Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Одеса 2014
Читайте также:
 1. Одеса – 2014

До проведення практичних занять

Operating Systems. Networking and the Internet

Part I

Навчальний посібник

 

Вереітіна І. А. Your professional portfolio. Part I. Operating Systems. Networking and the Internet: Навч. посіб. до проведення практичних занять (III курс 1 семестр) / І.А.Вереітіна. – Одеса, ОНАХТ, 2014. – 64с.

 

 

Посібник складено для використання у навчальному процесі підготовки бакалаврів напрямів підготовки «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія». Мета посібника – формування навичок читання професійно орієнтованих іншомовних джерел, а також навичок усного мовлення у межах тем, визначених програмою. The History of Operating Systems. Operating System Overview. Operating System Architecture. Coordinating the Machine’s Activities. Network Fundamentals. The Internet.

Граматичний матеріал: Зворотні займенники/Запитати про чиїсь переконання та думки і розповісти про свої. Прислівники. Вживання hard and hardly / звітувати про результати досліджень. Вживання have/get smth. done / говорити про служби та послуги In case / написати офіційний лист, заяву. Вживання зворотів used to/get used to/ would/ описати колишні звички

.

 

© ОНАХТ, 2014

 

Передмова

Вибір Україною курсу на входження до європейського економічного та освітнього простору, інтеграція з європейськими країнами, інтернаціоналізація ділових стосунків у різних сферах діяльності людини підвищує попит на випускників вищих навчальних закладів, які вільно володіють іноземною мовою і культурою іншомовного спілкування. У цьому контексті великого значення в системі вищої освіти нашої країни набуває набуття студентами немовних вищих навчальних закладів (ВНЗ) іншомовних знань і умінь для ефективного спілкування іноземною мовою у професійному середовищі.
Відповідно до сучасних міжнародних освітніх вимог випускник ВНЗ (за рекомендаціями Комітету Ради Європи з питань освіти) має володіти уміннями швидко й вільно висловлюватися іноземною мовою без помітних ускладнень, пов’язаних із пошуком засобів вираження у процесі досягнення ним соціальних, академічних і професійних цілей.
Після опанування дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» студент повинен знати:

 • професійно орієнтований лексико-граматичний мінімум (2000 слів та словосполучень);
 • структуру діалогу загальнонаукового характеру; особливості діалогу професійно орієнтованого характеру; елементи усного перекладу інформації англійською мовою; граматичні форми і конструкції, характерні для мови ділового спілкування;
 • методику та порядок проведення презентацій; лексико-граматичний мінімум забезпечення презентацій (50 слів та словосполучень); мовно-комунікативний рівень проведення презентацій;
 • лінгвістичні методи аналітичного опрацювання іншомовних джерел; основи перекладу професійно орієнтованих іншомовних джерел; основи посткомп’ютерного редагування тексту; методи анотування та реферування іншомовних джерел; структуру складнопідрядного речення;
 • методи реалізації на письмі комунікативних намірів (установлення ділових контактів, нагадування, вираження прохання, згоди/незгоди, відмови, вибачення, подяки);
 • абревіатури фахових термінів у певній професійній галузі; репродуктивні і продуктивні навички словотворення;

уміти: У виробничих умовах, опрацьовуючи професійно орієнтовані іншомовні джерела (друковані та електронні), за допомогою відповідних методів: • проводити аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою отримання інформації, що необхідна для вирішення певних завдань професійно орієнтованої діяльності; здійснювати ознайомче, пошукове (з визначеною швидкістю без словника) та вивчаюче читання (з визначеною кількістю незнайомих слів з використанням словника);
 • під час виконання професійних обов’язків, використовуючи комп’ютерні системи автоматизованого перекладу та електронні словники, робити переклад іншомовної інформації та посткомп’ютерне редагування тексту;
 • пристосовуватись до нових умов (нових людей, нових мовних засобів, нових способів дії), мобілізувати інші власні компетенції (шляхом спостереження, інтерпретації результатів спостереження, індукції, запам’ятовування тощо) та поповнювати лексичний і граматичний матеріал;
 • використовувати інформаційні технології (інформативні бази даних, гіпертексти, системи навігації, пошуку інформації тощо) та іншомовну інформацію (текст, звук, відео) на електронних носіях (включаючи СD-RОМ носії та мережу Інтернет), розширювати лексичний та граматичний мінімум.
 • проводити усний обмін інформацією в процесі повсякденних і ділових контактів з метою отримання інформації, необхідної для вирішення певних завдань діяльності; застосовуючи лексико-граматичний матеріал у професійній галузі, під час усних ділових контактів (ділових зустрічей, нарад), із використанням прийомів і методів усного спілкування і відповідних комунікативних методів проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння; будувати діалог за змістом бесіди;
 • скласти монологічне повідомлення в рамках визначеної сфери і ситуації спілкування з визначеним терміном мовлення; готувати доповідь-презентацію у професійно орієнтованій галузі; розуміти монологічне повідомлення в рамках визначеної сфери і ситуації спілкування (обсяг висловлювання 10 – 20 речень);
 • реалізувати комунікативні наміри на письмі; використовуючи лексико-граматичний мінімум у професійній галузі, в умовах письмових ділових контактів із використанням прийомів і методів письмового спілкування та відповідних методів оформлення ділової документації робити записи, виписки, складати план тексту, письмове повідомлення, що відображає певний комунікативний намір; вести ділове листування, використовуючи фонові культурологічні та країнознавчі знання; складати та заповнювати анкети; проводити анотування; фіксувати інформацію, отриману під час читання тексту;

Бажаємо успіхів у навчанні!

 

 

Дата добавления: 2015-03-31; Просмотров: 142; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.229.109
Генерация страницы за: 0.002 сек.