Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз необоротних активів підприємства

Читайте также:
 1. SWОТ-аналіз підприємства
 2. Абстрактний аналіз цифрових автоматів. Автомати Милі і Мура.
 3. Активу і пасиву балансу підприємства.
 4. Аналіз Cash-Flow[1].
 5. Аналіз беззбитковості (CVP-аналіз).
 6. Аналіз валового прибутку від реалізації товарів (реалізованих торговельних націнок) підприємства роздрібної торгівлі
 7. Аналіз виконання плану реалізації продукції. Фактори, які впливають на збільшення(зменшення) обсягу реалізованої продукції.
 8. Аналіз використання основних фондів
 9. Аналіз використання сировини і матеріалів на промисловому підприємстві
 10. Аналіз використання фонду оплати праці
 11. Аналіз виробництва та реалізації продукції
 12. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВАХарактеристика господарської діяльності підприємства

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Практична частина контрольної роботи передбачає проведення аналізу фінансового стану і фінансових результатів конкретного підприємства. Основниим джерелом інформаційного забезпечення аналізу є фінансова звітність підприємства за два останні роки.

Виконання практичного завдання контрольної роботи передбачає побудову аналітичних таблиць, діаграм та формування аналітичних висновків.

Практична частина контрольної роботи поділяється на 9 розділів, рекомендації до виконання яких, подано нижче.

 

Цей розділ передбачає коротку характеристику підприємства з зазначенням повного і скороченого найменування, підпорядкованості, основних видів діяльності, часу створення чи реорганізації, форми власності, основних показ­ників діяльності за останні роки та тенденцій їх зміни тощо.

Аналіз динаміки, складу і структури необоротних активів розпочинають з дослідження динаміки їх загального обсягу та окремих видів. У процесі аналізу виявляють види необоротних активів, за рахунок яких відбулася зміна їх загального обсягу.

Аналіз структури необоротних активів та її зміни відіграє особливу роль в аналізі забезпечення підприємства необоротними активами. Велика частка основних виробничих засобів і незавершеного будівництва у складі необоротних активів, а також велика частка їх приросту у зміні загальної величини необоротних активів за аналізований період характеризує орієнтацію підприємства на створення матеріальних умов для розширення основної діяльності.

Для аналізу динаміки необоротних активів і їх структури потрібно заповнити аналітичну таблицю (додаток А) та зробити відповідні висновки.

Аналіз ефективності використання основних засобів здійснюють за системою натуральних і вартісних показників, основними серед яких є фондовіддача і фондомісткість. Фондовіддача – показник, який характеризує обсяг виробленої продукції (або обсяг її реалізації) в розрахунку на грошову одиницю вартості виробничих основних засобів підприємства. Розраховують показник як відношення обсягу виробленої продукції за період, що аналізується, до середньої за період, що аналізується, вартості виробничих основних засобів.

Фондомісткість обернений до фондовіддачі показник; він характеризує середню вартість виробничих основних засобів, що припадає на одиницю обсягу виробленої продукції (або обсягу її реалізації).

Для аналізу ефективності використання основних засобів потрібно заповнити аналітичну таблицю (додаток Б) та зробити відповідні висновки.

 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 758; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.50.28
Генерация страницы за: 0.006 сек.