Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ОБОВ‘ЯЗКОВИХ
Читайте также:
 1. V. Методичні рекомендації
 2. Бухгалтерський облік та звітність про виконання Державного бюджету України
 3. Види забезпечення виконання договору.
 4. Виконання вироку
 5. Виконання вироку, ухвали і постанови суду як стадія кримінального процесу. Питання, які можуть бути вирішені у стадії виконання вироку, ухвали і постанови суду.
 6. Виконання вправ
 7. Виконання господарських зобов’язань.
 8. Виконання Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування
 9. Виконання дій без точного врахування похибки.
 10. Виконання договору належними сторонами.
 11. Виконання договору про надання послуг.
 12. Виконання і припинення зобов’язань, що випливають з гарантії.

ВИДІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни “Адміністративне право”

Навчальним тематичним планом дисципліни “Адміністративне право” передбачена обов‘язкова самостійна робота студентів денної форми навчання по опрацюванню окремих питань (тем) курсу, виконання навчальних домашніх завдань у письмовій формі.

Така самостійна робота передбачає необхідність самостійного опанування студентами основних теоретичних положень, категорій, термінів, що використовуються даною навчальною дисципліною, а також самостійне оволодіння основними методами наукового дослідження та розвиток самостійного теоретичного правового мислення.

Опрацьовуючи самостійно матеріал студенти можуть використовувати джерела, що запропоновані в загальному списку рекомендованих джерел, а також застосовувати останні редакції нормативно-правових актів, що, в свою чергу, дасть можливість уникнути використання норм та положень, що втратили чинність.

Формами контролю виконання студентами самостійної роботи є перевірка контрольних робіт, що пишуться під час практичного заняття, та усне опитування правильності виконання задач, що були підготовлені в міні-групах.

Протягом семестру проводиться 2 модульних контролі, шляхом усного або письмового опитування кожного студента.

Оцінювання. За результатами систематичного та успішного виконання завдань під час роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях студент отримує 30балів від загальної кількості балів семестрового поточно-модульного контролю знань.

На кожному практичному занятті студент має змогу заробити 1бал за якісне вирішення і вдалу презентацію задачі в міні-групі. Вдалою визнається така презентація, яка містить виключне і правильне вирішення, додаткові питання викладача розкриті студентом в повній мірі.

4 бали за написання контрольної роботи студент отримує, якщо всі відповіді викладені абсолютно вірно. 3 – якщо в роботі всі відповіді викладені загалом вірно, але в декількох питаннях є незначні неточності. 2 – якщо в роботі одна з відповідей викладена неповно, невірно чи не викладена взагалі, або всі питання роботи мають неточності. 1 – якщо 2 питання роботи викладені неповно, невірно або не викладені взагалі, а решта роботи є правильною. 0 – якщо всі питання роботи викладені невірно.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи

 

Мета підготовки індивідуальних завдань: напрацювання студентами навичок підбору необхідного матеріалу, його аналізу та вибору необхідної інформації для розкриття теми; розвиток аналітичного мислення студента, що сприяє підвищенню якості написання магістерської дипломної роботи та рівню професіоналізма майбутнього юриста.Вимоги до індивідуальних завдань.

 1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою.

Вимоги до змісту.

· Тематика визначається викладачем для кожного студента окремо під час індивідуально-консультативної роботи за встановленим графіком.

· В огляді аналізуються наукові статті або монографії, що надруковані не більше ніж 3 роки тому.

· Огляд будується на власному аналізі студента і включає його самостійні висновки.

Вимоги до оформлення роботи.

· Загальний обсяг всієї роботи не має перевищувати 10 друкованих аркушів.

· Поля верхнє, нижнє – 2 см, справа – 1,5 см, зліва – 3 см; шрифт – 14 Times New Roman, інтервал – 1,5; наявність нумерації сторінок та титульної сторінки.

· У тексті роботи обов’язково присутні посилання на використані джерела.

 

 1. Реферат (есе).

Вимоги до змісту.

· Реферат є самостійною роботою студента, отже зміст рефератів не може повністю співпадати із вже надрукованими роботами або роботами інших студентів.

· Тема реферату обирається студентом самостійно зі списку, що наводиться. Якщо студент хоче підготувати реферат на іншу тему, вона узгоджується з викладачем особисто.

Теми для написання рефератів

1. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.

2. Адміністративна юстиція: досвід існування в зарубіжних країнах.

3. Проблемні питання здійснення адміністративного судочинства в Україні.

4. Реформа адміністративного права України: шляхи та перспективи здійснення.

5. Перспективи розвитку законодавства, що визначає порядок притягнення до адміністративної відповідальності: вітчизняний та міжнародний досвід.

6. Новели корупційного законодавства: практика застосування в Україні.

7. Шляхи реформування державної служби в Україні.

8. Особливості здійснення державного управління економікою України.

9. Перспективи розвитку законодавства, що регулює процес проходження державної служби в Україні.

10. Аналіз досвіду боротьби з корупцією у зарубіжних країнах.

 

Вимоги до оформлення роботи.

· Загальний обсяг всієї роботи не має перевищувати 15 друкованих аркушів.

· Поля верхнє, нижнє – 2 см, справа – 1,5 см, зліва – 3 см; шрифт – 14 Times New Roman, інтервал – 1,5; наявність нумерації сторінок та титульної сторінки.

· У тексті роботи обов’язково присутні посилання на використані джерела.

· Реферат має включати: план, вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури; аналіз зазначеної теми, який включатиме розгляд проблематики даної теми роботи, пропозиції, висновки, наукові точки зору, власні думки, статистичні дані, порівняльний аналіз; приклади згідно теми роботи (практичного характеру).

 

Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 89; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.196.38.114
Генерация страницы за: 0.003 сек.