Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Читайте также:
 1. IV. Робота в зошитах
 2. IX. Робота в зошитах
 3. V. Робота в зошитах
 4. V. Робота в зошитах
 5. V. Робота в зошитах
 6. VI. Робота в зошитах
 7. VII. Робота в зошитах
 8. VII. Робота в зошитах
 9. VII. Робота в зошитах
 10. VII. Робота в зошитах
 11. VIII. Робота в зошитах
 12. АНАЛІТИЧНА РОБОТА НАД ТЕКСТОМ І РОЗВИТОК МОВЛЕННЯIII Доплати робітникам металургійних підприємств.

а) доплати за роботу у нічний та вечірній час:

Дн.веч = 0,2 ТС * tн.веч * (1 + П/100) грн,

де tн.веч - час нічних та вечірніх змін.

б) доплата за роботу у святкові дні:

Дсв = ТС * tсв * Квн грн,

де tсв - час роботи у святкові дні.

Квн - коефіцієнт виконання норм праці.

 

Завдання № 1

 

Погодинник VI розряду відпрацював за місяць 184 год. Годинна тарифна ставка робітникаVI розряду 2,06 грн. За діючим на підприємстві положенням за виконання місячного Завдання виплачується премія в розмірі 8%, а за кожен процент перевиконання завдання-1,5% заробітку робітника по тарифу. Завдання виконано на 106%. Визначити заробіток робітника при погодинно-преміальній системі оплати праці.

 

 

Завдання № 2

 

За місяць (192 години) робітник виготовив 600 деталей. Норма часу на одну деталь 20-хв,

годинна тарифна ставка даного розряду – 5 грн. За виконання місячної норми нараховується премія в розмірі 11% відрядного заробітку і 1% за кожен процент

перевиконання норми. Обчислити місячний заробіток робітника за відрядно-преміальною

системою оплати праці.

 

 

Завдання № 3

 

Розрахувати місячну заробітну плату робітника четвертого розряду при відрядно – преміальній системі оплати праці. Загальний відпрацьований час – 22 дні, норма виробітку за зміну ( 8,2 год.) встановлена 1100 шт. придатних виробів . За місяць робітник виготовляє 27500 придатних виробів. При високій якості робіт за 100% виконання норми виплачується премія 20%, за кожний процент перевиконання норми – 0,5 %. Якість виконаних робіт відповідає вимогам. Умови праці нормальні.Таріфна ставка 10 грн.

 

 

 

Тема: Розрахунок собівартості і цін.

Мета: Навчитися самостійно розрахувати собівартість одиниці продукції методом калькулювання та оптову ціну.

 

ЗАВДАННЯ:

• розрахувати суму прямих матеріальних витрат;

• визначити суму відрахувань на соціальні заходи;

• визначити суму цехових та загальнозаводських витрат;

• визначити суму виробничої собівартості одиниці продукції;

• визначити суму повної собівартості одиниці продукції;

• обчислити вільну відпускну ціну з ПДВ

 

ХІД РОБОТИ:

Калькулювання обчислення собівартості окремих виробів за калькуляційними статтями, які визначають місце виникнення витрат у виробничому процесі.

1. Прямі матеріальні витрати, обчислюються безпосередньо перемноженням норм витрат на ціну або тариф

Мв = Нв х Ц (грн.)

2. Сума відрахувань на соціальні заходи обчислюється в відсотках від суми основної і додаткової заробітної плати. Соціальні заходи складаються з відрахувань у- Пенсійний фонд - 32%;

- Фонд соціального страхування - 2,9%;

- Фонд зайнятості - 1,9 %.

3. Цехові та загальнозаводські витрати обчислюються пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників.

4. Для визначення суми виробничої собівартості необхідно додати витрати, які мають відношення до виробництва продукції: прямі матеріальні витрати, заробітну плату основну і додаткову виробничих робітників, відрахування на соціальні заходи, витрати на утримання і експлуатацію обладнання, цехові та загальнозаводські витрати.

5. Для визначення повної собівартості одиниці продукції необхідно до виробничої собівартості додати витрати на збут. Ці витрати обчислюються пропорційно виробничої собівартості.

6. Оптова ціна підприємства складається з повної собівартості і прибутку

Цопт = Сповн + П (ГрН.)

7. Вільна відпускна ціна підприємства обчислюється додаванням до ціни оптової суми ПДВ, ставка якого 20 %.

 

 

ЗАДАЧИ.

 

1 Визначити фактичний і плановий рівні витрат на 1 грн. товарної продукції, а також процент його зміни, якщо план випуску продукції А – 1200 т / рік, а продукції Б – 500 т /рік при собівартості продукції А –15 тис. грн. /т, а продукції Б –8 тис.грн./ т. Фактично випуск продукції збільшено на 20 %, а її собівартість знижено на 6 %. Оптова ціна продукції А – 18 тис. грн. / т., а продукції Б –10,3 тис. грн./ т.

 

 

2 Визначити фактичний і плановий рівні витрат на 1 грн. товарної продукції підприємства, а також зміну їх у процентах проти звітного року, якщо підприємство випускає продукції 1200 т / рік з собівартістю – 150 грн./т.

Планом на наступний рік передбачено збільшити випуск продукції на 20% і знизити її собівартість на 10 %. Оптова ціна продукції – 180 грн./ т.

 

 

3 Спеціалізація виробництва забезпечила підвищення продуктивності праці на 12%. При цьому заробітна плата зросла лише на 6 %. Собівартість товарної продукції підприємства становить 908 тис. грн., а фонд заробітної плати – 985 тис. грн.

Визначити вплив зростання продуктивності праці на рівень собівартості продукції підприємства.

 

 

4 Розрахувати відпускну ціну на товар А та суму акцизного збору, якщо відомо, що виробнича собівартість становить 231 грн., комерційні витрати - 69 грн., рентабельність виготовлення продукції – 1,5 %, ставка акцизного збору – 25 %, ПДВ – 20 %.

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

Тема: "Розрахунок планових показників прибутку та рентабельності підприємства".

Мета: Навчитися самостійно розраховувати показники прибутку та рентабельності.

Завдання:

1. Визначити зміну собівартості продукції у даному періоді відносно базисного.

2. Визначити чистий прибуток і розподілити його по фондах.

3. Визначити рентабельність товарної продукції i всього виробництва.

 

Хід роботи:

1). Основні показники розрахунку собівартості на підприємствах:

 

а) зміна собівартості продукції у даному періоді відносно базисного, (%)

C=

де:

Сд Сбаз - собівартість одиниці продукції відповідно у даному i базисному періоді, грн.

ТПд - випуск товарної продукції, відповідного виду у даному періоді.

 

б) Витрати на 1 грн. товарної продукції у грн. чи кол.

 

Де:

Спо- повна собівартість одиниці продукції грн

Цотн , - відпускна ціна одиниці продукції, грн.

 

в) Зміна витрат на 1 грн. товарної продукції. %.

де:

В 1грн , Вб1грн - витрати на 1 грн. товарної продукції у даному i базисному періодах

г) Собівартість усієї товарних продукції у даному i базисному періодах.

д) Собівартість усієї товарної продукції у кошторису виробництва.

е) Собівартість одиниці окремих видів продукції у калькуляції собівартості продукції.

 

2) Загальний балансової прибуток визначається по формулі:

Пбал­ =

де:

РПд - об'єм реалізованої продукції відповідного виду у даному періоді. т.

Прозр = Пбал – обов’язкові відрах. (ПДв)

Пчмст = Прозр – (30% від Прозр)

 

3) Для визначення рентабельності використовуються формули;

- показник загальної рентабельності підприємства.

Рзал =

 

Ссроф - середньорічна вартість ОФ, грн.

Сн об.з - частина обігових засобів, які нормуються. грн.

 

-показник рентабельності товарної продукції

Ртп =

 

Птп - прибуток від випуску товарної продукції, грн.

Стп - собівартість товарной продукції, грн.

 

- показник рентабельності одиниці продукції

Рі =

 

Пі – прибуток від випуску одиниці продукції, грн..

Сі – собівартість одиниці продукції, грн..

 

Завдання № 1

Розрахувати показники рентабельності по підприємству за даними таблиці 1

Таблиця 1

Показники  
- Обсяг випуску продукції, натур, один.
- Гуртова ціна за одиницю продукції грн.
- Собівартість одиниці продукції, грн.
- Прибуток від реалізації підсобного Господарства, грн.
- Збитки від позареалізаційних операцій, грн.
- Середньорічна вартість, гри: - основних фондів
- нормованих оборотних засобів
Ставка податку на прибуток

 

 

Завдання №2

 

За даними таблиці визначити оптову ціну і рентабельність виробу на кожному з підприємств, якщо рентабельність виробу в галузі 14%.

Таблиця

 

  Показник       Підприємство
Собівартість виробу, грн. / шт.
Річний обсяг випуску, тис шт./рік.

 

Завдання № 3

 

Визначити рентабельність виробу і річну суму прибутку від реалізації 8300 виробів. Виробнича собівартість виробу – 28 грн. Оптова ціна підприємства на даний виріб становить 35 грн., а процент поза виробничих витрат дорівнює 6.

 

 
 

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 991; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.3.207
Генерация страницы за: 0.014 сек.