Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз валового прибутку від реалізації продукції, тис. грн

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Аналіз валового прибутку

Аналіз рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства

Показники За минулий рік, тис. грн. За звітний рік, тис. грн. Співвідно-шення, %
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 4 234 4 718 111,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 3 167 3 411 107,7
Валовий прибуток (збиток) 1 067 1 307 122,5
Адміністративні витрати 117,1
Фінансовий результат від операційної діяльності 122,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності 121,5
Чистий прибуток (збиток) 121,5

 

Дані табл. 8.2 показують, що в звітному періоді підприємство значно поліпшило результат своєї діяльності в порівнянні з минулим роком. Чистий прибуток збільшився на 21,5%. Основним чинником, який вплинув на збільшення чистого прибутку, з'явилося збільшення валового прибутку на 22,5%. Це сталося в основному за рахунок зростання прибутку (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Причинами збільшення останнього показника може стати зростання цін на готову продукцію і комплектуючі вироби, значне прискорення реалізації товарної продукції, що залучає в господарський оборот значну суму коштів.

Валовий прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) знаходиться під впливом таких чинників, як зміна обсягу реалізації, структури продукції; відпускних цін на продукцію; цін на сировину, матеріали, паливо; тарифів на енергію і перевезення; рівня витрат матеріальних і трудових ресурсів.

Проте фактори, що впливають на валовий прибуток будь-якого підприємства, можуть бути зовнішніми і внутрішніми. Зазначені вище фактори відносяться до внутрішніх. До зовнішніх факторів відносяться рівень інфляції, політичні, економічні, демографічні, екологічні й інші фактори, що не залежать від діяльності самого підприємства.

У табл. 11.3 наведені вихідні дані для проведення факторного аналізу валового прибутку від реалізації продукції.На валовий прибуток впливають такі фактори:

а) зміна відпускних цін на продукцію (DП1):

 

1 = Ц1 – Ц1,0 , (8.2)

де Ц1 – чистий дохід (виручка) від реалізації продукції в звітному році в цінах звітного року;

Ц1,0 – чистий дохід від реалізації в звітному році в цінах базисного року.

 

Отже,

1 = 4718 – 4560 = 158 тис. грн.

Таблиця 8.3

Складові прибутки За базисом За базисом на фактично реалізовану продукцію Фактичні дані за звітом Фактичні дані, скореговані на зміну цін
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 4 234 4 560 4 718
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 3 167 3 318 3 411 3 181
Валовий прибуток 1 067 1 242 1 307

 

Валовий прибуток у сумі 158 тис. грн. було отримано внаслідок збільшення відпускних цін на продукцію;

б) зміни цін на матеріали, тарифів на енергію і перевезення, тарифних ставок (окладів) оплати праці (DП2). Для оцінки цього впливу використовують дані про собівартість продукції. У даному випадку ціни на матеріали, тарифи на енергію і перевезення були підвищені на 44,3 тис. грн., що призвело до зниження валового прибутку на цю суму;

в) вплив порушення господарської дисципліни (DП3)встановлюється за допомогою аналізу економії, що склалася внаслідок порушення стандартів, технічних умов, невиконання плану заходів щодо охорони праці, техніки безпеки й ін. У звітному періоді на підприємстві не виявлено додаткового прибутку, отриманого за рахунок аналогічних причин;

г) збільшення обсягу чистого доходу від реалізації продукції в оцінці за базисною собівартістю. Обчислюють коефіцієнт росту чистого доходу від реалізації продукції в оцінці за базисною собівартістю:

 

(8.3)

де С1,0 – фактична собівартість реалізованої продукції за звітний період у цінах і тарифах базисного року;

С0 – собівартість реалізованої продукції базисного року.

 

В даному випадку:

 

Далі корегують базисний валовий прибуток на отриманий коефіцієнт і віднімають із нього базисний розмір валового прибутку:

 

4 = П0 ´ КР1 – П0 = П0 ´ (КР1 – 1) (8.4)

де DП4 – вплив на валовий прибуток змін в обсязі чистого доходу від реалізації продукції;

П0 – валовий прибуток базисного року;

КР1 – коефіцієнт росту чистого доходу від реалізації продукції.

 

Таким чином, цей вплив становить:

4 = 1067 × (1,048 – 1) = 51,2 тис. грн.

Отже, під впливом зміни обсягу продукції валовий прибуток збільшився на 51,2 тис. грн.;

д) збільшення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції DП5;підрахунок зводиться до визначення різниці між коефіцієнтом росту чистого доходу від реалізації продукції в оцінці за відпускними цінами і коефіцієнтом росту чистого доходу від реалізації продукції в оцінці за базисною собівартістю з урахуванням валового прибутку базисного року:

 

5 = П0 ´ (КР2 – КР1) (8.5)

де DП5 – вплив на валовий прибуток змін в чистому доході від реалізації продукції, зумовлених змінами в структурі продукції;

КР2 – коефіцієнт росту чистого доходу від реалізації в оцінці за відпускними цінами:

(8.6)

де Ц1,0 – обсяг чистого доходу від реалізації в звітному періоді за цінами базисного року;

Ц0 – обсяг чистого доходу від реалізації в базисному році.

 

У даному випадку коефіцієнт росту чистого доходу від реалізації становить:

 

Отже,

5 = 1067 ´ (1,077 – 1,048) = 30,9 тис. грн.

У результаті змін у структурі продукції валовий прибуток збільшився на 30,9 тис. грн.;

е) зміна (збільшення, зменшення) витрат на 1 грн. продукції (DП6). Вплив цього фактора визначається різницею між базисною собівартістю фактично реалізованої продукції і фактичною собівартістю, обчисленою з урахуванням змін цін на матеріальні ресурси.У даному випадку цей вплив (DП6) склав 137 тис. грн. (3318 – 3181);

ж) зміна собівартості реалізованої продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції. Вплив даного фактора обчислюється порівнянням базисної собівартості реалізованої продукції, скорегованої на коефіцієнт росту чистого доходу від реалізації продукції, з базисною собівартістю фактично реалізованої продукції. У формалізованому вигляді цей розрахунок виглядатиме так:

 

7 = С0 ´ КР2 – С1,0, (8.7)

де DП7 ­– вплив на валовий прибуток змін собівартості за розрахунок структурних зрушень у складі реалізованої продукції;

С0 – собівартість реалізованої продукції базисного року;

С1,0 – собівартість реалізованої продукції звітного року в цінах і за умов базисного року.

 

Отже,

7 = 3167 ´ 1,077 – 3318 = 92,8 тис. грн.

Загальне відхилення валового прибутку складає 240 тис. грн.
(1307 –1067), що відповідає сумі факторних впливів.

Результати розрахунку подані в сукупності впливу факторів на валовий прибуток від реалізації продукції (табл. 8.4).

Таблиця 8.4

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 14387; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.03 сек.