Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вихідні дані для розрахунку
Читайте также:
 1. Альтруїзм-егоїзм — вихідні принципи родового життя
 2. Валовий продукт та методи його розрахунку.
 3. Вихідні дані для виконання практичного завдання другого етапу ділової гри
 4. Вихідні дані для розрахунку трудомісткості розроблення методики визначення розривного навантаження зшивально-обметувальних швів при проектуванні виробничого спеціального одягу
 5. ВИХІДНІ ДАНІ ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
 6. Вихідні дані та порядок виконання завдання
 7. Вихідні дані та порядок виконання завдання
 8. Вихідні дані та порядок виконання практичного завдання
 9. Вихідні дані та порядок виконання практичного завдання
 10. Вихідні дані та порядок виконання практичного завдання
 11. Вихідні дані.

Вихідні дані для розрахунку, тис.грн.

Вихідні дані для розрахунку, тис.грн.

Визначити величину фінансових ресурсів підприємства у вигляді чистого прибутку за звітний період та суму централізованих фінансових ресурсів, які повинні спрямовуватись підприємством у бюджет у вигляді податку на прибуток.

 

 

Показники Варіант
Доход від реалізації продукції 15,3
Інші операційні доходи -
Отримано безповоротну фінансову допомогу 1,9
Виробничі витрати 5,5
Сплачено штрафів за порушення умов угоди 10,7
Сплачено дивіденди акціонерам 3,2
Витрати, пов”язані з реалізацією продукції 0,8
Доходи від участі в спільних підприємствах 3,1
Витрати на соціальний розвиток 2,1

Розрахунок:

Д = 15,3+3,1+1,9 = 20,3тис.грн

В= 5,5+0,8 = 6,3 тис.грн

П = 20,3-6,3 = 14 тис.грн

ПП = 0,21*14 = 2,94 тис.грн

ЧП = 14-2,94 = 11,06 тис.грн

Відповідь: Чистий прибуток за звітний період дорівнює 11,06 тис.грн, а податок на прибуток 2,94 тис.грн.

 

Задача №2.

На основі наведених даних визначити суму податків і зборів, що сплатить підприємство до бюджету та державних цільових фондів за рік.*

 

 

Показники Варіант
Витрачено на придбання сировини (з ПДВ) 65,5
Витрачено на придбання матеріалів ( без ПДВ) 5,3
Нараховано ЗП 22,7
Балансова вартість автомобіля 30,8
Площа земельної ділянки, що перебуває в користуванні, га 1,3
Виручка від реалізації продукції (з ПДВ) 184,0

Обє”м циліндра двигуна автомобіля - 3600 куб. см

Кількість населення – 15 тис.чол

 

Розрахунок:

МВ = 65,5-65,6/6+5,3 = 59,9 тис.грн

ЗП = 22,7 тис.грн

ВСЗ = 22,7*0,37 = 8,4 тис.грн

АВ = 30,8*0,2 = 6,16 тис.грн

І = 1,98+15,6 = 17,58 тис.грн

ТП = 55*3600/1000 = 1,98 тис.грн

1,3 га =13000

ЗП = 1,2*13000 = 15,6 тис.грн

В = 59,9+22,7+8,4+6,16+17,58 = 114,74 тис.грн

Д = 184,0-184,0/6 = 153,3 тис.грн

П = 153,3-114,74 = 38,56 тис.грн

ПП = 0,21*38,56 = 8,1 тис.грн

Сплатить:

ВСЗ = 8,4 тис.грн

ПП = 8,1 тис.грн

ТП = 1,98 тис.грн

ЗП = 15,6 тис.грн

ПДВ = 30,7-10,92 = 19,72 тис.грн

Всьго = 53,8 тис.грн

Відповідь: Сума виплат підприємства складатиме 53,8 тис.грн

 

Задача № 3

Визначити суму дивідендів, яку слід виплатити власникам простих і привілейованих акцій.

 

Показники Варіант
Кількість випущених акцій, тис.шт.  
Акціонерний капітал, тис. грн.
Кумулятивні привілейовані акції, тис. шт. 3,8
Фіксований дивіденд по привілейованих акціях, %
Період попередньої несплати дивідендів, роки
Прибуток за звітний період, тис. грн. 83,5
Доля прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, %

Розрахунок:Ца = 104/38 =2,74 тис.грн

МД = 83,5*0,60 = 50,1 тис.грн

Σ Дприв. = 3,08*2,74*0,07 = 0,59 тис.грн

Σ Дк. прив. = 0,59*2 =1,18 тис.грн

Σ Дп. = 50,1-0,59-1,18 = 48,33 тис.грн

Одна проста =48,33/38-3,8 = 1,41 тис.грн

Одна привілейована = 0,59/3,8 = 0,16 тис.грн

Відповідь: На одну просту акцію потрібно виплатити 1,41 тис.грн; на одну привілейовану акцію 0,16 тис.грн.

 

 

Список використаної літератури:

1. Хрущ Н. – Аналіз та оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства. – Економіст. – 2007 - №7.

2. Опачанський Д. – Методи визначення приросту фінансових ресурсів підприємства, напрямків та ефективності їх використання. – Економіст.- 2 006.- №12.

3. Балабанов А.И., Балабанов И.Т. – Финансы. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000-192с.

4. Бланк И.А. – Основы финансового менеджмента. – Т.2. – К.: Ника-Центр, 1999. – 512 с.

5. Ковальчук С.В., Форкун І.В. – Фінанси. Навч.посібник. – Львів: «Новий світ - 2000», 2005. – 568 с.

6. Опарін В.М. – Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 164 с.

7. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. i наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін, 5-тє вид., перерoб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 546 с.

8. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник професор А.Ш. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ., 2000. – 460 с.

9. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. Посіб. –К.:А.С.К 2005. -240 с

10. Булатова А.С. Экономика: Учебник/Под ред.А.С.Булатова.2-е изд.,перераб.и доп.-М: Издательство БЕК , 1999-816с.

11. Климко Г.Н. Основи економічної теорії : політекономічний аспект: Підручник /Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін. 2-ге вид., перероб. і допов. –К: Вища шк.-Знання, 1997-743с.

12. Медведев В.А. Политическая экономия : Учебник для вузов /Медведев В.А.., Абалкин Л.И., Ожерельев О.И. и др.-М.:Политиздат,1990-735с.

13. Меньшиков С.М. Новая экономика . Основы экономических знаний, Учебное пособие.-М: Междунар.отношения, 1999-400с.

14. Налоги: Учеб. пособ./ Под ред. Буряковского В.В. -Днепр.: Пороги, 1998. -611c.

 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 205; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.80.87.62
Генерация страницы за: 0.004 сек.