукових досліджень в економіці на сучасному етапі.

9. Визначте найважливішу ознаку проблеми, яка потребує наукового дослідження.

10. Які вимоги висуваються до формування наукової проблеми?

11. В чому полягає мета наукового дослідження?

12. Як визначаються завдання наукового дослідження?

13. Об’єкт і предмет пізнання. Проаналізуйте ці поняття.

14. Як співвідносяться поняття об’єкт, предмет, мета , завдання і тема наукового дослідження?

 

 

 


Тема 3. Інформаційне забезпечення наукового дослідження

Лекція 4

План

1. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

2. Економічна інформація,її класифікація і призначення

3. Пошук, порядок обробки та групування інформації

 

Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 5063; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.