Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція 9. Джерела та основні риси права на західноукраїнських землях в складі Австрійської монархії другої половини XVIII –поч XX ст

Читайте также:
 1. Cтатья 2. Основные трудовые права работников
 2. Cтатья 353. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
 3. E) Нарушение или неправильное применение норм процессуального права.
 4. G) Пользуются всеми правами и несут все обязанности истца.
 5. I. Аргументы из области частного права
 6. II. Акты федеральных органов государственной власти, как источники муниципального права.
 7. II. Аргументы из области публичного права
 8. II. Метод муниципального права.
 9. II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ РЫБООХРАНЫ
 10. II. Права і обов’язки членів Колективу (бригади) та Власника
 11. III. ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 1 страница
 12. III. ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 2 страница 

Порядок приєднання українських земель до складу абсолютної імперії Габсбургів в другій половині ХVIII століття. Реформи імператриці Марії Терезії та імператора Йосифа ІІ. Революція 1848 року та її значення для українських земель Галичини, Буковини та Закарпаття. Утворення дуальної Австро-Угорської монархії. Статус західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської держави у другій половині ХІХ століття – на початку ХХ століття.

Джерела права дореформенного періоду. Правові звичаї. Малопольський та великопольський статути. Сеймові постанови королівські привілеї, едикти, декрети, ординації. Збірники Магдебурзького права.

Джерела права проформенного періоду. Звичаєве право. Офіційне законодавство: Імператорські патенти, дипломи, ординації, статути. Постанови рейхстагів. Кодекси та уложення. Акти місцевого значення. Загально-державні Конституційні акти Австрійської монархії та Австро-Угорської держави: 25 квітня 1848 р.; 4 березня 1849 р.; 26 лютого 1861 р.; 21 грудня 1867 р. Крайова конституція Галичини 29 вересня 1850р.

Кодифікація кримінального права і судочинства. Кимінальне уложення Терезії 1868р. Кимінальне уложення Йосифа ІІ 1787р. Кодифікація цивільного права. Кодекс Терезії 1867р. Кодекс Йосифа ІІ 1887р. Введення цивільного кодексу в Східній Галичині 1897р.

Загальне цивільне уложення Австрії 1811р. Нові редакції кримінального кодексу 1852р. Кримінально - процесуальний кодекс 1853 року. Новий кримінально - процесуальний кодекс 1873 року.

Основні риси цивільного права. Речове право. Володіння. Право власності. Спадкове право. Спадкування за законом, заповітом і договором.

Право зобов’язань. Зобов’язання із порушення договорів та зобов’язання із спричинення шкоди. Квазиделікти. Види договорів: дарування, зберігання, позики, обміну, куплі – продажу, найму, товариства, подружнього дарування. Авантюрні договори. Спадковий чинш. Сімейно – шлюбне право. Громадянська угода. Оголошення шлюбу недійсним.

Кримінальне право та процес. Види злочинів. Злочини проти публічних інтересів, злочини проти приватних інтересів. Система покарань. Смертна кара. Тюремне заключення. Штрафи. Конфіскація майна. Судовий кримінальний та цивільний процес. Військове судочинство.

Семінарське заняття №6(4 години)

Тема №6: Кодифікація права в Східній Галичині, Буковині та Закарпатті в складі Австро – Угорської імперії др. пол. 18 – пер. пол. 20 ст.ст. (4 години).

1. Джерела права:

а) звичаєве право;

б) загально – державне законодавство;

в) законодавчі акти Галицького та Буковинських Крайових сеймів.

2. Особливості та наслідки кодифікаційних робіт в Україні:а) цивільного права;

б) кримінального права.

3. Цивільне право:

а) право власності та право зобов’язань;

б) сімейно – шлюбне право;

в) спадкове право.

4. Кримінальне право, поняття злочинів, мета та система покарань.

5. Цивільно – процесуальне та кримінально – процесуальне право.

 

Завдання для самостійної роботи:

Загальне цивільне уложення Австрії 1811 року, порядок його прийняття, структура, зміст та історичне значення.

Література:

1. Кульчицький В.С. Австрійська конституція 1849 р. і Крайова конституція для Галичини 1850 р. // Вісник Львівського ун – ту. – Л., 1865.

2. Кульчицький В.С. Державний лад і право в Галичині в другій полловині 19 – на початку 20 ст. – Л., 1865.

3. Кульчицький В.С Джерела права в Галичині за часів австрійського панування. // Проблеми правознавства. – Л., 1971. – Вип. 19.

4. Кульчицький В.С. Про реформу виборчого закону до Галицького сейму на поч. 20 ст. // Вісник Львівського ун – ту. – Л., 1971.

5. Невелюк О. Реформи Марії – Терезії та Йосифа. Література. Значення в українській історії. // Студії політологічного центру „Генези”. – Л., 1996. - №1

6. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник: В 2 т. – М., 1998. – Т. 2.

7. Ткач А.П. Кодифікація дореволюційного права України. – К., 1968

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЮ 3

1. Джерела права України в складі Російської імперії кін. XVIII – поч. XX ст.ст.

2. Джерела права Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття в складі Австро-Угорської монархії др. пол. XVIII – поч. XX ст.ст.

3. Джерела Магдебурського права в містах України XIV – XIX ст.ст.

4. Кодифікація загальнодержавного права в Російській імперії др. чверті XIX ст., її причини та наслідки.

5. Кодифікація загальнодержавного права в Російській імперії др. пол. XIX – поч. XX ст.ст., її причини та наслідки.

6. Кодифікація права в Східній Галичині, Буковині та Закарпатті в складі Австрійської монархії др. пол. XVIII – пер. пол. XIX ст.ст., її причини та наслідки.

7. Поняття власності в цивільному праві Російської імперії др. пол. XIX – поч. XX ст.ст.

8. Поняття зобов’язань в цивільному праві Російської імперії др. пол. XIX – поч. XX ст.ст.

9. Сімейно-шлюбне та спадкове право Російської імперії др. пол. XIX – поч. XX ст.ст.

10. Кримінальне право Російської імперії др. пол. XIX – поч. XX ст.ст.

11. Пореформенний судовий процес в Російській імперії др. пол. XIX – поч. XX ст.ст.

12. Зміни в цивільному та кримінальному законодавстві Російської імперії в період Першої Світової війни (1914-1918р.р.).

13. Поняття власності та зобов’язань в цивільному праві Австрійської монархії кін. XVIII – поч. XX ст.ст.

14. Сімейно-шлюбне та спадкове право Австрійської монархії кін. XVIII – поч. XX ст.ст.

15. Кримінальне та кримінально-процесуальне право Австрійської монархії кін. XVIII – поч. XX ст.ст.

16. Звід законів Російської імперії редакції 1842 року, його структура та загальний зміст.

17. Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р., його структура та загальний зміст.

18. Статут про покарання, що накладаються мировими суддями 1865 р., його структура та загальний зміст.

19. Статут цивільного судочинства 1864 р., його структура та загальний зміст.

20. Статут кримінального судочинства 1864 р., його структура та загальний зміст.

21. Загальне цивільне уложення для спадкових земель Австрійської монархії 1811 р., його структура та загальний зміст.

22. Кримінальне уложення Терезії 1768 р., і Кримінальне уложення Йосипа; їх загальний зміст та характерні відмінності.

23. Кримінальне уложення Російської імперії 1903 р., його структура та загальний зміст.

24. Указ “Про доповнення деяких постанов діючих законів, які стосуються селянського землеволодіння і землекористування “ 9 листопада 1906 року, його зміст та значення.


Змістовний модуль № 4

Лекція 10 Право в період державотворчих пошуків в 1917- 1922р.р. Правові інститути УHP,

Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 1275; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.10.56
Генерация страницы за: 0.008 сек.