Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Голод 1946 - 1947 рр

Читайте также:
 1. В. Голодування
 2. Визнання голодомору геноцидом 1 страница
 3. Визнання голодомору геноцидом 2 страница
 4. Визнання голодомору геноцидом 3 страница
 5. Визначте причини та наслідки голоду 1946 - 1947 років в УРСР
 6. Відбудова народного господарства в Україні в 1945 - 53 рр., її характер.Голод 1946 - 1947 рр.
 7. Відбудова народного господарства України в 1946 – на початку 1956-го років. Голод 1946-1947 рр.
 8. Відповідальність за Голодомор
 9. Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания
 10. Голод 1921 -1923 pp. в Україні
 11. Голод 1921 – 1923 рр.
 12. Голод 1921 — 1923 рр.

Висновок

Як видно з матеріалу, викладеного у частині другій І тому підручника історії держави і права України, період XIX — початку XX ст. в її історії — був надзвичайно складним та важким. Україн­ські землі були роз'єднаними. Більша частина — Східна, або Наддніп­рянська Україна — була приєднана до складу Російської імперії, а західноукраїнські землі — Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття — перебували під владою Австрійської (пізніше Авст-ро-Угорської) монархії. Український народ не мав своєї державнос­ті та зазнавав гноблення з боку панівних кіл названих держав,

Водночас не можна не наголосити на такій особливості періо­ду: у першій половині XIX ст. в Україні ще зберігалася певною мірою українська національна правова система у вигляді звичаєво­го права та збірок нормативних актів.

Суспільно-політичний лад і право України у другій половині

XIX ст., в період затвердження та розвитку тут капіталізму, свідчать, що вони на більшій частині України передусім визначалися загальними для всієї Росії буржуазними реформами. Формувалася соціальна структура, яка засновувалася на приватній власності; нові елементи в дусі часу з'являлися у державному механізмі; посилювалися буржуазні тенденції щодо розвитку права. Водночас державно-правова надбудова зберігала чимало феодальних пере­ житків. Царський уряд в Росії і уряд Австро-Угорської монархії ігнорували прагнення України до національного відродження та самовизначення, що повною мірою відбивалося на державному устрої та праві України.

На розвиток державно-правових інститутів Росії на початку

XX ст. помітно вплинули революційні події 1905—1907 pp. Російський царизм був змушений зробити деякі поступки населенню; про­ голосити, щоправда обмежені, права та свободи. Дещо змінилася форма правління Російської імперії. І все ж всю міць державної ма­ шини її правлячі кола використовували для збереження своїх позицій, включаючи національне пригноблення в Україні. Аналогічно діяв і уряд Австро-Угорщини.

Перша світова війна аж до її завершення не внесла принципо­вих змін до державного механізму та права Російської та Австро-Угорської імперій.

Наприкінці 1916 — на початку 1917 pp. виникла глибока революційна криза.

 

.

Перший рівень складності.

1. Кому належить авторство уривку з мемуарів: "Я доповідав про це Сталіну, але у відповідь викликав гнів: "М'якотілість! Вас дурять, зумисне розказують таке, щоб розжалити і змусити витратити резерви."

□ М.С. Хрущову;

□ Л.М.Кагановичу;

□ Д.С. Коротченку.

2.Які методи керівництва сільським господарством перевагали:□ командно-адміністративні;

□ авторитарні;

□ колегіальні;

□ ринкові.

3. У 1946 р. УРСР виконала план хлібозаготівель на:

□ 62,6 %;

□ 100%;

□ 20,5 %.

Другий рівень складності.

1. Які області України найбільш постраждали від голоду 1946-1947 рр.?

□ південні і центральні;

□ східні

□ західні.

2.Яка кількість жертв?_______________________________________

3.Які заходи радянської держави для ліквідації трагічних наслідків?

□ кадрові зміни;

□ продовольча і насіннєва позики;

□ репресії.

Третій рівень складності.

1. Чи є підстави вважати, що голоду 1946-1947 рр. можна було уникнути?

2. Яка позиція першого секретаря ЦК КП(б)У, Голови Ради міністрів УРСР М.С.Хрущова з приводу голодомору?

3. Які фактори справили найбільший вплив на сільське господарство і призвели до голодомору?

 

2. Суперечливі тенденції культурного розвитку в повоєнний період.

Перший рівень складності.

1. Приведіть вислови у відповідність.

О. Гончар "Роксолана"

М.Стельмах "Собор"

П. Загребельний "Дума про тебе"

2.Продовжіть: Одним із перших осередків, навколо якого розгорталася діяльність шестидесятників, став клуб творчої молоді у Києві, що виник у 1960 р. під егідою міського комсомолу. Його очолив Лесь Танюк, а найактивнішими учасниками були

3. Назвіть автора роману "Меч Арея", який намагався довести, що українці беруть свій початок від гунів і що їхній вождь Аттіла носив українське ім'я - Гатило.

Другий рівень складності.

1. У чому полягає суть "лисенківщини"?

___________________________________________

2. У яких сферах науки працювали вчені:

М. Боголюбов______________

В. Глушков ________________

Л. Ландау _________________

3. Що таке жданівщина?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Третій рівень складності.

1. Чим було зумовлено ідеологічний контроль над суспільством у післявоєнний період

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які діячі науки постраждали внаслідок «лисенківщини» в Україні?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Який жанр кіномистецтва започаткував О.Довженко?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ №2

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

з дисципліни „Історія України”

 

 

Тема: Україна в період загострення радянської системи (середина 60 – початок 80-х років)

 

 

Спеціальність №5.12010106 «Стоматологія ортопедична» гр. ЗТ-20-21

№5.12010102 «Сестринська справа» гр. М 20-26

 

 

Підготувала: викладач ПОДГОРНА О.Б.

 

 

Розглянуто та затверджено на засіданні

ЦК соціально-гуманітарних та

економічних дисциплін

Протокол № від _______2012

Голова ______________Рубан Л.С.

 

 

Харків 2012

Тема: Україна в період загострення радянської системи (середина 60 – початок 80-х років)

І. Актуальність теми.

Двадцятиріччя (1964 – 1985 рр.) стало періодом “застою”. У 70-ті – 80-ті рр. радянське суспільство знаходилося в стані загальної системної кризи. В Україні поширювався дисидентський рух, пропонуючи шляхи і способи подолання кризи. Дисидентство стало одним з найвидатніших явищ в українському культурному житті 60-70 рр. ХХ ст., і звичайно ж дуже вплинуло на розвиток тогочасної літератури. Саме представниками шестидесятників були такі видатні діячі української літератури як Ліна Костенко, Василь Стус, Григір Тютюнник, Василь Симоненко, Іван Драч, Іван Світличний, Дмитро Павличко та багато інших.

ІІ. Навчальна мета заняття:

· студент повинен знати причини та сутність кризи радянської системи; причини зародження та етапи дисидентського руху;

· студент повинен вміти порівнювати політикуполітику П.Шелеста та В. Щербицького; працювати з картою.

ІІІ. Виховна мета заняття:

Виховання патріотичних почуттів, політичного мислення.

Питання до самостійної роботи:

1.Соціально-економічне та політичне життя в Україні.

2.Порівняльна характеристика політичної діяльності П.Шелеста та В. Щербицького.

3.Дисидентський рух в Україні.

Методичні рекомендації:

У першому питанні слід визнати поворот до неосталінізму, суперечливість культурного розвитку, репресії протити вчених і діячів культури за вільнодумство, застій в економіці.

При розгляді другого питання необхідно визначити основні напрями діяльності керівників Компартії України П.Шелеста і В. Щербицького, звернути увагу на те, що вони були вихованцями тоталітарно-казарменої системи, проте П.Шелест проводив поміркований захист української мови і культури, а В.Щербицький - політику русифікації.

У третьому питанні треба визначити ричини та прояви дисидентського руху у 60-на початку 80-х рр.

Список рекомендованої літератури:

Основна:

1.Світлична В.В. Історія України. К., 2006

2. Історія України / За ред. Баран В., Грицак Я., Зайцев О., Зайцев Ю. та інш.- Львів, 1996

Додаткова:

1.Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр. - Львів, 1992.

2.Баран В. Україна 1950-1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. - К„ 1996.

3.Бойко О. Історія України у XX ст. (20-90-ті роки). - Ніжин, 1994.

4.Кожукало І.П. 1946-1947 роки: невідомий голод// Маршрутами історії. -К, 1990.

5.Лановик Б.Д., Матейко Р.М., Матисякевич З.М. Історія України: Навчальний посібник / За ред. Б.Д. Лановика. - К., 1999.

6.Україна: друга половина XX століття. Нариси історії. - К., 1997.

Завдання для перевірки самостійної роботи:

1. Соціально-економічне та політичне життя в Україні.

Перший рівень складності.

1. Яких рис набуває політична система на початку 70-х років:

а) консерватизму;

б) поглиблення демократизації;

в) відчуження партії від народу;

г) посилення ідеологічного диктату;

д) гармонійного розвитку націй?

2. Назвіть чинники що уповільнювали економічний розвиток України в 70 – 80 – ті роки:

а) деформована структура розміщення продуктивних сил;

б) катастрофічна екологічна ситуація;

в) багаті природні і трудові ресурси;

г) значна зношеність основних виробничих фондів;

д) вигідне географічне становище;

є) хронічне відставання за принциповими економічними показниками;

е) децентралізація управління економікою.

3. На думку радянських ідеологів “розвинутий соціалізм” – це:

а) фаза соціального розвитку, перехідна між соціалізмом і комунізмом;

б) фаза соціального розвитку, перехідна між соціалізмом і капіталізмом;

в) фаза соціального розвитку, продовження нової економічної політики

Другий рівень складності

1. Конституція УРСР 1978 р. була прийнята:

а) раніше за Конституцію СРСР;

б) одночасно з Конституцією СРСР;

в) після прийняття Конституції СРСР.

2. Основна причина кризових явищ в економіці УРСР в 70 - на початку 80-х років ХХ ст. – це:

а) відхід від положень економічної реформи 1965 р.;

б) соціалістичні засади господарювання і, як наслідок, втрата стимулів до підвищення ефективності праці, хибні основи організації та управління народним господарством;

в) ізоляція СРСР на міжнародній арені;

г) погані природні умови та стихійні лиха.

3. Дайте визначенн я понять:

а) неосталінізм – це ….;

б) партноменклатура – це … .

Третій рівень складності

1.Наведіть аргументи, що доводять мовну русифікацію України.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які нові тенденції у потрактуванні історії України, що з'явилися у 70-ті роки, повинні були слугувати обґрунтуванням формування "радянського народу"?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Який зміст вкладався лідерами КПРС у пропагандистське гасло про «зближення та злиття націй шляхом формування нової історичної спільності – радянського народу»?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Порівняльна характеристика політичної діяльності П.Шелеста і В.Щербицького.

Перший рівень складності.

1. П.Шелест перебував на посаді першого секретаря ЦК КПУ:

□ з 1956 р. по 1964 р.;

□ з 1963 р. по 1972 р.;

□ з 1968 р. по 1974 р.

2.П. Шелест був підданий критиці за свою книгу:

□ "Україна наша Радянська";

□ "Наша Радянська Україна";

□ "Радянська Україна - наш рідний край".

3. В.Щербицький перебував на посаді першого секретаря ЦК КПУ:

□ з 1964р. по 1972 р.;

□ з 1968 р. по 1974 р.;

□ з 1972 р. по 1989 р.

Другий рівень складності.

1. Якими були сильні і слабкі сторони П.Шелеста як політичного діяча?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. На початку 60-х років КПУ налічувала 1,2 млн. членів, а вже наприкінці 70-х років - 2,7 млн. Про які суспільні процеси свідчать ці цифри?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які суспільні зміни і зрушення відбулися за В.Щербицького?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Третій рівень складності.

1. Як позначилися на внутріполітичному житті України серпневі події 1968 р. у Чехословаччині?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Деякі фахівці стверджують, що в політичних та економічних деформаціях періоду культу особи вже простежуються певні елементи механізму гальмування, який виявив себе повною мірою у 70-80 рр., що спричинило кризові явища у радянському суспільстві. Чи погод­жуєтесь Ви з цією думкою? Відповідь обґрунтуйте.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Яку модель розвитку України обстоювали П.Шелест і В.Щербицький?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Дисидентський рух в Україні.

Перший рівень складності.

1. Коли була заснована Українська громадська група зі сприяння виконанню Гельсінських угод? Назвіть керівника групи:

а) травень 1975 р.; 1) П. Григоренко;

б) квітень 1976 р.; 2) О. Бердник;

в) листопад 1976 р. 3) Л. Лук’яненко;

г) червень 1977 р.; 4) М. Руденко;

д) листопад 1977 р. 5) О. Тихий.

2. Хто з членів Української Гельсінської групи загинув у таборах:

а) Ю. Литвин;

б) А. Горська;

в) О. Тихий;

г) В. Івасюк;

д) В. Стус;

є) В. Чорновіл?

3. В Україні учасниками дисидентського руху в основному були:

а) представники творчої інтелігенції;

б)робітники;
в) військові;

г) селяни.

Другий рівень складності

1. Основна форма діяльності дисидентів в Україні:

а) масові страйки; б)самвидав;
в) терористичні акти; г) збройна партизанська боротьба.

2. Кінорежисером художнього фільму “Тіні забутих предків” був:

а) С.Параджанов; б) І.Миколайчук;

в) Л.Осика; г) Ю.Іллєнко.

3. Перша хвиля арештів дисидентів в Україні припадає на:

а) 1959 р.;

б) 1965 р.;

в) 1972 р.

Третій рівень складності.

1. Доведіть, що 60-80-ті роки були періодом розгорнутого наступу на українську культуру.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Охарактеризуйте основні течії українського дисидентства 60-80-х років. Назвіть їх учасників.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Складіть історичний портрет будь-кого з учасників українського дисидентського руху.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Голод 1946 - 1947 рр

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 188; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.182.16
Генерация страницы за: 0.016 сек.