Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Самостійна робота – 11 год
Читайте также:
 1. III. Робота над темою уроку
 2. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА
 3. Виховна та навчально-методична робота
 4. Групова робота
 5. Групова робота
 6. Групова робота
 7. Земельне право як самостійна галузь права
 8. Земельне право як самостійна галузь права
 9. Ідеальний газ. Робота, теплота, внутрішня енергія. Перше начало термодинаміки. Теплоємність
 10. Індивідуальна робота
 11. Індивідуальна робота має бути пред’явлена викладачу для перевірки за 2 тижні до початку заліково-екзаменаційної сесії..
 12. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Практичне заняття – 4 год.

Cемінарське заняття - 1 год.

Тема 6. Припинення корпоративних відносин

1. Підстави припинення корпоративних прав: з ініціативи учасника, з ініціативи юридичної особи, на вимогу інших осіб. Припинення корпоративних правовідносин в зв’язку з виходом учасника з товариства. Порядок та момент виходу учасника з товариства.

2. Припинення корпоративних правовідносин в зв’язку з відступленням частки. Порядок відступлення, переважне право інших учасників товариства на придбання, продяок продажу акцій.

3. Припинення корпоративних правовідносин в зв’язку з виключенням учасника з товариства. Умови виключення, оформлення рішення про виключення.

4. Припинення корпоративних правовідносин у зв’язку із смертю (ліквідацією) учасника. Спадкування частки. Спадкування акцій.

5. Припинення корпоративних правовідносин на вимогу кредиторів учасника у разі недостатності його майна для виконання власних зобов’язань.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточний контроль рівня знань підчас семінарських та практичних занять, оцінка якості виконання індивідуальної та самостійної роботи, модулі та підсумкові контролі.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалаю Оцінка за шкалою ECTS
оцінка Пояснення
90-100 Відмінно (зараховано) A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним метеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою
75-89 Добре (зараховано) B-C «Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним метеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними помилками
60-74 Задовільно (зараховано) D-E «Задовільно» - теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матерріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними помилками
35-59 Незадовільно (незараховано) FX «Умовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній работі на матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробкт
1-34 F «Безумовно незадовільно» - теоретичний курс не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота на матеріалом курсу не приведе до значного підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ1. Аналіз претензійно-позовної роботи в корпоративній організації.

2. Вихід учасника з товариства.

3. Державний контроль за діяльністю корпоративної організації.

4. Виключення учасника з товариства.

5. Виникнення корпоративних прав держави та підстави припинення участі держави в господарському товаристві.

6. Виникнення корпоративних прав та підстави припинення участі учасника в господарському товаристві.

7. Виключення учасника з товариства.

8. Відповідальність акціонерів за порушення корпоративних норм.

9. Продаж акцій.

10. Відповідальність керівників за порушення корпоративних норм.

11. Відступлення частки державою.

12. Відступлення частки учасником-юридичною особою.

13. Виконавчий орган, порядок обрання і повноваження.

14. Генеральний директор. Порядок обрання (затвердження) генерального директора.

15. Державні органи, які регулюють корпоративну діяльність.

16. Доведення змісту договорів до виконавців, контроль за виконанням і оцінювання результатів виконання договорів.

17. Загальні ознаки корпоративних норм.

18. Законодавчі засоби обмеження корпоративної діяльності.

19. Командитне товариство.

20. Контроль за виконанням розглянутих (задоволених і відмовлених у задоволенні) претензійно-позовних матеріалів.

21. Корпоративне право в суб’єктивному та об’єктивному значенні.

22. Корпоративний звичай як джерело корпоративного права.

23. Корпоративний акт як основне джерело корпоративного права.

24. Корпоративні права в різних господарських товариствах.

25. Корпоративні правовідносини: поняття, види.

26. Корпоративні прецеденти як джерела корпоративного права.

27. Повноваження вищого органу акціонерного товариства.

28. Матеріально-правові питання відповідальності директорів

29. Статус та повноваження наглядової ради в акціонерному товаристві.

30. Аудитор в акціонерному товаристві.

31. Ознаки корпоративних прав.

32. Організація договірно - правової роботи в корпоративній організації.

33. Організація досудового (претензійного) порядку врегулювання господарських та інших судових спорів.

34. Принципи корпоративного управління.

35. Підготовка до укладення договору, оцінювання підстав укладення договору, оформлення договірних відносин.

36. Класифікація норм корпоративного права.

37. Повне товариство.

38. Поняття акціонерного товариства, його види, ознаки.

39. Порядок реєстрації юридичних осіб.

40. Різноманітність юридичних осіб корпоративного способу утворення.

41. Непідприємницькі юридичні особи корпоративного способу утворення.

42. Поняття корпоративних норм та їх види.

43. Поняття корпоративного права, предмет та метод.

44. Повноваження органів управління товариства з обмеженою відповідальністю.

45. Інститути спільного інвестування як один з суб’єктів корпоративного права.

46. Холдингові структури – як суб’єкти корпоративного права.

47. Основні завдання та компетенція правління в акціонерному товаристві. Права та обов’язки членів правління.

48. Принципи створення корпоративних норм.

49. Протокол загальних зборів як корпоративний акт.

50. Уповноважені особи як суб’єкти управління корпоративними правами держави.

51. Відповідальні представники - як суб’єкти управління корпоративними правами держави..

52. Контрольно-ревізійні органи господарських товариств.

53. Облік корпоративних прав держави.

54. Співвідношення корпоративних норм з нормами централізованими та договірними.

55. Співвідношення корпоративного та акціонерного права, господарського права та цивільного права.

56. Стадії договірної роботи.

57. Суб’єкти управління корпоративними правами держави.

58. Товариство з додатковою відповідальністю.

59. Товариство з обмеженою відповідальністю.

60. Форми і підстави відповідальності державних органів за порушення корпоративних норм.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ДИСЦИПЛІНИ

Нормативно-правові акти:

1. Господарський кодекс України.

2. Господарський процесуальний кодекс України.

3. Цивільний Кодекс України.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

5. Кримінальний Кодекс України.

6. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 р.

7. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р.

8. Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1994р.

9. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05. 2003 р.

10. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 18.06.1991р.

11. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.

12. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2006 р.

13. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 р.

14. Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р.

15. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991р.

16. Закон України « Про Кабінет міністрів України» від 16.05.2008 р.

17. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.11.1996 р.

18. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р.

19. Указ Президента України «Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку» від 14.02.1997 р.

20. Постанова Верховної Ради України від 7.07.1992 р. N 2558-XII «Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України».

21. Методика оцінки державних корпоративних прав. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1999 р.

22. Основні концептуальні підходи до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р.

23. Положення про реєстр державних корпоративних прав. Затверджено Наказом Національного агентства України з управління державними корпоративними правами 14.05.99р.

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 р. “Про управління корпоративними правами держави”.

25. Рішення ДКЦПРФ від 11.12.2003 «Про затвердження Принципів корпоративного управління».

26. Рішення ДКЦПРФ від 26.01.2006 «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації про акціонерне товариство».

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11. 2008 р. N 1040 «Загальне Положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»

Спеціальна література:

28. Андрущенко І. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів.// Право України. -2002- №2.- С.47-49.

29. Вінник О., Щербина В.С. Акціонерне право: навчальний посібник / За ред. проф. В.С. Щербини. – К., 2000. –544с.

30. Вінник О.М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення – К., 2003.- 352с.

31. Лукач І. В. Правове становище холдингових компаній: Монографія. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 240с.

32. Господарське право: Практикум/ В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. Вінник та інші; За заг. ред. В.С. Щербини. –К.: Юрінком Інтер, 2001. 0320с.

33. Договори у підприємницькій діяльності. / Уклад. О.Руденок, В.Кузнєцов. – Х.: Фактор, 2003.- 192 с.

34. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навчальний посібник. – К.: Знання - Прес, 2002. – 317с.

35. Зеркалов Д. В. Рейдеры. Пособие. – К.: КНТ, 2007. – 188 с.

36. Івченко О.М. Перевірки органами контролю суб’єктів підприємництва. Досвід захисту. – К.: Юстиніан, 2003. – 184с.

37. Кашанина Т.В. Корпоративное право. – М.: Высшая школа, 2006 г. – 814 с.

38. Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества. – М.: Инфра – М, Кодекс, 1999. – 345с.

39. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: Практическое пособие. – К., 2000.

40. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. Прецеденты. Комментарии. – К.: Юстиниан, 2003. – 368с.

41. Контроль і перевірки підприємницької діяльності. – Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. - №8. – 400с.

42. Корпоративне право в Україні: становлення та розвиток: Зб. наук. пр.:За матеріалами міжрегіон. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 26-27 вересня 2003 р. / Академія правових наук України; НДІ приватного права і підприємництва; Юридичний ін-т Прикарпатського ун-ту ім. В.Стефаника / О.Д. Крупчан (голова ред.кол.) — К., 2004. — 428с.

43. Коссак В., Бачун О. Практика вирішення спорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних прав ( за матеріалами узагальнення практики Господарського суду м. Києва). //Право України. -2003- №12.- С.54-57.

44. Кройтор В.А. Гражданский процесс. - Харьков: Эспада, 2002. – 288с.

45. Кравчук В. М. Корпоративне право: Науково-практ. коментар законодавства та судової практики — К. : Істина, 2008. — 720с.

46. Кравчук В. М. Корпоративне право— К. : Істина, 2010. — 720с.

47. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде. Научно – практическое пособие. – Харьков: Эспада, 2002. – 528с.

48. Мельник О. О.Корпоративне право: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" — К. : КНЕУ, 2008. — 232c.

49. Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання. - Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 295 с.

50. Петруся Ю.Є. Акціонерні товариства в Україні: проблеми емітентів та інвесторів. – Дніпропетровськ, 2000. –100с.

51. Підприємницьке право: Практикум/ Л.В. Ніколаєва, О.В. Старцев, П.М. Пальчик, О.О. Бакалінська.- К.: Істина, 2002. – 200с.

52. Полешко А. Становлення в Україні корпоративного права (з науково-практичної конференції).// Право України. -2003- №11.- С.162-171.

53. Саніахметова Н. Поняття суб’єктів підприємницької діяльності.// Право України. -2001- №9.- С.29-33.

54. Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, Кібенко Олена Рувімівна, Борисова Валентина Іванівна.Корпоративне управління: монографія / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Інна Валентинівна Спасибо-Фатєєва (ред.). — Х. : Право, 2007. — 498с.

55. Щербина В.С. Господарське право України. - К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480с.

56. Яценко Ігор Станіславович.Корпоративне право Республіки Польща (основні положення): наук.-практ. посіб. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 232c.

 

 

Дата добавления: 2015-05-31; Просмотров: 188; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.81.110.186
Генерация страницы за: 0.008 сек.