Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структурні компоненти суспільств

При розгляді стосунків між суспільством і його середовищами була неявно використана система класифікації структурних компонентів. Слід було б зробити цю схему експліцитною, по-скольку вона відіграє важливу роль в нашому аналізі.

У нашому первинному визначенні социетального сообще-ства робився акцент на взаємозв'язку двох чинників : нормативного порядку і організованого в колективи населення. У большин-стве випадків при аналізі суспільства нам не знадобиться розширювати цю класифікацію; ми лише розглянемо більше приватні аспекти вказаних чинників. У кожному чиннику ми розрізнятимемо ті ас-пекты, які являються для социетального співтовариства передусім внутрішніми, і ті, які переважно зв'язують його з навколишніми системами.

У нормативному плані ми можемо розрізняти норми і цінності. Цінності - в сенсі ціннісних зразків #0011 - ми рас-сматриваем як головний єднальний елемент соціальної і культур-ной систем. Норми ж є переважно соціальним феноменом. Вони мають регулятивне значення для соціальних процесів і стосунків, але не утілюють "принципи", які можуть бути застосовані за рамками соціальної організації, або навіть окремої соціальної системи. У розвиненіших суспільствах структурним фокусом норм є правова система.

Коли йдеться про організоване населення, то категорією внутрішньосоціальної структури є колективна організація, а категорією пограничної структури - роль. Як погранич-ного тут виступає відношення з особою окремого члена соціальної системи. Межа з физико-органическим комплексом у даному контексті не вимагає спеціальної концептуалізації, хоча точкою перетину результатів діяльності особової і куль-турной систем є саме організм, що знаходиться в процесі соціалізації, реалізації своїх навичок і т. п.

Ці чотири структурні категорії - цінності, норми, кол-лективные організації, ролі - можуть бути співвіднесені з нашою загальною функціональною парадигмою (Парсонс, 1965). Цінності є первинними при підтримці зразка функционирова-ния соціальної системи. Норми здійснюють переважно функцію інтеграції; вони регулюють величезну кількість про-цессов, сприяючих впровадженню нормативних ціннісних обя-зательств. Функціонування колективної організації пов'язане в першу чергу з досягненням цілей, обумовлених интере-сами соціальної системи. Саме у колективі як його члени індивіди здійснюють социетально значущі функції. І, нарешті, первинною функцією ролі в соціальній системі явля-ется адаптація. Це особливо ясно проявляється стосовно поняття послуги, оскільки здатність виконувати значущі ро-левые дії є найбільш загальним адаптивним ресурсом будь-якого суспільства, хоча він і має бути скоординирован з куль-турными, органічними і фізичними ресурсами.Всяка конкретна структурна одиниця соціальної системи завжди є комбінацією усіх чотирьох компонентів (подчерк-нем, що в цій класифікації маються на увазі компоненти, а не типи). Ми часто говоримо про роль або про колективну организа-ции як про самостійні суті, проте це, строго кажучи, лише еліптична мовна конструкція. Не існує коллек-тивной організації без ролевого членства, і, навпаки, не суще-ствует ролі, яка не є частиною колективної організації. Не існує також ролі або колективу, які не "регулиру-ются" нормами і не прихильні визначеним ціннісним об-разцам. Для аналітичних цілей ми можемо, звичайно, рассматри-вать ціннісні компоненти окремо від структури і описувати їх як культурні об'єкти. Проте у тому випадку, якщо ми описы-ваем їх як категорії соціальної структури, вони неминуче по-падают в ряд компонентів соціальних систем, що включають також і три інші типи компонентів.

Проте усі чотири типи компонентів є за своєю природою незалежними змінними. Знання ціннісного зразка колективної організації не дозволяє, наприклад, вивести з нього ролеву структуру. Ситуації, при яких зміст двох або більше за типи компонентів змінюється разом таким чином, що со-держание одного з них може бути безпосередньо виведене з іншого, є не загальними, а часткою і, швидше, окремим випадком.

Так, одні і ті ж ціннісні зразки зазвичай входять в самі різні блоки або підсистеми суспільства і часто виявляються на багатьох рівнях структурної ієрархії. Далі, одні і ті ж норми часто виявляються істотними для функціонування різних типів діючих одиниць. Наприклад, юридичні права власності визначають загальні нормативні елементи незалежно від того, чи є власником цих прав сім'я, рели-гиозное об'єднання або комерційна фірма. Звичайно, норми розрізняються залежно від ситуації і функції, але підстави їх диференціації відмінні від підстав диференціації кол-лективных організацій і ролей. З деякими обмовками можна сказати, що всякий колектив, залучений в певну ситу-ацию або здійснюючий певну функцію, буде регули-роваться певними нормами, незалежно від ознак конк-ретного колективу. І нарешті, схожий незалежний інваріант характерний також і для ролей. Приміром, виконавські або уп-равленческие ролі і певні типи професійних ролей є загальними не для одного, а для багатьох типів колективів. Той же основний принцип незалежної змінної застосований до стосунків між соціальною системою і її довкіллям. Особа в її ролевій функції, а не конкретний инди-вид є членом колективу, навіть социетального співтовариства. Приміром, я перебуваю членом певних інтернаціональних колективів, які не є частинами американського социе-тального співтовариства. Плюралістичний характер ролей, исполня-емых особою, - це головний постулат соціологічної теорії, і про нього слід пам'ятати постійно. У міру еволюції суспільства важливість ролевого плюралізму зростає, але в принципі він ха-рактерен для будь-якого суспільства.

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 149; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. II. Специфіка взаємодії культури і суспільства в умовах перехідного періоду. Роль ментальності в житті суспільства
 2. XIX. АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
 3. XIX. АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
 4. XVII. СУСПІЛЬСТВО ЯК СИСТЕМА 1 страница
 5. XVII. СУСПІЛЬСТВО ЯК СИСТЕМА 2 страница
 6. XVII. СУСПІЛЬСТВО ЯК СИСТЕМА 3 страница
 7. А. Суперечності в системі “природа — суспільство”.
 8. А. Цивілізація – це етап техніко-технологічного удосконалення суспільства.
 9. АРГУМЕНТОВАНО ПОЯСНИТИ СУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ СТРУКТУРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.
 10. Армія і політична організація суспільства
 11. Берестейська унія (1596р.) та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братств. Їх роль і місце у збереженні нац.го етносу
 12. Берестейська унія (1596р.) та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братств. Їх роль і місце у збереженні нац.го етносу

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.