Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
Читайте также:
 1. II. ПРОГРАМА КУРСУ
 2. VI. Організація і проведення конкурсу
 3. Визначити предмет, завдання курсу історії України та методологію його вивчення.
 4. Вопросы для подготовки к экзамену по курсу
 5. ВОПРОСЫ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ПО КУРСУ
 6. Вопросы к зачету по курсу трудовое право
 7. Вопросы к зачету по курсу «Гражданское право. Общая часть».
 8. Вопросы к зачету по курсу «Гражданское право. Особенная часть».
 9. Вопросы к экзаменам по спецкурсу
 10. Вопросы к экзамену по курсу
 11. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ
 12. Вопросы к экзамену по курсу трудовое право

Підсумковий семестровий контроль.

Модульний контроль знань

Поточний контроль знань.

 

Поточний контроль включає експрес-опитування, тести, обговорення і дискусії з питань курсу, підготовка і презентація рефератів за обраними темами, вивчення і переклад іноземних наукових та нормативних джерел з питань курсу, результати виконання студентами індивідуальних завдань тощо.

При поточному контролі оцінці підлягають: рівень засвоєння студентами тем та питань курсу, якість підготовлених рефератів, рівень фахових знань, продемонстрований у відповідях та при обговоренні питань курсу, активність та систематичність роботи на лекціях, семінарських і практичних заняттях, результати виконання домашніх та індивідуальних завдань, тестів, експрес-опитувань, здатність застосовувати набуті знання до самостійного проведення правового аналізу правових явищ у аграрній сфері та соціальному розвитку села.

 

 

Оцінювання при проведенні поточного контролю у кожному змістовному модулі здійснюється за наступною системою:

 

Форми поточного контролю знань студентів Оцінка (у балах) за ЗМ1 Оцінка (у балах) за ЗМ2 Оцінка (у балах) за ЗМ3 Оцінка (у балах) за семестр
мінім. макс.
Презентація реферату, відповіді на теоретичні питання 1*2=2 2*4=8
Доповнення відповіді 1*1=2 6*1=6
Експрес-опитування 1*1=1 3*1=3
Самостійна робота 1*2=2 3*2=6
Повідомлення 1*1=1 2*1=2
Виконання індивідального завдання 1*1=1 3*1=3
Модульна контрольна робота 2+5+5=12 2+5+5=12
Разом

 

 

Модульний контроль знань студентів за кожен змістовний модуль проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення тем відповідного модулю. Підсумкова кількість балів за кожен модуль визначається як сума балів за усіма формами поточного контролю, отриманих студентом за відповідний період та кількість балів за модульну контрольну роботу.

Протягом семестру виконується 3 модульні контрольні роботи.

 

 

Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає, що підсумкова оцінка з дисципліни “Аграрне право України” визначається як сума оцінок за змістовні модулі та оцінки, отриманої на іспиті.

Студент вважається таким, що склав іспит, якщо він набрав суму балів, яка є рівною чи більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:

 

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90 – 100 відмінно
85 – 89 Добре
75 – 84
65 – 74 задовільно
60 – 64
35 – 59 незадовільно
1 – 34

Приклад розрахунку підсумкової оцінки студента за семестр  ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 Оцінка, отримана на іспиті Підсумкова оцінка
Поточні оцінки у балах 7(ЗМ1)+ 13(ЗМ2)+ 15(ЗМ3)+ 40 іспит=75
Оцінка за модульну контрольну роботу
Всього, у балах 5+2=7 8+5=13 11+4=15

 

Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 149; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.