Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА № 24. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Читайте также:
 1. A. Повышенное выходное пособие
 2. F) До прекращения дела обвиняемому должно быть разъяснено право возражать против такого основания.
 3. I) Штовхати, затримувати супротивника.
 4. II. Беда и противодействие
 5. Rвх — входное сопротивление, ом.
 6. VI.Права і свободи людини і громадянина повинні визнаватися та гарантуватися державою в обсязі загальновизнаних міжнародних стандартів.
 7. VIII. Порядок медицинского и санитарно-противоэпидемического обеспечения арестованных
 8. VIII. ЭТИОНАМИД И ПРОТИОНАМИД
 9. XVII. Гете против атомизма 1 страница
 10. XVII. Гете против атомизма 2 страница
 11. А — изменения температурного коэффициента и сопротивления, б — вольтамперная
 12. А. малым сопротивлением,

ТЕМА №23. Злочини проти волі, честі та гідності особи.

Семінарське заняття - 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі поняття та загальну характеристику злочинів проти волі, честі та гідності особи, а також проти статевої свободи та статевої недоторканості, кримінально-правову характеристику окремих видів цих злочинів. Вміти характеризувати і аналізувати поняття, зміст та сутність зазначених понять, співвідносити з вимогами кримінального законодавства та практики застосування. При вивченні теми необхідно детально проаналізувати зміст положень Конституції України, які закріплюють невід’ємні права та свободи людини та громадянина та, які знайшли відповідну регламентацію у положеннях розділу ІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України.

Курсанти повинні уяснити, що злочини проти волі особи скоюються тільки з прямим умислом за мотивом: помста, ревнощі, особливі неприязні стосунки, користь, інша особиста зацікавленість. Також треба приділити особисту увагу об’єкту цих злочинів та пам’ятати, що безпосередній об’єкт цих злочинних посягань може бути подвійним (основний об’єкт – воля особи, а додатковий – здоров’я, життя особи).

Питання для підготовки до семінарського заняття:

1. Поняття та система злочинів проти волі, честі і гідності особи.

2. Кримінально-правова характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи:

А) Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Б) Захоплення заручників. Аналіз складу злочину.

В) Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини.

Г) Експлуатація дітей.

3. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи:

А) Зґвалтування та його відмінність від інших злочинів розділу ІV Особливої частини Кримінального кодексу України.

Б) Примушування до вступу у статевий зв’язок. Аналіз складу злочину. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.

В) Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Відмежування цього злочину від зґвалтування

Г) Розбещення неповнолітніх. Відмежування цього злочину від інших статевих злочинів. Особливості визначення віку потерпілого.

 

Завдання для самостійної роботи.

Курсантам треба засвоїти систему злочинів противолі, честі та гідності особи, статевої свободи та статевої недоторканості особи. З метою закріплення цього питання курсантам пропонується скласти схему, яка відображає систему вказаних злочинів, розібратись в її сутності, прокоментувати її, дати характеристику злочинам кожної групи в цілому, акцентувати при цьому увагу на безпосередній об’єкт цих злочинів (систематизуються ці злочини за безпосереднім об’єктом). 

Теми рефератів:

«Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини та експлуатації дітей»

«Кримінально-правова характеристика злочинів, що посягають на статеву недоторканість неповнолітніх»

 

Література до теми.

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України).

2. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : закон України від 05.04.2001 р. № 5460-IV (5460-17) із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 01.09.2013 р. № 10-рп/2012 (v010p710-12). – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.- Назва з екрана.

3. Кримінальне право України: Особлива частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.] ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 608 с.

4. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т.2 : Особлива частина [Текст] / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгин та ін. – 5-те вид., допов. – Х.: Право, 2013. – С. 106-138.

5. «Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи» : Постанова Пленуму Верховного Суду України №5 від 30.05.2008 р. / Постанови пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – С.162-175.

6. Плужнік О.І. Кримінальне право України. Особлива частина. (Конспект лекцій) : навч. посібник. – Одеса : ОДУВС, 2013. – С. 72-86.

7. Володіна О.О. Кримінальна відповідальність за викрадення людини. – Харків: СПД-ФО Чальцев О.В., 2005 - 221 с.

8. Протидія організованій злочинності у сфері торгівля людьми / за заг ред. В.І. Борисова та Н.О. Гуторової. – Харків: Одіссей, 2005. – 288 с.

9. Акімов М. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників / М. Акімов // Право України. – 2002. - №3. – С.150-154.

10. Злочини протии особистої волі людини // Зб. матеріалів міжн. наук.-практ. семінару (Харків, 19-20 вересня 2000 р.) / Редкол.: В.В. Сташис (головн. ред) та ін. – Х.: Книжкове видавництво «Лествиця Марії», 2002. -240 с.

11. Александров Ю. Злочини протии статевої свободи / Ю. Александров // Юридичний вісник України. – 2002. - №14 (354). – С.9.

12. Дорош Л.В. Деякі питання кримінальної відповідальності за злочини протии статевої свободи та статевої недоторканості / Л. В. Дорош // Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи: Мат-ли наук.-практ. конф. (Харків, 22-23 квітня 2004 р.) / Редкол.: В.В. Сташис (гол. ред.) та ін. – К.- Х.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 124-128.

13. Крічкова О. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом / О. Крічкова // Вісник прокуратури. – 2003. - №10. – С.37-40.

14. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс]. - Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

Семінарське заняття № 4

Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 113; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.217.80
Генерация страницы за: 0.002 сек.