Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Модуль 1.Загальні засади економічного розвитку
Читайте также:
 1. III модуль
 2. Агрегатно-модульный принцип построения промышленного робота (ПР). Конструкция ПР
 3. Визуальный и измерительный контроль (ВИК) с применением сменного модуля (модуль ВИК) в составе ТДК
 4. Гипермодуль 2. Основные этапы развития древнерусской литературы
 5. ГИПЕРМОДУЛЬ 3
 6. До підсумкової модульної контрольної роботи
 7. Економічні засади лізингових угод
 8. За кредитно-модульною системою
 9. Завдання для проміжного модульного контролю 1
 10. Завдання для проміжного модульного контролю 2
 11. Зразок титульного листка у звіті до розрахункових завдань модульного контролю
 12. Комплексные тесты для модульного контроля 1 страница

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

План

1.Зародження і розвиток економічної теорії

2.Предмет та об’єкт політичної економії.

3.методи економічних досліджень та їх класифікація.

4.Функції політичної економії.

 

Міні-лексикон: економічна категорія, економічний закон, метод пізнання, позитивна політична економія, предмет політичної економії.

Література

Основна: 2, гл.1; 4, гл.1; 5, гл.1; 7, с.9-24; 8, с. 9-26; 11, гл.1,2; 12, гл.1

Додаткова: : 2; 23;26;

 

1.Зародження і розвиток політичної економії

 

Основні етапи розвитку економічної науки

 

Теоретичні напрямки сучасної економічно теорії

 

 

2.Предмет та об’єкт політичної економії

 

Об’єкт політичної економії –  

 

Визначення предмета політичної економії  
  - Вчення про природу та причини багатства народів А. Сміт
  - Суспільні відносини людей у межах їх господарської діяльності, яка удосконалюється в середовищі історично вільного мінового господарства, що розвивається. М.І. Туган-Барановський
  - Економічні виробничі відносини в їх взаємодії з продуктивними силами та організацією управління і ефективного ведення господарства як чинників суспільного багатства. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник /за ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка – К.: Вища шк.: Знання, 1997. – с.16.

 

       
 
   
 
 
 
   
 

 

 


 

 

 

 


 

3. Методи економічних досліджень та їх класифікація

 

 

 

 

4.Функції політичної економії

 

Позитивна політекономія –    

 

Нормативна політекономія –    

 

Завдання вітчизняної політекономії:

1.Дослідження проблем ефективного використання обмежених ресурсів і управління ними з метою досягнення максимального задоволення потреб людини.

2.Розкриття суті і тенденції розвитку соціально-економічних відносин у їх зв’язку з продуктивними силами.

3.Вивчення системи економічних законів як у ринковій, так і в інших економічних системах.

4.Дослідження змісту і стратегічних тенденцій еволюції соціально-економічних систем.

 

Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг як першооснова життєдіяльності суспільства

План

1. Сутність і еволюція факторів виробництва

2. Обмеженість ресурсів і виробнича функція

3. Продуктивні сили суспільства і їх структура4. Розвиток продуктивних сил. Продуктивність праці та її показники

Міні-лексикон: Матеріальне виробництво, нематеріальне виробництво, фактори виробництва, праця, засоби праці, предмет праці, засоби виробництва, робоча сила, продуктивні сили, економічні блага,продуктивність виробництва, підприємницька здібність, виробнича функція, поділ праці.

Література

Основна: 4 гл 7.9; 5, гл 5; 10; 8, с.58-74; 9, с.52-65; 10, с.60-79; 16,

Додаткова:4; 9;

 

1. Сутність і еволюція факторів виробництва

Еволюція факторів виробництва

Первинною основою існування сучасної людської цивілізації були два фіктори ( елементи)

 

Природа (земля) Люди, праця
- об’єктивний ресурс - суб єктивний ресурс
- пасивний, матеріальний елемент - активний елемент, фактор впливу на природу

 

У сучасній економічній теорії називають чотири основні фактори виробництва

 

Земля   Капітал   Праця   Підприємництво
             

 

та інші фактори :

- Організація виробництва,

- Освіта,знання ,наука

- Інформація, управління

- Екологія

- Енергія

- Фактор часу

 

 

Функції факторів виробництва

 

Функції особистого Суб`єктивного фактора Функції матеріально-речових елементів (засобів)
Створення засобів виробництва Посилення продуктивної сили людини
Виробництво матеріальних і духовних благ, знань Зростання ролі уречевленої праці  
Організація і управління виробництвом
Створення вартості в умовах ринкової економіки

 

юдина

 

2. Обмеженість ресурсів і виробнича функція

Взаємодія різноманітних факторів виробництва в умовах обмежених ресурсів характеризується виробничою функцією

 

Суть поняття «виробнича функція»

- це____________________________________________________________

_______________________________________________________________ - показує________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Найпростіша модель виробничої функції така:

V= F (L, K),

V - обсяг суспільного продукту

L - сукупна праця

K - сукупний капітал

T –

технічний прогрес, який акумулюється в знаннях людського ресурсу та в техніці

Механізм поєднання факторів виробництва

Спосіб поєднання визначається: Характер поєднання визначається:
рівнем розвитку продуктивних сил виробничими відносинами
технологією формою,типом власності
організацією виробництва рівнем соціальної інфраструктури
формою виробництва праця вільна, на себе;
видом енергії,інформації праця примусова
рівнем виробничої інфраструктури  
праця фізична, творча, легка, шкідлива, механізована  

Проблеми поєднання факторів виробництва

1. Забезпечення балансу між трудовими та матеріальними ресурсами

2. Забезпечення заміни ручної праці механізованою, автоматизованою

3. Стимулювання впровадження ефективніших засобів виробництва

4. Досягнення оптимальних пропорцій при формуванні техніко-технологічної бази виробництва

5. Створення ефективного механізму управління

6. Створення нових форм організації виробництва, технологій

 

3. Продуктивні сили суспільства і їх структура

Продуктивні сили – це система факторів виробництва, яка забезпечує перетворення речовин природи, відповідного до потреб людей створює матеріальні та духовні блага і визначає зростання продуктивності суспільної праці. Це сукупність засобів виробництва і робочої сили.

Засоби виробництва – це________________________________________

Робоча сила – це________________________________________________

Структурізацію продуктивних сил забезпечують:

- структура факторів виробництва

- суспільний поділ праці

Суспільний поділ праці – відособлення різних видів виробничої діяльності.

Види поділу праці:

- загальний - - на галузі

- частковий -поділ галузей

- одиничний - всередині підприємств

- територіальний - м

іж регіонами

Щаблі розвитку продуктивних сил:

- - Природні продуктивні сили – сили самої людини і навколишнього середовища.

- Суспільні продуктивні сили – поділ праці та взаємодія різ

- - Загальноінтелектуалізовані продуктивні сили – панування людини над матеріальними ресурсами, посиленн6я ролі знання, науки.

Сучасні продуктивні сили виступають у двох формах:

- безпосередні органи матеріального виробничого процесу (базова)

- духовно-соціальні продуктивні сили (розвиток знань, виробництво духовного багатства, науковий прогрес)

 

Продуктивність праці – _______________________________________

______________________________________________________________це кількість продукції виробленої одним працівником за певний проміжок часу

Продуктивність праці на макрорівні =

 

Продуктивність праці на макрорівні =

 

 

Тема 3. Економічні погреби людини та інтереси.

План.

1. Економічні потреби суспільства: сутність та класифікація Закон зростання потреб.

2. Корисність продукту та її види.

3. Економічні потреби та економічні інтереси.

Міні-лексикон: Потреби, економічні потреби закон зростання економічних потреб, корисність продукту, закон спадної граничної корисності продукту, економічні інтереси, об`єкти економічних інтересів, суб`єкти економічних інтересів.

Література:

Основна: 2. гл.2; 3 гл. 2 § 3-5; 5, гл.2; 7, с.42-55; 9, гл.2; 11, с.66-71; 12, гл.2.

Додаткова: 15,7,33.

 

1. Економічні потреби суспільства: сутність та класифікація. Закон зростання потреб.

 

 

Різноманітність потреб та їхня класифікація за різними критеріями

 

Теорія ієрархії потреб за А.Маслоу

Безмежність потреб і обмеженість ресурсів, необхідних для їх задоволення, породжує дію двох законів суспільного розвитку:

- закону зростання потреб

- закону зростання продуктивності праці ( закону економії праці)

 

 

Взаємозв’язок та взаємодія потреб і виробництва

Потреби Виробництво
1. Стимулюють появу і розвиток виробництва 1. Забезпечує задоволення потреб
2. Рівень і структура потреб визначають рівень і структуру виробництва 2. Відтворення виробництва – це відтворення потреб
3. Процес задоволення потреб породжує нові потреби і нове виробництво 3. Створю нові блага і перетворює їх на масові
  4. Розвиток виробництва, змісту і характеру праці зумовлює розвиток людини і зростання її потреб

 

 

2. Корисність продукту та її види.

Корисність_________________________________________________________________________________________________________________________

Корисність

Об’єктивний характер Суб’єктивний характер

Гранична корисність – це додаткова корисність, або задоволення, одержуване людиною з однієї додаткової одиниці конкретної продукції

Закон спадної граничної корисності (ЗСК)

Падіння граничної корисності в міру споживання людиною додаткових одиниць певного продукту називається законом спадної корисності

 

Кількість продукту, що споживається Гранична корисність (ОК) Сукупна корисність (ОК)
-1 -

3. Економічні потреби та економічні інтереси

Види економічних інтересів

За суб’єктами

1. Особисті

2. Сімейні

3. Державні

4. Загальнолюдські

5. Колективні

6. Національні

7. Соціальних груп

8. Покупців і продавців

9. Інші

 

За об’єктами:

1. Майнові

2. Фінансові

3. Інтелектуальні

4. Духовні

5. Соціальні

6. Інші

Визначальним у системі інтересів суспільства завжди є особистий інтерес. Різноманітність суб’єктів господарювання та їхніх особистих інтересів визначають складність їх реалізації, складність економічних відносин.

За характером:

1. Антагоністичні

2. Неантагоністичні

 

 

 

Шляхи поєднання економічних інтересів:

Потреби та інтереси як джерело активності економічних суб’єктів

 

 

Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства Економічна система та закони її розвитку.

План

1. Власність як основа економічного ладу суспільства.

2. Типи та форми власності. Еволюція форм власності.

3. Сутність економічної системи, її структура; класифікація економічних систем.

4. Спосіб виробництва. Закон відповідності економічних відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил.

Міні-лексикон: Власність, суб`єкт власності, об’єкт власності, привласнення, відчуження, економічна влада, приватна власність, корпоративна власність, державна власність, власність суспільних організації, володіння, користування, розпорядження, трудова власність.

Література

Основна: 1 р. гл.7;2, гл. 3 гл. 3,4;. 4 гл. 5;

Додаткова: 4; 17;

1. Власність як основа економічного ладу суспільства.

2.

 

 

       
 
Відносини власності за економічним змістом охоплюють усю систему соціально-економічних відносин
 
   

 

 


3. Типи та форми власності. Еволюція форм власності.

Структура власності

 

Типи Суспільна Приватна Змішана  
Форми Держав- на Колективна Індивідуаль-но-трудова З найманою працею    
Види                                  
                                     

 

Кожному даному рівню розвитку продуктивних сил відповідає своя історична система власності. Розвиток суспільства – це розвиток відносин власності

 

 

Характеристика провідних типів та видів власності

 

Державна (соціалістична)
Інформація, знання

 

 
 
міжнародна

 


Новітні тенденції в еволюції відносин власності під впливом розвитку продуктивних сил і регулювання економічних відносин:

-

-

-

-

-

4. Сутність економічної системи, її структура;

класифікація економічних систем.

 

 

С У Т Н І С Т Ь ЕС

 

Формаційний підхід______________________________________________

Недоліки:

-

-

-

-

Цивілізація_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Принципи цивілізаційного підходу:

1.

2.

3.

4.

5.

Спільним для цих двох підходів є_____________________________________

 

 

Зміст і взаємозв’язок головних елементів ЕС :

 

 

Господарський механізм (ГМ) – це сукупність форм і методів регулювання економічних процесів та суспільних дій господарюючих суб’єктів на основі використання економічних законів, економічних важелів, правових норм та інституціональних утворень

 

Типи економічних систем

 

Традиційна характеризується: Ринкова характеризується::

- -

- -

- -

- -

- -

- -

 

Командна характеризується: Змішана характеризується::

- -

- -

- -

- -

- -

- -

     
 
Структура господарського механізму як форма структури Е С
 
 
 
 
 
 

 

 


4. Спосіб виробництва.. Закон відповідності економічних відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил..

   
 
Діалектика взаємозв’язку ПрС і ВВ підпорядковується загальному економічному закону розвитку економічної системи – ЗАКОНУ ВІДПОВІДНОСТІ
 
 

 

 


Тема 5 Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

План

1. Товарна форма організації виробництва. Суб'єкти і об'єкти товарних відносин.

2. Товар як економічна категорія. Основні властивості товару.

3. Теорії вартості товару.

4. Суть та функції грошей.

5. Грошовий обіг та його закони.

 

Міні-лексикон: Натуральне виробництво, товарне виробництво, товар, споживча вартість товару, мінова вартість товару, форми мінової вартості товару, конкретна і абстрактна праця, індивідуальний робочий час, суспільно-необхідний робочий час, вартість товару, гроші, масштаб цін, функції грошей, ціна, товарний фетишизм.

Література

Основна: 1, р.8, 9;2, гл.5 4, гл.7; 5, гл.5; 9, с.65-77; 8, с.30-32

Додаткова: 6; 13; 19; 20;

 

1. Товарна форма організації виробництва. Суб'єкти і об'єкти товарних відносин.

 

Форми суспільного виробництва:

 

 
 

 


Головні риси НВ

 

ї

 

 

Розрізняють два типи товарного виробництва: просте й розширене.

Спільні ознаки:

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

 

-

 

2 Товар як економічна категорія. Основні властивості товару.

 

Властивості товару:

-споживча вартість - ________________________________________________

-вартість- __________________________________________________________

Мінова вартість – кількісне співвідношення (пропорція) , в якому товар одного роду обмінюється на товар іншого роду.

(За неокласичною теорією є такі властивості товару: корисність, цінність, рідкість)

 

3.Теорії вартості товару.

 
 
Теорія трудової вартості


Теорії вартості

 

4.Суть та функції грошей.

 

Основні властивості грошей

 

 

       
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
Сутність грошей

 


 

Види сучасних грошей :

1.Символічні гроші – у паперовій або монетарній формі, чия купівельна спроможність вища за витрати на їх виробництво

2.Безготівкові гроші – які перебувають на банківських рахунках

3.Цінні папери – засвідчують майнові права

4.Грошові чеки – замінники готівкових грошей

5.Кредитні гроші –боргові зобов’язання

6.Електронні гроші – різновид депозитних грошей

7.Векселі – особливий вид письмового боргового зобов’язання

8.Монети – чеканяться з дорогоцінних металів, їх замінників, сплавів

 

 

5.Грошовий обіг та його закони.

 

Грошовий обіг – це рух грошей у готівковій і безготівковій формах, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в господарстві

Обіг грошей здійснюється на основі притаманних йому законів.

Закони грошового обігу визначають

 

 

За умов нерозвиненості кредитних відносин:

КД=

К Маркс модифікував цю формулу:

КД=

Формула І Фішера:

M V = P Q

Де M - маса грошей в обігу;

V – середня швидкість обігу грошей;

P – середній рівень цін на товари та послуги;

Q – кількість товарів та послуг, представлених на ринку.

Із цього рівняння можна визначити кількість грошей, необхідних для обігу:

М=

 

 

Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 220; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.117.28
Генерация страницы за: 0.051 сек.