Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

IX. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Читайте также:
 1. Автоматизированная система организации и управления перевозками (АСОУП).
 2. Административно-правовые нормы, их действие, реализация, систематизация и кодификация.
 3. Англійська система фізичного виховання. Діяльність Томаса Арнольда.
 4. Антиволевая система Фрейда
 5. Бально-рейтинговая система оценки знаний
 6. Банківська система України
 7. Банківська система, її характеристика та класифікація. Роль банківської діяльності на фінансовому ринку
 8. Банковская система и денежная база страны
 9. Банковская система и денежный мультипликатор
 10. Банковская система и ее структура. 1 страница
 11. Банковская система и ее структура. 2 страница

Організація контролю якості знань проводиться згідно з вимогами Наказу ректора "Про затвердження "Порядку оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Булонської декларації", який передбачає здійснювати оцінювання знань студентів на основі поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контрою знань (іспиту).

Оцінювання знань студентів з нормативних дисциплін здійснюється на основі результатів поточного контролю знань та іспиту.

Оцінювання знань студентів з вибіркових дисциплін здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю.

З нормативних навчальних дисциплін, де оцінювання рівня знань студентів здійснюється на осі юні результатів поточного контролю та іспиту, завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 40балів (включно), а завдання, що виносяться на іспит - від 0 до 60 балів (включно).

З вибіркових навчальних дисциплін, де оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного модульного контролю, завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів включно.

Якщо дисципліна вивчається протягом 2-х і більше семестрів, то в загальній підсумковій оцінці враховується середній бал за результатами поточного контролю в усіх семестрах, в яких вивчалася дисципліна, та результати іспиту.

При цьому поточна успішність в усіх семестрах оцінюється в діапазоні від 0 до 40 балів (включно), а результати поточного контролю знань студентів (числом, кратним "5") в кожному семестрі фіксуються у відомості.

1. Поточний контроль:

- оцінювання систематичності та активності роботи студента протягом семестру (відвідування семінарських і практичних занять, активність та рівень знаньприобговоренні питань семінарів, підготовка рефератів та їх презентація, участь у студентських конференціях....) – 20 балів

- модульні завдання (тести, письмові завдання, індивідуальні завдання) — 20 балів.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь в поза навчальній науковій діяльності - в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо - можуть присуджуватись додаткові бали за результати додаткового контролю При цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомої,-1 і ні по і очну роботу не може перевищувати 40 балів при підсумковому контролі у формі іспиту або 100 балів при поточному контролі.

Кількість модульних контрольних завдань залежить від числа годин, відведених на вивчення дисципліни в семестрі, але не більше трьох.

2. Підсумковий контроль:

Оцінювання рівня знань студентів з нормативних дисциплін здійснюється у формі іспиту. На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексі задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач, тощо.Екзаменаційний білет містить 6 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 0, 5, 10 балів.

З вибіркових навчальних дисциплін, де оцінювання рівня знань здійснюється за результатами поточного модульного контролю, завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно.

В разі невиконання певних завдань поточного контролю з об'єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Підсумовуючи бал за результатами поточного модульного контролю оформлюється під час останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття відповідного семестру.

Кількість балі» (числом, кратним "5") з дисциплін, де оцінювання ріння знань студентів здійснюється за результатами поточного модульного контролю (від 0 до 100 балів (включно)), вноситься до відомості і є основною для визначення загальної успішності студента з даного предмету.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ESTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ESTS Оцінка за бальною шкалою, що використовуються в КНЕУ Оцінка за національною шкалою  
А   85 - 100   5 (відмінно)  
В     4 (добре)  
С   65-75   3 (задовільно)  
D     2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
   
Е   50-55   2 (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
   
FХ   20-45      
F   0-15      

 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 339; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.