Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Продовження додатку Д

ВСТУП

Додаток Д

Перелік умовних позначень, які зустрічаються в магістерській роботі

Додаток В

ЗНЗ — загальноосвітній навчальний заклад;

ВНЗ — вищий навчальний заклад;

ППД — передовий педагогічний досвід;

НДР — науково-дослідницька робота;

НТД — навчально-творча діяльність;

НДД — навчально-дослідницька діяльність;

КТМ — коефіцієнт творчих можливостей;

ОБЖД — охорона безпеки життєдіяльності.

 

 

Українське суспільство на початку XXI століття перебуває в полі нових соціально-економічних умов життєдіяльності. Ці умови не обходять і таку сферу суспільного життя, як вища освіта, її заклади. Посилення конкуренції та боротьби за ринок освітніх послуг, ставить перед вищим навчальним закладом цілу низку нових управлінських завдань.

Визначення заcобів формуванні керуємого іміджу освітніх послуг, іміджу вищого навчального закладу в цілому, веде до підвищення його конкурентно-спроможності на ринку освітніх послуг.

Імідж професійної освіти активізується, коли людина обирає навчальний заклад, який готуватиме її як спеціаліста, або коли педагог замислюється про місце своєї професійної діяльності. В одних вищих навчальних закладах і абітурієнти, і педагоги проходять за конкурсом, а в інших і перших, і других набрати вдається нелегко. Імідж професійної освіти впливає і на роботодавців, які віддають перевагу запрошувати на роботу випускників конкретних закладів. Причина популярності одних навчальних закладів та не достатнього інтересу до інших, які дають аналогічну освіту, безпосередньо пов'язана з їх іміджем.

Адміністрація вищого навчального закладу, професорсько-педагогічний склад, студентські лідери завжди ведуть велику роботу з формування іміджу та підвищення рейтингу вищого навчального закладу. Але відбувається це, в переважній більшості, досидь спонтанно та фрагментарно, тому складно визначити показник такої роботи.

Свідома робота над створенням позитивного іміджу професійної освіти в цілому, конкретного навчального закладу, зокрема – одна з найбільш актуальних проблем їх успішної життєдіяльності в нових економічних умовах життя України. Формування позитивного іміджу вищого навчального закладу потребує звернення до нових форм і технологічних рішень. Потреба в багатогранних контактах і зв'язках вищого навчального закладу отримала своє відображення вмоделюванні поняття "паблік рілейшнз".

Феномену паблік рілейшнз велику увагу приділено такими західними вченими, як Г. Брум [10], Ф. Буарі [12], М. Глєн [36], С. Катліб [46], А. Сентер [68], П. Сайтєл Фрезер [83].

Активні дослідження категорії паблік рілейшнз в Україні і Росії припадають на початок 90-х років XX століття.

Феномен паблік рілейшнз як засіб масової комунікації розглядається, зокрема в дослідженнях І. Вікентієва [14]. Комерційний аспект паблік рілейшнз досліджується в роботі Т. Лебедєвої [52]. Значний обсяг досліджень з паблік рілейшнз у сфері реклами (М. Блажнов [11], І. Альошина [4] та ін.).

Використання технологій паблік рілейшнз для формування політичного іміджу та проведення політичної компанії, розглядаються в роботах

Т. Дорожкіної [22], В. Бебика [5], В. Королька [40], Г. Почепцова [71],

О. Феофанова [102]. У сфері державного управління є напрацювання С. Колоска [39], В. Авер'янова [1], Н. Нижника [60], К. Мельникової [59], Р. Мендісабель [58], І. Колосовської [38]. Паблік рілейшнз як комунікативна діяльність університету досліджувалась у роботі І. Ільченко [32].

Проте у зазначених роботах паблік рилейшинз як невід'ємний елемент управлінської діяльності вищого навчального закладу, спрямований на формування власного іміджу, не розглядався. Тому актуальність порушеної проблеми, доцільність наукового пошуку шляхів її вирішення зумовили вибір теми дослідження: "Управління технологіями паблік рілейшнз у процесі формування іміджу вищого навчального закладу "

Мета дослідження теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель управління ПР-технологіями у процесі формування іміджу вищого навчального закладу.

Визначена тема дослідження зумовила необхідність вирішення таких завдань:

- уточнити сутність та структуру іміджу вищого навчального закладу;

- визначити етапи формування іміджу вищого навчального закладу;

- розкрити сутність паблік рілейшнз як одну із функцій управління;

- розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель управління ПР-технологіїї у процесі формування іміджу вищого навчального закладу;

Об'єкт дослідження формування іміджу вищого навчального закладу.

Предмет дослідження – методи, форми та засоби управління технологіями паблік рілейшнз (ПР) у процесі формування іміджу вищого навчального закладу.

У процесі роботи використовувались методи науково-педагогічних досліджень, адекватні меті й завданням:

- теоретичні: аналіз джерельної бази з проблеми дослідження,
моделювання, індукція, узагальнення дали можливість систематизувати
теоретичний матеріал;

- емпіричні: опитування, анкетування, узагальнення незалежних
характеристик, метод моделювання і експериментального дослідження дали змогу дослідити реальний стан проблеми та організувати роботу вищого навчального закладу щодо формування позитивного іміджу за допомогою ПР- технологій.

Гіпотеза дослідження: діяльність вищого навчального закладу буде здійснюватися ефективніше за умов:

- обґрунтування теоретичних засад управління ПР-технологіями у процесі формування іміджу вищого навчального закладу;

- розробки та впровадження моделі управління ПР-технологіями у процесі формування іміджу вищого навчального закладу.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Додаток Б | Додаток З
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 397; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.