Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бюджетне фінансування, його форми та методи
Читайте также:
 1. BI-платформи (ВІ-platforms, ВІР).
 2. I ЭТАП - Формирование речевой активности
 3. I ЭТАП - Формирование речевой активности
 4. III. Организация информирования поступающих
 5. III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков
 6. IV. Порядок передачи (сдачи) Боевого знамени при переформировании (расформировании) воинской части
 7. V. Информирование о приеме на обучение
 8. X. Формирование списков поступающих
 9. Административное право сформировалось в России в конце ХIХ - начале ХХ в.
 10. Анализ динамики, состава и структуры источников формирования капитала предприятия
 11. Анализ предметно-развивающей среды по формированию осознанно правильного отношения детей к здоровью человека.
 12. Апробация зарубежных технологий в процессе реформирования государственного управления

Бюджетне фінансування - це безповоротне, безвідплатне виділення коштів з бюджету.

Основна суть бюджетного фінансування полягає в тому, що за його допомогою налагоджуються грошові відносини, які виникають між державою, з одного боку, і підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності та фізичними особами - з іншого, з точки зору спрямування і використання грошових коштів централізованого фонду на розширене відтворення, підвищення рівня життя, задоволення суспільних потреб і забезпечення інших державних заходів. Обсяг, своєчасність і повнота фінансування залежать від рівня централізації фінансових ресурсів і мобілізації коштів до бюджету, а це, в свою чергу, залежить від дотримання фінансової дисципліни окремими платниками податків, від рівня виконання дохідної частини бюджету.

Механізм бюджетного фінансування тісно пов’язаний з доходами бюджету. Цей взаємозв’язок полягає у кількісній відповідності, коли при забезпеченій дохідній базі бюджет має змогу фінансувати своєчасно і повною мірою суми запланованих видатків.

Роль бюджетного фінансування визначається передусім тим, що є основним методом забезпечення прогресивних зрушень в економічній структурі. Тільки за допомогою бюджетного фінансування створюються умови і забезпечуються розвиток нових галузей виробництва.

Україна, як незалежна держава, має державний бюджет, завдяки якому здійснюється фінансування усіх загальнодержавних видатків, а згідно з адміністративно-територіальним поділом до складу бюджетної системи входять місцеві бюджети, за допомогою яких здійснюється фінансування видатків місцевого значення. Бюджетні кошти витрачаються лише за цільовим призначенням і в межах, затверджених відповідним правовим актом - Законом про Державний бюджет України чи рішенням місцевої ради.

В Україні використовуються такі форми бюджетного фінансування - кошторисне, державне фінансування інвестицій, позики з бюджету державним підприємством, державні дотації.

Кошторисне фінансування – це забезпечення державними грошовими коштами установ, закладів соціально-культурної сфери, оборони, органів державного управління. Ці установи і заклади отримують кошти на своє утримання з бюджету на підставі фінансових планів - кошторисів доходів і видатків. Тому таке фінансування називається кошторисним. Так фінансується майже вся невиробнича сфера.

Державне фінансування інвестицій. Відповідно до бюджетної класифікації видатків фінансування будівництва вміщує в собі державні інвестиції на основні показників економічного і соціального розвитку України.

Фінансування капітальних вкладень із бюджету, на відміну від планової системи, має свої особливості: воно не є сталим; держава також втручається в процес фінансово-кредитного забезпечення капітальних вкладень державних підприємств.Поряд з державними, в основному бюджетними коштами, залучаються також іноземні джерела інвестиційного фінансування як з боку іноземних держав, так і з боку міжнародних і приватних вітчизняних комерційних банків і кредитних установ.

Позики з бюджету державним підприємствам - це фінансова підтримка державних та інших підприємств, у яких понад 50% майна є державною власністю. Здійснюється вона з бюджетних асигнувань, як правило, на поворотній основі під затверджені проекти використання коштів, що надаються, як державна підтримка. Фінансову підтримку, як бюджетну позику, надає Міністерство фінансів України на договірних засадах. Умовами договору мають бути передбачені зобов’язання сторін щодо обсягів, строків надання позики, її своєчасного повернення, відповідальність сторін за порушення умов договору, а також обсяги і порядок сплати відсотків за користування бюджетною позикою.

Державні дотації - це форма бюджетного фінансування, яка застосовується при фінансуванні планово-збиткових підприємств, організацій і установ, які надають послуги або виробляють необхідні товари, витрати на виробництво яких перевищують ціну продажу.

Форми бюджетного фінансування визначаються економічними умовами, із змінами яких міняються як форми бюджетного фінансування, так і їхнє застосування. Сьогодні визріла потреба в удосконаленні форм бюджетного фінансування.

В Україні застосовується два методи бюджетного фінансування.

Метод єдиного казначейського рахунка. Цей метод використовується для фінансування заходів з державного бюджету.

Єдиний казначейський рахунок - це система бюджетних рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах банків за відповідними балансовими рахунками, на які зараховуються доходи державного бюджету та з яких органами Державного казначейства здійснюється платежі безпосередньо суб’єктам господарювання, які надали послуги або виконали роботи розпорядникам бюджетних коштів.

Метод перерахування бюджетних коштів з поточних розрахунків місцевих бюджетів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів. Суть його полягає в тому, що відповідно до бюджетного розпису фінансові органи перераховують бюджетні кошти головним розпорядником у порядку фінансування на їхні рахунки згідно з кошторисом.

34. Зміст і основні принципи кошторисного фінансування.

 

На відміну від підприємств і організацій, діяльність яких заснована на комерційних засадах, видатки на утримання установ і закладів невиробничої сфери фінансуються з бюджету. Тому такі заклади називаються бюджетними закладами. Як правило, ці заклади своїх доходів не мають або мають у незначних об`ємах.

До бюджетних відносяться заклади освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту. Бюджетний порядок фінансування поширюється також на органи державного управління, правоохоронні, податкові і митні органи, заходи по обороні, науково-дослідні заклади.

Фінансування бюджетних закладів і централізованих заходів, які здійснюються за рахунок коштів бюджету, проводиться по затверджених для них кошторисах доходів і видатків.

Розрізняють такі принципикошторисного фінансування:

– органічний зв’язок кошторисів з планом економічного і соціального розвитку регіону. Видатки бюджетних установ підтверджені економічним планом тієї адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташований заклад;

– строго цільове призначення бюджетних коштів. Всі видатки бюджетних установ згруповані у категорії економічної класифікації видатків, які відображають цільове направлення коштів. Кошти виділяються із бюджету при умові строгого дотримання бюджетними установами виробничих і фінансових планів, з урахуванням використання раніше виділених коштів;

– обумовленість планування видатків і ефективність використання коштів на певні цілі. Повинні бути проведені розрахунки кожної категорії видатків економічної класифікації, приведені основні виробничі показники, повинна бути здійснена перевірка основних виробничих показників;

– дотримання режиму економії у використанні коштів. Цей принцип передбачає таке використання коштів, при якому досягається максимальна ефективність діяльності закладу при мінімальних грошових затратах;

– проведення відповідними вищими і фінансовими органами систематичного контролю за фінансовою діяльністю бюджетних закладів.

Особливістю фінансування соціально-культурних установ у сучасних умовах є розвиток госпрозрахункових принципів у діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту. Новий тип взаємовідносин вузів з юридичними і фізичними особами базується на договірних засадах, які передбачають цільову підготовку кадрів при частковому відшкодуванні затрат на їх підготовку.

 

Дата добавления: 2015-05-07; Просмотров: 1995; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.