Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Елементи керування та їх спеціальні властивості

Читайте также:
 1. A. Біогенні елементи
 2. D. Колоїдні розчини. Властивості колоїдних 1 страница
 3. D. Колоїдні розчини. Властивості колоїдних 2 страница
 4. D. Колоїдні розчини. Властивості колоїдних 3 страница
 5. D. Колоїдні розчини. Властивості колоїдних 4 страница
 6. D. Колоїдні розчини. Властивості колоїдних 5 страница
 7. D. Офіційні та спеціальні
 8. E. Біогенні елементи
 9. H. Колоїдні розчини. Властивості колоїдних 1 страница
 10. H. Колоїдні розчини. Властивості колоїдних 2 страница
 11. H. Колоїдні розчини. Властивості колоїдних 3 страница
 12. H. Колоїдні розчини. Властивості колоїдних 4 страница 
 


- напис (Label). Елемент керування призначений для відображення тексту, який користувач не може змінити з клавіатури. Написи найчастіше використовуються для того, щоб вміщувати заголовки у форму і позначати текстові вікна для вказування користувачеві, що потрібно вводити в текстове вікно.

Найважливішою властивістю напису є Caption (заголовок), що містить текст, який відображається. Скориставшись властивістю BorderStyle, можна встановити спосіб відображення тексту: з рамкою або без неї. Оформляти текст можна, використовуючи всі можливості його форматування, доступні у вікні властивостей: від вигляду і розміру шрифту до кольору символів. Якщо текст довший, ніж поле напису, то частина тексту, яка не вмістилася у полі, просто не відображається.

Цього можна уникнути, якщо задати значення True (істина) властивості Autusize, що автоматично приводить розмір напису у відповідність з довжиною тексту. Аналогічно можна коректувати розмір напису по вертикалі. Для цього одночасно з властивістю Autusize треба встановити значення True властивості WordWrap. Тоді слова, що не вміщуються в рядку, автоматично будуть переноситися в наступний рядок.

 

- кнопка керування (Command Button). Цей елемент

відображається майже в кожному вікні Windows-додатка. Користувач, клацнувши лівою клавішею миші на цій кнопці, може ініціювати подію, яку необхідно розпочати. Головною подією для командної кнопки є Click (натиснення).

Є дві найважливіші властивості цієї кнопки, пов’язані з подією Click. Властивість Default визначає, що ця кнопка є кнопкою активною за замовчуванням. Якщо ця властивість дорівнює True, то натисненням на клавішу <Enter> (фіксувати) автоматично генерується подія Click для цієї кнопки незалежно від того, який елемент вибрано (має фокус). Присвоювати значення True цій властивості можна тільки для однієї кнопки керування на екранній формі.

Властивість Cancel (скасування) використовується подібно до властивості Default. Вона забезпечує перехоплення клавіші <Esc> і виклик події Click для відповідної кнопки.

 
 


- текстове поле (Textbox). Це основний елемент керування, призначений для введення даних. Найважливішою його властивістю є властивість Text, що містить текст, який відображається в текстовому полі. Зазначимо, що властивість Text мають ті елементи керування, які дають змогу вводити символи, а в елементів, призначених тільки для відображення тексту, є властивість Caption.

Властивість Multiline дає змогу вибрати смуг прокручування, яку матиме текстове поле: горизонтальну, вертикальну або обидві. При цьому смуги прокручування функціонують самостійно без розроблення додаткового коду. 

- позначка (Checkbox), яка показує, задіяно чи ні

певну умову. В додатку позначки використовуються для того, щоб дати користувачеві можливість вибору типу «правда» («хибність») або «так» («ні»). Оскільки позначки не залежать одна від одної, користувач може встановити будь-яку їх кількість одночасно.

Найважливішою для позначки є подія Click. Клацання лівою клавішею миші на кожному з цих об’єктів має змінювати його властивість Value (значення): якщо позначку на індикаторі виставлено, то значення властивості Value дорівнює одиниці, а якщо ні – її значення дорівнює нулю.

 

- перемикач (Optionbutton), яки надає користувачеві

право вибору двох або кількох можливостей. На відміну від позначки, перемикачі завжди працюють як частина групи: вибір одного з них негайно скидає решту перемикачів групи. Об’єднання перемикачів у групу означає для користувача, що він може вибрати одну і тільки одну можливість із заданого вибору.

Усі перемикачі, розміщені послідовно на формі (тобто не всередині рамки (frame) або графічного вікна (picture)), становить одну групу. Якщо необхідно створити додаткові групи перемикачів, то деякі з них треба помістити всередині рамок або графічних вікон.

Усі перемикачі всередині рамки становлять окрему групу, це саме стосується перемикачів у графічному вікні. Під час створення окремої групи перемикачів завжди спочатку потрібно утворити рамку або графічне вікно, п потім у ній – перемикач.

Так само, як і для елемента керування CheckBox, для перемикача важливою є тільки одна подія – Click.

Найважливішою властивістю перемикачів є властивість Value. З її допомогою можна визначити стан перемикачів. Ця властивість може набувати значень True та False.

 
 


- список (ListBox), який дає змогу користувачеві вибирати зі списку один чи кілька елементів.

У список можна додавати нові елементи або вилучати існуючі. Якщо всі елементи не можуть одночасно відобразитися у полі списку, то їх можна побачити за допомогою смуги прокручування.

Властивість Text дає можливість вводити текст для вибраного елемента списку. Значення цієї властивості містить введений текст або є порожнім рядком, якщо жоден елемент не вибраний.

Властивість Sorted визначає спосіб розташування елементів у списку. Якщо встановити цю властивість. то всі елементи будуть сортуватися за алфавітом.

Властивість Multiselect дає змогу користувачеві вибирати одночасно кілька елементів списку.


- поле зі списком (ComboBox) – це, по суті, комбінований список, який є комбінацією двох

елементів керування – самого списку зі значеннями і поля введення тексту (текстового поля). Поля зі списком використовують в тому разі, якщо не можна заздалегідь визначити значення, які потрібно включити до списку, або список містить дуже багато елементів. У такому списку потрібне значення можна не тільки вибирати, а й вводити безпосередньо у поле введення.

 
 


- елемент керування ScrollBar, смуга прокручування вікна. Існує два види смуг прокручування:

горизонтальна та вертикальна. Перед тим як використати смугу прокручування, необхідно встановити для неї діапазон, який характеризує кількість кроків прокручування між крайніми позиціями повзунка. Поточне положення повзунка визначається значенням властивості Value, а діапазон прокручування – властивостями Min і Max смуги прокручування.

Клацання лівою клавішею миші на одній з двох кнопок зі стрілками на смузі змінюється значення властивості Value залежно від властивості SmallChange. Якщо користувач клацнув мишею на кнопці в області між повзунком і будь –якою з кнопок, то значення властивості Value смуги прокручування і відповідно положення повзунка зміняться на стільки, як це визначає властивість LargeChange.

 

- таймер, за допомогою якого можна запускати або

завершувати елементи додатка у певні моменти часу. Під

час проектування таймер відображається на екранній формі, а під час виконання програми він є невидимим. Для встановлення інтервалу часу служить властивість Interval, значення якої виражається в мілісекундах. Для відключення таймера потрібно присвоїти властивості Interval значення 0 або властивості Enabled значення False.

 
 


- елемент керування DriveListBox, який належить до групи елементів, призначених для відображення і

роботи з дисками, каталогами та файлами. DriveListBox служить для відображення списку всіх доступних дисків і пристроїв системи, забезпечуючи можливість їх вибору.

Елемент DriveListBox має майже всі властивості звичайного поля зі списком. Однак найчастіше використовується тільки властивість Drive, що повертає вибраний диск або пристрій (наприклад С:\).

 
 


- список каталогів (DirectoryListBox) – другий елемент керування. призначений для вибору файлів.

Він відображає структуру вибраного диска і дає змогу здійснювати вибір та зміну папки.

Елемент керування DirListBox має деяку схожість зі списком. Однак головною його властивістю є властивість Path, що повертає повний шлях до вибраної папки, включаючи ім’я диска (наприклад C:\Windows\Word).

 

- список файлів (FileListBox), що також належить до групи елементів керування, призначених для вибору файлів. Він відображає файли поточної папки,

звідки їх можна вибирати.

Цей елемент керування має багато спільних властивостей з елементами ListBox. Однак основною його властивістю є властивість File Name, яка містить ім’я вибраного файла (наприклад book.doc).

Властивість Pattern дає змогу визначити тип тих файлів, які мають відображатися в списку.

 
 


- рамка (Frame) – один з елементів – контейнерів. Його призначення – об’єднати в групу кілька елементів керування. Об’єкти, об’єднані за

допомогою рамки, можна як єдине ціле переміщувати, активізувати, робити видимими або невидимими.

Рамка – це елемент керування, що не має особливих властивостей. здебільшого використовуються тільки такі властивості, як Name, Caption i Font.

 

- вікно з малюнком (PictureBox), призначене

для відображення малюнків та інших графічних об’єктів.

Цей елемент керування також є елементом – контейнером, тому його можна використовувати для об’єднання інших елементів.

Найважливіша властивість PictureBox - Picture, яка містить графічний об’єкт, що відображається. Це можуть бути растрове зображення (*.BMP), піктограми (*.ICO), метафайл (*.WMF) або розширений метафайл (*.EMF), а також GIF – і JPEG – файли.

 

- елемент керування «Зображення» (Image), призначений

для відображення малюнків. Але, на відміну від

PictureBox, він не є елементом - контейнером.

Головною властивістю Image також є властивість Picture. З його допомогою можна визначити малюнок, що відображається елементом керування, на стадії проектування або під час виконання програми.

Властивість Stretch визначає, як відображається малюнок. Якщо значення властивості Stretch дорівнює True, то розміри малюнка змінюються до розмірів елемента керування Image, в іншому випадку елемент керування змінюється до розміру малюнка.

 

- елемент керування «Дані» (Data), призначений для доступу до даних за допомогою зв’язаних елементів керування, який створює зв'язок між елементом

керування на екранній формі та базою даних. Таким чином здійснюється з’єднання між елементом керування і базою даних із можливістю переміщення по записах.

Елемент керування Data може містити об’єкт Recordset одного з трьох типів: статичний набір записів (Snashot), динамічний набір записів (Dynaset) або таблицю (Table). Вибір типу об’єкта Recordset визначається властивістю Recordset Type. За замовчуванням йому присвоюється значення vbRS Type Dynaset (динамічний набір значень).

 

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 992; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.209.254
Генерация страницы за: 0.012 сек.