Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. Кафедра кримінального права та кримінології
Читайте также:
 1. Гімнастика до занять
 2. Дайте характеристику різним видам логопедичних занять
 3. До вивчення курсу та семінарських занять 1 страница
 4. До вивчення курсу та семінарських занять 2 страница
 5. До вивчення курсу та семінарських занять 3 страница
 6. До занять із ПК учні повинні бути допущені після інструктажу з техніки безпеки.
 7. ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 8. Должна ли РПЦ, по Вашему мнению, занять более активную пози­ цию в отношении допустимости смертной казни?
 9. Завдання до практичних занять
 10. Завдання до практичних занять
 11. Завдання до практичних занять
 12. Завдання до практичних занять

ВСТУП

КИЇВ – 2013

З навчальної роботи

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Юридичний факультет

Кафедра кримінального права та кримінології

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана/директора

______________________

«____»____________20 __ року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ[1]

«Актуальні проблеми кримінального права України»

для студентів-магістрів 1 курсу денної форми навчання

 

напрям підготовки 0304 «право»

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність правознавство, 8.03040101

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація

(назва спеціалізації)

 


Робоча програма «Актуальні проблеми кримінального права України» для студентів напряму підготовки магістри денної форми навчання, 1 курс, спеціальності правознавство.

«____» ______________ 20___ року – ___ с.

 

 

Розробник[2]: Хавронюк М.І., доктор юридичних наук, професор

 

Робоча програма дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права України» затверджена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету

 

Протокол № ..... від “......” 20___ року

 

Завідувач кафедри кримінального права та кримінології

_____________________ (_______________)

(підпис)

«_____» ___________________ 20___ року

 

Протокол № .....від “....” 20___ року

 

 

Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету

 

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________ (________________)

(підпис)

«_____» _________________ 20___ року

 

Голова предметної комісії з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету [3] _________________________________________________________

_____________________ (З.О. Луцишин)

(підпис)

«_____» ___________________ 20___ року

 

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік


 

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми кримінального права України» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань «право» з напряму підготовки 0304 «право» спеціальності 8.03040101 «правознавство».

Ця дисципліна є нормативною за спеціальністю (спеціалізацією) 8.03040101 «правознавство» і викладається у 1семестрі на 1 курсімагістратурив обсязі – 108 год.[4](3 кредити ECTS[5]),зокрема: лекції – 34 год., практичні – 0 год., семінарські заняття – 17 год., лабораторні – 0 год., самостійна робота – 57 год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом.Мета дисципліни– формування у студентів-магістрів розуміння причин і наслідків здійснення державою певної кримінально-правової політики.

Проте, отримання знань про новітню кримінально-правову політику в Україні є можливим лише на базі постійно поновлюваних знань про зміст кримінально-правової політики взагалі, про сучасні тенденції розвитку кримінального права у світі і зокрема в Європі, про міжнародно-правові обов’язки України в сфері боротьби зі злочинністю тощо.

Завдання– формування у студентів-магістрів розуміння причин і наслідків здійснюваних державою заходів у межах кримінально-правової політики, які стосуються:

- кримінального закону зокрема;

- кримінально протиправного діяння;

- заходів кримінально-правового впливу;

- кримінальної відповідальності за окремі види кримінальних правопорушень

Структура курсу складається з трьох модулів, п’яти тем.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:1)генезис,основні етапи розвитку науки кримінального права і кримінального законодавства; 2) сутність кримінально-правової політики держави і реформ в галузі кримінального законодавства; 3) сучасні особливості кримінального закону порівняно з іншими нормативно-правовими актами; 4) особливості тлумачення кримінального закону; 5) зміст здійснюваних в Україні реформ стосовно поняття і видів кримінальних правопорушень, заходів кримінально-правового впливу, відповідальності за окремі види кримінальних правопорушень;

вміти:1) обирати і застосовувати положення закону про кримінальну відповідальність, необхідні для розв’язання кримінально-правового конфлікту між державою, суспільством, потерпілим (у справах приватного обвинувачення) та особою, яка вчинила кримінальне правопорушення; 2) правильно, відповідно до його точного змісту, тлумачити закон про кримінальну відповідальність; 3) виявляти й аналізувати тенденції судової практики та оцінювати їх з точки зору відповідності закону і міжнародним зобов’язанням України; 4) критично оцінювати нові норми закону про кримінальну відповідальність та самостійно відшукувати найбільш досконалі засоби досягнення мети кримінально-правової політики у певних сферах; 5) застосовувати альтернативні способи розв’язання кримінально-правового конфлікту, зокрема заохочувальні заходи кримінально-правового впливу.

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми кримінального права України» в структурно-логічній схемі підготовки фахівців за напрямом 0304 «право» займає важливе місце як дисципліна, яка дає навички участі у підготовці концепцій і програм реформування кримінального законодавства і системи кримінальної юстиції загалом, а також в законопроектувальній роботі.

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми кримінального права України» має зв’язок з такими іншими дисциплінами, як-от: філософія права, теорія держави і права, соціологія права, порівняльне правознавство, історія держави і права, історія вчень про державу і право, конституційне право, кримінальний процес, кримінологія, судоустрій, міжнародне публічне право, право Ради Європи, право Європейського Союзу.


Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1–2, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – тема 3, а в змістовий модуль 3 (ЗМ3) – теми 4 і 5. Обов’язковою є наявність оцінок за кожним із змістових модулів. Студент не допускається до складання іспиту, якщо він не має жодної оцінки з поточного модульного контролю.

Оцінювання за формами контролю[6]:

  ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3
  Min. – _ балів Max. – __ бали Min. – _ балів Max. – __ бали Min. – _ балів Max. – __ бали
Усна відповідь (одна на семінар)
Доповнення (одне на семінар)
Виступ з рефератом (один на ЗМ)
Письмове тестування (одне на ЗМ)
Підсумкова модульна контрольна робота (МКР) (одна на ЗМ)

Для студента, який з поважних причин був відсутній на семінарах і набрав сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум 60 балів для одержання іспиту обов’язковим є відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. З дозволу викладача такому студентові надається можливість здати пройдений матеріал для отримання необхідної кількості балів з поточного контролю шляхом виконання спеціального тесту/контрольної роботи/реферату підвищеної складності, за виконання яких можна набрати до 10 балів. Відпрацювання та перездача МКР здійснюються відповідно до Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 2010 року.

При простому розрахунку отримаємо (як приклад):

  ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 Іспит Підсумкова оцінка
Мінімум 5 5 5 15/45 60
Максимум 40/59

При цьому, кількість балів:

· 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

· 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

· 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

· 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

· 75-84 відповідає оцінці «добре»;

· 85-89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

· 90-100 відповідає оцінці «відмінно».

Шкала відповідності(за умови іспиту)

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою
90 – 100 відмінно
85 – 89 добре
75 – 84
65 – 74 задовільно
60 – 64
35 – 59 не задовільно
1 – 34    

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1: Актуальні проблеми вчення про кримінальний закон і кримінально-протиправне діяння

Тема 1.Кримінальне право і кримінальний закон(17 год.)[7]

Генезис кримінального права і сучасна кримінально-правова політика. Реформи кримінального права. Форми існування кримінального права і закон про кримінальну відповідальність в системі цих форм.

Тема 2.Вчення про кримінально-протиправне діяння (20 год.)

Поняття кримінального правопорушення та їх види. Кримінально-правова кваліфікація. Суб’єкт кримінального правопорушення.

Змістовий модуль 2: Актуальні проблеми Загальної частини кримінального права України в частині заходів кримінально-правового впливу

Тема 3. Вчення про заходи кримінально-правового впливу (37 год.)

Заходи кримінально-правового впливуяк правові наслідки кримінального правопорушення, іншого кримінально-протиправного діяння. Кримінальна відповідальність. Заохочувальні заходи кримінально-правового впливу. Покарання та інші примусові заходи кримінально-правового впливу. Квазі-заходи кримінально-правового впливу. Актуальні проблеми ювенальної юстиції. Особливості заходів кримінально-правового впливу щодо інших категорій фізичних осіб.

 

Змістовий модуль 3: Актуальні проблеми Особливої частини кримінального права України

Тема 4. Кримінальні правопорушення проти людини (15 год.)

Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи. Проблеми криміналізації окремих діянь проти людини.

Тема 5. Кримінальні правопорушення проти спільних інтересів людини, суспільства та держави (19 год.)

Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності.Проблеми криміналізації окремих діянь проти громадського порядку та моральності. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. Корупційні кримінальні правопорушення і кримінальні правопорушення, пов’язані з корупцією. Новий КПК України і кримінальні правопорушення проти правосуддя.


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п Назва лекції Кількість годин
лекції семінари С/Р
Змістовий модуль 1. Актуальні проблеми вчення про кримінальний закон і кримінально-протиправне діяння
Тема 1.Кримінальне право і кримінальний закон
Тема 2.Вчення про кримінально-протиправне діяння
Модульна контрольна робота 1      
Змістовий модуль 2. Актуальні проблеми Загальної частини кримінального права України в частині заходів кримінально-правового впливу
Тема 3.Вчення про заходи кримінально-правового впливу
  Модульна контрольна робота 2      
Змістовий модуль 3. Актуальні проблеми Особливої частини кримінального права України
Тема 4.Кримінальні правопорушення проти людини
Тема 5.Кримінальні правопорушення проти спільних інтересів людини, суспільства і держави
Модульна контрольна робота 3      
  Підсумкова модульна контрольна робота      
  ВСЬОГО 17[8]

 

Загальний обсяг 108 год.[9], в тому числі:

Лекцій34 год.

Семінари17 год.

Самостійна робота57 год.

 


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 136; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.81.195.140
Генерация страницы за: 0.005 сек.