Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 2. Кримінологічний аналіз стану злочинності в Україні
Читайте также:
 1. II. Відродження національно-визвольних процесів в Україні.
 2. III. Проаналізуйте описані нижче ситуації і дайте відповіді на запитання.
 3. III. Проаналізуйте тексти і дайте відповіді на за­питання.
 4. III. Стабілізація політичного життя в Україні в кінці XVII ст. Гетьман І. Мазепа.
 5. IV. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте від­повіді на запитання.
 6. IV. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте від­повіді на запитання.
 7. IV.4. Завдання для аналізу історичних джерел
 8. SWOT-аналіз
 9. V. етап самоаналізу та групової рефлексії
 10. V. етап самоаналізу, групової рефлексії та саморозвитку
 11. V. етап самоаналізу, групової рефлексії та саморозвитку
 12. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ

Поняття стану злочинності як комплексної кримінологічної характеристики злочинності. Структура злочинності, її розподіл за кримінологічними та кримінально-правовими ознаками: види злочинів (основні критерії розподілу), спосіб вчинення злочину; засоби, які використовувалися при вчиненні злочину; об’єктах, на яких були вчинені злочини; предмет злочинного посягання; розмір спричинених матеріальних збитків; характер зв’язку між учасниками групового злочину; чисельність злочинної групи тощо.

Показники, що відображають структуру злочинності та методи їх розрахунку. Методичні положення щодо аналізу показників структури злочинності. Характеристика видів злочинів за ступенем тяжкості. Побудова звичайних дугових та секторальних діаграм.

Показники, що відображають інтенсивність злочинної діяльності та їх види. Методи розрахунку коефіцієнту злочинності, спеціального коефіцієнту злочинності, коефіцієнту злочинної активності населення, коефіцієнту судимості.

Динаміка злочинності як категорія кримінологічного аналізу злочинності. Методи розрахунку абсолютних приростів (зниження) кількості злочинів за кожний рік аналізованого періоду, співвідношення їх з абсолютними приростами (зниженнями) всієї зареєстрованої злочинності. Методи розрахунку відносних показників динаміки: темпу зростання (приросту) або зниження кількості зареєстрованих злочинів.

«Географія злочинності» як категорія кримінологічного аналізу. Розповсюдження злочинності по різних регіонах (територіях) держави та методи розрахунку показників територіальних відмінностей злочинності. Ранжування основних показників та їх графічне відображення. Правила побудови та види картограм.

Показник суспільної небезпечності злочинності та методи його розрахунку.

Використання MS Excel для аналізу стану та територіальних відмінностей злочинності.

Література:

1. Андриенко Ю.В. Факторы роста преступности в России: региональный подход //. Российская Экономическая Школа. Препринт. - Москва, 2001.

2. Артемьев Н.С. Анализ, прогнозирование и планирование борьбы с рецидивной преступностью : Учеб.пособ. // Рязанск.высш.школа МВД СССР. - Рязань: 1987.

3. Боровиков В.П. Популярное введение в программу STATISTIСA. – М., 1998.

4. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. / Закалюк А. П. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 − Кн.3 : Практична кримінологія. – 2008.− 424 с.

5. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х кн. Особлива частина. /Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Джужа О.М. та ін.; Під заг. ред. Джужи О.М.; НАВСУ. – К., 2000.

6. Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и право. – 2004. – № 1. – С.6.

7. Методика кримінологічного аналізу злочинності в Україні. Кол.авт. За загальною редакцією О.М. Джужі. – К.: Київський національний університет внутрішніх справ, 2006. – с. 192

8. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К.: Глобус, 1995.

9. Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. Вип. 8(2004) / АПрН України. Ін-т вивчення проблем злочинності.-Х.: Право, 2004.-239 с.

10. Поліщук Г.С., Шерман М.І., Проценко М.В. Використання MS Excel для опрацювання правових даних: Навчально-методичний посібник. – Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2007. – 92 с.

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 281; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.162.15.31
Генерация страницы за: 0.001 сек.