Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оптичні методи аналізу. 2014

 

1. Фотоелектроколориметричний метод аналізу дозволяє визначити концентрацію:

A. *Забарвленого розчину.

B. Каламутного розчину.

C. Оптично-активної речовини.

D. Безбарвного розчину.

E. Будь-якого розчину.


2.Закон Бугера-Ламберта-Бера-лежить в основі молекулярного абсорбційного аналізу. Згідно з цим законом оптична густина розчину:

A. *Прямо пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини.

B. Прямо пропорцiйна товщинi шару i показнику поглинання.

C. Обернено пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини.

D. Прямо пропорцiйна концентрацiї, обернено пропорцiйна товщинi шару.

E. Прямо пропорційна концентрації і обернена пропорційна показнику поглинання.

3.На аналіз поступив розчин калію дихромату. Який із фізико-хімічних методів аналізу використав хімік для визначення його концентрації:

A. *Спектрофотометричний.

B. Флуориметричний.

C. Поляриметричний.

D. Кулонометричний.

E. Кондуктометричне титрування.

4.Нефелометрію та турбідиметрію застосовують для аналізу лікарської субстанції, якщо вона знаходиться у вигляді:

A. *Суспензії

B. Забарвленого розчину

C. Безбарвного розчину

D. Істинного розчину

E. Колоїдного розчину

5. Для ідентифікації лікарського препарату застосували рефрактометричний метод аналізу, в основі якого лежить залежність між:

A. *Показником заломлення та концентрацією речовини у розчині.

B. Електричною провідністю розчину та його концентрацією.

C. Концентрацією у розчині речовини та його кутом обертання .

D. Концентрацією у розчині речовини та його оптичною густиною.

E. Інтенсивністю світла поглинання розчином та його концентрацією .

6.Кількісне визначення фотометричним методом солей купруму проводять за градуювальним графіком, який будують у координатах:

A. * Оптична густина – концентрація .

B. Оптична густина – температура .

C. Оптична густина – товщина шару рідини .

D. Інтенсивність світлопоглинання – довжина хвилі .

E. Оптична густина – довжина хвилі .

7.Зазначте реагент для виявлення і фотометричного визначення катіонів Fe(II) та Fe(III):

A. * Сульфосаліцилова кислота

B. Оксалатна кислота

C. П-амінобензойна кислота

D. Фенілоцтова кислота .

E. Хлороцтова кислота .

8.При кількісному визначенні глюкози поляриметричним методом вимірюють:

A. * Кут обертання поляризованого променю світла .

B. Коефіцієнт заломлення світла .

C. Ступінь поглинання поляризованого променю світла розчином .

D. Дисперсію променю світла розчином .

E. Оптичну густину розчину .

9.Концентрацію етилового спирту в деяких лікарських формах і настойках визначають рефрактометричним методом. Для цього вимірюють:A. *Показник заломлення розчину.

B. Кут обертання площини поляризованого світла.

C. Кут повного внутрішнього віддзеркалення променю світла.

D. Кут падіння променю світла.

E. Кут заломлення променю світла.


10.Результати визначення концентрації розчинів рефрактометричним методом аналізу можна обчислити, якщо відомі значення величин:

A. * n, n0, F

B. n , F

C. n, n0

D. n0, F

E. n

11. В фармацевтичній практиці концентрацію етилового спирту визначають методом:

A. * рефрактометрії

B. йодометрії

C. поляриметрії

D. фотометрії

E. алкаліметрії

12.Для вибору аналітичної довжини хвилі в методі фотометрії на базі експериментальних даних будують графік залежності:

A. *оптичної густини (А) від довжини хвилі (лямбда)

B. оптичної густини (А) від концентрації розчину (С)

C. оптичної густини (А) від температури (t0)

D. довжини хвилі (лямбда) від температури (t0)

E. довжини хвилі (лямбда) від концентрації (С)

13.Концентрацію калій перманганату у розчині визначають фотометричним методом аналізу. Вкажіть величину, яку при цьому вимірюють:

A. * оптичну густину

B. кут обертання площини поляризованого променю

C. показник заломлення

D. потенціал напівхвилі

E. потенціал індикаторного електроду

14.Одним із поширених інструментальних методів аналізу є фотометрія, яка базується на вимірюванні:

A. * Оптичної густини

B. Показника заломлення.

C. кута обертання

D. довжини хвилі

E. інтенсивності флуоресценції

15.Кут обертання площини поляризації оптично активных органічних сполук, вимірюють за допомогою приладу:

A. *Поляриметра

B. Рефрактометра

C. Кондуктометра

D. Спектрофотометра

E. Потенціометра

16.В якісному аналізі для ідентифікації речовин використовується специфічна характеристика речовин - крива світлопоглинання. Крива світлопоглинання – це графічна залежність:

A. * Оптичної густини розчину від довжини хвилі падаючого світла .

B. Оптичної густини розчину від концентрації забарвленої речовини.

C. Інтенсивності забарвлення розчину від товщини поглинаючого шару.

D. Оптичної густини від товщини поглинаючого шару.

E. Інтенсивності світлового потоку, що виходить з розчину, від товщини поглинаючого шару.

17.Абсорбційні оптичні методи аналізу засновані на використанні:

A. * об’єднаного закону світлопоглинання Бугера – Ламберта – Бера.

B. закону Гесса

C. закону Фарадея

D. закону Кольрауша

E. закону Ломеля-Стокса


18.Провізор проводить ідентифікацію лікарської речовини за допомогою УФ-спектрофотометрії. Спеціаліст отримує графік залежності оптичної густини від довжини хвилі, який називається:

A. *Кривою світлопоглинання

B. Кривою титрування

C. Спектром емісії

D. Логарифмічною кривою

E. Градуювальним графіком

19.Для кількісного фотоколориметричного визначення іонів феруму(ІІІ) спеціаліст проводить реакцію з сульфосаліциловою кислотою і вимірює:

A. *Оптичну густину

B. Питоме обертання

C. Показник заломлення

D. Довжину хвилі

E. Потенціал напівхвилі

20.Для одночасного усунення впливу сторонніх речовин, концентрування і визначення концентрації застосовують:

A. *Екстракційно-фотометричний аналіз

B. Диференційну спектрофотометрію

C. Поляриметрію

D. Флуориметрію

E. Рефрактометрію

21.У фотоелектроколориметрах монохроматизація світла забезпечується:

A. *світлофільтром

B. дифракційною решіткою

C. фотоелементом

D. гальванометром

E. діафрагмою

22.Аналіз солей міді проводили фотометричним методом. Кількісний вміст визначили за градуювальним графіком залежності:

A. * оптичної густини від концентрації досліджуваної речовини.

B. оптичної густини від товщини шару

C. оптичної густини від довжини хвилі

D. інтенсивності світлопоглинання від довжини хвилі

E. інтенсивності світлопоглинання від товщини шару

23.Вкажіть метод, заснований на вимірюванні кута обертання площини поляризації поляризованного світла розчином оптично активної речовини

A. * поляриметрія.

B. рефрактометрія.

C. інтерферометрія.

D. фотоколориметрія.

E. спектрофотометрія.

24.Рефрактометричний метод аналізу зоснований на:

A.* Вимірюванні показника заломлення досліджуваної речовини

B.Вимірюванні кута обертання площини поляризованого світла, яке пройшло крізь оптично активну речивину

C.Вимірюванні співвідношення швидкості розповсюдження світла у розчині до швидкості розповсюдження світла у вакуумі

D.Вимірюванні оптичної активності речовини

E.Вимірюванні співвідношення швидкості розповсюдження світла у розчині до швидкості розповсюдження світла у повітрі

25.У фармацевтичній практиці використовується рефрактометрія для визначення концентрації розчину лікарської субстанції за показником заломлення. Формула розрахунку для одного компоненту в розчині має вигляд:

A. *C = (n-n0)/F

B. C = ((n - n0) - (C1 - F1))/F2

C. C = (a * 100)/ [a]20D * l

D. p = m/V

E. C = v/V


26.Абсорбційні оптичні методи аналізу засновані на використанні:

A * об’єднаного закону світлопоглинання Бугера-Ламберта-Бера.

B закону Гесса

C закону Фарадея

D закону Кольрауша

E закону Ломеля-Стокса

27.На аналіз надійшов розчин калію дихромату. Для його кількісного визначення був використаний один з фізико-хімічних методів аналізу:

A * спектрофотометричний

B флуориметричний

C поляриметричний

D кулонометричний

E турбідіметричний

28.Концентрацію етилового спирту в деяких лікарських формах і настоянках визначають рефрактометричним методом. Для цього вимірюють:

A *Показник заломлення розчину.

B Кут обертання площини поляризованого світла.

C Кут повного внутрішнього відображення променю світла.

D Кут падіння променю світла.

E Кут заломлення променю світла.

29.Поглинання монохроматичного світла підкорюється закону:

A *Бугера-Ламберта-Бера

B Нернста

C Гейровського-Ильковича

D Ленгмюра

E Менделєєва-Клапейрона

30.В методах атомно-абсорбційної спектроскопії використовують:

A *Монохроматичне випромінювання

B Поліхроматичне випромінювання

C Відображене світло

D Заломлений промінь світла

E Розсіяне випромінювання

31.В фотометричному методі аналізу серію з 6-8 стандартних розчинів готують для: :

A * Побудови калібрувального графіку

B Оцінки методики визначення

C Спрощення методики роботи

D Вибору кювет

E Вибору світлофільтрів

32.Для кількісного визначення йонів Fe3+ провели фотометричну реакцію з сульфосаліциловою кислотою. При фотометричному визначенні одержаного розчину вимірюють:

A *оптичну густину

B питоме обертання

C показник заломлення

D довжину хвилі

E потенціал напівхвилі


33.Який фізико-хімічний метод аналізу може бути використаний для кількісного визначення розчину калію перманганату?

A *фотометрія

B поляриметрія

C флуориметрія

D турбидіметрія

E нефелометрія

34.Чутливість фотометричної реакції визначають величиною молярного коефіцієнта світло поглинання, який залежить:

A *Від природи речовини

B Від концентрації розчину

C Від густини розчину

D Від об’єму поглинаючого шару

EВід інтенсивности світла, що падає

35. При визначенні ступеню чистоти розчинів глюкози поляриметричним методом розраховують величину:

A *Кута питомого обертання площини поляризації

B Кута обертання площини поляризації

C Абсолютного показника заломлення

DВідносного показниказаломлення

E Питомого коефіцієнта світлопоглинання

36.При фотометричному визначенні масової долі калію дихромату будують градуювальник графік в координатах:

A *Оптична густина - концентрація

B Показник заломлення - концентрація

C Інтенсивність флуорисценції - концентрація

D Кут обертання площини поляризації - концентрація

E Інтенсивність падаючого світла - концентрація

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 1225; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.