Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ОБОРОТНО – САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ

Читайте также:
  1. Відомість про прийняті до оплати розрахункові чеки
  2. Відомість трансформації угідь
  3. Изобразить принципиальную схему холодного водоснабжения оросительной камеры кондиционера, включая парокомпрессионную холодильную установку и систему оборотного водоснабжения.
  4. Исходная информация для расчета потребности в оборотном капитале 1 страница
  5. Исходная информация для расчета потребности в оборотном капитале 2 страница
  6. КРУГООБОРОТ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
  7. Оборотное водоснабжение центральных систем холодоснабжения (градирни, брызгальные бассейны).
  8. Рынок оборотного капитала
  9. Тема 25: Правова свідомість і правова культура та шляхи їх формуванняОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Розділ IV.

Розділ ІІІ

ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (рахунки 44, 70, 74, 79)

 

№ з/п Показники   Сальдо Усього за дебетом З кредиту рахунків 44, 70, 74, 79 в дебет рахунків Усього за кредитом   Усього доходів з по-чатку року
Дебет Кредит 10, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 26, 35, 44, 47, 55, 64, 66, 68, 69, 79 Дебет Кредит
         
1. Усього доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг:                                  
1.1 готової продукції                                  
1.2 товарів                                  
1.3 основних засобів                                  
1.4 Вирахування з доходу                                  
Усього інших операційних доходів                                  
2.1                                    
Усього інших звичайних доходів                                  
3.1                                    
Усього надзвичайних доходів                                  
Усього за рахунком 70 «Доходи від реалізації»                                  
  Усього за рахунком 74 «Інші доходи»                                  
79 «Фінансові результати»                                  
44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»                                  

 Сторінка 4 Відомості 5-м

№ з/п Підстава, операція, дата Сальдо Усього за дебетом З кредиту рахунку в дебет рахунків 10, 13, 14, 15, 20, 26, 30, 31, 35, 37, 39 40, 47, 55, 64, 66, 68, 91,96 Усього за кредитом Сальдо  
Дебет Кредит Кореспондуючий рахунок Сума Дебет Кредит  
               
 
Сальдо на початок місяця                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Усього оборотів за місяць                              
Сальдо на кінець місяця                              

 

Головний бухгалтер _____________________________

(підпис)


______________________________

за _______________________ 201 _ р.

Дебет рахунків Сальдо на початок місяця З кредиту рахунків згідно з відомостями Усього оборотів за дебетом рахунків Сальдо на кінець місяця Рахунки
Відомість 1-м Відомість 2-м Відомість 3-м Відомість 4-м Відомість 5-м
Дт Кт Дт Кт
  *                                            
*                                              
  *                                            
  *                                            
  *                                            
                                               
  *                                            
                                               
                                               
                                               
                                               
*                                              
                                               
*                                              
                                               
                                               
                                               
  *                                            
  *                                            
Усього оборотів за кредитом рахунків                                              

Головний бухгалтер _____________________________


 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

    Коди
  Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство ________________________________________ за ЄДРПОУ  
Територія ____________________________________________ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання_____________ за КОПФГ  
Орган державного управління ___________________________ за КОДУ  
Вид економічної діяльності _____________________________ за КВЕД  
Середня кількість працівників___________________________    
Одиниця виміру : тис. грн.    
Адреса, телефон_______________________________________        
             

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1. Баланс на_____________________201_ р.

 

Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи      
Незавершені капітальні інвестиції    
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос ( ) ( )
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І    
II. Оборотні активи      
Виробничі запаси    
Поточні біологічні активи    
Готова продукція    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
у тому числі в касі    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Витрати майбутніх періодів    
IV. Необоротні активи та групи вибуття    
Баланс    

 

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал    
Додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал ( ) ( )
Усього за розділом І    
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування    
III. Довгострокові зобов'язання    
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з бюджетом    
зі страхування    
з оплати праці*    
Інші поточні зобов'язання    
Усього за розділом IV    
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс    
* з рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці    

Форма N 2-м

Код за ДКУД

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ________________________ 20__ р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
Непрямі податки та інші вирахування з доходу ( ) ( )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)    
Інші операційні доходи    
Інші доходи    
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 )    
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) ( ) ( )
Інші операційні витрати ( ) ( )
у тому числі:    
  ( ) ( )
Інші витрати ( ) ( )
Разом витрати (080 + 090 + 100) ( ) ( )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)    
Податок на прибуток ( ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)    
Забезпечення матеріального заохочення    

 

Керівник __________ ___________________
(підпис) (ініціали, прізвище) Головний бухгалтер __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище
)

 

 

 


 

 


 


 

Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 535; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.79.128
Генерация страницы за: 0.017 сек.