Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА 5. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 

Лекція (для денного відділення 2 години)

Основні поняття та значення пожежної безпеки. Основні нормативні документи в галузі побожної безпеки. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами. Основні причини пожеж. Статистика та динаміка пожеж в Україні. Система попередження пожеж. Система протипожежного захисту. Система організаційно-технічних заходів. Загальні принципи організації пожежної безпеки. Державний пожежний нагляд. Завдання ти види пожежної охорони. Вивчення питань пожежної безпеки.

Завдання для самостійної роботи

1. Основні поняття та значення пожежної безпеки.

2. Основні нормативні документи в галузі побожної безпеки.

3. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами.

4. Основні причини пожеж. Статистика та динаміка пожеж в Україні.

5. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин.

6. Теоретичні основи горіння. Різновиди горіння.

7. Показники пожежовибухонебезпечності речовин таматеріалів. Пожежовибухонебезпечність об’єктів.

8. Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

9. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних приміщень (зон) відповідно до правил влаштування електроустановок (ПУЕ).

10. Система попередження пожеж. Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів.

11. Система протипожежного захисту.

12. Пожежна безпека будівель та споруд. Евакуація людей з будівель та приміщень.

13. Способи та заходи пожежогосіння. Пожежна сигналізація. Система організаційно-технічних заходів.

14. Загальні принципи організації пожежної безпеки.

15. Державний пожежний нагляд. Завдання ти види пожежної охорони.

16. Вивчення питань пожежної безпеки. Порядок дій у разі пожежі.

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

2. КЗпП України від 10.12.71 р., зі змінами та доповненнями.

3. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2013. - № 34-35. - ст.458.

4. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№49.-Ст.668.

5. Правила пожежної безпеки в Україні: затв. Наказом Міністерства України з надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 року № 126 За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua.

6. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 № 877-V // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2007. - №29. - ст.389.

Спеціальна література

1. Борута І., Чанишева Г. І. Трудове право ЄС: Навчальний посібник. – О.: Юридична література, 2004. – 91 с.2. Гандзюк М.П. Основи охорони праці : Підручник для вузів / За ред. М.П. Гандзюка. – Київ : Каравела, 2004.

3. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 2003. - 215 с.

4. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації /За ред. Є.П.Желібо і В.М.Пічі. – Київ: "Каравелла", Львів: "Новий світ-2000", 2001. – С.190-191.

5. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 5-те вид., стереотип. – Л.: Львів банк ін-т НБУ; Т-во "Знання", КОО, 2002. – 185 с.

 

 

ТЕМА 6. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

Завдання для самостійної роботи

1. Закон України «Про забезпечення санітарного благополуччя населення» основні його вимоги, щодо організації розміщення виробництва та створення умов праці, що відповідають санітарним вимогам.

2. Відповідальність за не виконання санітарних нормативів, щодо умов праці та проживання населення.

3. Вплив характеру праці, санітарних особливостей виробничих процесів, обладнання, перероблюваної сировини проміжного та кінцевого продукту, санітарних умов праці в цілому на функціонування організму та його окремих систем. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини, втома.

4. Поняття «виробнича санітарія» та значення. Фактори, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Повітря робочої зони. Вентиляція виробничих приміщень. Освітлення виробничих приміщень. Вібрація. Шум, ультразвук та інфразвук. Іонізуючі випромінювання. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону.

5. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих та допоміжних приміщень.

6. Поняття і завдання техніки безпеки.

7. Технічний прогрес та безпека праці.

8. Система стандартів безпеки праці.

9. Загальні умови безпеки будівель, споруд, виробничих процесів та обладнання.

10. Система захисту працівників на виробництві.

11. Професійний добір працівників як складова комплексу профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки праці.

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2013. - № 34-35. - ст.458.

2. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№49.-Ст.668.

3. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 № 877-V // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2007. - №29. - ст.389.

4. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.94 р. № 4004-XII.

5. Положення про Державний комітет ядерного регулювання України постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1830 // За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua.

6. Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України: постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1218 ( 1218-2002-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2004 р. N 1273) // За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua.

7. Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров'я України: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 19.11.2002 N 420 // За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua.

8. Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Державної кримінально-виконавчої служби України Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства охорони здоров'я України 06.08.2007 N 47/458 // За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua.

 

Спеціальна література

1. Борута І., Чанишева Г. І. Трудове право ЄС: Навчальний посібник. – О.: Юридична література, 2004. – 91 с.

2. Гандзюк М.П. Основи охорони праці : Підручник для вузів / За ред. М.П. Гандзюка. – Київ : Каравела, 2004.

3. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 2003. - 215 с.

4. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації /За ред. Є.П.Желібо і В.М.Пічі. – Київ: "Каравелла", Львів: "Новий світ-2000", 2001. – С.190-191.

5. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 5-те вид., стереотип. – Л.: Львів банк ін-т НБУ; Т-во "Знання", КОО, 2002. – 185 с.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ І

1. Поняття, предмет правового регулювання, метод правового регулювання охорони праці.

2. Охорона праці – основний інститут трудового права ЄС.

3. Структура, зміст, мета курсу «Основи охорони праці» як навчальної дисципліни, зв’язок з дисциплінами «Безпека життєдіяльності», «Екологічне право України», «Трудове право України», «Адміністративне право України», «Кримінальне право України» іншими загальноосвітніми та спеціальними дисциплінами.

4. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

5. Становлення та розвиток законодавства України про охорону праці.

6. Загальна характеристика Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року та ін. законів та підзаконних нормативних актів з охорони праці.

7. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці (порядок прийняття, опрацювання та скасування).

8. Стан охорони праці в Україні.

9. Міжнародне співробництво в галузі охорони праці. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і безпеки праці.

10. Основні положення законодавства про працю України ( колективний договір, поняття та види, порядок укладання трудового договору, підстави припинення трудового договору, розірвання трудового договору з ініціативи працівника та роботодавця, робочий час, час відпочинку тощо).

11. Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи на підприємстві.

12. Прав громадян на охорону праці на роботах з важкими та небезпечними умовами праці.

13. Порядок забезпечення працівників заходами індивідуального та колективного захисту.

14. Спеціальні правила з охорони праці: охорона праці громадян на важких, небезпечних і шкідливих роботах; порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

15. Охорона праці жінок, неповнолітніх та осіб із зниженою працездатністю.

16. Юридична відповідальність за порушення законодавства України про охорону праці.

17. Система управління охороною праці на виробництві (принципи, функції, структура).

18. Трудова дисципліна.

19. Права та обов’язки роботодавця щодо організації заходів з охорони праці на виробництві.

20. Правовий статус Служби охорони праці на виробництві.

21. Кваліфікаційні вимоги та відповідальність спеціалістів Служби охорони праці.

22. Правовий статус Комісії з питань охорони праці.

23. Права та обов’яжи уповноваженого трудового колективу щодо організації заходів з охорони праці на підприємстві.

24. Основні завдання діяльності профспілкового органу щодо управління і організації охорони праці на підприємстві.

25. Фінансування заходів з охорони праці на підприємстві.

26. Порядок організації медичних оглядів працівників.

27. Інструктаж та навчання з питань охорони праці.

28. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі (угоді, трудовому договорі).

29. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об’єктів і засобів виробництва.

30. Стимулювання охорони праці.

31. Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства України про охорону праці.

32. Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства України про охорону праці.

33. Органи державного нагляду та контролю за додержанням законодавства України про охорону праці, їх правовий статус.

34. Правовий статус Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

35. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

36. Повноваження профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

37. Основні права та обов’язки уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

38. Юридична відповідальність за скоєння перешкод при здійсненні повноважень посадовими особами органів державного нагляду за додержанням законодавства України про охорону праці.

39. Основні поняття та значення пожежної безпеки.

40. Основні нормативні документи в галузі побожної безпеки.

41. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами.

42. Основні причини пожеж. Статистика та динаміка пожеж в Україні.

43. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин.

44. Теоретичні основи горіння. Різновиди горіння.

45. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів. Пожежовибухонебезпечність об’єктів.

46. Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

47. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних приміщень (зон) відповідно до правил влаштування електроустановок (ПУЕ).

48. Система попередження пожеж. Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів.

49. Система протипожежного захисту.

50. Пожежна безпека будівель та споруд. Евакуація людей з будівель та приміщень.

51. Способи та заходи пожежогосіння. Пожежна сигналізація. Система організаційно-технічних заходів.

52. Загальні принципи організації пожежної безпеки.

53. Державний пожежний нагляд. Завдання ти види пожежної охорони.

54. Вивчення питань пожежної безпеки. Порядок дій у разі пожежі.

55. Закон України «Про забезпечення санітарного благополуччя населення» основні його вимоги, щодо організації розміщення виробництва та створення умов праці, що відповідають санітарним вимогам.

56. Відповідальність за не виконання санітарних нормативів, щодо умов праці та проживання населення.

57. Вплив характеру праці, санітарних особливостей виробничих процесів, обладнання, перероблюваної сировини проміжного та кінцевого продукту, санітарних умов праці в цілому на функціонування організму та його окремих систем. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини, втома.

58. Поняття «виробнича санітарія» та значення. Фактори, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Повітря робочої зони. Вентиляція виробничих приміщень. Освітлення виробничих приміщень. Вібрація. Шум, ультразвук та інфразвук. Іонізуючі випромінювання. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону.

59. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих та допоміжних приміщень.

60. Поняття і завдання техніки безпеки.

61. Технічний прогрес та безпека праці.

62. Система стандартів безпеки праці.

63. Загальні умови безпеки будівель, споруд, виробничих процесів та обладнання.

64. Система захисту працівників на виробництві.

65. Професійний добір працівників як складова комплексу профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки праці.

 

3.2 ЗАСОБИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

1. Поняття, предмет правового регулювання, метод правового регулювання охорони праці.

2. Охорона праці – основний інститут трудового права ЄС.

3. Структура, зміст, мета курсу «Основи охорони праці» як навчальної дисципліни, зв’язок з дисциплінами «Безпека життєдіяльності», «Екологічне право України», «Трудове право України», «Адміністративне право України», «Кримінальне право України» іншими загальноосвітніми та спеціальними дисциплінами.

4. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

5. Становлення та розвиток законодавства України про охорону праці.

6. Загальна характеристика Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року та ін. законів та підзаконних нормативних актів з охорони праці.

7. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці (порядок прийняття, опрацювання та скасування).

8. Стан охорони праці в Україні.

9. Міжнародне співробництво в галузі охорони праці. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і безпеки праці.

10. Основні положення законодавства про працю України ( колективний договір, поняття та види, порядок укладання трудового договору, підстави припинення трудового договору, розірвання трудового договору з ініціативи працівника та роботодавця, робочий час, час відпочинку тощо).

11. Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи на підприємстві.

12. Прав громадян на охорону праці на роботах з важкими та небезпечними умовами праці.

13. Порядок забезпечення працівників заходами індивідуального та колективного захисту.

14. Спеціальні правила з охорони праці: охорона праці громадян на важких, небезпечних і шкідливих роботах; порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

15. Охорона праці жінок, неповнолітніх та осіб із зниженою працездатністю.

16. Юридична відповідальність за порушення законодавства України про охорону праці.

17. Система управління охороною праці на виробництві (принципи, функції, структура).

18. Трудова дисципліна.

19. Права та обов’язки роботодавця щодо організації заходів з охорони праці на виробництві.

20. Правовий статус Служби охорони праці на виробництві.

21. Кваліфікаційні вимоги та відповідальність спеціалістів Служби охорони праці.

22. Правовий статус Комісії з питань охорони праці.

23. Права та обов’яжи уповноваженого трудового колективу щодо організації заходів з охорони праці на підприємстві.

24. Основні завдання діяльності профспілкового органу щодо управління і організації охорони праці на підприємстві.

25. Фінансування заходів з охорони праці на підприємстві.

26. Порядок організації медичних оглядів працівників.

27. Інструктаж та навчання з питань охорони праці.

28. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі (угоді, трудовому договорі).

29. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об’єктів і засобів виробництва.

30. Стимулювання охорони праці.

31. Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства України про охорону праці.

32. Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства України про охорону праці.

33. Органи державного нагляду та контролю за додержанням законодавства України про охорону праці, їх правовий статус.

34. Правовий статус Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

35. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

36. Повноваження профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

37. Основні права та обов’язки уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

38. Юридична відповідальність за скоєння перешкод при здійсненні повноважень посадовими особами органів державного нагляду за додержанням законодавства України про охорону праці.

39. Основні поняття та значення пожежної безпеки.

40. Основні нормативні документи в галузі побожної безпеки.

41. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами.

42. Основні причини пожеж. Статистика та динаміка пожеж в Україні.

43. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин.

44. Теоретичні основи горіння. Різновиди горіння.

45. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів. Пожежовибухонебезпечність об’єктів.

46. Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

47. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних приміщень (зон) відповідно до правил влаштування електроустановок (ПУЕ).

48. Система попередження пожеж. Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів.

49. Система протипожежного захисту.

50. Пожежна безпека будівель та споруд. Евакуація людей з будівель та приміщень.

51. Способи та заходи пожежогосіння. Пожежна сигналізація. Система організаційно-технічних заходів.

52. Загальні принципи організації пожежної безпеки.

53. Державний пожежний нагляд. Завдання ти види пожежної охорони.

54. Вивчення питань пожежної безпеки. Порядок дій у разі пожежі.

55. Закон України «Про забезпечення санітарного благополуччя населення» основні його вимоги, щодо організації розміщення виробництва та створення умов праці, що відповідають санітарним вимогам.

56. Відповідальність за не виконання санітарних нормативів, щодо умов праці та проживання населення.

57. Вплив характеру праці, санітарних особливостей виробничих процесів, обладнання, перероблюваної сировини проміжного та кінцевого продукту, санітарних умов праці в цілому на функціонування організму та його окремих систем. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини, втома.

58. Поняття «виробнича санітарія» та значення. Фактори, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Повітря робочої зони. Вентиляція виробничих приміщень. Освітлення виробничих приміщень. Вібрація. Шум, ультразвук та інфразвук. Іонізуючі випромінювання. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону.

59. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих та допоміжних приміщень.

60. Поняття і завдання техніки безпеки.

61. Технічний прогрес та безпека праці.

62. Система стандартів безпеки праці.

63. Загальні умови безпеки будівель, споруд, виробничих процесів та обладнання.

64. Система захисту працівників на виробництві.

65. Професійний добір працівників як складова комплексу профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки праці.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

« ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ »

Денна форма навчання

 

№ п/п НАЗВА ТЕМИ Види занять, години
Лекції Практ. та семін. СРС Всього
  1.   Правове регулювання охорони праці в Україні.        
  2.   Гарантії прав громадян на охорону праці.        
  3.   Організація охорони праці на виробництві.            
  4.   Державний нагляд і громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.       -    
  5.   Пожежна безпека.     -    
  6.   Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Основи техніки безпеки.     -   -  
  Разом за змістовим модулем

Заочна форма навчання

№ п/п НАЗВА ТЕМИ Види занять, години
Лекції Практ. та семін. СРС Всього
  1. Правове регулювання охорони праці в Україні.     -    
2. Гарантії прав громадян на охорону праці. - -
3. Організація охорони праці на виробництві.
4. Державний нагляд і громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. - -
5. Пожежна безпека. - -
6. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Основи техніки безпеки. - -
  Разом за змістовим модулем

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Правове регулювання охорони праці в Україні.
2. Гарантії прав громадян на охорону праці
3. Організація охорони праці на виробництві.
  РАЗОМ:

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

Дата добавления: 2015-05-31; Просмотров: 358; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.