Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Назвіть особливості кліматичних умов Укр. Лісостепу
Читайте также:
 1. II. Особливості суспільно-політичного життя: «стабілізація» і закритість.
 2. III. 1. Особливості капіталізації економіки Наддніпрянської України.
 3. P/S. Ті чи інші особливості розвитку права сприяють виникненню різних філософсько-правових концепцій.
 4. VI. Модуль 6. Особливості спадкового права у Стародавньому Римі (6 год.).
 5. XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства
 6. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості
 7. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 8. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка і її вплив на його психологічні особливості і поведінку.
 9. Анатомо-фізіологічні особливості слухового аналізатора. Інші типи аналізаторів.
 10. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
 11. Антична філософія: особливості розвитку та морально-етична спрямованість.
 12. Архітектурні особливості

У характері функціонування, динаміки і стану лісостепових ландшафтів виявляється вплив кліматичних умов, особливо помітний у західній і східній частинах лісостепу, в зв'язку з її значною протяжністю з півночі на південь, що зумовлює зміну балансу вологи з позитивного на нейтральний біля південної межі зони. Помітні також радіаційні й теплові відміни всередині лісостепової зони. Це виявляється в тому, що середні багаторічні значення сумарної радіації за рік змінюється від 4000 МДж/см2 на півночі до 4400 — на півдні, а радіаційного балансу — відповідно від 1880 до 1850 МДж/м2.

З радіаційними умовами й особливостями циркуляції повітряних мас пов'язаний і розподіл температур повітря, які влітку помітно знижуються з південного сходу на північний захід. Середня температура липня на північному заході зони досягає +18 °С, підвищуючись на південь до +22 °С. Середні температури січня -5...-8 °С, при абсолютному мінімумі на сході-36 °С.

Тривалість періоду із середньодобовими температурами від +5 до +15 °С становить на заході 100-110 днів, у районі Києва— 90, а на Лівобережжі Дніпра — від 80 до 90 днів. Важливо зазначити часті весняні й осінні заморозки. Період без заморозків на поверхні ґрунту продовжується 135-140 днів.

Річна кількість опадів коливається від 575-550 мм на заході, у межах центральної частини зони спостерігається її зменшення до 500 мм, а на сході — до 475 мм. Найбільша кількість опадів (65-76 %) випадає з квітня по вересень. Типовий зливовий характер опадів, особливо в південній частині зони. Найбільш часті зливи в червні — липні, інколи вони дають до 175 мм за добу, інтенсивність їх сягає 5 мм/хв. Коефіцієнт зволоження коливається в межах від 2,0 на півночі, у Вінниці — 1,8, а на південь зменшується до 1,4-1,2.

 

39.Назвіть особливості кліматичних умов Українського степу.

Південно-західне розташування степової зони відносно її євразійського простягання зумовлює кліматичні характеристики, зокрема величини сонячної радіації, теплових ресурсів, характер зволоженості, тривалість безморозного і вегетаційного періодів та ін. Річний радіаційний баланс змінюється від 1900 до 2210 Мдж/м'. Середні температури січня змінюються від —7.6 °С на півночі зони до —2 °С ні півдні. а середня липнева температура змінюється, відповідно, від +20 до +24 °С. Річна сума температури вище +10 °С становить 2800— 3600 °С. що на 600—1000 °С. більше, ніж у зоні мішаних лісів. Безморозний період триває 160-220 днів, а період активної вегетації 160— 295 днів. Середні річні температури повітря підвищуються від +7.5 °С на північному сході до +11 °С на південному сході зони, степова зона знаходиться на південь від осі підвищеного атмосферного тиску. Це впливає на харакгер атмосферної циркуляції. Тут при загальному переважанні західного перенесення вологих повітряних мас у формуванні степового клімату велику роль відіграють східні й північно континентальні, а також середземноморські тропічні повітряні маси. Часто атлантичні циклони не досягають степової зони, що є причиною менших порівняно з лісостеповою зоною, річних сум опадів. Річні суми опадів сягають від 450 мм на півночі зони де 350 мм на півдні. У Присивашші, на узбережжі Каркінітської затоки сума їх найменша — 300 мм на рік. Характерною особливістю степів є висока випаровуваність 700—880 мм на півночі й 900—1000 мм на рік на півдні зони. Дефіцит вологи в степу впливає на сучасні фізико-географічні процеси, формування гідрографічної мережі. Остання в степу є мало розвиненою: середня її густота становить 0.08— 0,005 км/км2 А і Причорноморській низовині є райони, де поверхневі води стікають до подів. Невеликі також модулі стоку 0,5—1 л/с.км Стік формується переважно за рахунок талих снігових вод, які дають 70—80 % річного стоку. Атмосферні опади влітку витрачаються передусім на випаровування. У режимі степових річок спостерігаються короткочасна та висока весняна повінь і низька літня межень. Підвищення рівнів можливі влітку під час злив. Особливість природних умов степової зони полягає й у тому, що у великих річок тут мало приток / вони є транзитними (Дніпро. Південний Буг). Виняток становлять річки, які дренують Середньоруську. Донецьку і Приазовську височини та живляться підземними водами. Атмосферні опади не відіфають значно ролі у формуванні і вод. Кращі умови для цього є в північній підзоні на малодренованих рівнинах, де її води залягають на глибині від 5 до 20 м. У степу річкові й грунтові води мають високу мінералізацію. Вона змінюється в широких межах: від 1—5 до 10—50 г/л, засолення переважно сульфатне хлоридно-сульфатне, а на півдні Причорноморської низовини — хлоридне. У степовій зоні мало боліт Найбільшими з них є Кардашинське серед Олешківських пісків, болота в пониззях Дніпра. Дністра Дунаю. 

40.Назвіть особливості рельєфу і геологічну будову Укр. лісостепу.

Лісостеповий тип ландшафту почав формуватися вже в неогені. Це було пов'язано перш за все з посиленням континентальності клімату, що зумовило зміну колишніх тропічних і субтропічних лісів саванами. Пізніше, у зв'язку з похолоданням клімату, савани (фонічний лісостеп) еволюціонували і перетворились у лісостепові ландшафти помірних широт. Сучасна їх структура визначилась в основному історією розвитку території в антропогені. Лісостепові ландшафти значно змінили свій вигляд за історичний час у процесі їх господарського використання. Первинні ліси і лучні степи вбереглися мало. Залісеність зони становить у середньому 12.5 %. Орні землі займають близько 70— 80 % площі с/г угідь, де переважають посіви озимої пшениці й цукрового буряку. Лісостепові ландшафти сформувались повсюди на поширених лесових породах, що легко піддаються розмиву дощовими і талими водами. Тому характерною рисою лісових ландшафтів є широкий розвиток балок і ярів, особливо на підвищеннях і крутих берегах річок. Зі значними розмірами-лісостепової зони пов'язана різноманітність властивостей природних компонентів ландшафтів, регіональні відміни в їх структурі, характері господарського використання. Різноманітний рельєф цієї зони і процеси, що його формують. Великими орографічними одиницями є на заході східна і південно східна частина Подільської височини. Придніпровська височина, а на сході — відроги Середньоруської височини. На лівобережжі великий простір займають Придніпровська низовина з широкими терасами Дніпра, Полтавська рівнина. Височини приурочені — до від'ємних тектонічних структур. Так Придніпровська височина приурочена до Українського щита. Придніпровська низовина знаходиться в межах дніпровсько-донецької тектонічної западини. Знижені західні відроги Середньо-руської височини приурочені до схилу Воронезького масиву. З приуроченістю орографічних одиниць до певних тектонічних структур пов'язані різноманітність корінної основи лісостепових ландшафтів, значні коливання гіпсометричних рівнів, що зумовлює властиву європейському лісостепу вертикальну диференціацію ландшафтів. У формуванні основних ландшафтних рис лісостепової зони велика роль належить ерозійно-акумулятивній морфо скульптурі, в утворенні якої важливе місце належить процесам площинної і глибинної ерозії, зсувним і просадочним процесам, акумуляції, розвиненому в окремих районах карсту.

 

41.Назвіть особливості рельєфу полісся.

Укр. Полісся по особливостям ландшафтів ділять на наступні фізико-геоф.. області: Волинське Полісся. Житомирське Полісся, Київське Полісся, Чернігівське Полісся, Новгород - Сіверське Полісся. Волинське Полісся розташоване в зах. частині зони мішаних лісів, це найбільш зволожена, лісиста і заболочена із усіх фізико - геогр.. областей. Ліси займають 45% площі. Житомирське Полісся найменш заболочене, територія розташована на Укр. щиті і тому вона припіднята. Великі площі займають піщані рівнини з сосновими та дубово -сосновими лісами. У сх.. частині розповсюджені моренно-піщані рівнини

- ( Словечансько - Овруцький кряж, складений лісовими породами). Київське Полісся розташоване на Схилі Укр. щита фундамент якого опущений на глибину 300-400 м. по рельєфу - це моренно- холмиста рівнина зрізана річковими долинами. В пд. частині розповсюджені моренно - піщані рівнини з дерновосередньопідзолистими грунтами. Чернігівське Полісся охоплює частину Дніпровсько Донецької западини.Чернігівське Полісся - це низовинна слабо хвиляста рівнина. Загальна рівнинність території, порушується долинами річок Дніпра, Десни. Новгород

- Сіверське Полісся лежить на схилі Воронежського кристалічного масиву. В рельєфі Нов.-Сів. Полісся помітно виділяється правобережжя Десни, територія зрізана глибокими оврагами і балками. Розвиваються карстові форми рельєфу - провали, воронки.

 

42.Назвіть особливості річок і боліт Полісся.

Велика роль у природних умовах зони належить поверхневим підземним водам. Тут розвинута густа річкова мережа, є значна кількість різноманітних озер, багато боліт. Середня густота річкової сітки становить 0,29 км/к.м2. Модуль стоку — 3.5 м/с-км2. У зоні протікає Дніпро від північного кордону України до Києва. Вище Києва знаходиться велике Київське водосховище яке справляє значний вплив на гідрологічний режим Дніпра. Найбільшими притоками Дніпра на цьому відрізку є Прип'ять і Десна. Праві притоки Прип'яті — Гурія, Стир, Горинь, Уборть і Уж мають широкі заболочені долини, яким належить значна роль у природному середовищі Полісся. На заході зони протікає прикордонна ріка Західний Буг. Водному режимові цих рік властива тривала весняна повінь, яка супроводжується широким розливом.
У заплавах менших річок переважають болота. Характерним елементом природи Полісся є болота. Середня заболоченість Українського Полісся становить 8 % з перезволоженими землями. Серед торфових боліт Українського Полісся переважають низинні, зустрічаються перехідні та частково верхові. Поширення верхових і перехідних боліт та наявність межирічних боліт різноготипу різко відрізняють Полісся від
лісостепу. Найбільш різноманітний і багатий рослинний покрив мають низинні болота, які перебувають в умовах доброго водно-мінерального живлення в заплавах річок або на межиріччях. Тут переважають безлісі осокові, осоково-сфагнові та підсушені злаково-осокові угруповання. Рідко трапляються лісові вільхові, березові та чагарникові лозові болота. Верхові болота розташовані звичайно серед пісків в улоговинах на межиріччях або на піщаних терасах, зрідка в притерасних частинах і долинних боліт, в умовах поганого мінерального живлення, у зв'язку з чим їх рослинний покрив дуже бідний та одноманітний. Для них характерні низькорослі пригнічені-соснові деревостани. З фав'янистих рослин та чагарників тут ростуть лише кілька видів — пухівка, будяки, кремена, журавлина, росичка, на дуже зволожених місцях — очеретянка. Перехідні болота мають суцільний сфагновий покрив, на них переважають лісові сосново-березово-сфагнові угруповання. Значно рідше трапляються безлісі угруповання — осоково-сфагнові, пухівково-осоково-сфагнові, зрідка очеретяно-сфагнові. Значна кількість води зосереджена в болотах, які живляться річковими і ґрунтовими водами. Найбільш широко розвинені низинні (евтрофні) болота з ічковим живленням. Складний вплив на водний режим зони справляють меліоративні роботи, які проведено на Поліссі у 60—80-х роках XX ст. Крім позитивних наслідків (розширення с/г угідь)меліорація негативно вплинула на природне середовище, особливо в басейнах річок, де проводилось так зване осушення боліт без двобічного регулювання стоком.

 

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 412; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. II. Особливості суспільно-політичного життя: «стабілізація» і закритість.
 2. III. 1. Особливості капіталізації економіки Наддніпрянської України.
 3. P/S. Ті чи інші особливості розвитку права сприяють виникненню різних філософсько-правових концепцій.
 4. VI. Модуль 6. Особливості спадкового права у Стародавньому Римі (6 год.).
 5. XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства
 6. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості
 7. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 8. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка і її вплив на його психологічні особливості і поведінку.
 9. Анатомо-фізіологічні особливості слухового аналізатора. Інші типи аналізаторів.
 10. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
 11. Антична філософія: особливості розвитку та морально-етична спрямованість.
 12. Архітектурні особливості

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.