Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Давня історія

Читайте также:
 1. Cтародавня історія України - Історія України, 6 клас
 2. Альтернативна історія 8 березня
 3. Визначення ікони та історія виникнення
 4. Визначення поняття і історія
 5. Відскановано: ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА. ДІАЛОГ. ИМЯ ЕМУ – ПОТОП ЗМІИН // Історія філософії України: Хрестоматія.– К., 1994.– С. 242 – 251.
 6. Відскановано: Дмитро Донцов. Дух нашої давнини // Історія філософії України: Хрестоматія. – К., 1994.– С. 446 – 454. 1 страница
 7. Відскановано: Дмитро Донцов. Дух нашої давнини // Історія філософії України: Хрестоматія. – К., 1994.– С. 446 – 454. 2 страница
 8. Відскановано: Іларіон Київський. Слово про закон і благодать // Історія філософії України: Хрестоматія.– К., 1994.– С. 8 – 22.
 9. Відскановано: Памфіл Юркевич. Серце і його значення в духовному житті людини за вченням слова Божого// Історія філософії України: Хрестоматія.– К., 1994.– С. 341 – 348.
 10. Вітчизняна історія як наука і як засіб виховання національної свідомості
 11. Вітчизняна історія як наука і як засіб виховання національної свідомості
 12. Вітчизняна історія як наука і як засіб виховання національної свідомості

1.Археологія — це галузь історичної науки, що вивчає:

А походження різних народів, їхню етнічну історію, рсзселення, по­бут та культуру

Б архівні документи та писемні пам’ятки з метою залучення їх до наукового обігу

В історичні та етнічні типи людини, пануючі в суспільстві системи образів та уявлень Г речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними стародав­ню історію людства

2.Археологічна культура — це:

А археологічні знахідки, що свідчать про наявність у первісних лю­дей мистецтва та релігії

Б археологічні пам’ятки, які належать до одного часу, поширені на певній місцевості та відрізняються місцевими особливостями

В науково обґрунтовані правила здійснення археологічних розкопок

Г наука, що досліджує археологічні джерела та здійснює їх інтер­претацію

3.Яка наука досліджує матеріальні залишки життя та діяльності людей?

А археологія

Б етнографія

В сфрагістика

Г топоніміка

4.Що покладено в основу археологічної періодизації стародавньої істо­рії України?

А заняття первісних людей

Б зміна клімату на Землі

В матеріал, із якого виготовляли знаряддя праці

Г зміни антропологічного типу людини

5.Які історичні джерела є домінуючими при вивченні стародавньої іс­торії України?

А писемні

Б речові

В етнографічні

Г усні

6.Первісна людина на землях сучасної України з’явилася близько:

А 3 млн років тому

Б 1 млн років тому

В 500 тис. років тому

Г 100 тис. років тому

7.Яка стоянка людей кам’яного віку є найдавнішою?

А Королеве

Б Киїк-Коба

В Кирилівська

Г Мізин

8.Люди з’явилися на території України в період:

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г енеоліту

9.У який період розвитку первісного суспільства на українських зем­лях з’являються наскельні малюнки, різьблені орнаменти на виро­бах, прикраси?

А палеоліту Б мезоліту

В неоліту І’ енеоліту

10.Повне залюднення території України відбулося в період:

А палеоліту Б мезоліту

В неоліту Г бронзового віку

11.Укажіть, що стало одним із наслідків винайдення первісною люди­ною лука і стріл.

А суттєве зростання продуктивності праці мисливців

Б криза і занепад рибальства та збиральництва

В перехід людини до осілого способу життя

Г перехід до відтворювальних форм господарювання

12.Поява першого керамічного посуду — це визначна прикмета епохи:

А палеоліту Б мезоліту

В енеоліту Г неоліту

13.Чим було зумовлене винайдення первісною людиною лука та стріл?

А початком використання металів

Б відкриттям перших законів фізики

В змінами природно-кліматичних умов

Г появою кроманьйонця — людини розумної

14.Освоєння нового матеріалу — міді — та встановлення відтворюваль­них форм господарювання — це характерна риса розвитку людсько­го суспільства в епоху:А палеоліту Б мезоліту

В неоліту Г енеоліту

15.У який період кам’яного віку на території України люди приручили перших тварин?

А палеоліту Б мезоліту

В неоліту Г енеоліту

16.Основу відтворювального господарства первісних людей становили:

А землеробство, скотарство

Б збиральництво, рибальство

В полювання, рибальство

Г скотарство, збиральництво

17.Яке знаряддя праці людина першим використовувала для обробітку землі?

А рало Б соха В мотика Г серп

18.В епоху неолітичної революції:

А загострюється криза мисливського господарства, на зміну багато­людним мисливським колективам приходить парна сім’я

Б людина перейшла від пасивного привласнювання дарів природи до активного перетворення навколишньої дійсності

В відбулося відокремлення ремесла від землеробства, вироблені то­вари призначалися не тільки для обміну, а й для продажу

Г різко скоротилися харчові запаси людини, що посилило мігра­ційні процеси первісних людських спільнот

19.Провідною галуззю господарства племен лісостепової зони України за часів раннього залізного віку було:

А розведення худоби

Б орне землеробство

В загінне полювання

Г збиральництво

20.Яке заняття первісних людей спонукало їх до осілого способу життя?

А збиральництво

Б полювання

В рибальство

Г землеробство

21.Поява землеробства і скотарства — це характерна ознака епохи:

А палеоліту

Б мезоліту

В енеоліту

Г неоліту

22.Як називається археологічна культура хліборобів доби енеоліту на території сучасної України?

А буго-дністровська

Б дніпро-донецька

В трипільська

Г середньостогівська

23.Яка зміна відбулася в господарському житті людини за часів неоліту?

А відокремлення ремесла від землеробства

Б виникнення кочівництва

В поява відтворювального господарства

Г винайдення лука і стріл

24.Яка галузь господарства була провідною в кіммерійців?

А землеробство

Б скотарство

В ремесло

Г торгівля

25.Що стало наслідком занепаду Великої Скіфії?

А заселення Причорноморських степів сарматами

Б заснування у Причорномор’ї грецьких міст-держав

В відкриття торговельного шляху «із варягів у греки»

Г велике розселення слов’ян

26.Із появою яких племен на півдні України збігається початок ранньо­го залізного віку?

А кіммерійців Б скіфів

В сарматів Г готів

27.Які племена оволоділи Причорноморськими степами унаслідок зане­паду Великої Скіфії?

А кіммерійці Б сармати

В слов’яни Г печеніги

28.Який народ витіснив скіфів із Причорноморських степів у III ст. до н. е.?

А кіммерійці Б сармати

В готи Г гуни

29.Як називаються споруди, у яких кочові народи, що жили в Причорноморських степах, ховали своїх померлих (загиблих) вождів, царів тощо?

А піраміди Б храми

В кургани Г некрополі

30.Грецька колонізація Північного Причорномор’я та Криму була спри­чинена:

А пошуком нових могутніх союзників для боротьби проти Персії

Б нестачею рабів у метрополії, освоєнням нових ринків работоргівлі

В занепадом ремесла та сільського господарства материкової Греції

Г демографічним вибухом, перенаселенням і нестачею землі в ме- • трополії

31.Що було наслідком колонізації греками Північного Причорномор’я?

А асиміляція підкореного місцевого населення

Б поширення впливу античної цивілізації на українські землі В загострення відносин між скіфами і персами Г велике розселення слов’ян

32.Античні міста-колонії Північного -Причорномор’я та Криму (Тіра, Ольвія, Херсонес та інші) були засновані:

А фінікійцями Б греками

В римлянами Г скіфами

33.Зображена на ілюстрації пам’ятка культури дає змогу скласти уявлення про життя:

А скіфів Б кіммерійців

В сарматів Г венедів

34.Якими були найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму в VII—VI ст. до н. е.?

А воєнно-стратегічні Б суспільно-політичні

В культурно-ідеологічні Г соціально-економічні

35.Яке місто було столицею Боспорського царства?

А Пантікапей

Б Херсонес

В Тіра

Г Ольвія

36.Велике розселення слов’ян відбувалось у період:

А мезоліту

Б неоліту

В бронзового віку

Г раннього залізного віку

37.Як називали стародавніх слов’ян у писемних джерелах І—II ст.?

А антами

Б венедами

В склавинами

Г сколотами

38.У результаті гунського вторгнення в Північне Причорномор’я анти позбулися залежності від:

А готів Б скіфів

В сарматів Г кіммерійців

39.Центром якого східнослов’янського племінного союзу був Київ?

А сіверян

Б древлян

В словен

Г полян

40.Якими є хронологічні межі великого розселення слов’ян?

А II—V ст.

Б V—VII ст.

В VII—X ст.

Г VIII—XII ст.

41.Що сприяло початку великого розселення слов’ян?

А встановлення скіфського панування у Причорноморських степах

Б гунська навала і Велике переселення народів

В поява грецьких міст-держав у Північному Причорномор’ї та Криму

Г поширення залізних знарядь праці

42.Основним заняттям східних слов’ян у VI—IX ст. було:

А скотарство

Б землеробство

В ремесло

Г торгівля

43.Утвердження кочового способу ведення господарства у степовій час­тині України відбулося в період:

А неоліту

Б енеоліту

В бронзового віку

Г раннього залізного віку

44. На карті позначено територію:

А охоплену грецькою колонізацією

Б Великої Скіфії

В поширення три­пільської культури

Г прабатьківщини слов’ян

45.Вторгнення яких племен відображає наведений фрагмент картосхеми?

А кіммерійців

Б сарматів

В готів

Г гунів

46.Які племена здійснювали походи з Причорноморських степів так, як показано на карті?

А кіммерійці та гуни

Б скіфи і сармати

В кіммерійці та скіфи

Г готи і гуни

 

47.Які події можна охарактеризувати за допомогою наведеної карто­схеми?

А походу перського царя Дарія І у Велику Скіфію

Б витіснення сарматами з Причорноморських степів скіфів

В грабіжницьких набігів кіммерійців і скіфів на землеробські племена

Г переселення готів у Причорноморські степи та Крим

 

48.Яку інформацію можна отримати з наведеної історичної карти?

А визначити напрямки Великого переселення народів

Б визначити етапи великого розселення слов’ян

В визначити напрямки завойовницьких походів київських князів

Г визначити межі розширення кордонів Київської Русі

49.На картосхемі позначено:

А прабатьківщину слов’ян

Б Антське царство

В територію Куявії

Г Київську Русь за перших князів

 

50.На картосхемі заштриховані територіальні межі:

А трипільської культури

Б Великої Скіфії

В Боспорського царства

Г Антського царства

51.Про який народ ідеться в уривку з історичного джерела?

«У Європі є... народ, що живе навколо озера Меотіди і від­різняється від інших народів... Жінки їздять верхи, стріляють із луків і кидають дротики, сидячи на конях, і б'ються з воро­гами, поки вони дівчата, а заміж вони не йдуть, поки не заб'ють трьох ворогів... У них немає хат, а живуть вони в кибитках... На одному місці вони залишаються стільки часу, поки вистачає трави для отар, а коли її не вистачить, переходять в іншу міс­цевість».

А аварів Б сарматів В слов’ян Г хозар

52.«...Гробниці їхніх царів розташовані в Геррах, до яких Борисфен ще судноплавний. У Геррах тіло ховали в просторій гробниці разом із дружиною, найближчими слугами, кіньми... Над гробниця ми насипали величезні кургани — що знатніший був цар, то вищий курган...» — в уривку оповіді грецького історика Геродота йдеться про:

А кіммерійців Б скіфів В сарматів Г антів

53.До якого періоду належать події, описані візантійським істориком?

«Тепер слов'яни бушують повсюдно... Вони спустошили та спа­лили міста й фортеці, узяли полонених і стали панами на землі. Вони осіли на ній панами, як на своїй, без страху... І нині вони жи­вуть тут і перебувають у країні ромеїв... Зіслов’янилась вся наша земля і стала варварською».

А III—IV ст.

Б V—VII ст.

В VIII—їх ст.

Г X—XI ст.

54. У який період первісні люди будували зображені на ілюстрації житла?

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г бронзового віку

55.Про що свідчить поява зображених на ілюстрації знарядь праці?

А перехід до відтворювальних форм госпо­дарювання

Б появу нового заняття людей — рибаль­ства

В початок використання людьми металів

Г перший суспільний поділ праці

56. До якого періоду, ймовірно, належать наведені наскельні малюнки?

А палеоліту Б мезоліту В неоліту Г енеоліту

57. У який період стародавньої історії України поширюється вид занят­тя, зображений на ілюстрації?

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г бронзову добу

58. Зображені на ілюстрації археологічні знахідки дають можливість ха­рактеризувати духовне життя:

А носіїв трипільської культури

Б племен стародавніх слов’ян

В жителів античних міст-держав

Г кочових племен Північного Причорномор’я

59.Яку із зображених на ілюстрації монет викарбувано на честь скіф­ського царя?

 

60. Яке історичне джерело дає уявлення про життя і зовнішній вигляд кіммерійців?

61.На ілюстрації зображені:

А язичницькі ідоли слов’ян

Б антропоморфні фігурки трипільської куль­тури

В античні скульптури з грецьких міст-держав Північного Причорномор’я

Г кам’яні стели кочових народів Північно­го Причорномор’я

62.На ілюстрації зображено:

А язичницький ідол слов’ян

Б антропоморфну фігурку трипільської куль­тури

В античну скульптуру з грецького міста- держави Північного Причорномор’я

Г тотем мисливців часів мезоліту

63.Легенду про заснування якого міста відображає зображена на ілю­страції скульптурна композиція?

А Чернігова

Б Києва

В Галича

Г Переяслава

64.На ілюстрації зображено реконструкцію:

А скіфського поселення Півден­ної Таврії

Б античного міста Північного Причорномор’я

В варязької торговельної факто­рії Прибалтійського регіону

Г слов’янського городища серед­нього Подніпров’я

65. Установіть відповідність між зображеннями винаходів первісних лю­дей і періодами їх появи.

 

 

А Палеоліт Б Мезоліт В Неоліт

Г Енеоліт Д Бронзовий вік

66.Установіть відповідність між досягненнями людства та археологіч­ними періодами.

1 Виготовлення перших знарядь праці

2 Винайдення рибальства

3 Початок обробки міді

4 Винайдення кераміки

А Палеоліт

Б Мезоліт

В Неоліт

Г Енеоліт

Д Бронзова доба

67.Установіть відповідність між періодами найдавнішої історії людства та пов’язаними з ними подіями.

1 Палеоліт

2 Мезоліт

3 Неоліт

4 Енеоліт

А Існування трипільської культури

Б Південь України заселяли племена кіммерійців

В Поява людини розумної, або кроманьйонця

Г Перехід від полювання і збиральництва до землеробства і скотарства Д Людина приручила собаку, яка стала першою домашньою твариною

68.Установіть відповідність між археологічними періодами і здобутка­ми в житті людей.

1 Палеоліт

2 Мезоліт

3 Неоліт

4 Енеоліт

А Поява землеробства і скотарства

Б Використання перших металів

В Винайдення лука і стріл

Г Створення першого штучного сплаву — бронзи

Д Початок використання вогню

69. Установіть відповідність між назвами античних міст Північного Причорномор’я і Криму та їх позначеннями на картосхемі.

1 Тіра

2 Ольвія

3 Херсонес

4 Пантикапей

70. Установіть відповідність між назвами стоянок первісних людей кам’яного віку і місцями розташування їх на картосхемі

1 Королеве

2 Мізин

3 Кирилівська

4 Киїк-Коба

71.Розташуйте періоди стародавньої історії України у хронологічній по­слідовності.

А Неоліт Б Мезоліт

В Палеоліт Г Енеоліт

72.Установіть послідовність подій.

А Велике розселення слов’ян

Б Велика грецька колонізація

В Розпад Великої Скіфії

Г Велике переселення народів

73.Установіть послідовність періодів, зображених на малюнках сучасних художників.

 

 

74.Укажіть ознаки, що характерні для розвитку трипільської культури.

1 орнаментація керамічного посуду

2 здійснення грабіжницьких набігів

3 ведення кочового скотарства

4 осілий спосіб життя

5 виготовлення бронзових знарядь праці

6 будівництво міст

7 орне землеробство

75.Які риси притаманні розвитку племен кіммерійців?

1 одні з перших оволоділи верховою їздою на конях

2 використовували виготовлені із заліза зброю та знаряддя праці

3 вели осілий спосіб життя

4 знатних воїнів, вождів ховали в курганах

5 будували великі укріплені поселення

6 всі племена були об’єднані під владою єдиного царя

7 провідною галуззю господарства було землеробство

76.Що з наведеного стосується історії скіфських племен?

1 перетворення племінного союзу на державне утворення

2 витіснення на Кримський півострів сарматськими племенами

3 панування в образотворчому мистецтві «звіриного стилю»

4 утвердження монотеїстичної релігії

5 утворення загонів важко озброєної піхоти

6 винайдення колісного транспорту

7 здійснення грабіжницьких походів проти Римської імперії

77.Що з наведеного стосується історії сарматських племен?

1 грабіжницькі напади на придунайські провінції Римської імперії

2 створення рабовласницької держави

3 ведення осілого способу життя

4 формування загонів важкоозброєної кінноти

5 витіснення кіммерійців на Кримський півострів

6 поширення християнства серед панівної верстви суспільства

7 збереження пережитків матріархату

78. Визначте назви племінних об’єднань стародавніх слов’ян, які вжи­ваються у працях візантійських і готських істориків.

1 алани

2 венеди

3 роксолани

4 анти

5 склавини

6 авари

7 готи

79. Які риси притаманні неолітичній революції?

1 поява першого штучного металу — бронзи

2 виникнення землеробства та скотарства

3 відокремлення скотарства від землеробства

4 винайдення свердління, шліфування та пиляння каменю

5 відокремлення ремесла від землеробства

6 виробництво керамічного посуду; поява прядіння та ткацтва

7 приручення коня, створення колісного транспорту

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Давня історія

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 1800; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Cтародавня історія України - Історія України, 6 клас
 2. Альтернативна історія 8 березня
 3. Визначення ікони та історія виникнення
 4. Визначення поняття і історія
 5. Відскановано: ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА. ДІАЛОГ. ИМЯ ЕМУ – ПОТОП ЗМІИН // Історія філософії України: Хрестоматія.– К., 1994.– С. 242 – 251.
 6. Відскановано: Дмитро Донцов. Дух нашої давнини // Історія філософії України: Хрестоматія. – К., 1994.– С. 446 – 454. 1 страница
 7. Відскановано: Дмитро Донцов. Дух нашої давнини // Історія філософії України: Хрестоматія. – К., 1994.– С. 446 – 454. 2 страница
 8. Відскановано: Іларіон Київський. Слово про закон і благодать // Історія філософії України: Хрестоматія.– К., 1994.– С. 8 – 22.
 9. Відскановано: Памфіл Юркевич. Серце і його значення в духовному житті людини за вченням слова Божого// Історія філософії України: Хрестоматія.– К., 1994.– С. 341 – 348.
 10. Вітчизняна історія як наука і як засіб виховання національної свідомості
 11. Вітчизняна історія як наука і як засіб виховання національної свідомості
 12. Вітчизняна історія як наука і як засіб виховання національної свідомості
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.197.251
Генерация страницы за: 0.034 сек.